O drugom ciklusu studija – Ekonomija


INOVIRANI STUDIJSKI PROGRAM

II ciklusa studija

u primjeni u akademskoj 2019-2020. godini

Odsjek: Ekonomija

Usmjerenja:

MARKETING

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE

MENADŽMENT

MAKROEKONOMSKI MENADŽMENT

I Opći dio

 1. Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija II ciklusa

Završetkom studija II ciklusa student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje u skladu sa

Pravilnikom o akademskim i stručnim zvanjima i načinu njihovog korištenja koji donosi

Ministarstvo obrazovanja TK (Magistar ekonomije).

Uslovi za upis na studijski program

Pravo upisa na II ciklus imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim dodiplomskim studijem ili studijem I ciklusa u četvorogodišnjem trajanju (240 ECTS) na ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su četverogodišnji studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće visoko obrazovanje. Odluku o upisu kandidata koji su okončali dodiplomski studij, koji nije bio zasnovan na ECTS bodovnom sistemu, donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se u skladu sa procedurama koje utvrđuje Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, odnosno Senat Univerziteta u Tuzli.

 1. Naziv i ciljevi studijskog programa

Nastavni plan studija urađen je u skladu sa obavezom Ekonomskog fakulteta da obezbijedi II ciklus visokog obrazovanja u skladu sa novim zahtjevima na tržištu radne snage po pitanju ekonomske struke. Plan i programi prilagoĎeni su zahtjevima novog Zakona o visokom obrazovanju i novim standardima kojima se reguliše visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. To podrazumijeva potpuno prilagođavanje bolonjskim principima i novi sistem organizovanja nastave i kontinuiranog ocjenjivanja studenata. Plan predviđa da student može da se opredijeli za jedan od pet mogućih smjerova:

 • Marketing,
 • Računovodstvo i revizija,
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje,
 • Menadžment i
 • Makroekonomski menadžment

Studenti u I semestru slušaju pet obaveznih predmeta čijim polaganjem ostvaruju po 6 ECTS. U II semestru, za svaki smjer, (izuzev smijera “Računovodstvo i revizija”), studenti biraju jedan od osam ponuĎenih izbornih predmeta koji nose po 6 ECTS. U II semestru, na usmjerenju “Računovodstvo i revizija”, studenti student slušaju obavezni predmet “Računovodstvo finansijskih institucija” koji nosi 6 ECTS. Pored toga, u II semestru studenti moraju uraditi završni/magistarski rad koji nosi 24 ECTS.

 1. Trajanje II ciklusa i ukupan broj ECTS bodova

Studij traje jednu godinu (2 semestra) pri čemu student treba da ostvari 60 ECTS. II ciklus studija se završava izradom i odbranom završnog/magistarskog rada u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta, odnosno Pravila studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.

 1. Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom) na II ciklusu

Nakon završetka studija student će biti sposoban da:

 • samostalno primjenjuje znanja u izrada programa i projekata, rješava ekonomske probleme i provodi naučna i stručna istraživanja,
 • samostalno primjenjuje naučnu metodologiju u istraživanju i rješavanju kompleksnih ekonomskih problema, kontinuirano napreduje u oblasti teorijskih i primijenjenih istraživanja i u korištenju novih istraživačkih tehnika, ideja i pristupa,
 • kritički analizira, evaluira i sintetizira nove i kompleksne ideje, donosi sudove o kompleksnim ekonomskim temama koje uključuju relevantnu društvenu, naučnu i etičku odgovornost,
 • publikuje i prezentira rezultate vlastitih istraživanja.

Smjer „Marketing“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti marketinga,
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti marketinga,
 • samostalno koristi vještine iz oblasti marketinga potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

Smjer „Računovodstvo i revizija“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti računovodstva i revizije,
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti računovodstva i revizija,
 • samostalno koristi vještine iz oblasti računovodstva i revizije potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

Smjer „Finansije, bankarstvo i osiguranje“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja,
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti finansije, bankarstvo i osiguranje,
 • samostalno koristi vještine iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

Smjer „Menadžment“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti menadžmenta,
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti menadžmenta,
 • samostalno koristi vještine iz oblasti menadžmenta potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

Smjer „Makroekonomski menadment“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz ekonomske teorije i politike,
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz ekonomske teorije i politike,
 • samostalno koristi znanja iz ekonomske teorije i vještine iz ekonomske politike i razvoja potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.
 1. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija

Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti moguć je uz zadovoljavanje uslova u pogledu broja ECTS, kao i zahtjeva definisanih nastavnim planom studijskog programa za pojedini smjer. Priznavanje položenih ispita se vrši u skladu sa Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. Odluku o priznavanju položenih ispita i prelasku sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija, donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

 1. Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju, te pripadajući broj ECTS bodova

7.

