Uža naučna oblast: Međunarodna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: senija.nuhanovic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo: Termini za konsultacije: ponedjeljak, 10-12h; utorak, 10-12h i srijeda, 9-10h

Curriculum vitae

Bos

U 18 godina akademske karijere, prošla je kroz saradnička zvanja i nastavničko zvanje docenta. Od 2014. izabrana u zvanje vanrednog profesora. Predaje na sva tri ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu. Fokusirana je na istraživanje iz područja Međunarodne ekonomije, Međunarodnih finansija te Ekonomije Evrope. Kao autor i koautor objavila je knjigu i 2 monografije, te dvadesetak naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama. Učestvovala je u realizaciji domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata, te izradi studijâ i elaborata. Prodekan je za nastavu i studentska pitanja od 2010. Voditelj je uno Međunarodna ekonomija. Kao mentor/predsjednik/član učestvovala u ocjeni i odbrani velikog broja doktorskih disertacija, magistarskih i diplomskih radova.

Eng

At 18 years of academic career she has gone through all associate and Assistant Professor titles. Since 2014, she holds a title of Associate Professor in the field of International Economy. She has teaching at all three study levels at the Faculty of Economics. She is focused on the research in the field International Economy and Finance and Economy of Europe. Authored and co-authored one book and two monographics, larger of twenty scientific and research papers published nationally and internationally. Participated in the realization of nationally and internationally research projects, and preparation of studies and reports. Vice dean for Academic and Student Affairs since 2010. Head of the scientific field International Economy. As mentor/president/member participated in the evaluation and defense of a large number of doctoral, master and graduate thesis.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Međunarodna ekonomija Ekonomija
Ekonomija Evrope 4 2 7 Obavezni predmet
Međunarodna ekonomija Ekonomija
Evropske ekonomske integracije 4 2 7 Obavezni predmet
Međunarodna ekonomija Međunarodna ekonomija 4 1 6 Obavezni predmet
Međunarodna ekonomija Ekonomija
Međunarodne finansije 4 2 7 Obavezni predmet