Katalozi


DOKTORSKE DISERTACIJE EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI

Signa-

tura

Naslov teme doktorske disertacije

Kandidat

Mentor

Godina

1 Tranzicija bosanskohercegovačke privrede u procesu približavanja evropskim integracijama Fikret Dervišević Halid Konjhodžić 1999
2 Validnost i pouzdanost poslovnih informacija baziranih na neprobabilističkim uzorcima Senad Fazlović Šefik Mulabegović 2002
3 Istraživanje i ocjena prihvatljivosti statičkih metoda evaluacije preduzeća u procesu privatizacije Sead Omerhodžić Muhamed Pamukčić 2002
4 Koncesija kao oblik stranog ulaganja u BiH Hajro Kofrc Mustafa Sinanagić 2003
5 Istraživanje utjecaja pretvorbe društvenog vlasništva na tranzicijski položaj preduzeća Nedim Zečević 1996
6 Savremena ekonomska misao (RE)privatizacije Kadrija Hodžić 1998
7 Razvoj modela strateškog upravljanja procesima u rudnicima uglja Tuzlanskog bazena Adil Kurtić Osman Hatunić 1998
8 Mogućnosti etičke primjene marketinga Rifat Klopić Rešad Begtić 1999
9 Informacijska podrška odlučivanju o alokaciji finansijskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite Zekerijah Šabanović Šefik Mulabegović 2000
10 Efikasnost i pravednost kao determinante upravljanja javnim prihodima Ševal Alić Izudin Kešetović 2008
11 Tuzla kao ekonomsko-razvojni centar Sjeveroistočne Bosne Muharem Klapić Izet Ibreljić 2008
12 Diretne strane investicije i njihov uticaj na brži privredni razvoj BiH Mehmedalija Hadžović Mirko Marković 1999
13 Evaluacija i osiguranje rizika u malim preduzećima Bahrija Umihanić Sabahet Drpljanin 2003
14 Ekonomski modeli ocjene konkurentnosti voćarske proizvodnje u BiH Ferhat Ćejvanović Reuf Kapić 2006
15 Telekomunikacioni sektor u kontekstu razvoja nove ekonomije i ekonomske globalizacije i njegov mogući uticaj na budući razvoj BiH Zaim Buljubašić Izet Ibreljić 2006
16 Uticaj korištenja internet marketinga na poslovanje uslužnih preduzeća u BiH Edin Osmanbegović 2009
17 Računovodstveni i finansijski aspekti obuhvata merdžera i akvizicija u procesu evaluacije preduzeća Selma Novalija Rajko Radović 2009
18 Uloga međunarodnog monetarnog fonda u koordiniranju ekonomskih politika malih otvorenih privreda Goran Miraščić Kadrija Hodžić 2010
19 Modeli finansiranja saobraćajne infrastrukture i mogućnosti njihove efikasne implementacije u BiH Džemo Salihović Izet Ibreljić 2009
20 Reforma javnih penzionih sistema u svijetu kao okvir moguće penzione reforme u BiH Senija Nuhanović Izet Ibreljić 2008
21 Razvoj modela upravljanja troškovima za industrijsko preduzeće srednje veličine Sado Puškarević Slobodan Vidaković 2004
22 Mala i srednja preduzeća u funkciji restruktuiranja tranzicionih privreda, sa posebnim osvrtom na BiH Zijad Džafić Kadrija Hodžić 2005
23 Generalizacija modela za upravljanje konfliktima u životnom osiguranju Safet Kozarević Sejfudin Zahirović 2004
24 Eksterne i interne determinante malog biznisa u BiH Hasan Mahmutović Adil Kurtić 2007
25 Upravljanje organizacijskom strukturom u funkciji implementacije razvojne strategije preduzeća Adisa Delić Dževad Šehić 2007
26 Značaj i primjena mikroprudencione regulative u ocjeni stabilnosti bankarskog sektora u BiH Mehmed Ganić 2010
27 Model kvantitativnog utjecaja računovodsstvenih politika na kvalitetu poslovanja Jozo Piljić Reuf Kapić 2010
28 Interakcija strategije marketinga i marketing informacionog sistema u funkciji jačanja konkurentnosti trgovinskih preduzeća Beriz Čivić Hasan Hanić 2011
29 Stohastički modeli kalmanove teorije u upravljanju ekonomskim procesima Sejfudin Zahirović Šefik Mulabegović 1994
30 Strateški kauzalitet identiteta i imidža banaka u funkciji prilagođavanja promjenama na bankarskom tržištu Ermina Smajlović Rifat Klopić 2010
31 Optimizacija portfolija vrijednosnih papira na rubnim tržištima kapitala Jasmina Okičić Sejfudin Zahirović 2010
32 Plasman rezervi u funkciji upravljanja rizicima osiguravajućih kompanija u Bosni i Hercegovini Radivoj Kovač Safet Kozarević 2012
33 Finansijske krize u ekonomskoj historiji: uzroci, posljedice i mogućnosti prevencije Amra Nuhanović Izet Ibreljić 2012
34 Ekonomski aspekti regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine u okviru Regionalne politike Evropske unije Merdža Handalić Plahonjić Muharem Klapić 2013
35 Upravljanje rizicima elektroprivrednih preduzeća na liberalizovanim tržištima električne energije Meldina Kokorović Jukan Sead Omerhodžić 2013
36 Konkurentnost privreda zemalja u tranziciji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Lejla Terzić Zijad Džafić 2013
37 Oblikovanje modela za strateško upravljanje kvalitetom hotelskih usluga u funkciji unaprjeđenja turističkog tržišta Bosne i Hercegovine Samira Dedić Senad Fazlović 2012
38 Oblikovanje modela upravljanja kvalitetom generisano interakcijom zadovoljstva korisnika i kvaliteta bankarskih usluga Edin Salkić Senad Fazlović 2016
39 Računovodstvo troškova po aktivnostima i njegova primjena u Bosni i Hercegovini Ibro Popić Mehmed Jahić 2003
40 Ekonomski razvoj u kontekstu smanjenja siromaštva u zemljama u razvoju, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Amra Babajić Zijad Džafić 2015
41 Strateško upravljanje visokoobrazovnim institucijama u funkciji stvaranja i razvijanja ekonomije znanja u Bosni i Hercegovini Sabina Đonlagić Adil Kurtić 2012
42 Uticaj organizacijske kulture na uspješnost procesa provođenja strateških i organizacijskih promjena u bosanskohercegovačkim preduzećima Emir Ahmetović Adisa Delić 2017
43 Uticaj intrapoduzetničkih aktivnosti na izgradnju i održavanje konkurentskih prednosti proizvodnih preduzeća Muzafer Brigić Adil Kurtić 2017
44 Praksa i performanse lanca snadbijevanja kao determinanta konkurentnosti preduzeća iz oblasti prehrambene industrije Adis Puška Safet Kozarević 2018
45 Teorijski i metodološki problemi evaluacije kreditne sposobnosti preduzeća Arijana Salkić Sead Omerhodžić 2018
46 Upravljanje promjenama organizacione strukture u funkciji motivacije zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine Mirela Ćebić Bahrija Umihanić 2018

 

MAGISTARSKI RADOVI EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI

Signa-

tura

Naslov teme magistarskog rada

Kandidat

Profesor mentor

Godina

1 Aspekti informacionih sistema u podršci donošenju poslovnih odluka Savo Stupar Asim Tenić 2001
2 Ekonomski aspekti primjene algoritama i konstruktivne matematike Bajram Črkez Asim Tenić 2001
3 Ekonomski odnosi razvoja telekomunikacija u svijetu i uključivanje BiH u transevropsku telekomunikacionu mrežu Zaim Buljubašić Izet Ibreljić 2002
4 Porez na dodanu vrijednost i efikasnost poreskog sistema Ševal Alić Izudin Kešetović 2002
5 Ekonomsko valoriziranje metoda stečaja preduzeća Zijad Džafić Reuf Kapić 2002
6 Tržište kapitala u FBiH : Uspostavljanje i perspektive razvoja Seakif Omerčić Mirko Puljić 2002
7 Uloga interne kontrole u reviziji finansijskih izvještaja Kerim Agić Mehmed Jahić 2002
8 Uloga savremenih metoda i tehnika u upravljanju potraživanjima kupaca Ismet Kalić Slobodan Vidaković 2003
9 Značaj i uloga revizije u poslovanju preuzeća Sabahudin Đulbić Reuf Kapić 2003
10 Promjene na energetskim tržištima kao faktor redizajniranja organizacione strukture elektroenergetskih sistema Envera Kazić Adil Kurtić 2003
11 Korporativno upravljanje u tranzicijskim zemljama Asif Omerbegović Kadrija Hodžić 2003
12 Mogućnosti reforme penzionog osiguranja u BiH Senija Nuhanović Izudin Kešetović 2003
13 Upravljanje kvalitetom bolničkih usluga kroz dimenziju zadovoljstva pacijenata Maida Nuhić Zekerijah Šabanović 2004
14 Testiranje primjenjljivosti pojedinih metoda procjene vrijednosti preduzeća Sead Softić Muhamed Pamukčić 1998
15 Računovodstveno-finansijski izvještaji kao instrumenti upravljanja preduzećem Osmo Forčaković Murat Sinangić 1998
16 Bayesov metod u investicijskom odlučivanju Bahrija Umihanić Šefik Mulabegović 1999
17 Uticaj poslovno-finansijskih odluka na likvidnost preduzeća Sead Omerhodžić 1997
18 Problemi sastavljanja analitičkih kalkulacija sa posebnim osvrtom na specifičnosti granskih kalkulacija Sado Puškarević Murat Sinanagić 1998
19 Uloga finansijske analize u pripremi programa privatizacije preduzeća Nedžad Polić Sejfudin Zahirović 1999
20 Funkcija dionica u razvoju finansijskog tržišta u BiH Džemo Salihović Muhamed Pamukčić 1999
21 Procjena pouzdanosti statističkih mjerenja u anketnim istraživanjima Senad Fazlović Šefik Mulabegović 1999
22 Ocjena izvodljivosti strategije niskih troškova Akif Delić Reuf Kapić 2000
23 Tehnika mrežnog planiranja u savremenom procesu aktiviranja investicionih projekata Ešef Oštraković Izet Ibreljić 2000
24 Ekonomski aspekti reaktiviranja rudnika magnezita “Konjuh” Kladanj Hamid Begić Izet Ibreljić 2001
25 Marketinška komunikacija u kanalima veleprodaje i maloprodaje Fahrudin Fehrić Nail Kurtić 2001
26 Uticaj promjena proizvodnje na aktivno upravljanje troškovima Safet Dervišević Reuf Kapić 2001
27 Modeliranje organizacijske strukture osiguravajućih društava Salem Hrustemović Mehmed Dedić 2001
28 Problemi analize cijene koštanja i rentabilnosti u savremenoj organizaciji poljoprivredne proizvodnje Ferhat Ćejvanović Murat Sianagić 2001
29 Upravljanje proizvodnjom u uslovima neuzvjesnosti Nusret Softić Osman Hatunić 2001
30 Mogućnosti primjene strateškog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima Tomo Vidović Rešad Begtić 2001
31 Redizajniranje organizacijske strukture u funkciji implementacije strategije preduzeća Ramiz Grapkić Adil Kurtić 2004
32 Teorijski i empirijski aspekti uticaja računovodstvenih politika na oporezivanje dobiti preduzeća sa posebnim osvrtom na FBiH Veledar Zijo Sulejman Dizdarević 2004
33 Fizička distribucija i logistika koksa na primjeru “Global Ispat Koksne Industrije” doo Lukavac Kasim Rešidović Zećir Hadžiahmetović 2006
34 Uloga metoda analize vremenskih serija u prognoziranju turističke tražnje u Bosni i Hercegovini Samira Dedić Senad Fazlović 2007
35 Zaduženost Bosne i Hercegovine kao limitirajući faktor njenog ekonomskog razvoja Amer Tenić Halid Konjhodžić 2007
36 Revizijske procedure za otkrivanje grešaka i prevara u finansijskim izvještajima Ramiza Hamulić Reuf Kapić 2008
37 Integrisani menadžment sistemi u funkciji postizanja poslovne izvrsnosti malih i srednjih preduzeća Muhamed Alić Bahrija Umihanić 2009
38 Utvrđivanje boniteta preduzeća zajmotražioca pomoću internog rejting sistema u funkciji upravljanja kreditnim rizikom banke Arijana Salkić Izudin Kešetović 2010
39 Uticaj globalizacijskih procesa na bankarski sektor BiH Amela Sijerčić Izudin Kešetović 2010
40 Offshore poslovanje i međunarodne aktivnosti u borbi protiv odliva novca u offshore destinacije Zlata Uzejrović Izet Ibreljić 2010
41 Inspekcijski nadzor u funkciji povećanja efikasnosti javnog sektora u FBiH Besim Duraković Zijad Džafić 2010
42 Posljedice fiskalnog pluralizma po makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine Zlata Pirić Kadrija Hodžić 2010
43 Ekonomska evaluacija rudnika uglja u Bosni i Hercegovini Azra Okić Izet Ibreljić 2010
44 Uticaj poreskog sistema na razvoj poduzetništva u Tuzlanskom kantonu Munevera Dedić Bahrija Umihanić 2010
45 Uticaj fiskalnog federalizma na stabilizaciju cikličnih kretanja u Evropskoj uniji Sanel Razić Kadrija Hodžić 2010
46 Strategije marketinga farmaceutskih proizvoda Amer Klopić Nenad Brkić 2011
47 Redizajniranje sistema ocjenjivanja performansi u funkciji podizanja nivoa motivacije zaposlenih u organima javne uprave u BiH Mirela Ćebić Adisa Delić 2011
48 Utjecaj mikro, malih i srednjih poduzeća na povećanje zaposlenosti u Bosni i Hercegovini Jozo Bejić Zijad Džafić 2011
49 Problemi funkcionisanja i mogući pravci reforme savremenog međunarodnog monetarnog sistema Amra Kožarić Izet Ibreljić 2009
50 Korištenje interneta kao izvora relevantnih poslovnih informacija u cilju podrške SME-s Edin Osmanbegović Asim Tenić 2006
51 Promjena kretanja troškova u funkciji poslovnog upravljanja Senad Salkić Reuf Kapić 2009
52 Regionalna ekonomska saradnja zemalja Jugoistočne Evrope u funkciji njihovog bržeg priključenja Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na BiH Eldar Muratović Muharem Klapić 2010
53 Uticaj globalizacije na međunarodna finansijska tržišta Almir Šabuljić Kadrija Hodžić 2008
54 Strane direktne investicije : globalni trendovi i mogućnost njihovog rasta u BiH Nelvedina Meškić Izet Ibreljić 2010
55 Uticaj organizacijskih i ličnih faktora na nivo zadovoljstva poslom zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima Suada Mujić Adisa Delić 2011
56 Servis potrošača u funkciji unapređenja logističkog sistema osiguravajućih društava Senad Arslanagić Safet Kozarević 2009
57 Mogućnosti primjene analitičkog hijerarhijskog procesa u poslovnom odlučivanju Admir Nurković Sejfudin Zahirović 2001
58 Revizijske procedure određivanja neophodnih analitičkih postupaka za ocjenu sposobnosti stalnosti poslovanja privrednog društva Avdo Kametović Reuf Kapić 2009
59 Istraživanje uticaja obračuna po standardnim troškovima na finansijski rezultat Selma Novalija Reuf Kapić 2006
60 Turističko-ugostiteljska djelatnost kao faktor privrednog razvoja Tuzlanskog kantona Almazaga Ćatović Muharem Klapić 2004
61 Javno-privatno partnerstvo u funkciji povećanja efikasnosti javnog sektora u BiH Elvir Muminović Zijad Džafić 2011
62 Elektronsko bankarstvo u funkciji unapređenja poslovanja banaka Danijela Softić Edin Osmanbegović 2011
63 Koncept nastanka događaja i računvodstveni sistem budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine Samir Mukinović Sado Puškarević 2011
64 Unapređenje distributivne mreže u funkciji povećanja profitabilnosti banaka Lidija Marušić Izudin Kešetović 2011
65 Menadžment monitoringa i evaluacije strategije lokalnog razvoja Amra Abadžić Bahrija Umihanić 2011
66 Utjecaj organizacijske kulture na izgradnju konkurentskih prednosti preduzeća Hariz Muratović Rifat Klopić 2011
67 Uticaj inovacijskih aktivnosti na rast malih preduzeća u drvnoj i metalnoj industriji Federacije BiH Midhat Subašić Bahrija Umihanić 2012
68 Upravljanje kvalitetom paket usluga u funkciji povećanja zadovoljstva korisnika usluga na tržištu komunikacija BiH Nermin Karahmetović Senad Fazlović 2012
69 Razvoj marketing strategija preduzeća prehrambene industrije Bosne i Hercegovine u uslovima liberalizacije spoljne trgovine Samra Gabeljić Ishak Mešić 2012
70 Evaluacija strateških performansi u funkciji unapređenja poslovanja komunalnih preduzeća Majazudin Vehabović Adil Kurtić 2012
71 Specifičnosti istraživanja potreba i ponašanja klijenata baziranih na strategijama upravljanja odnosima sa klijentima Ervin Sućeska Hasan Hanić 2012
72 Uzroci i ekonomske posljedice podzastupljenosti žena na menadžerskim pozicijama u javnim preduzećima u FBiH Alma Kovačević-Rahmanović Adil Kurtić 2012
73 Trezorsko poslovanje i finansiranje javnog sektora jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini Ferhat Bradarić Izudin Kešetović 2012
74 Uticaj interne kontrole na povećanje efikasnosti poslovanja u bosanskohercegovačkim bankama Ankica Čanić Selma Novalija 2012
75 Investicijsko-projektna aktivnost Svjetske banke u ekonomsko-historijskom kontekstu Amra Arifović Izet Ibreljić 2010
76 Uticaj evropskih integracija na razvoj rizik menadžmenta i osiguranja u zemljama Zapadnog Balkana Edina Šiljegović Safet Kozarević 2010
77 Specifičnosti upravljanja rizicima u islamskom bankarstvu Mirnesa Baraković-Nurikić Emira Kozarević 2012
78 Uticaj strukture tržišta lične potrošnje na inflaciju u Bosni i Hercegovini Sanela Meholjić Merim Kasumović 2012
79 Uticaj sistema javnih nabavki na efikasnost nabavne funkcije u rudnicima uglja Tuzlanskog kantona Admira Šarić Hajrudin Kofrc 2012
80 Poslovna politika banke u funkciji povećanja učinkovitosti multiplikacije depozita Mirjana Crvenković Sead Omerhodžić 2012
81 Mogućnosti primjene lean sistema u funkciji unapređenja efikasnosti poslovanja u industriji namještaja Mensur Herić Safet kozarević 2011
82 Koordinacija monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom u BiH u cilju ispunjavanja kriterija konvergencije sa zemljama Evropske unije Azira Osmanović Izudin Kešetović 2012
83 Uvozna supstitucija u funkciji ekonomskog rasta BiH Indira Džeko Kadrija Hodžić 2012
84 Utjecaj intrapoduzetništva na rast proizvodnih preduzeća u FBiH Muzafer Brigić Bahrija Umihanić 2012
85 Specifičnosti metoda istraživanja tržišta u funkciji određivanja cijena Safeta Butković Sejfudin Zahirović 2013
86 Uloga istraživanja tržišta u odlučivanju o emisiji vrijednosnih papira Adisa Zonić Sejfudin Zahirović 2012
87 Metodološki problemi organizacije računovodstva u funkciji upravljanja profitabilnošću po kupcima Amra Gadžo Sado Puškarević 2010
88 Efekti “Sporazuma CEFTA 2006” na ekonomiju Bosne i Hercegovine Šefika Poljić Ferhat Ćejvanović 2012
89 Stanje i uticaj stepena organizovanosti sistema internih kontrola na poslovanje preduzeća Vilma Bašić Reuf Kapić 2013
90 Mikrofinansije i mogućnosti redukcije globalnog siromaštva Igor Trojak Izet Ibreljić 2012
91 Istraživanje tržišta poslovne potrošnje u funkciji odlučivanja o tržišnom nastupu Selma Vrabac Sejfudin Zahirović 2012
92 Uticaj revizije na efikasnost trošenja budžetskih sredstava institucija BiH Bahrija Čikarić Reuf Kapić 2012
93 Uticaj transfernih cijena na rezultat poslovanja preduzeća Admira Aljić Reuf Kapić 2012
