Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija
Kancelarija broj: 56
Email: safet.kozarevic@untz.ba
Kontakt telefon: 035 320 828
Ostalo: Termini konsultacija: ponedjeljak, 9-12h i utorak, 12-14h

Curriculum vitae

Bos

Redovni profesor na užoj naučnoj oblasti Kvantitativna ekonomija od jula 2015. godine. Njegove nastavne aktivnosti, mentorstva doktorskih i magistarskih radova, pet autorskih i koautorskih knjiga i mnoštvo naučnih i stručnih radova i projekata fokusirani su na područje upravljanja rizicima i osiguranja, poslovnog odlučivanja i operacijskog menadžmenta. Tokom akademske 2007-2008. godine kao Fulbright scholar boravio je na Univerzitetu Temple u Filadelfiji. Kao gostujući profesor držao je predavanja na nekoliko univerziteta u SAD, Italiji, Češkoj Republici, Španiji kao i univerzitetima u BiH i regiji. Od 2011.-2015. godine bio je urednik časopisa Ekonomska revija. U periodu 2008-2010. godine bio je prodekan, a od 2010. do 2016. godine dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Eng

Since July 2015, he holds the rank of Full Professor in the field of Quantitative economy. His teaching, mentorships of PhD and master thesis, five authored and co-authored books and numerous scientific and research articles and projects are focused to Risk management and insurance, Business decision making and Operations management. He was a Fulbright scholar in 2007-2008 at Temple University, Philadelphia. As visiting professor he gave lectures at several universities in the US, Italy, Czech Republic, Spain as well as several universities from BiH and the region. He was an editor of the Economic review journal between 2011-2015. In period 2008-2010 he worked as vice dean, and he was the dean of the Faculty of Economics University of Tuzla in period 2010-2016.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Kvantitativna ekonomija Ekonomija
Ekonomika osiguranja 4 2 7 Obavezni predmet
Kvantitativna ekonomija Ekonomija
Poslovna ekonomija
Operacijski menadžment 4 2 7 Obavezni predmet
Kvantitativna ekonomija Rizik menadžment i osiguranje 4 2 7 Obavezni predmet