Katalog izdanja


Izet Ibreljić, Senija Nuhanović

Penzioni sistem i reforma penzionih sistema u svijetu

Knjigom pod naslovom „Penzioni sistem i reforma penzionih sistema u svijetu“ stavljen je akcenat na ključne aspekte penzionih reformi u svijetu razmatrajući detaljno historijski i savremeni koncept ove tematike u mnogim zemljama. U tom cijlju je najprije izgrađen iscrpan i jasno organizovan prikaz planova penzionog osiguranja i ključnih modaliteta finansiranja penzionih sistema. Knjiga, naravno, sadrži i detaljan osvrt na ovu oblast u Bosni i Hercegovini u dimenziji sadašnjosti, ali i moguće budućnosti. Pri tome se ovdje uključuju i neke šire teme, ali i jezgrovit pregled postojećeg zakonodavstva i dostignuća i dilema na tom planu.

Godina izdavanja:

Izet Ibreljić, Senija Nuhanović

Ekonomsko-teorijski, socijalni i demografski aspekti penzionih sistema

U monografiji pod nazivom Ekonomsko-teorijski, socijalni i demografski aspekti penzionih sistema najviše se pažnje posvećuje demografskim procesima i u vezi s tim, perspektivama penzionih fondova u svijetu. Sadržinu knjige, osim predgovora, popisa slika i tabela, te literaturu čine četiri dijela. Navedena monografija, predstavlja sintezu promišljanja ljudi različitih profesija i zanimanja o jednoj tako kompleksnoj i danas veoma aktuelnoj problematici, kao što su mogućnosti reforme penzionih sistema. Pored toga, autori su izložili javnom sudu i vlastiti koncept promišljanja o ovoj temi.

Godina izdavanja:

Reuf Kapić

Eksterna revizija

Prvo izdanje „Eksterne revizije“ ima za cilj da, prije svega, omogući studentima četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli, smjer finansijsko računovodstveni, lakše usvajanje i razumijevanje računovodstvenih i revizijskih principa i standarda koji se koriste u računovodstvenoj i revizijskoj praksi. Polazeći od tog cilja, tekst pokriva koncepte i procedure revizije, kao i profesionalne i stručne kompetencije revizora.

Godina izdavanja:

Reuf Kapić

Analiza i razumijevanje finansijskih izvještaja

Knjiga „Analiza i razumijevanje finansijskih izvještaja“ fokusirana je na predočavanje problematike upravljanja poslovnim rezultatom i finansijskim položajem društva s gledišta praktične koristi za upravu društva pri odlučivanju o budućim poslovnim aktivnostima. Odgovori na mnoga pitanja mogu se naći u ovoj knjizi.

Godina izdavanja:

Reuf Kapić, Rajko Radović, Jozo Piljić

Finansijsko izvještavanje

Menadžeri preduzeća računovodstvene informacije koriste za poslovno odlučivanje o investiranju, zaduživanju, prodaji, cijenama, kontroli troškova i, uopšte, o svim pitanjima koja se odnose na poslovanje preduzeća. Da bi mogli relevantno odlučivati na bazi tih podataka, menadžeri moraju znati koristiti raspoložive podatke.

Godina izdavanja:

Izudin Kešetović

Finansije: monetarne i javne

Publikacija „Finansije“ ima osnovnu namjeru da u okviru nastavne discipline Finansije prezentira osnovna teoretska i praktična rješenja koja se odnose na funkcionisanje monetarnog i finansijskog sistema. Istovremeno se želi da približe teoretska i praktična znanja svima onim koji žele znati više o novcu i institucijama novčanog, bankarsko-monetarnog sistema, sistema javnih rashoda i prihoda, budžeta i javnog duga.

Godina izdavanja: