Uža naučna oblast: Finansije i finansijska politika
Kancelarija broj:
Email: meldina.kokorovic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Dobitnik je Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli. U 10 godina akademske karijere, prošla je kroz saradnička zvanja i nastavničko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Finansije. Predaje na sva tri ciklusa pri Ekonomskom fakultetu. Kao autor i koautor objavila je 1 knjigu i više od 30 naučnih i radova u domaćim i stranim publikacijama. Imenovana je za mentora 2 magistarska rada, a bila je član i u više komisija za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija, magistarskih i diplomskih radova. Profesionalne preokupacije: menadžment finansijskih institucija, finansijski menadžment, te monitoring i evaluacija projekata. Bila je voditelj ili član tima kod izrade pet naučnoistraživačkih projekata. Dobitnik je stipendije Američke vlade JFDP u 2009. godini, te stipendije USAID/BiH na projektu MEASURE-BiH za 2015. - 2017. godinu.

Eng

Recipient of the Tuzla University Gold Medal. Has over 10 years of academic career, while currently holds a position of the Assistant Professor, with the main focus on research in the area of finance and teaching at all three study levels at the Faculty of Economics. Authored and co-authored 1 book and over 30 scientific and research papers published nationally and internationally. Mentored and supervised 2 master theses, with regular involvement in the evaluation of postgraduate research. Professional interests: management of financial institutions, corporate financial management, as well as project monitoring and evaluation. Notable engagements include leading role and participation in 5 projects. She was awarded US Department of State JFDP fellowship in 2009 and USAID/BiH MEASURE-BiH fellowship for 2015. to 2017.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Poslovna ekonomija
Analiza finansijskih izvještaja 2 0 2 Izborni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Berze i berzansko poslovanje 2 0 2 Izborni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Berze i berzansko poslovanje 2 0 2 Izborni predmet
Finansije i finansijska politika Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru 2 0 2 Izborni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru 2 Izborni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Komparativni poreski sistemi 4 2 7 Obavezni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Poslovna ekonomija
Portfolio menadžment finansijskih institucija 4 2 7 Obavezni predmet