Katalozi


DOKTORSKE DISERTACIJE EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI

Naslov teme doktorske disertacije Kandidat Mentor Godina
Tranzicija bosanskohercegovačke privrede u procesu približavanja evropskim integracijama Fikret Dervišević Halid Konjhodžić 1999
Validnost i pouzdanost poslovnih informacija baziranih na neprobabilističkim uzorcima Senad Fazlović Šefik Mulabegović 2002
Istraživanje i ocjena prihvatljivosti statičkih metoda evaluacije preduzeća u procesu privatizacije Sead Omerhodžić Muhamed Pamukčić 2002
Koncesija kao oblik stranog ulaganja u BiH Hajro Kofrc Mustafa Sinanagić 2003
Istraživanje utjecaja pretvorbe društvenog vlasništva na tranzicijski položaj preduzeća Nedim Zečević   1996
Savremena ekonomska misao (RE)privatizacije Kadrija Hodžić   1998
Razvoj modela strateškog upravljanja procesima u rudnicima uglja Tuzlanskog bazena Adil Kurtić Osman Hatunić 1998
Mogućnosti etičke primjene marketinga Rifat Klopić Rešad Begtić 1999
Informacijska podrška odlučivanju o alokaciji finansijskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite Zekerijah Šabanović Šefik Mulabegović 2000
Efikasnost i pravednost kao determinante upravljanja javnim prihodima Ševal Alić Izudin Kešetović 2008
Tuzla kao ekonomsko-razvojni centar Sjeveroistočne Bosne Muharem Klapić Izet Ibreljić 2008
Diretne strane investicije i njihov uticaj na brži privredni razvoj BiH Mehmedalija Hadžović Mirko Marković 1999
Evaluacija i osiguranje rizika u malim preduzećima Bahrija Umihanić Sabahet Drpljanin 2003
Ekonomski modeli ocjene konkurentnosti voćarske proizvodnje u BiH Ferhat Ćejvanović Reuf Kapić 2006
Telekomunikacioni sektor u kontekstu razvoja nove ekonomije i ekonomske globalizacije i njegov mogući uticaj na budući razvoj BiH Zaim Buljubašić Izet Ibreljić 2006
Uticaj korištenja internet marketinga na poslovanje uslužnih preduzeća u BiH Edin Osmanbegović   2009
Računovodstveni i finansijski aspekti obuhvata merdžera i akvizicija u procesu evaluacije preduzeća Selma Novalija Rajko Radović 2009
Uloga međunarodnog monetarnog fonda u koordiniranju ekonomskih politika malih otvorenih privreda Goran Miraščić Kadrija Hodžić 2010
Modeli finansiranja saobraćajne infrastrukture i mogućnosti njihove efikasne implementacije u BiH Džemo Salihović Izet Ibreljić 2009
Reforma javnih penzionih sistema u svijetu kao okvir moguće penzione reforme u BiH Senija Nuhanović Izet Ibreljić 2008
Razvoj modela upravljanja troškovima za industrijsko preduzeće srednje veličine Sado Puškarević Slobodan Vidaković 2004
Mala i srednja preduzeća u funkciji restruktuiranja tranzicionih privreda, sa posebnim osvrtom na BiH Zijad Džafić Kadrija Hodžić 2005
Generalizacija modela za upravljanje konfliktima u životnom osiguranju Safet Kozarević Sejfudin Zahirović 2004
Eksterne i interne determinante malog biznisa u BiH Hasan Mahmutović Adil Kurtić 2007
Upravljanje organizacijskom strukturom u funkciji implementacije razvojne strategije preduzeća Adisa Delić Dževad Šehić 2007
Značaj i primjena mikroprudencione regulative u ocjeni stabilnosti bankarskog sektora u BiH Mehmed Ganić   2010
Model kvantitativnog utjecaja računovodsstvenih politika na kvalitetu poslovanja Jozo Piljić Reuf Kapić 2010
Interakcija strategije marketinga i marketing informacionog sistema u funkciji jačanja konkurentnosti trgovinskih preduzeća Beriz Čivić Hasan Hanić 2011
Stohastički modeli kalmanove teorije u upravljanju ekonomskim procesima Sejfudin Zahirović Šefik Mulabegović 1994
Strateški kauzalitet identiteta i imidža banaka u funkciji prilagođavanja promjenama na bankarskom tržištu Ermina Smajlović Rifat Klopić 2010
Optimizacija portfolija vrijednosnih papira na rubnim tržištima kapitala Jasmina Okičić Sejfudin Zahirović 2010
Plasman rezervi u funkciji upravljanja rizicima osiguravajućih kompanija u Bosni i Hercegovini Radivoj Kovač Safet Kozarević 2012
Finansijske krize u ekonomskoj historiji: uzroci, posljedice i mogućnosti prevencije Amra Nuhanović Izet Ibreljić 2012
Ekonomski aspekti regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine u okviru Regionalne politike Evropske unije Merdža Handalić Plahonjić Muharem Klapić 2013
Upravljanje rizicima elektroprivrednih preduzeća na liberalizovanim tržištima električne energije Meldina Kokorović Jukan Sead Omerhodžić 2013
Konkurentnost privreda zemalja u tranziciji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Lejla Terzić Zijad Džafić 2013
Oblikovanje modela za strateško upravljanje kvalitetom hotelskih usluga u funkciji unaprjeđenja turističkog tržišta Bosne i Hercegovine Samira Dedić Senad Fazlović 2012
Oblikovanje modela upravljanja kvalitetom generisano interakcijom zadovoljstva korisnika i kvaliteta bankarskih usluga Edin Salkić Senad Fazlović 2016
Računovodstvo troškova po aktivnostima i njegova primjena u Bosni i Hercegovini Ibro Popić Mehmed Jahić 2003
Ekonomski razvoj u kontekstu smanjenja siromaštva u zemljama u razvoju, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Amra Babajić Zijad Džafić 2015
Strateško upravljanje visokoobrazovnim institucijama u funkciji stvaranja i razvijanja ekonomije znanja u Bosni i Hercegovini Sabina Đonlagić Adil Kurtić 2012
Uticaj organizacijske kulture na uspješnost procesa provođenja strateških i organizacijskih promjena u bosanskohercegovačkim preduzećima Emir Ahmetović Adisa Delić 2017
Uticaj intrapoduzetničkih aktivnosti na izgradnju i održavanje konkurentskih prednosti proizvodnih preduzeća Muzafer Brigić Adil Kurtić 2017
Praksa i performanse lanca snadbijevanja kao determinanta konkurentnosti preduzeća iz oblasti prehrambene industrije Adis Puška Safet Kozarević 2018
Teorijski i metodološki problemi evaluacije kreditne sposobnosti preduzeća Arijana Salkić Sead Omerhodžić 2018
Upravljanje promjenama organizacione strukture u funkciji motivacije zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine Mirela Ćebić Bahrija Umihanić 2018
Izvozna orijentacija privrede Bosne i Hercegovine i njeno uključivanje u međunarodne ekonomske tokove Salih Bučuk Mirko Marković 2001
Strategije unaprjeđenja konkurentske sposobnosti rubnih tržišta kapitala Damir Bećirović Emira Kozarević 2018

 

 

MAGISTARSKI RADOVI EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI
Naslov teme magistarskog rada Kandidat Mentor Godina
Aspekti informacionih sistema u podršci donošenju poslovnih odluka Savo Stupar Asim Tenić 2001
Ekonomski aspekti primjene algoritama i konstruktivne matematike Bajram Črkez Asim Tenić 2001
Mogućnosti korištenja nekooperativnih igara za utvrđivanje ravnoteže strategija u uslovima konkurencije Safet Kozarević Sejfudin Zahirović 2001
Porez na dodanu vrijednost i efikasnost poreskog sistema Ševal Alić Izudin Kešetović 2002
Ekonomsko valoriziranje metoda stečaja preduzeća Zijad Džafić Reuf Kapić 2002
Tržište kapitala u FBiH : Uspostavljanje i perspektive razvoja Seakif Omerčić Mirko Puljić 2002
Uloga interne kontrole u reviziji finansijskih izvještaja Kerim Agić Mehmed Jahić 2002
Uloga savremenih metoda i tehnika u upravljanju potraživanjima kupaca Ismet Kalić Slobodan Vidaković 2003
Značaj i uloga revizije u poslovanju preuzeća Sabahudin Đulbić Reuf Kapić 2003
Promjene na energetskim tržištima kao faktor redizajniranja organizacione strukture elektroenergetskih sistema Envera Kazić Adil Kurtić 2003
Korporativno upravljanje u tranzicijskim zemljama Asif Omerbegović Kadrija Hodžić 2003
Mogućnosti reforme penzionog osiguranja u BiH Senija Nuhanović Izudin Kešetović 2003
Upravljanje kvalitetom bolničkih usluga kroz dimenziju zadovoljstva pacijenata Maida Nuhić Zekerijah Šabanović 2004
Testiranje primjenjljivosti pojedinih metoda procjene vrijednosti preduzeća Sead Softić Muhamed Pamukčić 1998
Računovodstveno-finansijski izvještaji kao instrumenti upravljanja preduzećem Osmo Forčaković Murat Sinangić 1998
Bayesov metod u investicijskom odlučivanju Bahrija Umihanić Šefik Mulabegović 1999
Uticaj poslovno-finansijskih odluka na likvidnost preduzeća Sead Omerhodžić 1997
Problemi sastavljanja analitičkih kalkulacija sa posebnim osvrtom na specifičnosti granskih kalkulacija Sado Puškarević Murat Sinanagić 1998
Uloga finansijske analize u pripremi programa privatizacije preduzeća Nedžad Polić Sejfudin Zahirović 1999
Funkcija dionica u razvoju finansijskog tržišta u BiH Džemo Salihović Muhamed Pamukčić 1999
Procjena pouzdanosti statističkih mjerenja u anketnim istraživanjima Senad Fazlović Šefik Mulabegović 1999
Ocjena izvodljivosti strategije niskih troškova Akif Delić Reuf Kapić 2000
Tehnika mrežnog planiranja u savremenom procesu aktiviranja investicionih projekata Ešef Oštraković Izet Ibreljić 2000
Ekonomski aspekti reaktiviranja rudnika magnezita “Konjuh” Kladanj Hamid Begić Izet Ibreljić 2001
Marketinška komunikacija u kanalima veleprodaje i maloprodaje Fahrudin Fehrić Nail Kurtić 2001
Uticaj promjena proizvodnje na aktivno upravljanje troškovima Safet Dervišević Reuf Kapić 2001
Modeliranje organizacijske strukture osiguravajućih društava Salem Hrustemović Mehmed Dedić 2001
Problemi analize cijene koštanja i rentabilnosti u savremenoj organizaciji poljoprivredne proizvodnje Ferhat Ćejvanović Murat Sianagić 2001
Upravljanje proizvodnjom u uslovima neuzvjesnosti Nusret Softić Osman Hatunić 2001
Mogućnosti primjene strateškog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima Tomo Vidović Rešad Begtić 2001
Redizajniranje organizacijske strukture u funkciji implementacije strategije preduzeća Ramiz Grapkić Adil Kurtić 2004
Teorijski i empirijski aspekti uticaja računovodstvenih politika na oporezivanje dobiti preduzeća sa posebnim osvrtom na FBiH Veledar Zijo Sulejman Dizdarević 2004
Fizička distribucija i logistika koksa na primjeru “Global Ispat Koksne Industrije” doo Lukavac Kasim Rešidović Zećir Hadžiahmetović 2006
Uloga metoda analize vremenskih serija u prognoziranju turističke tražnje u Bosni i Hercegovini Samira Dedić Senad Fazlović 2007
Zaduženost Bosne i Hercegovine kao limitirajući faktor njenog ekonomskog razvoja Amer Tenić Halid Konjhodžić 2007
Revizijske procedure za otkrivanje grešaka i prevara u finansijskim izvještajima Ramiza Hamulić Reuf Kapić 2008
Integrisani menadžment sistemi u funkciji postizanja poslovne izvrsnosti malih i srednjih preduzeća Muhamed Alić Bahrija Umihanić 2009
Utvrđivanje boniteta preduzeća zajmotražioca pomoću internog rejting sistema u funkciji upravljanja kreditnim rizikom banke Arijana Salkić Izudin Kešetović 2010
Uticaj globalizacijskih procesa na bankarski sektor BiH Amela Sijerčić Izudin Kešetović 2010
Offshore poslovanje i međunarodne aktivnosti u borbi protiv odliva novca u offshore destinacije Zlata Uzejrović Izet Ibreljić 2010
Inspekcijski nadzor u funkciji povećanja efikasnosti javnog sektora u FBiH Besim Duraković Zijad Džafić 2010
Posljedice fiskalnog pluralizma po makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine Zlata Pirić Kadrija Hodžić 2010
Ekonomska evaluacija rudnika uglja u Bosni i Hercegovini Azra Okić Izet Ibreljić 2010
Uticaj poreskog sistema na razvoj poduzetništva u Tuzlanskom kantonu Munevera Dedić Bahrija Umihanić 2010
Uticaj fiskalnog federalizma na stabilizaciju cikličnih kretanja u Evropskoj uniji Sanel Razić Kadrija Hodžić 2010
Strategije marketinga farmaceutskih proizvoda Amer Klopić Nenad Brkić 2011
Redizajniranje sistema ocjenjivanja performansi u funkciji podizanja nivoa motivacije zaposlenih u organima javne uprave u BiH Mirela Ćebić Adisa Delić 2011
Utjecaj mikro, malih i srednjih poduzeća na povećanje zaposlenosti u Bosni i Hercegovini Jozo Bejić Zijad Džafić 2011
Problemi funkcionisanja i mogući pravci reforme savremenog međunarodnog monetarnog sistema Amra Kožarić Izet Ibreljić 2009
Korištenje interneta kao izvora relevantnih poslovnih informacija u cilju podrške SME-s Edin Osmanbegović Asim Tenić 2006
Promjena kretanja troškova u funkciji poslovnog upravljanja Senad Salkić Reuf Kapić 2009
Regionalna ekonomska saradnja zemalja Jugoistočne Evrope u funkciji njihovog bržeg priključenja Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na BiH Eldar Muratović Muharem Klapić 2010
Uticaj globalizacije na međunarodna finansijska tržišta Almir Šabuljić Kadrija Hodžić 2008
Strane direktne investicije : globalni trendovi i mogućnost njihovog rasta u BiH Nelvedina Meškić Izet Ibreljić 2010
Uticaj organizacijskih i ličnih faktora na nivo zadovoljstva poslom zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima Suada Mujić Adisa Delić 2011
Servis potrošača u funkciji unapređenja logističkog sistema osiguravajućih društava Senad Arslanagić Safet Kozarević 2009
Mogućnosti primjene analitičkog hijerarhijskog procesa u poslovnom odlučivanju Admir Nurković Sejfudin Zahirović 2001
Revizijske procedure određivanja neophodnih analitičkih postupaka za ocjenu sposobnosti stalnosti poslovanja privrednog društva Avdo Kametović Reuf Kapić 2009
Istraživanje uticaja obračuna po standardnim troškovima na finansijski rezultat Selma Novalija Reuf Kapić 2006
Turističko-ugostiteljska djelatnost kao faktor privrednog razvoja Tuzlanskog kantona Almazaga Ćatović Muharem Klapić 2004
Javno-privatno partnerstvo u funkciji povećanja efikasnosti javnog sektora u BiH Elvir Muminović Zijad Džafić 2011
Elektronsko bankarstvo u funkciji unapređenja poslovanja banaka Danijela Softić Edin Osmanbegović 2011
Koncept nastanka događaja i računvodstveni sistem budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine Samir Mukinović Sado Puškarević 2011
Unapređenje distributivne mreže u funkciji povećanja profitabilnosti banaka Lidija Marušić Izudin Kešetović 2011
Menadžment monitoringa i evaluacije strategije lokalnog razvoja Amra Abadžić Bahrija Umihanić 2011
Utjecaj organizacijske kulture na izgradnju konkurentskih prednosti preduzeća Hariz Muratović Rifat Klopić 2011
Uticaj inovacijskih aktivnosti na rast malih preduzeća u drvnoj i metalnoj industriji Federacije BiH Midhat Subašić Bahrija Umihanić 2012
Upravljanje kvalitetom paket usluga u funkciji povećanja zadovoljstva korisnika usluga na tržištu komunikacija BiH Nermin Karahmetović Senad Fazlović 2012
Razvoj marketing strategija preduzeća prehrambene industrije Bosne i Hercegovine u uslovima liberalizacije spoljne trgovine Samra Gabeljić Ishak Mešić 2012
Evaluacija strateških performansi u funkciji unapređenja poslovanja komunalnih preduzeća Majazudin Vehabović Adil Kurtić 2012
Specifičnosti istraživanja potreba i ponašanja klijenata baziranih na strategijama upravljanja odnosima sa klijentima Ervin Sućeska Hasan Hanić 2012
Uzroci i ekonomske posljedice podzastupljenosti žena na menadžerskim pozicijama u javnim preduzećima u FBiH Alma Kovačević-Rahmanović Adil Kurtić 2012
Trezorsko poslovanje i finansiranje javnog sektora jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini Ferhat Bradarić Izudin Kešetović 2012
Uticaj interne kontrole na povećanje efikasnosti poslovanja u bosanskohercegovačkim bankama Ankica Čanić Selma Novalija 2012
Investicijsko-projektna aktivnost Svjetske banke u ekonomsko-historijskom kontekstu Amra Arifović Izet Ibreljić 2010
Uticaj evropskih integracija na razvoj rizik menadžmenta i osiguranja u zemljama Zapadnog Balkana Edina Šiljegović Safet Kozarević 2010
Specifičnosti upravljanja rizicima u islamskom bankarstvu Mirnesa Baraković-Nurikić Emira Kozarević 2012
Uticaj strukture tržišta lične potrošnje na inflaciju u Bosni i Hercegovini Sanela Meholjić Merim Kasumović 2012
Uticaj sistema javnih nabavki na efikasnost nabavne funkcije u rudnicima uglja Tuzlanskog kantona Admira Šarić Hajrudin Kofrc 2012
Poslovna politika banke u funkciji povećanja učinkovitosti multiplikacije depozita Mirjana Crvenković Sead Omerhodžić 2012
Mogućnosti primjene lean sistema u funkciji unapređenja efikasnosti poslovanja u industriji namještaja Mensur Herić Safet kozarević 2011
Koordinacija monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom u BiH u cilju ispunjavanja kriterija konvergencije sa zemljama Evropske unije Azira Osmanović Izudin Kešetović 2012
Uvozna supstitucija u funkciji ekonomskog rasta BiH Indira Džeko Kadrija Hodžić 2012
Utjecaj intrapoduzetništva na rast proizvodnih preduzeća u FBiH Muzafer Brigić Bahrija Umihanić 2012
Specifičnosti metoda istraživanja tržišta u funkciji određivanja cijena Safeta Butković Sejfudin Zahirović 2013
Uloga istraživanja tržišta u odlučivanju o emisiji vrijednosnih papira Adisa Zonić Sejfudin Zahirović 2012
Metodološki problemi organizacije računovodstva u funkciji upravljanja profitabilnošću po kupcima Amra Gadžo Sado Puškarević 2010
Efekti “Sporazuma CEFTA 2006” na ekonomiju Bosne i Hercegovine Šefika Poljić Ferhat Ćejvanović 2012
Stanje i uticaj stepena organizovanosti sistema internih kontrola na poslovanje preduzeća Vilma Bašić Reuf Kapić 2013
Mikrofinansije i mogućnosti redukcije globalnog siromaštva Igor Trojak Izet Ibreljić 2012
Istraživanje tržišta poslovne potrošnje u funkciji odlučivanja o tržišnom nastupu Selma Vrabac Sejfudin Zahirović 2012
Uticaj revizije na efikasnost trošenja budžetskih sredstava institucija BiH Bahrija Čikarić Reuf Kapić 2012
Uticaj transfernih cijena na rezultat poslovanja preduzeća Admira Aljić Reuf Kapić 2012
Uticaj socijalnog kapitala malih i srednjih preduzeća na ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Azra Sadadinović Zlatan Delić 2012
Aktuelnost kejnzijanskog modela za savremene anticiklične politike Esma Kurtagić Kadrija Hodžić 2013
Uticaj primjene ciljnog obračuna troškova na povećanje povrata na investicije Emina Mejrić Selma Novalija 2012
Uticaj implementacije sistema za upravljanje dokumentima na unapređenje poslovanja preduzeća Sadina Šabanović Edin Osmanbegović 2013
Uticaj stepena razmjene lider-sljedbenik na uspješnost poslovanja organizacije Sanela Ibeljić Adisa Delić 2013
Uloga nadzora u procesu upravljanja preduzećem Aida Jašarević Reuf Kapić 2013
Uticaj fiskalnog sistema na konkurentnost i makroekonomsku stabilnost bosanskohercegovačke privrede Denis Turić Izudin Kešetović 2011
Uloga regionalnih ekonomskih integracija u koncipiranju ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine Edina Kurtić Merim Kasumović 2013
Unapređenje distribucije usluga osiguranja korištenjem bankarske prodajne mreže Aida Drpljanin Safet Kozarević 2012
Fiskalni efekti na konjukturu i ekonomski rast Bosne i Hercegovine Meliha Habibović Kadrija Hodžić 2012
Poslovne zone u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine Sanela Ćoralić Zijad Džafić 2014
Specifičnosti međunarodnih zajedničkih ulaganja i mogućnosti njihovog povećanja u Bosni i Hercegovini Elsajed Fatušić Senija Nuhanović 2014
Mogućnosti primjene potpunog upravljanja kvalitetom u unapređenju kvaliteta usluga u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine Damir Selimović Senad Fazlović 2012
Nominalna i realna konvergencija kao determinanta pristupanja Evropskoj monetarnoj uniji Erna Herić Merim Kasumović 2013
Uticaj obuke i razvoja zaposlenika na uspješnost implementacije organizacijskih promjena u bankama Lejla Smajlović Adisa Delić 2014
Forenzička revizija u funkciji otkrivanja manipulativnog računovodstva Jasmira Avdić Rajko Radović 2014
Uticaj upravljanja intelektualnim kapitalom na razvoj intrapoduzetništva u velikim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine Mersiha Mešanović Bahrija Umihanić 2014
Brend menadžment kao determinanta tržišnog nastupa preduzeća Enisa Čivić Mustafa Sinanagić 2013
Unaprijeđenje modela prikupljanja i raspodjele zekata u Bosni i Hercegovini Muharem Šabić Fikret Hadžić 2013
Uticaj informaciono-komunikacijskih tehnologija na organizacijski dizajn bosanskohercegovačkih preduzeća Muamer Bešić Adisa Delić 2014
Modeli za utvrđivanje adekvatnosti kapitala u neživotnom osiguranju u kontekstu novog regulatornog okvira – solventnost II Adela Agić Safet Kozarević 2014
Teorijski i praktični aspekti finansiranja u ekonomiji energetskih ušteda Edin Zahirović Senija Nuhanović 2013
Uticaj stepena razvijenosti učeće organizacije na uspješnost poslovanja bosanskohercegovačkih preduzeća Besim Hodžić Adisa Delić 2014
Uloga internog nadzora u otkrivanju i sprečavanju prevara i grešaka u poslovanju preduzeća Jasminka Sukanović Selma Novalija 2014
Strane direktne investicije u Jugoistočnoj Evropi: geoekonomski aspekt Amela Malkić Izet Ibreljić 2014
Stanje i perspektive industrije otvorenih investicionih fondova u finansijskoj strukturi zemalja Zapadnog Balkana u odnosu na Evropsku uniju Vesna Mujkić Emira Kozarević 2014
Istraživanje uzrorka i strategija za upravljanje konfliktima u bosanskohercegovačkim preduzećima Isada Mahmutović Adisa Delić 2015
Kanali distribucije kao determinanta marketing odlučivanja proizvođa prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini Emir Ahmetović Ermina Smjalović 2013
Uticaj djelovanja neformalnih grupa na ostvarivanje organizacijskih ciljeva u institucijama iz domena obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine Jasna Hasić Adisa Delić 2014
Analiza faktora zadovoljstva korisnika usluga mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini Mirela Özbatman Rifat Klopić 2014
Uloga liderstva u implementaciji koncepta menadžmenta totalnog kvaliteta u preduzećima iz oblasti proizvodnje namještaja u Bosni i Hercegovini Amra Kadirić Adisa Delić 2015
Istraživanje marketing strategija bosansko-hercegovačkih građevinskih preduzeća Hamza Šarić Sejfudin Zahirović 2012
Uticaj evropskih migracija na zapošljavanje u zemljama Evropske unije Edita Mujić Kadrija Hodžić 2015
Uticaj revizije učinka na uspješnost poslovanja u javnom sektoru Bosne i Hercegovine Aida Čolić Rajko Radović 2015
Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća Amra Nurkanović Reuf Kapić 2015
Revizija učinka i revizija podudarnosti u funkciji povećanja učinkovitosti javnog sektora Azra Kešetović Reuf Kapić 2015
Restrukturiranje javnih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine u funkciji unapređenja konkurentnosti Benjamin Huremović Zijad Džafić 2016
Uticaj reforme elektroenrgetskog sektora na poslovanje elektroprivrednih preduzeća Minela Selamović Meldina Kokorović Jukan 2016
Teorijski i praktični aspekti ocjenjivanja tržišnog potencijala Mirza Bešlagić Sejfudin Zahirović 2015
Savremeni islamski svijet i mogućnosti njegove ekonomske transformacije Edin Husić Izet Ibreljić 2014
Specifičnosti menadžmenta inovacija u farmaceutskoj industriji Elida Ademović Bahrija Umihanić 2014
Značaj strateškog planiranja za postizanje konkurentnosti kod malih i srednjih preduzeća Abdulah Đulović Bahrija Umihanić 2016
Uticaj efektivnog poreskog opterećenja privrednih subjekata na ekonomski rast u Bosni i Hercegovini Fuad Imamović Kadrija Hodžić 2016
Uloga revizorskih izvještaja u poslovnom odlučivanju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Suad Alić Reuf Kapić 2016
Efekti primjene Vašingtonskog koncenzusa na makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine Dino Hadžialić Merim Kasumović 2016
Značaj i odgovornost bosanskohercegovačkih kompanija za razvoj finansijskih tržišta u procesima integracija Jasmin Hukić Emira Kozarević 2016
Upravljanje rizicima kao instrumentarij povećanja adekvatnosti kapitala banaka u FBiH Amila Marković Željko Rička 2016
Kreiranje fiskalnih podsticaja kompanijama u vrijeme trajanja recesije Mirela Osmanović Kadrija Hodžić 2016
Uticaj e-marketinga na unapređenje uslužnog procesa banaka Sabaheta Pavitinović Ermina Smajlović 2017
Primjena računovodstva odgovornosti u cilju racionalizacije poslovanja preduzeća Sabina Fejzić Selma Novalija Islambegović 2017
Savremene metode upravljanja troškovima u funkciji poboljšanja konkurentske prednosti proizvodnih preduzeća u BiH Jelena Filipović Reuf Kapić 2016
Upravljanje procesima organizacijskih transformacija bh. visokoškolskih institucija u funkciji ukjučivanja u evropski prostor visokog obrazovanja Sabina Đonlagić Adil Kurtić 2009
Uloga različitih pristupa regrutovanju kandidata u procesu menadžmenta ljudskih potencijala u mikrofinansijskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine Lejla Halilović Uzunić Adisa Delić 2017
Upravljanje otporom zaposlenika u funkciji uspješne implementacije organizacionih promjena Albina Suljetović Adisa Delić 2017
Planiranje u funkciji reduciranja rizika investicijskih projekata Sanela Hodžić Bahrija Umihanić 2017
Istraživanje karakteristika poslovnog imidža banaka u funkciji marketing odlučivanja Ermina Smajlović Sejfudin Zahirović 2006
Mogućnosti upravljanja rizicima u sektoru telekomunikacija primjenom bankarskih metoda upravljanja rizicima Merima Bajrić Emira Kozarević 2018
Vrijednosni papiri u funkciji pribavljanja financijskih sredstava Stipo Frančić Mirko Puljić 2001
Sprečavanje pranja novca u funkciji jačanja stabilnosti finansijskog sistema Bosne i Hercegovine Melisa Bešić Meldina Kokorović Jukan 2018
Finansiranje investicionih projekata emisijom municipalnih obveznica Irena Božić Emira Kozarević 2016
Modeliranje procesa odlučivanja o poslovnim strategijama u uslovima rizika i neizvjesnosti Muhamed Avdukić Šefik Mulabegović 2004
