Uža naučna oblast: Finansije i finansijska politika
Kancelarija broj:
Email: jasmira_mumich@hotmail.com
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Dobitnik je Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli. Magistrirala je na užoj naučnoj oblasti Računovodstvo i revizija, gdje je trenutno i doktorant na istoj naučnoj oblasti. Od februara 2015. godne izabrana u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast Finansije i finansijska politika. Sa sedam godina iskustva u struci na poslovima finansija i računovodstva trenutno obavlja dužnosti izvršnog finansijskog direktora građevinske firme d.o.o. „Elbe“ Tuzla. Cetificirani je računovođa i interni auditor sistema upravljanja kvalitetom. Učesnik je brojnih edukacija i seminara iz područja računovodstva, finansija, menadžmenta i prava. Aktivan član Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Eng

Recipient of the Tuzla University Silver Medal. Graduated in Accounting and auditing science field and now she is Ph.D. sudent in the same field. Since February 2015, she has been an teaching assistant in the science field: Finance and Financial Policy. With seven years of professional experience in the finance and accounting jobs, now works as executive financial director of „Elbe“ Tuzla construction company. She is certified accountant and internal auditor of quality management system. Participated in many trainings and seminars in the field of accounting, finance, management and law. Active member of the Association of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation Bosnia and Herzegovina.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/