SMJER: «MARKETING»

I SEMESTAR II SEMESTAR
Predmet P V ECTS P V ECTS
Metodologija ekonomskih 3 1 6
istraživanja
Strateški marketing 3 0 6
Strategije međunarodnog 3 1 6
poslovanja
Strateško upravljanje markom 3 0 6
Marketing informacioni sistem i
primijenjena marketinška 3 0 6
istraživanja
Izborni predmet sa liste izbornih 3 0 6
predmeta
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 15 2 30 3 0 30
SMJER: «RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA»
I SEMESTAR II SEMESTAR
Predmet P V ECTS P V ECTS
Metodologija ekonomskih 3 1 6
istraživanja
Menadžersko računovodstvo 3 1 6
Međunarodni računovodstveni
standardi i finansijsko 3 0 6
izvještavanje
Planiranje, metodologija i 3 0 6
upravljanje revizijom
Specifični problemi poslovnih 3 0 6
finansija
Računovodstvo finansijskih 3 0 6
institucija
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 15 2 30 3 0 30

 

SMJER: «FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE»

I SEMESTAR II SEMESTAR
Predmet P V ECTS P V ECTS
Metodologija ekonomskih 3 1 6
istraživanja
Monetarna i fiskalna strategija 3 0 6
Specifični problemi poslovnih 3 1 6
finansija
Bankarski menadžment i 3 0 6
finansijske usluge
Osiguranje i aktuarstvo 3 0 6
Izborni predmet sa liste izbornih 3 0 6
predmeta
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 15 2 30 3 0 30
SMJER: «MENADŽMENT»
I SEMESTAR II SEMESTAR
Predmet P V ECTS P V ECTS
Menadžment poslovnih sistema 3 0 6
Poduzetnički menadžment 3 1 6
Teorija i praksa liderstva 3 1 6
Savremeni modeli odlučivanja u 3 0 6
menadžmentu
Teorija i praksa poslovne 3 0 6
izvrsnosti
Izborni predmet sa liste izbornih 3 0 6
predmeta
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 15 2 30 3 0 30
SMJER: «MAKROEKONOMSKI MENADŽMENT»
I SEMESTAR II SEMESTAR
Predmet P V ECTS P V ECTS
Metodologija ekonomskih 3 1 6
istraživanja
Politička ekonomija 3 0 6
globalizacije
Regionalna ekonomija 3 1 6
Ekonomske integracije 3 0 6
Menadžerska ekonomija 3 0 6
Izborni predmet sa liste izbornih 3 0 6
predmeta
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 15 2 30 3 0 30
ORIJENTACIONA LISTA IZBORNIH PREDMETA
I SEMESTAR II SEMESTAR
Predmet P V ECTS P V ECTS
1. Korporativno komuniciranje 3 0 6
2. Strategije e-poslovanja 3 0 6
3. Savremene metode 3 0 6
operacijskog menadžmenta
4. Međunarodne finansije u 3 0 6
procesu globalizacije
5. Kvantitativne finansije 3 0 6
6. Politika cijena 3 0 6
7. Menadžment znanja 3 0 6
8. Finansijski kontroling 3 0 6
 1. Uslovi upisa u slijedeći semestar, te način završetka studija

Student upisuje slijedeći semestar nakon odslušanih predmeta u I semestru, što ovjerava predmetni nastavnik svojim potpisom u indeksu. Student stiče pravo da mu se odobri tema završnog magistarskog rada nakon što ostvari najmanje 24 ECTS, odnosno nakon položena najmanje 4 predmeta na studiju II ciklusa.

Završni magistarski rad student može predati Naučno-nastavnom vijeću na ocjenu kada ostvari svih 36 ECTS predviđenih za nastavne predmete i ukoliko je završio sve finansijske i druge obaveze utvrđene Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. II ciklus studija se završava izradom i odbranom završnog magistarskog rada koji nosi 24 ECTS.

 1. Način izvođenja studija

II ciklus studija se organizira kao redovni i vanredni. Odluku o organizovanju i izvođenju nastave na pojedinom smjeru i predmetu utvrđuje i donosi Naučno-nastavno vijeće nakon prijave kandidata, odnosno okončanja Konkursa.

 

 1. Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

U cilju organizovanja i rukovođenja radom II studija, dekan Fakulteta imenuje voditelja II ciklusa studija, iz reda nastavnika koji učestvuju u izvođenju nastave.

Prilikom upisa na II ciklus studija, ovisno o oblasti interesovanja, student bira smjer. Do kraja nastave u prvom semestru student se pismeno izjašnjava o izbornom predmetu i izboru mentora kod kojeg će realizirati naučno-istraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog/magistarskog rada.

Na osnovu pismenog izjašnjavanja studenta, uz saglasnost predloženog mentora, Naučno-nastavno vijeće Fakulteta donosi Odluku o imenovanju mentora. Mentor je u pravilu nastavnik sa smjera, odnosno nastavnik kod koga je student slušao neki od predmeta u toku II ciklusa.