Uža naučna oblast: Teorijska matematika
Kancelarija broj:
Email: vedad.pasic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Završio dodiplomski i magistarski studij na Univerzitetu Sussex. Osvojio niz nagrada tokom studija, te stipendiju za doktorski studij na Univerzitetu Bath. Vratio se u rodnu BiH dva puta, na Univerzitetu u Tuzli angažovan skoro 15 godina. Glavne oblasti istraživanja su spektralna analiza operatora i teorije gravitacije, te funkcionalna i numerička analiza. Autor 12 naučnih radova, većinom objavljenih u časopisima najvišeg naučnog ranga, te udžbenika iz matematičke logike. Naučni suradnik vrhunskih stručnjaka širom svijeta, te aktivni učesnik 11 međunarodnih konferencija. Voditelj tri međunarodna naučnoistraživačka projekta i organizator prvog doktorskog studija u BiH. Ponosni otac dječaka.

Eng

Completed undergraduate and master studies at the University of Sussex. Won a series of awards during his studies and a full PhD scholarship at the University of Bath. Returned to his native Bosnia and Herzegovina twice. Main areas of research are spectral analysis and theories of gravity, with functional and numerical analysis. Authored 12 scientific papers, mostly published in scientific journals of the highest rank, as well as a textbook on mathematical logic. Scientific collaborator of top experts from around the world and an active participant of 11 international scientific conferences. Project leader of three international scientific projects and organiser of the first doctoral studies course in Bosnia and Herzegovina. Proud father of a boy.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Ekonomija
Matematika za ekonomiste 4 3 8