O prvom ciklusu studija – Ekonomija


INOVIRANI STUDIJSKI PROGRAM

Prvi ciklus studija

Odsjek: Ekonomija

(s primjenom od akademske 2016/2017. godine)

 

1.Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija prvog ciklusa

Završetkom studija prvog ciklusa student stiče akademsku titulu, odnosno stručno zvanje u skladu sa Pravilnikom o akademskim i stručnim zvanjima i načinu njihovog korištenja koji donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK  – bachelor ekonomije.

2. Uslovi za upis na studijski program

Pravo upisa na prvi ciklus studija imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi.

Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita i drugih kriterija u skladu sa Procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.

3. Naziv i ciljevi studijskog programa

Nastavni plan studija urađen je u skladu sa obavezom Ekonomskog fakulteta da redovno inovira nastavne planove i programe, kao i u skladu sa potrebama tržišta za kadrovima ekonomske struke. Nastavni plan i programi urađeni su u skladu sa zahtjevima Bolonjskog studiranja i usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Na studijskom odsjeku realizira se pet usmjerenja:

 • Marketing,
 • Računovodstvo i revizija,
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje,
 • Menadžment i
 • Makroekonomski menadžment

Za sva studijska usmjerenja prvih pet semestara su zajednički, a student ima mogućnost izbora usmjerenja prilikom upisa u treću godinu studija u skladu sa kriterijima koje utvrdi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Studenti slušaju obavezne i izborne predmete čijim polaganjem ostvaruju različit broj ECTS.

4. Trajanje prvog ciklusa i ukupan broj ECTS bodova

Studij traje 4 godine (8 semestara) pri čemu student treba da ostvari 240 ECTS.

5. Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom)

Nakon završetka studija student će biti sposoban da:

 • definiše i objasni temeljne ekonomske koncepte i teorije,
 • identifikuje specifičnosti funkcionisanja i probleme karakteristične za različite tipove poslovnih organizacija,
 • prepozna osnovne karakteristike ekonomskog, zakonskog, konkurentskog, kulturnog, regionalnog i/ili međunarodnog okruženja u kojem posluje organizacija,
 • primijeni osnovne metode prikupljanja i korištenja podataka koje se koriste kod ekonomskih istraživanja,
 • primijeni osnovne kvantitativne metode koje se koriste prilikom donošenja poslovnih odluka.

Usmjerenje „Marketing“:

 • identifikuje i opiše ulogu marketinga u organizacijskoj strukturi i strategiji preduzeća,
 • planira i aktivno učestvuje u realizaciji marketinškog procesa i provodi marketing istraživanja,
 • analizira, uskladi i modifikuje elemente marketing miksa proizvodnih, prometnih i uslužnih preduzeća,
 • realizuje međunarodne marketing aktivnosti i operativno učestvuje u spoljnotrgovinskim poslovima.

Usmjerenje „Računovodstvo i revizija“:

 • identifikuje i opiše ulogu računovodstva u organizacijskoj strukturi i strategiji preduzeća,
 • organizuje rad računovodstvene funkcije u preduzećima,
 • dizajnira i organizuje sistem kontrole i revizije poslovanja u preduzeću,
 • razvija finansijsku politiku preduzeća i analizira pokazatelje uspješnosti poslovanja preduzeća.

Usmjerenje „Finansije, bankarstvo i osiguranje“:

 • samostalno obavlja savjetodavne i uslužne poslove iz područja ličnih finansija i poslove poreskog savjetovanja za fizička i pravna lica,
 • radi specijalističke poslove u bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim finansijskim institucijma,
 • donosi odluke o finansiranju, investiranju i dividendi, te analizira finansijski položaj i zarađivačku sposobnost preduzeća,
 • radi specijalističke poslove u javnoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama.

Usmjerenje „Menadžment“:

 • primijeni savremene koncepte menadžmenta, a posebno strateškog menadžmenta u  profitnim i neprofitnim organizacijama,
 • na efektivan način u organizaciji demonstrira upravljačke, organizacijske i liderske sposobnosti aktivno primjenjujući  konceptualne, socijalne i tehničke menadžerske vještine,
 • radi na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim poduzećima, u kojima kreira i provodi poslovnu politiku,
 • poduzetnički djeluje na način da ima pozitivan stav prema promjenama, inovacije  prihvata kao realnost i šansu za poslovni uspjeh, odgovoran je za vlastito djelovanje, spreman na prihvatanje razumnog rizika i motiviran je za uspjeh.

Usmjerenje „Makroekonomski menadžment“:

 • identifikuje i opiše ulogu ekonomskog razvoja iz makro i mikro aspekta,
 • objasni specifičnosti procesa ekonomskih integracija u kontekstu približavanja Evropskoj uniji,
 • prepozna specifičnosti i ulogu ekonomije održivog razvoja, ekonomije javnog sektora i prostorne ekonomije,
 • analizira pokazatelje razvoja ekonomije iz aspekta ekonomske i demografske statistike.

6. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija

Studentu drugih univerziteta može se omogućiti prelazak sa srodnih studijskih programa na studijski odsjek Ekonomija pod uslovima i postupku utvrđenim općim aktima Univerziteta, u skladu sa Zakonom.

7. Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju, te pripadajući broj ECTS bodova

I GODINA ZIMSKI SEMESTAR (I) LJETNI SEMESTAR (II)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Osnovi ekonomije 4 1   6        
Poduzetništvo 4 1   7        
Matematika za ekonomiste 4 3   8        
Poslovna organizacija 4 2   7        
Poslovno pravo         4 1   6
Mikroekonomija         4 1   7
Računovodstvo         4 3   8
Poslovna informatika         4   2 7
Obavezni predmeti 16 7   28 16 5 2 28
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 2 0   2        
Tjelesni i zdravstveni odgoj I 0   2 0        
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
Tjelesni i zdravstveni odgoj II         0   2 0
UKUPNO 18 7 2 30 18 5 4 30

 

II GODINA ZIMSKI SEMESTAR (III) LJETNI SEMESTAR (IV)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Makroekonomija 4 1   7        
Upravljačko računovodstvo 4 2   7        
Poslovna statistika 4 3   8        
Menadžment 4 1   6        
Međunarodna ekonomija         4 1   6
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu         4 3   8
Finansije         4 2   7
Marketing         4 1   7
Obavezni predmeti 16 7   28 16 7   28
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 2 0   2        
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO 18 7   30 18 7   30

 

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR (V) LJETNI SEMESTAR (VI)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Upravljenje rizicima i osiguranje 4 2   7        
Operacijski menadžment 4 2   7        
Finansijski menadžment 4 2   7        
Međunarodni marketing 4 1   7        
Ukupno obaveznih 16 7   28        
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 2 0   2        
UKUPNO 18 7   30        

USMJERENJE: «MARKETING»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR (V) LJETNI SEMESTAR (VI)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Marketing u trgovini         4 2   7
Marketing usluga         4 2   7
Poslovna etika         4 1   7
Modeli odlučivanja u marketingu         4 2   7
Ukupno obaveznih         16 7   28
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO         18 7   30

 

IV GODINA ZIMSKI SEMESTAR (VII) LJETNI SEMESTAR (VIII)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Istraživanje tržišta 4 2   7        
Marketing komuniciranje 4 1   7        
Veleprodajno i maloprodajno poslovanje 4 2   7        
Strateški menadžment 4 2   7        
Spoljnotrgovinsko poslovanje         5 2   7
E – Marketing         5 2   7
Upravljanje prodajom  i pregovaranje         5 2   7
Stručna praksa         0 0 0 2
Završni rad         0 0 0 3
Ukupno obaveznih 16 7   28 15 6   26
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 2 0   2        
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO 18 7   30 19 6   30 

USMJERENJE: «RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR (V) LJETNI SEMESTAR (VI)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Upravljanje troškovima  i kalkulacije         4 2   7
Finansijsko izvještavanje         4 2   7
Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji         4 2   7
Računovodstvo javnog sektora         4 1   7
Ukupno obaveznih         16 7   28
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO         18 7   30

 

IV GODINA ZIMSKI SEMESTAR (VII) LJETNI SEMESTAR (VIII)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Veleprodajno i maloprodajno poslovanje 4 2   7        
Vrednovanje preduzeća 4 2   7        
Investicije 4 2   7        
Planiranje i analiza poslovanja 4 1   7        
Revizija         5 2   7
Troškovno računovodstvo         5 2   7
Finansijsko računovodstvo         5 2   7
Stručna praksa         0 0 0 2
Završni rad         0 0 0 3
Ukupno obaveznih 16 7   28 15 6   26
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 2 0   2        
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO 18 7   30 19 6   30

 USMJERENJE: «FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR (V) LJETNI SEMESTAR (VI)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Bankarstvo         4 2   7
Finansijska tržišta i institucije         4 2   7
Kvantitativne metode u finansijama         4 2   7
Monetarna analiza         4 1   7
Ukupno obaveznih         16 7   28
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO         18 7   30

 

IV GODINA ZIMSKI SEMESTAR (VII) LJETNI SEMESTAR (VIII)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Vrednovanje preduzeća 4 2   7        
Analiza i upravljanje finansijskim rizicima 4 2   7        
Međunarodne finansije 4 2   7        
Ekonomija javnog sektora 4 1   7        
Komparativni poreski sistemi         5 2   7
Ekonomika osiguranja         5 2   7
Portfolio menadžment finansijskih institucija         5 2   7
Stručna praksa         0 0 0 2
Završni rad         0 0 0 3
Ukupno obaveznih 16 7   28 15 6   26
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 2 0   2        
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO 18 7   30 19 6   30

 USMJERENJE:   «MENADŽMENT»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR (V) LJETNI SEMESTAR (VI)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Menadžment ljudskih potencijala         4 2   7
Digitalna ekonomija         4 2   7
Poslovna logistika         4 2   7
Menadžment neprofitnih organizacija         4 1   7
Ukupno obaveznih         16 7   28
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO         18 7   30

 

IV GODINA ZIMSKI SEMESTAR (VII) LJETNI SEMESTAR (VIII)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Poslovno odlučivanje 4 2   7        
Planiranje i analiza poslovanja 4 1   7        
Strateški menadžment 4 2   7        
Razvoj menadžerskih vještina 4 2   7        
Menadžment malih i srednjih preduzeća         5 2   7
Upravljanje kvalitetom         5 2   7
Projektni menadžment         5 2   7
Stručna praksa         0 0 0 2
Završni rad         0 0 0 3
Ukupno obaveznih 16 7   28 15 6   26
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 2 0   2        
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO 18 7   30 19 6   30

USMJERENJE:  «MAKROEKONOMSKI MENADŽMENT»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR (V) LJETNI SEMESTAR (VI)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Evropske ekonomske integracije         4 2   7
Ekonomski razvoj         4 2   7
Ekonomija održivog razvoja         4 1   7
Međunarodni menadžment         4 2   7
Ukupno obaveznih         16 7   28
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO         18 7   30 

 

IV GODINA ZIMSKI SEMESTAR (VII) LJETNI SEMESTAR (VIII)
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Poduzetnička ekonomija 4 2   7        
Ekonomija javnog sektora 4 1   7        
Nacionalna ekonomija 4 2   7        
Ekonomija Evrope 4 2   7        
Ekonomska i demografska statistika         5 2   7
Ekonomika javnih preduzeća         5 2   7
Ekonomska politika         5 2   7
Stručna praksa         0 0 0 2
Završni rad         0 0 0 3
Ukupno obaveznih 16 7   28 15 6   26
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 2 0   2        
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
Stručni izborni predmet (sa liste izbornih predmeta)         2 0   2
UKUPNO 18 7   30 19 6   30

LISTA STRUČNIH IZBORNIH PREDMETA

IZBORNI PREDMETI ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Semestar/Predmet P A L ECTS P A L ECTS
I SEMESTAR                
1. Uvod u tržišno poslovanje 2 0   2        
2. Metodologija i organizacija računovodstva 2 0   2        
3. Organizacijsko ponašanje 2 0   2        
II SEMESTAR                
1. Uvod u metodologiju ekonomskih istraživanja         2 0   2
2. Poslovna korespondencija         2 0   2
3. Ekonomija industrije         2 0   2
III SEMESTAR                
1. Ekonomska sociologija 2 0   2        
2. Razvoj ekonomske misli 2 0   2        
3. Analiza finansijskih izvještaja 2 0   2        
IV SEMESTAR                
1. Inovacije i poduzetničke vještine         2 0   2
2. Ekonomija energije         2 0   2
3. Lične finansije         2 0   2
V SEMESTAR                
1. Islamska ekonomija i finansije 2 0   2        
2. Upravljanje odnosima s kupcima 2 0   2        
3. Digitalni mediji u ekonomiji 2 0   2        
VI SEMESTAR                         
1. Elektronsko poslovanje         2 0   2
2. Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru         2 0   2
3. Međunarodno računovodstvo         2 0   2
VII SEMESTAR                
1. Specijalna računovodstva 2 0   2        
2. Poslovna prognostika 2 0   2        
VIII SEMESTAR                
1. Menadžment informacioni sistemi         2 0   2
2. Multivarijaciona analiza         2 0   2
3. Berze i berzansko poslovanje         2 0   2
4. Upravljanje javnim dugom         2 0   2

6. Način izbora izbornih predmeta

Student bira izborne predmete sa liste izbornih predmeta odsjeka Ekonomija za svaki semestar. Na jednom izbornom predmetu broj studenata je ograničen, a definisan je formulom: [(upisani broj studenata/broj izbornih predmeta) × 1,25]. Rangiranje studenata za odabir izbornog predmeta za prvi i drugi semestar vrši se na osnovu uspjeha na prijemnom ispitu, a za ostale semestre na osnovu prosječne ocjene ostvarene u prethodnoj godini studija.

7. Uslovi upisa u sljedeći semestar, odnosno narednu godinu studija, te način završetka studija

Student upisuje narednu godinu studija na osnovu ostvarenih ECTS bodova iz prethodne godine studija. Student je dužan da u VIII semestru studija obavi stručnu praksu u skladu sa Upustvom koje donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Obavljenu stručnu praksu potvrđuje mentor završnog rada studenta bez upisivanja opisne (brojčane) ocjene. Nakon položenih svih ispita student završava studij odbranom završnog  rada.

8. Način izvođenja studija

Studij je organizovan isključivo kao redovni.

9. Uslovi nastavka studija

Po završetku studija prvog ciklusa student može nastaviti studij drugog ciklusa u trajanju od jedne godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta.