Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i politika
Kancelarija broj:
Email:
Curriculum vitae: CV
Ostalo: Termini konsultacija: ponedjeljak i srijeda 10-14.00h

Curriculum vitae

Bos

Ima osamnaest godina uspješne akademske karijere. Od februara 2011. godine izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika. Postdiplomsku specijalizaciju je završio u Italiji, a boravio je na Univerzitetu u Grazu, kroz Erasmus program, te u studijskim posjetama univerzitetima u Beču i Leobenu u Austriji. Fokusiran je na nastavu i istraživanje iz područja mikroekonomije i malih i srednjih preduzeća. Bio je prodekan za naučnoistraživački rad u periodu 2010.-2014. godina. Kao autor ili koautor objavio je 5 knjiga, i preko 70 naučnoistraživačkih i stručnih radova publikovanih u recentnim znanstvenim časopisima i prezentiranim na međunarodnim i domaćim konferencijama. Bio je mentor 10 magistarskih radova i 2 doktorske disertacije, te voditelj ili član tima u osam naučnoistraživačkih projekata. Urednik je Zbornika radova sa nakoliko naučnih konferencija. Trenutno je glavi urednik časopisa „Ekonomska revija“.

Eng

Eighteen years of successful academic career. Since February 2011, he was elected associate professor for the scientific field of Economic theory and policy. He completed postgraduate specialization in Italy and stayed at the University of Graz, through the Erasmus program, and study visits to the Universities of Vienna and Leoben in Austria. It focuses on teaching and research in the field of microeconomics and small and medium enterprises. He was vice-dean for research in the period 2010-2014. years. As author or co-author he has published of 5 books and over 70 scientific and professional papers published in recent scientific journals and presented at international and national conferences. He was a mentor and 10 master's theses and 2 doctoral thesis, and leader or team member in eight scientific research project. He is editor of the Proceedings of the some scientific conferences. Currently, He is the chief editor of the Economic Review – Journal of Economic and Business.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Ekonomska teorija i politika Ekonomija
Ekonomija održivog razvoja 4 1 7 Obavezni predmet
Ekonomska teorija i politika Ekonomija
Ekonomija poduzetništva 4 2 7 Obavezni predmet
Ekonomska teorija i politika Ekonomija
Mikorekonomija 4 1 7
Ekonomska teorija i politika Razvoj ekonomske misli 2 0 2 Izborni predmet

knjige

radovi

projekti