Katalog izdanja


Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland

Poduzetništvo: uspješno pokretanje novih poduhvata

Svrha ove knjige je da poduzetnički proces predstavimo Vama, našim čitaocima i studentima poduzetništva. Razlog za navedeno je činjenica koja sugerira da je za poduzetnike jako važno da detaljno razumiju dijelove poduzetničkog procesa kao i kako da efikasno koriste svaki od sastavnih dijelova procesa. Knjigu je preveo tim autora na čelu sa prof. Bahrijom Umihanićem.

Godina izdavanja:

Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić

Osnove menadžmenta i preduzetništva

Fenomeni preduzetništva i menadžmenta postali su opsesivni pojmovi u svim društvima upravo zbog činjenice što se nalaze u središtu uspjeha ili neuspjeha nekog društva. Za razliku od preduzetništva, koje je vezano za mogućnost korištenja svoje ideje, ideje drugoga, svog ili tuđeg novca, te njihovim različitim kombinacijama, menadžment nastaje onog trenutka kada vlasnik sredstva za rad mora sam ili uz pomoć drugih racionalno upravljati stvarima pomoću ljudi kako bi svoj poduzetnički poduhvat pretvorio u uspjeh, a ne u neuspjeh.

Godina izdavanja:

Zijad Džafić

Mikroekonomija: pitanja i zadaci

Rukopis udžbenika sadrži 270 stranica u okviru kojih je strukturirano i objašnjeno 103 slike i 32 tabele. Prošao je proceduru predviđenu za štampu univerzitetskih udžbenika na Univerzitetu u Tuzli, kao udžbenik na predmetu sa istim nazivom i nastavnim programom koji se izučava na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Cjelokupno interpretiranje mikroekonomske problematike propraćeno je doista veoma bogatom, respektabilnom i aktuelnom bibliografijom. Udžbenik u formi zbirke zadataka studentima olakšava pripremanje ispita svih studenata koji polažu ispit iz ovog predmenta. Senat Univerziteta je 21.11.2007. godine odobrio izdavanje i upotrebu ovog rukopisa kategorisanog kao udžbenik.

Godina izdavanja:

Zijad Džafić

Mikroekonomija

Tretirana mikroekonomska problematika u udžbeniku, struktuirana je u 20 poglavlja. Konfiguracija udžbenika svodi se na dijelove koji su u funkciji povećanja efikasnosti individualnog učenja i dijelove sadržane u testovima, grafikonima i tabelama. U fokusu su mikroekonomski problemi, fenomeni, relacije i zakonitosti koji tipiziraju dati dio poglavlja, čime student u samom startu pojednostavljuje ličnu komunikaciju sa materijom. Rukopis udžbenika sadrži 356 stranica.

Godina izdavanja:

Zijad Džafić

Preduzetnička ekonomija

Udžbenik sadrži 388 stranica, a opremljen je sa 75 tabela i 51 slikom. Tekst je koncipiran u formi udžbenika i popraćen je bogatom i aktuelnom literaturom, namijenjen je studentima Ekonomskog fakulteta. Prošao je proceduru predviđenu za štampu univerzitetskih udžbenika na Univerzitetu u Tuzli. Poseban značaj rukopisa ogleda se u novom pristupu razmatranja problematike restrukturiranja privrede, kako u nekim tranzicijskim zemljama, tako i u Bosni i Hercegovini, što je na našim prostorima jedan od prvih udžbenika koji obrađuje ovu problematiku. Senat Univerziteta je 10.1.2007. godine odobrio izdavanje i upotrebu ovog rukopisa kategorisanog kao udžbenik.

Godina izdavanja:

Zijad Džafić, Minela Selamović, Faruk Hadžić

Ekonomija održivog razvoja

Predmet „Ekonomija održivog razvoja“ koji se izučava na trećoj godini studija na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, veoma je zahtjevan jer obuhvata mnoštvo novih pojmova održivog razvoja, ekonomskog rasta i razvoja i alternativnih koncepata održivog razvoja. S obzirom da se u skripti objašnjava veliki broj ekonomskih pojava, koncepata i termina, ona je veliki izazov, ali i problem kako razumjeti i upamtiti sve te brojne i teške lekcije, jer je na našim fakultetima još najprisutniji konvencionalni način ispitivanja koji favorizuje memoriju.

Godina izdavanja: