Uža naučna oblast: Računovodstvo
Kancelarija broj:
Email: selma.novalija@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo: Termini konsultacija: ponedjeljak 12.00-16.00h; četvrtak 10.00-12.00h

Curriculum vitae

Bos

Dobitnik je tri Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli. U 14 godina akademske karijere, prošla je kroz saradnička zvanja i nastavničko zvanje docenta. Od decembra 2014. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Računovodstvo. Kao autor ili koautor objavila je 3 knjige i preko 40 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama. Imenovana je za mentora 9 magistarskih radova. Voditelj je ili član tima kod izrade četiri naučnoistraživačka projekta. Profesionalne preokupacije su joj: računovodstvo i revizija. Obavljala je niz funkcija kao što su: član Nadzornog odbora, član Komisije za pitanje mladih, sport i obrazovanje, član Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih i prodekan za Naučnoistraživački rad. Trenutno je voditelj uže naučne oblasti Računovodstvo.

Eng

Recipient of the Tuzla University three Silver Medals, with over 14 years of academic career. Since December 2014, she became an Associate Professor in the scientific field Accounting. Authored and co-authored 3 books and over 40 scientific and research papers published nationally and internationally. Mentored and supervised 9 master. She is head or member of the team in making four scientific projects. Professional interests: accounting and auditing. Performed a number of functions such as member of the Supervisory Board, member of the Commission for Youth, Sports and Education, member of the Council for Non-governmental Sector and Youth Issues and Vice dean for Scientific research. Currently the head of the scientific field Accounting.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Računovodstvo Ekonomija
Finansijsko izvještavanje 4 2 7 Obavezni predmet
Računovodstvo Metodologija i organizacija računovodstva 2 0 2 Izborni predmet
Računovodstvo Ekonomija
Računovodstvo javnog sektora 4 1 7 Obavezni predmet