Katalog izdanja


Senad Fazlović

Statistika: deskriptivna i inferencijalna analiza

Statistika ili pojedine grane primijenjene statistike sve češće je zastupljena kao nastavni predmet u srednjim, a posebno na visokim školama i fakultetima. To je rezultat spoznaje da su određeni statistički sadržaji potrebni već i za opće obrazovanje savremenog čovjeka, a pogotovo su nepotrebna temeljna znanja iz regresione i dinamičke analize za uspješno usvajanje modernih spoznaja iz mnogih nastavnih predmeta.

Godina izdavanja:

Senad Fazlović

Statistika: regresivna i dinamička analiza

Ovaj udžbenik je namijenjen prvenstveno studentima ekonomskih fakulteta, a mogu ga koristiti i studenti srodnih fakulteta društvenog usmjerenja, kao i svi oni koji u istraživačkom radu imaju potrebe za statističkim metodama. Ovo se posebno odnosi na istraživanja u edukaciji i rehabilitaciji, medicini i farmaciji.

Godina izdavanja:

Senad Fazlović, Bahrija Umihanić, Admir Nuković, Zekerijah Šabanović

Poslovno odlučivanje

U ovoj knjizi su objavljeni redigovani dijelovi iz četiri istraživanja koja se po svome sadržaju znatno razlikuju ali su sva u najužoj vezi sa onim što teorija odlučivanja, shvaćena u najširem smislu, podrazumijeva, čime se još jedanput potvrđuje visok stepen multidisciplinarnosti nauke o odlučivanju.

Godina izdavanja:

Izet Ibreljić

Regionalno-ekonomska balkanizacije Jugoslavije i problem Bosne i Hercegovine

Ova studija je rezultat intenzivnog istraživanja u vrijeme ratne apokalipse u kojoj se našla bivša Jugoslavija, a posebno Bosna i Hercegovina. Motiv za obradu ove tematike pa i sami sadržaj rada koji je prezentiran čitaocima diktiralo je vrijeme u kome se prosto nije moglo ostati ravnodušnim pred događajima.

Godina izdavanja:

Izet Ibreljić

Investicije I

Investicije, sudeći prema literaturi koja se bavi njihovim izučavanjem, predstavljaju jedno od važnijih područja interesovanja savremene ekonomske i ne samo ekonomske, nauke.

Godina izdavanja:

Izet Ibreljić

Investicije II

Cilj investiranja je, prije svega, izbor i realizacija investicijskih akcija kojima se realiziraju razvojni ciljevi na makro i mikro nivou. Za razliku od prethodne knjige Investicije I (teorija, projekti, evokacija) investiranje se obrađuje u znatno širem kontekstu i definišu se odgovarajući kriteriji i metodologija evaluacije investicija sa društvenog aspekta.

Godina izdavanja: