Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i politika
Kancelarija broj:
Email: merim.kasumovic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo: Termini konsultacija: ponedjeljak 9:00-12:00h; utorak 14:00-16:00h

Curriculum vitae

Bos

Dobitnik je priznanja Cum Laude. U 13 godina akademske karijere, prošao je saradničko zvanje i zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomska teorija / Makroekonomski menadžment. Predaje na sva tri ciklusa pri Ekonomskom fakultetu. Objavio je 5 knjiga. Kao autor i koautor objavio je 27 stručnih i naučnih radova. Naučno se usavršavao u Austriji, Americi i Njemačkoj. Naučna polja interesovanja su: makroekonomija, međunarodna ekonomija i ekonomija EU. Uspješno je rukovodio i bio član tima u šest naučnoistraživačkih projekata. Profesionalno se koristi engleskim i njemačkim jezikom.

Eng

Recipient of the Cum Laude distinction. In the 13 years of his academic career, he focused his research in the field of macroeconomic management and economic theory and policy. Currently he teaches at both undergraduate and graduate level, as well as postgraduate level. He published 5 books and 27 scientific articles. His professional research was conducted in Austria, Germany and USA. Professional interests include macroeconomics, international economics and EU economics. He is fluent in English and German.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Ekonomska teorija i politika Ekonomija
Ekonomija javnog sektora 4 1 7 Obavezni predmet
Ekonomska teorija i politika Ekonomija
Osnovi ekonomije 4 1 6