Sklopljen Ugovor o studentskoj praksi sa NLB bankom d.d. Sarajevo


Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli sklopio je još jedan ugovor o obavljanju stručne prakse za svoje studente.

Ovaj put riječ je o ugovoru sa NLB bankom d.d. Sarajevo. Ugovor je ispred Ekonomskog fakulteta parafirala prof.dr. Ermina Smajlović, dekan Fakulteta, a ispred NLB banke Lidija Žigić, predsjednik Uprave Banke i Denis Hasanić, član Uprave.

Ekonomski fakultet preuzima ovim ugovorom obavezu da sistematski i kontinuirano prati realizaciju prakse u Banci, a Banka se obavezuje da studentima omogući uslove za obavljanje prakse, kao i korištenje poslovnih informacija, poslovnih planova, poslovnih knjiga i isprava, uvid u tehnike poslovnih komunikacija, rada i poslovanja koje Banka koristi.

Studenti su dužni da u toku trajanja prakse u Banci, uz pomoć i kontrolu svojih mentora vode dnevnik rada i da po okončanju prakse sačine završni izvještaj koga će ovjeriti mentor, na način i sa sadržinom određenom u Planu prakse kojeg će sačiniti ugovorne strane.

Praksa studenata u Banci trajat će, suglasno mogućnostima Banke, 80 sati (dvije sedmice, pet dana u sedmici i 8 sati u jednom danu) u toku trajanja zimskog i ljetnjeg semestra. Za to vrijeme student je oslobođen obaveza vezanih za prisustvo na nastavi, ali je obavezan da pristupi ispitima koji se održavaju na Fakultetu.

Našim studentima želimo uspješnu i ugodnu praksu!