Strategije konkurentnosti bosansko-hercegovačkih osiguravajućih društava Ramiz Softić Reuf Kapić 2004

 

ZAVRŠNI MAGISTARSKI RADOVI EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI

Naslov teme završnog magistarskog rada Student Mentor Godina
Uticaj međuzavisnosti i efikasnosti rubnih tržišta kapitala na oblikovanje investicione strategije portfolija vrijednosnih papira Damir Bećirović Jasmina Okičić 2013
Tržišna analiza modela javnih nabavki u Bosni i Hercegovini Amra Halilović Sejfudin Zahirović 2013
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje kao dopuna postojećom sistemu zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini Irnela Hrnjić Safet Kozarević 2014
Računovodstveno-finansijski aspekt odlučivanja o outsourcing-u Dina Dervišević Reuf Kapić 2014
Uticaj industrije cementa na razvoj lokalnih ekonomija Lukavca i Kaknja Zlatan Imamović Muharem Klapić 2014
Uloga srednjeg nivoa menadžmenta u implementaciji strategije u rudarskim preduzećima u FBiH Mirzet Šehić Sabina Đonlagić 2014
Sistem javnih nabavki u funkciji jačanja tržišne ekonomije u Bosni i Hercegovini Harun Meholjić Merim Kasumović 2014
Efekti programa pomoći Europske unije na ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Adisa Džuzdanović Kadrija Hodžić 2014
Poduzetnička edukacija kao faktor prepoznavanja poduzetničke prilike za pokretanje novog biznisa Ajka Baručić Bahrija Umihanić 2015
Značaj faktorske analize u utvrđivanju ključnih izvora konkurentske prednosti preduzeća Alisa Gazibegović Sejfudin Zahirović 2015
Analiza frenčajzing poslovnih aranžmana u Bosni i Hercegovini Damir Ćilimković Beriz Čivić 2015
Uticaj web društvenih mreža na marketinške aktivnosti auto kuća u Bosni i Hercegovini Elma Mehić Beriz Čivić 2014
Primjena Interneta u marketinškoj komunikaciji bosanskohercegovačkih preduzeća Admir Čavalić Rifat Klopić 2015
Životno osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima vezanim za treću životnu dob u Bosni i Hercegovini Meliha Šabić Safet Kozarević 2015
Uticaj razvijenosti delegiranja ovlasti na ostvarivanje organizacijskih ciljeva u Rudnicima mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići Lejla Ćebić Adisa Delić 2015
Uticaj primjene transformacijskog liderstva na efektivnost sportskih organizacija na području Tuzlanskog kantona Miodrag Tanasilović Adisa Delić 2015
Reindustrijalizacija kao faktor razvoja privrede Bosne i Hercegovine Salih Mešić Zijad Džafić 2015
Makroprudencijalni indikatori stabilnosti finansijskog sistema: slučajevi Bosne i Hercegovine i Hravatske Mirna Mešić Merim Kasumović 2015
Inovativno vođenje u bosanskohercegovačkim brzorastućim preduzećima Majda Mujanović Bahrija Umihanić 2015
Necarinske barijere u intraregionalnoj trgovini zemalja Zapadnog Balkana Alma Altumbabić Senija Nuhanović 2015
Informaciona sigurnost kao determinanta kontinuiteta rada informacionog sistema Nedžad Pirić Edin Osmanbegović 2016
Uloga elektronskog bankarstva u unapređenju poslovanja pravnih lica u Bosni i Hercegovini Iner Jamaković Emira Kozarević 2016
Ključne determinante potrošačkog etnocentrizma u Bosni i Hercegovini Amela Bešlagić Sejfudin Zahirović 2014
Uticaj finansiranja faktoringom na likvidnost preduzeća u Bosni i Mirela Hodžić Emira Kozarević 2015
Uticaj nematerijalnih strategija motivacije na radnu uspješnost zaposlenika u velikim bosanskohercegovačkim preduzećima Samra Fehrić Adisa Delić 2015
Granska efikasnost investicija u Bosni i Hercegovini Tahira Buljubašić Zijad Džafić 2016
Perspektive uvođenja i primjene modela obračunske osnove u računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine Melika Hadžiabdić Selma Novalija Islambegović 2016
Uticaj strategije pozicioniranja na tržišni nastup farmaceutskih preduzeća u Bosni i Hercegovini Enis Husić Mustafa Sinanagić 2016
Uloga modela vrednovanja kapitala u identifikaciji pogrešno vrednovanih dionica sa rubnih tržišta Nahid Unkić Jasmina Okičić 2016
Uticaj timskog rada na inovativnost turističkih preduzeća u Bosni i Hercegovini Enis Fazlić Sabina Đonlagić Alibegović 2016
Determinante određivanja cijena u javnim preduzećima Dinka Mejremić Zijad Džafić 2016
Uticaj promjena u kupovnoj moći potrošača na kupovinu proizvoda pod trgovačkom markom Alma Husić Ermina Mustafić 2016
Metodološki i praktični aspekti u istraživanju ponašanja djece kao potrošača Alma Bešlagić Sejfudin Zahirović 2016
Primjena principa korporativnog upravljanja u preduzećima u Bosni i Hercegovini Dinka Softić Sabina Đonlagić-Alibegović 2016
Identifikacija i evaluacija imovinskih rizika u preduzećima iz oblasti drvne industrije Bosne i Hercegovine Mirnes Mehanović Safet Kozarević 2016
Poreska konkurencija u sistemu oporezivanja dobiti preduzeća Amar Kikanović Izudin Kešetović 2017
Finansijski aspekt praćenja potrošnje lijekova u funkciji kontrole zdravstvene potrošnje Tatjana Krdžalić Emira Kozarević 2016
Uticaj primjene odgovarajućih strategija materijalne i nematerijalne motivacije na ostvarivanje organizacijskih ciljeva u rudnicima uglja na području FBiH Amra Lapandić Adisa Delić 2016
Utjecaj personalizacije temeljene na bazama podataka na poslovni uspjeh preduzeća Mario Zovko Edin Osmanbegović 2017
Utjecaj reforme javnog sektora na ekonomski rast Bosne i Hercegovine Ismar Brakmić Kadrija Hodžić 2017
Ekonomska konvergencija Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji Alem Merdić Kadrija Hodžić 2017
Uticaj timova visokog učinka na uspješnost realizacije kompleksnih zadataka u organizaciji Anela Mujkić Sabina Đonlagić Alibegović 2017
Uticaj korporativnog imidža na kupovinu usluga osiguravajućih društava Selma Berbić Ermina Smajlović 2017
Uticaj poslovnog okruženja na mikroekonomsku konkurentnost mljekarske industrije Anisa Šišić-Topalović Zijad Džafić 2017
Efekti koncentracije i konkurentnosti na bankarski sistem Bosne i Hercegovine Melisa Okanović Emira Kozarević 2017
Porezni klin u sistemu obaveznih doprinosa u Bosni i Hercegovini Elvir Dedić Izudin Kešetović 2017
Izgradnja modela statističke kontrole kvaliteta u funkciji unaprjeđenja proizvodnih procesa u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine Hidajet Klapić Senad Fazlović 2017
Organizacijska struktura kao determinanta izgradnje konkurentske prednosti preduzeća Anita Šadić Sabina Đonlagić Alibegović 2017
Modeli finansiranja lokalnih zajednica u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja Ajna Zukić Izudin Kešetović 2017
Izgradnja modela upravljanja kvalitetom zdravstvenih usluga u javnim ustanovama primarne zdravstvene zaštite Aldin Brajić Samira Fazlić 2017
Uticaj organizacijske komunikacije na integraciju kolektiva zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima Vedad Torić Adisa Delić 2017
Uloga beta koeficijenta u selekciji dionica sa rubnih tržišta kapitala Anja Okanović Jasmina Okičić 2017
Sistem osiguranja depozita u funkciji stabilnosti bankarskog sektora Seid Zrnanović Emira Kozarević 2017
Uticaj elemenata tržišnog nastupa banaka u poslovanju sa stanovništvom na odluke korisnika usluga Haris Avdić Beriz Čivić 2018
Istraživanje primjene i efekata modela obračuna troškova pri upravljanju poslovnim aktivnostima preduzeća Edina Kovčić Selma Novalija Islambegović 2017
Istraživanje uticaja liderske upotrebe moći i taktika na ostvarivanje organizacijskih ciljeva Semir Delić Adisa Delić 2017
Utjecaj spola na preferirani stil liderstva u softverskim kompanijama u Bosni i Hercegovini Dario Babović Adisa Delić 2017
Socijalno zdravstveno osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima vezanim za privremenu spriječenost za rad kod preduzeća u Tuzlanskom kantonu Eldin Saletović Safet Kozarević 2018
Uticaj inovativnosti na rast i razvoj proizvodnih malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Mirha Mešanović Zijad Džafić 2018
Specifični izvori finansiranja u funkciji oblikovanja finansijske strukture preduzeća Zorana Teofilović Sead Omerhodžić 2018
Javno-privatno partnerstvo kao instrument razvoja lokalne komunalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini Jasmin Nukić Kadrija Hodžić 2018
Uticaj bankarskih aktivnosti na ekonomski rast Bosne i Hercegovine i zemalja regiona Arijana Hanić Emira Kozarević 2018
Odnos menadžera u bosanskohercegovačkim preduzećima prema društveno odgovornom poslovanju Jasmina Trumić Sabina Đonlagić Alibegović 2018