94 Uticaj socijalnog kapitala malih i srednjih preduzeća na ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Azra Sadadinović Zlatan Delić 2012
95 Aktuelnost kejnzijanskog modela za savremene anticiklične politike Esma Kurtagić Kadrija Hodžić 2013
96 Uticaj primjene ciljnog obračuna troškova na povećanje povrata na investicije Emina Mejrić Selma Novalija 2012
97 Uticaj implementacije sistema za upravljanje dokumentima na unapređenje poslovanja preduzeća Sadina Šabanović Edin Osmanbegović 2013
98 Uticaj stepena razmjene lider-sljedbenik na uspješnost poslovanja organizacije Sanela Ibeljić Adisa Delić 2013
99 Uloga nadzora u procesu upravljanja preduzećem Aida Jašarević Reuf Kapić 2013
100 Uticaj fiskalnog sistema na konkurentnost i makroekonomsku stabilnost bosanskohercegovačke privrede Denis Turić Izudin Kešetović 2011
101 Uloga regionalnih ekonomskih integracija u koncipiranju ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine Edina Kurtić Merim Kasumović 2013
102 Unapređenje distribucije usluga osiguranja korištenjem bankarske prodajne mreže Aida Drpljanin Safet Kozarević 2012
103 Fiskalni efekti na konjukturu i ekonomski rast Bosne i Hercegovine Meliha Habibović Kadrija Hodžić 2012
104 Poslovne zone u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine Sanela Ćoralić Zijad Džafić 2014
105 Specifičnosti međunarodnih zajedničkih ulaganja i mogućnosti njihovog povećanja u Bosni i Hercegovini Elsajed Fatušić Senija Nuhanović 2014
106 Mogućnosti primjene potpunog upravljanja kvalitetom u unapređenju kvaliteta usluga u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine Damir Selimović Senad Fazlović 2012
107 Nominalna i realna konvergencija kao determinanta pristupanja Evropskoj monetarnoj uniji Erna Herić Merim Kasumović 2013
108 Uticaj obuke i razvoja zaposlenika na uspješnost implementacije organizacijskih promjena u bankama Lejla Smajlović Adisa Delić 2014
109 Forenzička revizija u funkciji otkrivanja manipulativnog računovodstva Jasmira Avdić Rajko Radović 2014
110 Uticaj upravljanja intelektualnim kapitalom na razvoj intrapoduzetništva u velikim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine Mersiha Mešanović Bahrija Umihanić 2014
111 Brend menadžment kao determinanta tržišnog nastupa preduzeća Enisa Čivić Mustafa Sinanagić 2013
112 Unaprijeđenje modela prikupljanja i raspodjele zekata u Bosni i Hercegovini Muharem Šabić Fikret Hadžić 2013
113 Uticaj informaciono-komunikacijskih tehnologija na organizacijski dizajn bosanskohercegovačkih preduzeća Muamer Bešić Adisa Delić 2014
114 Modeli za utvrđivanje adekvatnosti kapitala u neživotnom osiguranju u kontekstu novog regulatornog okvira – solventnost II Adela Agić Safet Kozarević 2014
115 Teorijski i praktični aspekti finansiranja u ekonomiji energetskih ušteda Edin Zahirović Senija Nuhanović 2013
116 Uticaj stepena razvijenosti učeće organizacije na uspješnost poslovanja bosanskohercegovačkih preduzeća Besim Hodžić Adisa Delić 2014
117 Uloga internog nadzora u otkrivanju i sprečavanju prevara i grešaka u poslovanju preduzeća Jasminka Sukanović Selma Novalija 2014
118 Strane direktne investicije u Jugoistočnoj Evropi: geoekonomski aspekt Malkić Izet Ibreljić 2014
119 Stanje i perspektive industrije otvorenih investicionih fondova u finansijskoj strukturi zemalja Zapadnog Balkana u odnosu na Evropsku uniju Vesna Mujkić Emira Kozarević 2014
120 Istraživanje uzrorka i strategija za upravljanje konfliktima u bosanskohercegovačkim preduzećima Isada Mahmutović Adisa Delić 2015
121 Kanali distribucije kao determinanta marketing odlučivanja proizvođa prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini Emir Ahmetović Ermina Smjalović 2013
122 Uticaj djelovanja neformalnih grupa na ostvarivanje organizacijskih ciljeva u institucijama iz domena obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine Jasna Hasić Adisa Delić 2014
123 Analiza faktora zadovoljstva korisnika usluga mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini Mirela Özbatman Rifat Klopić 2014
124 Uloga liderstva u implementaciji koncepta menadžmenta totalnog kvaliteta u preduzećima iz oblasti proizvodnje namještaja u Bosni i Hercegovini Amra Kadirić Adisa Delić 2015
125 Istraživanje marketing strategija bosansko-hercegovačkih građevinskih preduzeća Hamza Šarić Sejfudin Zahirović 2012
126 Uticaj evropskih migracija na zapošljavanje u zemljama Evropske unije Edita Mujić Kadrija Hodžić 2015
127 Uticaj revizije učinka na uspješnost poslovanja u javnom sektoru Bosne i Hercegovine Aida Čolić Rajko Radović 2015
128 Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća Amra Nurkanović Reuf Kapić 2015
129 Revizija učinka i revizija podudarnosti u funkciji povećanja učinkovitosti javnog sektora Azra Kešetović Reuf Kapić 2015
130 Restrukturiranje javnih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine u funkciji unapređenja konkurentnosti Benjamin Huremović Zijad Džafić 2016
131 Uticaj reforme elektroenrgetskog sektora na poslovanje elektroprivrednih preduzeća Minela Selamović Meldina Kokorović Jukan 2016
132 Teorijski i praktični aspekti ocjenjivanja tržišnog potencijala Mirza Bešlagić Sejfudin Zahirović 2015
133 Savremeni islamski svijet i mogućnosti njegove ekonomske transformacije Edin Husić Izet Ibreljić 2014
134 Specifičnosti menadžmenta inovacija u farmaceutskoj industriji Elida Ademović Bahrija Umihanić 2014
135 Značaj strateškog planiranja za postizanje konkurentnosti kod malih i srednjih preduzeća Abdulah Đulović Bahrija Umihanić 2016
136 Uticaj efektivnog poreskog opterećenja privrednih subjekata na ekonomski rast u Bosni i Hercegovini Fuad Imamović Kadrija Hodžić 2016
137 Uloga revizorskih izvještaja u poslovnom odlučivanju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Suad Alić Reuf Kapić 2016
138 Efekti primjene Vašingtonskog koncenzusa na makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine Dino Hadžialić Merim Kasumović 2016
139 Značaj i odgovornost bosanskohercegovačkih kompanija za razvoj finansijskih tržišta u procesima integracija Jasmin Hukić Emira Kozarević 2016
140 Upravljanje rizicima kao instrumentarij povećanja adekvatnosti kapitala banaka u FBiH Amila Marković Željko Rička 2016
141 Kreiranje fiskalnih podsticaja kompanijama u vrijeme trajanja recesije Mirela Osmanović Kadrija Hodžić 2016
142 Uticaj e-marketinga na unapređenje uslužnog procesa banaka Sabaheta Pavitinović Ermina Smajlović 2017
143 Primjena računovodstva odgovornosti u cilju racionalizacije poslovanja preduzeća Sabina Fejzić Selma Novalija Islambegović 2017
144 Savremene metode upravljanja troškovima u funkciji poboljšanja konkurentske prednosti proizvodnih preduzeća u BiH Jelena Filipović Reuf Kapić 2016
145 Upravljanje procesima organizacijskih transformacija bh. visokoškolskih institucija u funkciji ukjučivanja u evropski prostor visokog obrazovanja Sabina Đonlagić Adil Kurtić 2009
146 Uloga različitih pristupa regrutovanju kandidata u procesu menadžmenta ljudskih potencijala u mikrofinansijskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine Lejla Halilović Uzunić Adisa Delić 2017
147 Upravljanje otporom zaposlenika u funkciji uspješne implementacije organizacionih promjena Albina Suljetović Adisa Delić 2017
148 Planiranje u funkciji reduciranja rizika investicijskih projekata Sanela Hodžić Bahrija Umihanić 2017
149 Istraživanje karakteristika poslovnog imidža banaka u funkciji marketing odlučivanja Ermina Smajlović Sejfudin Zahirović 2006
150 Mogućnosti upravljanja rizicima u sektoru telekomunikacija primjenom bankarskih metoda upravljanja rizicima Merima Bajrić Emira Kozarević 2018

 

ZAVRŠNI MAGISTARSKI RADOVI EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI

Signa-

tura

Naslov teme završnog magistarskog rada

Student

Profesor-Mentor

Godina

1 Uticaj međuzavisnosti i efikasnosti rubnih tržišta kapitala na oblikovanje investicione strategije portfolija vrijednosnih papira Damir Bećirović Jasmina Okičić 2013
2 Tržišna analiza modela javnih nabavki u Bosni i Hercegovini Amra Halilović Sejfudin Zahirović 2013
3 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje kao dopuna postojećom sistemu zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini Irnela Hrnjić Safet Kozarević 2014
4 Računovodstveno-finansijski aspekt odlučivanja o outsourcing-u Dina Dervišević Reuf Kapić 2014
5 Uticaj industrije cementa na razvoj lokalnih ekonomija Lukavca i Kaknja Zlatan Imamović Muharem Klapić 2014
6 Uloga srednjeg nivoa menadžmenta u implementaciji strategije u rudarskim preduzećima u FBiH Mirzet Šehić Sabina Đonlagić 2014
7 Sistem javnih nabavki u funkciji jačanja tržišne ekonomije u Bosni i Hercegovini Harun Meholjić Merim Kasumović 2014
8 Efekti programa pomoći Europske unije na ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Adisa Džuzdanović Kadrija Hodžić 2014
9 Poduzetnička edukacija kao faktor prepoznavanja poduzetničke prilike za pokretanje novog biznisa Ajka Baručić Bahrija Umihanić 2015
10 Značaj faktorske analize u utvrđivanju ključnih izvora konkurentske prednosti preduzeća Alisa Gazibegović Sejfudin Zahirović 2015
11 Analiza frenčajzing poslovnih aranžmana u Bosni i Hercegovini Damir Ćilimković Beriz Čivić 2015
12 Uticaj web društvenih mreža na marketinške aktivnosti auto kuća u Bosni i Hercegovini Elma Mehić Beriz Čivić 2014
13 Primjena Interneta u marketinškoj komunikaciji bosanskohercegovačkih preduzeća Admir Čavalić Rifat Klopić 2015
14 Životno osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima vezanim za treću životnu dob u Bosni i Hercegovini Meliha Šabić Safet Kozarević 2015
15 Uticaj razvijenosti delegiranja ovlasti na ostvarivanje organizacijskih ciljeva u Rudnicima mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići Lejla Ćebić Adisa Delić 2015
16 Uticaj primjene transformacijskog liderstva na efektivnost sportskih organizacija na području Tuzlanskog kantona Miodrag Tanasilović Adisa Delić 2015
17 Reindustrijalizacija kao faktor razvoja privrede Bosne i Hercegovine Salih Mešić Zijad Džafić 2015
18 Makroprudencijalni indikatori stabilnosti finansijskog sistema: slučajevi Bosne i Hercegovine i Hravatske Mirna Mešić Merim Kasumović 2015
19 Inovativno vođenje u bosanskohercegovačkim brzorastućim preduzećima Majda Mujanović Bahrija Umihanić 2015
20 Necarinske barijere u intraregionalnoj trgovini zemalja Zapadnog Balkana Alma Altumbabić Senija Nuhanović 2015
21 Informaciona sigurnost kao determinanta kontinuiteta rada informacionog sistema Nedžad Pirić Edin Osmanbegović 2016
22 Uloga elektronskog bankarstva u unapređenju poslovanja pravnih lica u Bosni i Hercegovini Iner Jamaković Emira Kozarević 2016
23 Ključne determinante potrošačkog etnocentrizma u Bosni i Hercegovini Amela Bešlagić Sejfudin Zahirović 2014
24 Uticaj finansiranja faktoringom na likvidnost preduzeća u Bosni i Mirela Hodžić Emira Kozarević 2015
25 Uticaj nematerijalnih strategija motivacije na radnu uspješnost zaposlenika u velikim bosanskohercegovačkim preduzećima Samra Fehrić Adisa Delić 2015
26 Granska efikasnost investicija u Bosni i Hercegovini Tahira Buljubašić Zijad Džafić 2016
27 Perspektive uvođenja i primjene modela obračunske osnove u računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine Melika Hadžiabdić Selma Novalija Islambegović 2016
28 Uticaj strategije pozicioniranja na tržišni nastup farmaceutskih preduzeća u Bosni i Hercegovini Enis Husić Mustafa Sinanagić 2016
29 Uloga modela vrednovanja kapitala u identifikaciji pogrešno vrednovanih dionica sa rubnih tržišta Nahid Unkić Jasmina Okičić 2016
30 Uticaj timskog rada na inovativnost turističkih preduzeća u Bosni i Hercegovini Enis Fazlić Sabina Đonlagić Alibegović 2016
31 Determinante određivanja cijena u javnim preduzećima Dinka Mejremić Zijad Džafić 2016
32 Uticaj promjena u kupovnoj moći potrošača na kupovinu proizvoda pod trgovačkom markom Alma Husić Ermina Mustafić 2016
33 Metodološki i praktični aspekti u istraživanju ponašanja djece kao potrošača Alma Bešlagić Sejfudin Zahirović 2016
