Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i politika
Kancelarija broj:
Email: ferhat.cejvanovic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Od oktobra 2014. godine izabran u zvanje vanrednog profesora (vanjski saradnik) za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika. Fokusiran je na nastavu i istraživanje iz područja ekonomske teorije, ekonomske politike, agrarne i ruralne ekonomije. Kao autor i koautor objavio je 7 knjiga i 73 naučna i stručna rada publikovana u znanstvenim časopisima i prezentiranim na međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim konferencijama. Profesionalne preokupacije su: Ekonomska politika, agrarna politika, ruralni razvoj, ekonomika poljoprivrede, vanjska trgovina. Voditelj jednog naučnoistraživačkog projekta i član tima u tri naučno-straživačka projekta u zemlji i inostranstvu.

Eng

Since October 2014, he was elected associate professor (external collaborator) for the scientific field, economic theory and policy. It focuses on teaching and research in the field of economic theory, economic policy, agricultural and rural economy. As an author and co-author of 7 books and 73 scientific and professional papers published in scientific journals and presented at international and national scientific and professional conferences. Professional concerns are: Economic policy, agricultural policy, rural development, agricultural economics, foreign trade. Head of one of the research project and a member of the team in three scientific research projects at home and abroad.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/