Prezentirani rezultati naučno-istraživačkog projekta “Provedba edukativnih programa u funkciji implementacije koncepta cjeloživotnog učenja”


U okviru Ljetnog univerziteta 2016. godine, prezentirani rezultati naučno-istraživačkog projekta “Provedba edukativnih programa u funkciji implementacije koncepta cjeloživotnog učenja”, promovisani edukativni programi za cjeloživotno učenje koje realizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli i izvršena svečana dodjela certifikata polaznicima.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli je u okviru Ljetnog univerziteta 2016. godine 09. juna u 17 sati organizovao promociju edukativnih programa za cjeloživotno učenje, te svečanu dodjelu certifikata polaznicima edukativnih programa koje je u 2016. godini realizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla u okviru naučno-istraživačkog projekta “Provedba edukativnih programa u funkciji implementacije koncepta cjeloživotnog učenja”, koji je finansijski podržalo Fedaralno ministarstvo nauke i obrazovanja.

U okviru implementacije projekta realizirana su četiri edukativna programa (Vještine komuniciranja u prodaji, Digitalni marketing, Osnove finansijske analize u excelu i Statistička analiza i obrada podataka), a u edukativnom procesu su učestvovala 83 polaznika iz preduzeća, organizacija i finansijskih institucija, koje su članice Kantonalne privredne komore Tuzla. Korisnici navedenih edukativnih programa su stekli savremena znanja, vještine i iskustva na određenim poljima, a koja će moći koristiti u poslovnoj praksi.
Provođenjem anketnog ispitivanja Kantonalna privredna komora Tuzla ustanovila je realne potrebe za vrstom i sadržajem edukativnih programa u kontekstu jačanja osnove za izgradnju i očuvanje konkurentskih prednosti preduzeća na području Tuzlanskog kantona, te su razvijena 23 nova edukativna projekta koje će Ekonomski fakultet realizirati u budućnosti.
Realizacija projekta doprinijela je razvijanju svijest o važnosti cjeloživotnog učenja, a osigrana je i osnova za  redizajniranje nastavnih planova i programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kako bi oni bili u većoj mjeri prilagođeni realnoj potrebi poslovne prakse.
Implementacija ovog projekta doprinijela je unaprjeđenju partnerskog odnosa između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne privredne komore Tuzla i poslovnih subjekta na području Tuzlanskog kantona, što pruža značajan doprinos povezanost visokog obrazovanja i poslovne prakse.

Vlada Tuzlanskog kantona je u “Strategiji razvoja Tk za period 2016 – 2020”, prepoznala važnost cjeloživotnog učenja, kao i potrebu za saradnjom između Ministarstava, Komore, Univerziteta u Tuzli i poslovne prakse. Za očekivati je da će Vlada u narednom periodu pokazati interes za realizaciju programa i projekata na ovome području, pri čemu će joj Univerzitet u Tuzli biti aktivan partner.