Efekti zone slobodne trgovine na ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine Emir Vodeničarević Merim Kasumović 2018
Uticaj emocionalne inteligencije menadžera na motivaciju zaposlenih Lejla Memagić Bahrija Umihanić 2018
Uticaj performansi iskustvenog kvaliteta na zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini Adnan Brkić Samira Fazlić 2018
Mjesto i uloga kontrolinga kreditiranja kupaca i naplate potraživanja u preduzećima drvoprerađivačke industrije Tuzlanskog kantona Mirzet Omerović Emira Kozarević 2018
Elektronska uprava kao odrednica unapređenja javne uprave Alma Begić-Oštraković Edin Osmanbegović 2018
Ispitivanje adekvatnosti postojećih modela finansiranja kupovine novih automobila na razvoj automobilske djela Jasmin Jogunčić Meldina Kokorović Jukan 2018
Determinante međunarodne ekonomske nejednakosti Jelena Iković Merima Kasumović 2019
Uticaj stilova liderstva na stepen fluktuacije i apsentizma zaposlenih u osiguravajućim društvima u Bosni i Hercegovini Đulijeta Softić Adisa Delić 2019
Uticaj usluga zračnog prijevoza na nivo lojalnosti turističkih putnika Ermin Mujić Samira Fazlić 2019
Sistem finansijskog izvještavanja u funkciji unapređenja nadzora i supervizije bankarskog sektora Amela Softić Emira Kozarević 2019
Identificiranje pretpostavki za razvoj ženskog poduzetništva na području Tuzlanskog kantona Emina Kuranović Sabina Đonlagić Alibegović 2019
Upravljanje inovacijama u funkciji sticanja konkurentskih prednosti malih i srednjih preduzeća u Tuzlanskom kantonu Aldina Hasić Bahrija Umihanić 2019
Uticaj prodajnog mjesta na odlučivanje kupaca pri kupovini modnih proizvoda Adela Bahić Beriz Čivić 2019
Dizajn proizvoda široke potrošnje kao determinanta njihove pozicioniranosti na bosanskohercegovačkom tržištu Jasenka Kadušić Ermina Smajlović 2019
Uticaj etičnog tretmana zaposlenika na njihovu radnu uspješnost Medina Dedić Adisa Delić 2019
Materijalno i nematerijalno nagrađivanje menadžera kao determinanta njihove radne uspješnosti Hanifa Umihanić Adisa Delić 2020
Brend grada Tuzle kao determinanta privlačenja turista Vedrana Brakić Ermina Smajlović 2020
Uticaj nematerijalnih strategija motivacije na organizacijsku klimu u javnoj upravi Erdina El Chekh Adisa Delić 2020

 

Autor Naslov djela Izdavač, mjesto i godina izdavanja
Deborah E. Bouchoux Intellectual property : the law of trademarks, copyrights, patents, and trade secrets West Legal Studies, Albany, NY, 2000
Miloš Trifković, Milić Simić, Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić Međunarodno poslovno pravo Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008
Miloš Trifković, Milić Simić, Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić Međunarodno poslovno pravo Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008
Miloš Trifković, Milić Simić, Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić Međunarodno poslovno pravo Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008
Miloš Trifković, Milić Simić, Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić Međunarodno poslovno pravo Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008
Ljerka Mintas-Hodak, Đuro Njavro, Emil Heršak, Branko Skerlev, Jasenka Zaninović, Luka Tadić Čolić, Ivana Hodak Osnove prava : (predavanja za studente ekonomije) Mate, Zagreb, 2008
Ljerka Mintas-Hodak, Đuro Njavro, Emil Heršak, Branko Skerlev, Jasenka Zaninović, Luka Tadić Čolić, Ivana Hodak Osnove prava : (predavanja za studente ekonomije) Mate, Zagreb, 2008
Ljerka Mintas-Hodak, Đuro Njavro, Emil Heršak, Branko Skerlev, Jasenka Zaninović, Luka Tadić Čolić, Ivana Hodak Osnove prava : (predavanja za studente ekonomije) Mate, Zagreb, 2008
Ljerka Mintas-Hodak, Đuro Njavro, Emil Heršak, Branko Skerlev, Jasenka Zaninović, Luka Tadić Čolić, Ivana Hodak Osnove prava : (predavanja za studente ekonomije) Mate, Zagreb, 2008
Ljerka Mintas-Hodak, Đuro Njavro, Emil Heršak, Branko Skerlev, Jasenka Zaninović, Luka Tadić Čolić, Ivana Hodak Osnove pravrestrukturiranjea : (predavanja zupravljanjea studente ekonomije) Mate, Zagreb, 2008
Robert B. Cialdini Utjecaj : znanost i praksa Mate, Zagreb, 2007
Robert B. Cialdini Utjecaj : znanost i praksa Mate, Zagreb, 2007
Robert B. Cialdinif Utjecaj : znanost i praksa Mate, Zagreb, 2007
P.H. Collin, David York, Adrian Joliffe Dictionary of accounting Peter Collin Publishing, London, 2001
R. Hussey A dictionary of accounting Oxford University Press, Oxford, 1999
Christopher Pass, Bryan Lowes & Leslie Davies Dictionary economics HarperCollins Pdublishers, Glasgow, 2000
P.H. Collin, Sigrid Janssen, Anke Kornmuller, Rupert Livesey, Roland Torkar Business german dictionary : english-german, german-english Peter Collin Publishing, London, 1994
Brian Butler, David Butler, Alan Isaacs A dictiona ry of finslobodna trgovinaance and banking : from international to personal finance Oxford University Press, Oxford, 1997
Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić, Zinka Grbo Praktikum poslovnog prava Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2003
Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić, Zinka Grbo Praktikum poslovnog prava Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2003
John R. Wood, Jean Serres Diplomatski ceremonijal i protokol : osnove, postupci i praksa Mate, Zagreb, 2004
John R. Wood, Jean Serres Diplomatski ceremonijal i protokol : osnove, postupci i praksa Mate, Zagreb, 2004
Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić, Mia Mrgud Applied business law School of Economics and Business, Sarajevo, 2009
Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić, Mia Mrgud Applied business law School of Economics and Business, Sarajevo, 2009
Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić, Mia Mrgud Applied business law School of Economics and Business, Sarajevo, 2009
Shirley Taylor Gartsideovi modeli poslovnih pisama i ostalih poslovnih dokumenata Mate, Zagreb, 2002
Shirley Taylor Gartsideovi modeli poslovnih pisama i ostalih poslovnih dokumenata Mate, Zagreb, 2002
Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert Socijalna psihologija Mate, Zagreb, 2005
Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert Socijalna psihologija Mate, Zagreb, 2005
Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert Socijalna psihologija Mate, Zagreb, 2005
J.M. Juran, Frank M. Gryna Planiranje i analiza kvalitete : od razvoja proizvoda do upotrebe Mate, Zagreb, 1999
J.M. Juran, Frank M. Gryna Planiranje i analiza kvalitete : od razvoja proizvoda do upotrebe Mate, Zagreb, 1999
J.M. Juran, Frank M. Gryna Planiranje i analiza kvalitete : od razvoja proizvoda do upotrebe Mate, Zagreb, 1999
J.M. Juran, Frank M. Gryna Planiranje i analiza kvalitete : od razvoja proizvoda do upotrebe Mate, Zagreb, 1999
J.M. Juran, Frank M. Gryna Planiranje i analiza kvalitete : od razvoja proizvoda do upotrebe Mate, Zagreb, 1999
J.M. Juran, Frank M. Gryna Planiranje i analiza kvalitete : od razvoja proizvoda do upotrebe Mate, Zagreb, 1999
Rabija Somun-Kapetanović, Almira Arnaut-Berilo, Ensar Šehić, Elma Kahvić-Begić Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Rabija Somun-Kapetanović, Almira Arnaut-Berilo, Ensar Šehić, Elma Kahvić-Begić Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti Mate, Zagreb, 2006
Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti Mate, Zagreb, 2006
Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti Mate, Zagreb, 2006
Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti Mate, Zagreb, 2006
Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti Mate, Zagreb, 2006
Roger G. Schroeder Upravljanje proizvodnjom : odlučivanje u funkciji proizvodnje Mate, Zagreb, 1999
Roger G. Schroeder Upravljanje proizvodnjom : odlučivanje u funkciji proizvodnje Mate, Zagreb, 1999
Roger G. Schroeder Upravljanje proizvodnjom : odlučivanje u funkciji proizvodnje Mate, Zagreb, 1999
Roger G. Schroeder Upravljanje proizvodnjom : odlučivanje u funkciji proizvodnje Mate, Zagreb, 1999
Roger G. Schroeder Upravljanje proizvodnjom : odlučivanje u funkciji proizvodnje Mate, Zagreb, 1999
Roger G. Schroeder Upravljanje proizvodnjom : odlučivanje u funkciji proizvodnje Mate, Zagreb, 1999
Roger G. Schroeder Upravljanje proizvodnjom : odlučivanje u funkciji proizvodnje Mate, Zagreb, 1999
David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna Logistika Mate, Zagreb, 2006
David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna Logistika Mate, Zagreb, 2006
David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna Logistika Mate, Zagreb, 2006
David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna Logistika Mate, Zagreb, 2006
David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna Logistika Mate, Zagreb, 2006
David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna Logistika Mate, Zagreb, 2006
David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna Logistika Mate, Zagreb, 2006
Alpha C. Chiang Osnovne metode : matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994
Alpha C. Chiang Osnovne metode : matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994
Alpha C. Chiang Osnovne metode : matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994
Alpha C. Chiang Osnovne metode : matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994
Alpha C. Chiang Osnovne metode : matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994
Jan Kmenta Počela ekonometrije Mate, Zagreb, 1997
Jan Kmenta Počela ekonometrije Mate, Zagreb, 1997
Jan Kmenta Počela ekonometrije Mate, Zagreb, 1997
Jan Kmenta Počela ekonometrije Mate, Zagreb, 1997
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja : osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja : osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja : osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Herve Mathe, Roy D. Shapiro Integrating service strategy in the manufacturing company Chapman & Hall, London, 1993
Dragoslav Mladenović, Vladislav Đolević, Dejan Šoškić Ekonomska statistika Ekonomski fakultet, Beograd, 2000
Dennis F. Kehoe The fundamentals of quality management Chapman & Hall, London, 1996
Johannes Ledolter, Claude W. Burrill Statistical quality control : strategies and tools for continual improvement John Wiley & Sons, 1999
O.P. Kharbanda, E.A. Stallworthy Waste Management : towards a sustainable society Gower Publishing Company Limited, 1990
Robert F.Meigs, Walter B. Meigs Računovodstvo : temelj poslovnog odlučivanja Mate, Zagreb, 1999
Robert F.Meigs, Walter B. Meigs Računovodstvo : temelj poslovnog odlučivanja Mate, Zagreb, 1999
Robert F.Meigs, Walter B. Meigs Računovodstvo : temelj poslovnog odlučivanja Mate, Zagreb, 1999
Robert F.Meigs, Walter B. Meigs Računovodstvo : temelj poslovnog odlučivanja Mate, Zagreb, 1999
Robert F.Meigs, Walter B. Meigs Računovodstvo : temelj poslovnog odlučivanja Mate, Zagreb, 1999
Robert F.Meigs, Walter B. Meigs Računovodstvo : temelj poslovnog odlučivanja Mate, Zagreb, 1999
Hennie Van Gruening Međunarodni standardi financijskog izvještavanja Mate, Zagreb, 2006
Hennie Van Gruening Međunarodni standardi financijskog izvještavanja Mate, Zagreb, 2006
Hennie Van Gruening Međunarodni standardi financijskog izvještavanja Mate, Zagreb, 2006
Hennie Van Gruening Međunarodni standardi financijskog izvještavanja Mate, Zagreb, 2006
Hennie Van Gruening Međunarodni standardi financijskog izvještavanja Mate, Zagreb, 2006
Hennie Van Gruening Međunarodni standardi financijstkog izvještavanja Mate, Zagreb, 2006
Hennie Van Gruening Međunarodni standardi financijskog izvještavanja Mate, Zagreb, 2006
D.R.Carmichael, John J. Willingham Pojmovi i metode revizije : vodič u savremenu revizijsku teoriju i praksu Mate, Zagreb, 2000
D.R.Carmichael, John J. Willingham Pojmovi i metode revizije : vodič u savremenu revizijsku teoriju i praksu Mate, Zagreb, 2000
D.R.Carmichael, John J. Willingham Pojmovi i metode revizije : vodič u savremenu revizijsku teoriju i praksu Mate, Zagreb, 2000
D.R.Carmichael, John J. Willingham Pojmovi i metode revizije : vodič u savremenu revizijsku teoriju i praksu Mate, Zagreb, 2000
D.R.Carmichael, John J. Willingham Pojmovi i metode revizije : vodič u savremenu revizijsku teoriju i praksu Mate, Zagreb, 2000
D.R.Carmichael, John J. Willingham Pojmovi i metode revizije : vodič u savremenu revizijsku teoriju i praksu Mate, Zagreb, 2000
D.R.Carmichael, John J. Willingham Pojmovi i metode revizije : vodič u savremenu revizijsku teoriju i praksu Mate, Zagreb, 2000
Murat Sinanagić, Muhamed Pamukčić Finansijsko računovodstvo : s primjerima knjiženja, kodeksu računovodstvenih načela, RS I MRS Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997
Murat Sinanagić, Muhamed Pamukčić Računovodstvo za menadžere Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997
Gray, Needles Finanasijsko računovodstvo : opšti pristup Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 2001
Gray, Needles Finanasijsko računovodstvo : opšti pristup Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 2001
Gray, Needles Finanasijsko računovodstvo : opšti pristup Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 2001
ACCA – Finanasijsko/Financijsko izvještavanje Udruženje/Udruga računovođa i revizora FBIH, 2002
ACCA – Finanasijsko/Financijsko izvještavanje Udruženje/Udruga računovođa i revizora FBIH, 2002
ACCA – Finanasijsko/Financijsko izvještavanje Udruženje/Udruga računovođa i revizora FBIH, 2002
ACCA – Finanasijsko/Financijsko izvještavanje Udruženje/Udruga računovođa i revizora FBIH, 2002
Leslie Chadwick Osnove upravljačkog računovodstva Mate, Zagreb, 2000
Leslie Chadwick Osnove upravljačkog računovodstva Mate, Zagreb, 2000
Leslie Chadwick Osnove upravljačkog računovodstva Mate, Zagreb, 2000
Leslie Chadwick Osnove upravljačkog računovodstva Mate, Zagreb, 2000
Leslie Chadwick Osnove upravljačkog računovodstva Mate, Zagreb, 2000
Leslie Chadwick Osnove upravljačkog računovodstva Mate, Zagreb, 2000
Leslie Chadwick Osnove upravljačkog računovodstva Mate, Zagreb, 2000
Ralph D. Stacey Strateški menedžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997
Ralph D. Stacey Strateški menedžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997
Ralph D. Stacey Strateški menedžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997
Ralph D. Stacey Strateški menedžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997
Elwood Chapman, Sharon Lund O'Neil Vodstvo : osnovni koraci koje svaki menadžer treba znati Mate, Zagreb, 2003
Elwood Chapman, Sharon Lund O'Neil Vodstvo : osnovni koraci koje svaki menadžer treba znati Mate, Zagreb, 2003
Elwood Chapman, Sharon Lund O'Neil Vodstvo : osnovni koraci koje svaki menadžer treba znati Mate, Zagreb, 2003
John Carver, Caroline Oliver Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednost : upravljanje učinkovitošću kompanije iz kabineta odbora direktora Mate, Zagreb, 2004
John Carver, Caroline Oliver Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednost : upravljanje učinkovitošću kompanije iz kabineta odbora direktora Mate, Zagreb, 2004
John Carver, Caroline Oliver Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednost : upravljanje učinkovitošću kompanije iz kabineta odbora direktora Mate, Zagreb, 2004
John Carver, Caroline Oliver Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednost : upravljanje učinkovitošću kompanije iz kabineta odbora direktora Mate, Zagreb, 2004
Chris Lowney Herojsko vodstvo : najbolji postupci 450 godina stare družbe koja je promjenila svijet Mate, Zagreb, 2004
Chris Lowney Herojsko vodstvo : najbolji postupci 450 godina stare družbe koja je promjenila svijet Mate, Zagreb, 2004
Dževad Šehić, Suada Penava Leadership Mate, Zagreb, 2007
Taylor Cox Stvaranje multikulturalne organizacije Mate, Zagreb, 2004
Taylor Cox Stvaranje multikulturalne organizacije Mate, Zagreb, 2004
Wayne Baker Socijalnim kapitalom do uspjeha : kako crpiti skrivene resurse iz svojih osobnih i poslovnih mreža Mate, Zagreb, 2003
Wayne Baker Socijalnim kapitalom do uspjeha : kako crpiti skrivene resurse iz svojih osobnih i poslovnih mreža Mate, Zagreb, 2003
Wayne Baker Socijalnim kapitalom do uspjeha : kako crpiti skrivene resurse iz svojih osobnih i poslovnih mreža Mate, Zagreb, 2003
Anjan V. Thakor Kako postati bolji stvaralac vrijednosti : kako poboljšati kompanijinu i vašu vlastitu bilancu Mate, Zagreb, 2005
Anjan V. Thakor Kako postati bolji stvaralac vrijednosti : kako poboljšati kompanijinu i vašu vlastitu bilancu Mate, Zagreb, 2005
Richaurd Camp, Mary E. Vielhaber, Jack L. Simonetti Strateško vođenje intervjua : kako zaposliti dobre ljude Mate, Zagreb, 2007
Richaurd Camp, Mary E. Vielhaber, Jack L. Simonetti Strateško vođenje intervjua : kako zaposliti dobre ljude Mate, Zagreb, 2007
John E. Tropman Rješenje potpune naknade : kako razviti zaposlenicima vođen sustav nagrađivanja Mate, Zagreb, 2004
John E. Tropman Rješenje potpune naknade : kako razviti zaposlenicima vođen sustav nagrađivanja Mate, Zagreb, 2004
John E. Tropman Rješenje potpune naknade : kako razviti zaposlenicima vođen sustav nagrađivanja Mate, Zagreb, 2004
Clinton O. Longenecker, Jack L. Simonetti Kako do rezultata : pet postavki visoke učinkovitosti Mate, Zagreb, 2007
Clinton O. Longenecker, Jack L. Simonetti Kako do rezultata : pet postavki visoke učinkovitosti Mate, Zagreb, 2007
Clinton O. Longenecker, Jack L. Simonetti Kako do rezultata : pet postavki visoke učinkovitosti Mate, Zagreb, 2007
Michael Hammer, James Champy Reinženjering tvrtke : manifest za poslovnu revoluciju Mate, Zagreb, 2004
Michael Hammer, James Champy Reinženjering tvrtke : manifest za poslovnu revoluciju Mate, Zagreb, 2004
Michael Hammer, James Champy Reinženjering tvrtke : manifest za poslovnu revoluciju Mate, Zagreb, 2004
R. Meredith Belbin Management teams : why they succeed or fail Butterworth-Heinemann, 1981
R. Meredith Belbin Management teams : why they succeed or fail Butterworth-Heinemann, 1981
James M. Utterback Mastering the dynamics of innovation Harvard Business School Press, 1996
Blake, Mouton The Managerial grid Gullf Publishing, 1994
Cheryl W. Gray, Iraj Hoshi Enterprise exit processes in transition economies Central European university press, Budapest, 1998
Zoltan J. Acs, David B. Audretsch Innovation and small firms The MIT Press, England, 1990
Edward E. Lawler, Susan A. Mohrman, Gerald E. Ledford Creating high performance organizations Jossey- Bass Publishers, San Francisco, 1995
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright Menadžment ljudskih potencijala : Postizanje konkurentske prednosti Mate, Zagreb, 2006
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright Menadžment ljudskih potencijala : Postizanje konkurentske prednosti Mate, Zagreb, 2006
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright Menadžment ljudskih potencijala : Postizanje konkurentske prednosti Mate, Zagreb, 2006
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright Menadžment ljudskih potencijala : Postizanje konkurentske prednosti Mate, Zagreb, 2006
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright Menadžment ljudskih potencijala : Postizanje konkurentske prednosti Mate, Zagreb, 2006
Samuel C. Certo, S. Trevis Certo Moderni menadžment Mate, Zagreb, 2008
Samuel C. Certo, S. Trevis Certo Moderni menadžment Mate, Zagreb, 2008
Samuel C. Certo, S. Trevis Certo Moderni menadžment Mate, Zagreb, 2008
Eliza G. C. Collins, Mary Anne Devanna Izazovi menadžmenta u XXI stoljeću Mate, Zagreb, 2002
Eliza G. C. Collins, Mary Anne Devanna Izazovi menadžmenta u XXI stoljeću Mate, Zagreb, 2002
Eliza G. C. Collins, Mary Anne Devanna Izazovi menadžmenta u XXI stoljeću Mate, Zagreb, 2002
Eliza G. C. Collins, Mary Anne Devanna Izazovi menadžmenta u XXI stoljeću Mate, Zagreb, 2002
Eliza G. C. Collins, Mary Anne Devanna Izazovi menadžmenta u XXI stoljeću Mate, Zagreb, 2002
Stephan P. Robbins Bitni elementi organizacijskog ponašanja Mate, Zagreb, 2002
Stephan P. Robbins Bitni elementi organizacijskog ponašanja Mate, Zagreb, 1995
Stephan P. Robbins Bitni elementi organizacijskog ponašanja Mate, Zagreb, 1995
Josip Deželjin, Vidoje Vujić Vlasništvo poduzetništvo menagement NIP Alinea, Zagreb, 1995
Kathy Schawalbe Information ehnology project management Course Tehnology, 2000
Trevor L Young The handbook of project management Kegan Page, 1996
Mark K. Schoenfield, Rick M. Schoenfield 36-hour negotiating course The Mcgraw-Hill, 1991
Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller Industrial organization: theory, evidence, and public policy The Mcgraw-Hill, 1982
Jane Henry Creative management Sage Publications, 2001
Graham Hall Surviving and prospering in the small firm sector Routledge. 1995
David Boddy, James McCalman, David A. Buchanan The management challenge: information systems for improved performance Croom Helm, 1988
Ayckbourn Alan A small family business Samuel French Ltd, 1987
Stephen Bloomfield The small company pilot KSA Publishing, 1998
Mario Rutte, Calor Upadhya Small business enterpreneurs in Asia nad Europe Sage Publications, 1997
Maurice Dwyer Management Buyouts Sweet & Maxwell, 1997
J. Christopher Holloway The business of tourism Pitman publishing, 1990
James Curran, Robert A. Blackburn Paths of enterprise : The future of the small business Routledge, 1991
James Curran, Robert A. Blackburn Researching the small enterprise Sage publications, 2001
Dan Steinhoff, John F. Burgess Small business management fundamentals McGraw- Hill International editions, 1993
James Champy, Nitin Nohria Fast forward : The best ideas on managing business change A harvard business review book, 1996
Dennis Russell Interim Management : the new career choice for senior managers Butterworth heinemann, 1998
D.A Langford and A. Retik The organization and management of construction : shaping theory and practice E&FN spon, 1996
Frank Wood Business accounting volume 2 Longman, 1968
Phil Stone Accounting for the small business How to books (essentials), 2001
Emile Woolf Auditing today Prentice hall, 1997
Lee Berton, Jonathan B. Schiff The wall street journal on accounting Dow Jones-Irwin, 1990
Radiša Radovanović, Kata Škarić-Jovanović Finansijsko računovodstvo Ekonomski fakultet u Beogradu, 2000
Frank Wood Business accounting volume 1 Longman, 1967
Martha S. Doran Activities in financial accounting Prentice hall,1997
Philip Kotler, Nancy lee Marketing u javnom sektoru : put do bolje izvedbe Mate, Zagreb, 2007
Philip Kotler, Nancy lee Marketing u javnom sektoru : put do bolje izvedbe Mate, Zagreb, 2007
Philip Kotler, Nancy lee Marketing u javnom sektoru : put do bolje izvedbe Mate, Zagreb, 2007
Philip Kotler, Nancy lee Marketing u javnom sektoru : put do bolje izvedbe Mate, Zagreb, 2007
Philip Kotler, Nancy lee Marketing u javnom sektoru : put do bolje izvedbe Mate, Zagreb, 2007
Jerry Weissman Prezentacijom do uspjeha : umijeće predstavljanja Mate, Zagreb, 2006
Jerry Weissman Prezentacijom do uspjeha : umijeće predstavljanja Mate, Zagreb, 2006
Jerry Weissman Prezentacijom do uspjeha : umijeće predstavljanja Mate, Zagreb, 2006
Jerry Weissman Prezentacijom do uspjeha : umijeće predstavljanja Mate, Zagreb, 2006
Dolly Predović Vrednovanje marke Mate, Zagreb, 2007
Dolly Predović Vrednovanje marke Mate, Zagreb, 2007
Dolly Predović Vrednovanje marke Mate, Zagreb, 2007
Jeffrey Gitomer Mala crvena knjiga prodaje Mate, Zagreb, 2007
Jeffrey Gitomer Mala crvena knjiga prodaje Mate, Zagreb, 2007
Jeffrey Gitomer Mala crvena knjiga prodaje Mate, Zagreb, 2007
Jeffrey Gitomer Mala crvena knjiga prodaje Mate, Zagreb, 2007
Branko Žibret Strateška nabava Mate, Zagreb 2007
Branko Žibret Strateška nabava Mate, Zagreb 2007
Muris Čičić, Melika Husić, Slavo Kukić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2009
Muris Čičić, Melika Husić, Slavo Kukić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2009
Muris Čičić, Melika Husić, Slavo Kukić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2009
Muris Čičić, Melika Husić, Slavo Kukić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2009
Muris Čičić, MelikKadrija Hodžića Husić, Slavo Kukić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2009
Philip Kotler, Kevin Lane Keller Upravljanje marketingom, 12. izd. Mate, Zagreb 2008
Philip Kotler, Kevin Lane Keller Upravljanje marketingom, 12. izd. Mate, Zagreb 2008
Philip Kotler, Kevin Lane Keller Upravljanje marketingom, 12. izd. Mate, Zagreb 2008
Philip Kotler, Kevin Lane Keller Upravljanje marketingom, 12. izd. Mate, Zagreb 2008
Philip Kotler, Kevin Lane Keller Upravljanje marketingom, 12. izd. Mate, Zagreb 2008
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong Osnove marketinga Mate, Zagreb, 2006
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong Osnove marketinga Mate, Zagreb, 2006
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong Osnove marketinga Mate, Zagreb, 2006
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong Osnove marketinga Mate, Zagreb, 2006
