Uža naučna oblast: Digitalna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: edin.osmanbegovic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

U 10 godina akademske karijere, prošao je kroz saradničko zvanje višeg asistenta i nastavničko zvanje docenta. Trenutno u zvanju vanrednog profesora predaje na užoj naučnoj oblasti Digitalna ekonomija, na sva tri ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Autor je i koautor 8 knjiga i 40 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i publikacijama. Imenovan je za mentora na 6 magistarskih radova, a bio je član velikog broja komisija za ocjenu i odbranu magistarskih i diplomskih radova. Profesionalni angažman ostvaruje u oblastima poslovnih informacionih sistema, elektronskog poslovanja, digitalnih medija u poslovanju i digitale ekonomije. Učestvovao je u provođenju tri naučnoistraživačka projekta. Predavao je na Idefag skolen, Oslo, Norveška, a završio je specijalistički studij na Stuart Graduate School of Business, Chicago, USA.

Eng

In 10 years of academic career, he went through roles of senior assistant and professor assistant. Currently in the role of Associate professor within scientific area of Digital Economy and teaching at all three study levels at the Faculty of Economics. Authored and co-authored 8 books and over 40 scientific and professional papers published nationally and internationally. Mentored and supervised 8 master papers, with regular involvement in the evaluation of postgraduate research. Professional engagement realizes within areas of business information systems, e-business, digital media in business and digital economy. He though in Idefag skolen, Oslo, Norway, and completed specialistic study in Stuart Graduate School of Business, Chicago, USA.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Digitalna ekonomija Ekonomija
Digitalna ekonomija 4 2 7 Obavezni predmet
Digitalna ekonomija Ekonomija
Digitalni mediji u ekonomiji 2 0 2 Izborni predmet
Digitalna ekonomija Ekonomija
Menadžment informacioni sistemi 2 0 2 Izborni predmet
Digitalna ekonomija Ekonomija
Poslovna informatika 4 2 7