34 Primjena principa korporativnog upravljanja u preduzećima u Bosni i Hercegovini Dinka Softić Sabina Đonlagić-Alibegović 2016
35 Identifikacija i evaluacija imovinskih rizika u preduzećima iz oblasti drvne industrije Bosne i Hercegovine Mirnes Mehanović Safet Kozarević 2016
36 Poreska konkurencija u sistemu oporezivanja dobiti preduzeća Amar Kikanović Izudin Kešetović 2017
37 Finansijski aspekt praćenja potrošnje lijekova u funkciji kontrole zdravstvene potrošnje Tatjana Krdžalić Emira Kozarević 2016
38 Uticaj primjene odgovarajućih strategija materijalne i nematerijalne motivacije na ostvarivanje organizacijskih ciljeva u rudnicima uglja na području FBiH Amra Lapandić Adisa Delić 2016
39 Utjecaj personalizacije temeljene na bazama podataka na poslovni uspjeh preduzeća Mario Zovko Edin Osmanbegović 2017
40 Utjecaj reforme javnog sektora na ekonomski rast Bosne i Hercegovine Ismar Brakmić Kadrija Hodžić 2017
41 Ekonomska konvergencija Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji Alem Merdić Kadrija Hodžić 2017
42 Uticaj timova visokog učinka na uspješnost realizacije kompleksnih zadataka u organizaciji Anela Mujkić Sabina Đonlagić Alibegović 2017
43 Uticaj korporativnog imidža na kupovinu usluga osiguravajućih društava Selma Berbić Ermina Smajlović 2017
44 Uticaj poslovnog okruženja na mikroekonomsku konkurentnost mljekarske industrije Anisa Šišić-Topalović Zijad Džafić 2017
45 Efekti koncentracije i konkurentnosti na bankarski sistem Bosne i Hercegovine Melisa Okanović Emira Kozarević 2017
46 Porezni klin u sistemu obaveznih doprinosa u Bosni i Hercegovini Elvir Dedić Izudin Kešetović 2017
47 Izgradnja modela statističke kontrole kvaliteta u funkciji unaprjeđenja proizvodnih procesa u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine Hidajet Klapić Senad Fazlović 2017
48 Organizacijska struktura kao determinanta izgradnje konkurentske prednosti preduzeća Anita Šadić Sabina Đonlagić Alibegović 2017
49 Modeli finansiranja lokalnih zajednica u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja Ajna Zukić Izudin Kešetović 2017
50 Izgradnja modela upravljanja kvalitetom zdravstvenih usluga u javnim ustanovama primarne zdravstvene zaštite Aldin Brajić Samira Fazlić 2017
51 Uticaj organizacijske komunikacije na integraciju kolektiva zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima Vedad Torić Adisa Delić 2017
52 Uloga beta koeficijenta u selekciji dionica sa rubnih tržišta kapitala Anja Okanović Jasmina Okičić 2017
53 Sistem osiguranja depozita u funkciji stabilnosti bankarskog sektora Seid Zrnanović Emira Kozarević 2017
54 Uticaj elemenata tržišnog nastupa banaka u poslovanju sa stanovništvom na odluke korisnika usluga Haris Avdić Beriz Čivić 2018
55 Istraživanje primjene i efekata modela obračuna troškova pri upravljanju poslovnim aktivnostima preduzeća Edina Kovčić Selma Novalija Islambegović 2017
56 Istraživanje uticaja liderske upotrebe moći i taktika na ostvarivanje organizacijskih ciljeva Semir Delić Adisa Delić 2017
57 Utjecaj spola na preferirani stil liderstva u softverskim kompanijama u Bosni i Hercegovini Dario Babović Adisa Delić 2017
58 Socijalno zdravstveno osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima vezanim za privremenu spriječenost za rad kod preduzeća u Tuzlanskom kantonu Eldin Saletović Safet Kozarević 2018
59 Uticaj inovativnosti na rast i razvoj proizvodnih malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Mirha Mešanović Zijad Džafić 2018
60 Specifični izvori finansiranja u funkciji oblikovanja finansijske strukture preduzeća Zorana Teofilović Sead Omerhodžić 2018
61 Javno-privatno partnerstvo kao instrument razvoja lokalne komunalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini Jasmin Nukić Kadrija Hodžić 2018
62 Uticaj bankarskih aktivnosti na ekonomski rast Bosne i Hercegovine i zemalja regiona Arijana Hanić Emira Kozarević 2018
63 Odnos menadžera u bosanskohercegovačkim preduzećima prema društveno odgovornom poslovanju Jasmina Trumić Sabina Đonlagić Alibegović 2018
64 Efekti zone slobodne trgovine na ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine Emir Vodeničarević Merim Kasumović 2018
65 Uticaj emocionalne inteligencije menadžera na motivaciju zaposlenih Lejla Memagić Bahrija Umihanić 2018
66 Uticaj performansi iskustvenog kvaliteta na zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini Adnan Brkić Samira Fazlić 2018