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong Osnove marketinga Mate, Zagreb, 2006
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong Osnove marketinga Mate, Zagreb, 2006
Gerald L. Manning, Barry L. Reece Suvremena prodaja: stvaranje vrijednosti za kupca Mate, Zagreb, 2008
Gerald L. Manning, Barry L. Reece Suvremena prodaja: stvaranje vrijednosti za kupca Mate, Zagreb, 2008
Gerald L. Manning, Barry L. Reece Suvrponašaemena prodaja: stvaranje vrijednosti za kupca Mate, Zagreb, 2008
Gerald L. Manning, Barry L. Reece Suvremena prodaja: stvaranje vrijednosti za kupca Mate, Zagreb, 2008
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom Odnosi s javnošću Mate, Zagreb, 2003
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom Odnosi s javnošću Mate, Zagreb, 2003
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom Odnosi s javnošću Mate, Zagreb, 2003
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom Odnosi s javnošću Mate, Zagreb, 2003
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom Odnosi s javnošću Mate, Zagreb, 2003
Robert Zipf How the Bond market works New York insisut of finance, 1997
John C. Butler, Larry W. Lidwell Univerzalna načela dizajna Mate, Zagreb 2006
John C. Butler, Larry W. Lidwell Univerzalna načela dizajna Mate, Zagreb 2006
Superbrands Grafički zavod Hrvatske, 2008
Superbrands Grafički zavod Hrvatske, 2008
Superbrands Grafički zavod Hrvatske, 2008
Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk Ponašanje potrošača Mate, Zagreb 2004
Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk Ponašanje potrošača Mate, Zagreb 2004
Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk Ponašanje potrošača Mate, Zagreb 2004
Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk Ponašanje potrošača Mate, Zagreb 2004
Azra Hadžiahmetović, Rabija Somun-Kapetanović, Muamer Halilbašić, Emina Resić, Jasmina Osmanković, Vjekoslav Domljan, Amir Hadžiomeragić, Vedran Milisav Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Azra Hadžiahmetović, Rabija Somun-Kapetanović, Muamer Halilbašić, Emina Resić, Jasmina Osmanković, Vjekoslav Domljan, Amir Hadžiomeragić, Vedran Milisav Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Azra Hadžiahmetović, Rabija Somun-Kapetanović, Muamer Halilbašić, Emina Resić, Jasmina Osmanković, Vjekoslav Domljan, Amir Hadžiomeragić, Vedran Milisav Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Azra Hadžiahmetović, Rabija Somun-Kapetanović, Muamer Halilbašić, Emina Resić, Jasmina Osmanković, Vjekoslav Domljan, Amir Hadžiomeragić, Vedran Milisav Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Azra Hadžiahmetović, Rabija Somun-Kapetanović, Muamer Halilbašić, Emina Resić, Jasmina Osmanković, Vjekoslav Domljan, Amir Hadžiomeragić, Vedran Milisav Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Veljko Trivun, Miloš Trifković, Vedad Silajdžić, Jasmin Hošo Nacionalno i evropsko pravo Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007
Veljko Trivun, Miloš Trifković, Vedad Silajdžić, Jasmin Hošo Nacionalno i evropsko pravo Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007
Kenichi Ohmae Nova globalna pozornica : izazovi i prilike u svijetu bez granica Mate, Zagreb, 2007
Kenichi Ohmae Nova globalna pozornica : izazovi i prilike u svijetu bez granica Mate, Zagreb, 2007
Kenichi Ohmae Nova globalna pozornica : izazovi i prilike u svijetu bez granica Mate, Zagreb, 2007
Aida Zaimović, Hatidža Jahić, Ermin Mujkić, Amila Semić, Anja Sarić, Aiša Žilić, Faruk Hadžić, Kemal Čaušević Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Aida Zaimović, Hatidža Jahić, Ermin Mujkić, Amila Semić, Anja Sarić, Aiša Žilić, Faruk Hadžić, Kemal Čaušević Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Aida Zaimović, Hatidža Jahić, Ermin Mujkić, Amila Semić, Anja Sarić, Aiša Žilić, Faruk Hadžić, Kemal Čaušević Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Bob Stone Successful direct marketing methods NTC Business Books, Chicago, 1997
Keith Lewis, Matthew Housden An introduction to international marketing : a guide to going global Kogan Page Limited, London, 1998
John C. Shaw The service focus : developing winning game plans for service companies Dow Jones-Irwin, Homewood, 1990
Alan Gillam The principles and practice of selling Heinemann Professional Publishing, Oxford, 1982
Jacquelyn A. Ottman Green marketing : opportunity for innovation NTC Business Books, Chicago, 1998
Chris de Winter The secrets of successful telephone selling : how to turn cold calling into hot profit Heinemann professional publishing, Oxford, 1989
Don Cowley Understanding brands by 10 people who do Kogan Page Limited, London, 1996
Robert Carnaghan, Barry Bracewell-Milnes Testing the market : competitive tendering for government services in Britain and Abroad Institute of Economic Affairs, London, 1993
Charles Wilson Profitable customers : how to identify, develop and retain them Kogan Page Limited, London, 1998
Herschell Gordon Lewis, Robert D. Lewis Selling on the net : the complete guide NTC Business Books, Chicago, 1997
B. Joseph Pine II, James H. Gilmore The experience economy : work is theatre & every business a stage Harvard Business School Press, Boston, 1999
Pat Weymes Creating customers : how to increase sales through non-technique selling Kogan Page Limited, London, 1998
David Carson, Stanley Cromie, Pauric McGowan, Jimmy Hill Marketing and entrepreneurship in smes : an innovative approach Pearson Education Limited, Harlow, 1995
Richard Swedberg Načela ekonomske sociologije Mate, Zagreb, 2006
Richard Swedberg Načela ekonomske sociologije Mate, Zagreb, 2006
Miloš Trifković, Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić Praktukum međunarodnog poslovnog prava Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2003
Miloš Trifković, Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić Praktukum međunarodnog poslovnog prava Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2003
Steven Shavell Temelji ekonomske analize prava Mate, Zagreb, 2009
Steven Shavell Temelji ekonomske analize prava Mate, Zagreb, 2009
Steven Shavell Temelji ekonomske analize prava Mate, Zagreb, 2009
Steven Shavell Temelji ekonomske analize prava Mate, Zagreb, 2009
Steven Shavell Temelji ekonomske analize prava Mate, Zagreb, 2009
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika Mate, Zagreb, 2009
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika Mate, Zagreb, 2009
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika Mate, Zagreb, 2009
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika Mate, Zagreb, 2009
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika Mate, Zagreb, 2009
Zdravka Bušić, Hana Horak, Miljenko Leppee, Marijana Liszt, Nataša Mikuš, Ljerka Mintas-Hodak, Deša Mlikotin-Tomić, Tamara Obradović, Siniša Petrović, Andrej Plenković, Ivan Prusina, Velimir Šonje, Mirna Vlašić-Feketija, Ivan Vukorepa, Ante Žigman Uvod u Europsku uniju Mate, Zagreb, 2004
Zdravka Bušić, Hana Horak, Miljenko Leppee, Marijana Liszt, Nataša Mikuš, Ljerka Mintas-Hodak, Deša Mlikotin-Tomić, Tamara Obradović, Siniša Petrović, Andrej Plenković, Ivan Prusina, Velimir Šonje, Mirna Vlašić-Feketija, Ivan Vukorepa, Ante Žigman Uvod u Europsku uniju Mate, Zagreb, 2004
Zdravka Bušić, Hana Horak, Miljenko Leppee, Marijana Liszt, Nataša Mikuš, Ljerka Mintas-Hodak, Deša Mlikotin-Tomić, Tamara Obradović, Siniša Petrović, Andrej Plenković, Ivan Prusina, Velimir Šonje, Mirna Vlašić-Feketija, Ivan Vukorepa, Ante Žigman Uvod u Europsku uniju Mate, Zagreb, 2004
Zdravka Bušić, Hana Horak, Miljenko Leppee, Marijana Liszt, Nataša Mikuš, Ljerka Mintas-Hodak, Deša Mlikotin-Tomić, Tamara Obradović, Siniša Petrović, Andrej Plenković, Ivan Prusina, Velimir Šonje, Mirna Vlašić-Feketija, Ivan Vukorepa, Ante Žigman Uvod u Europsku uniju Mate, Zagreb, 2004
Zdravka Bušić, Hana Horak, Miljenko Leppee, Marijana Liszt, Nataša Mikuš, Ljerka Mintas-Hodak, Deša Mlikotin-Tomić, Tamara Obradović, Siniša Petrović, Andrej Plenković, Ivan Prusina, Velimir Šonje, Mirna Vlašić-Feketija, Ivan Vukorepa, Ante Žigman Uvod u Europsku uniju Mate, Zagreb, 2004
Enver Backović Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007
Enver Backović Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007
Izudin Kešetović, Dženan Đonlagić Javne finansije Grin, Gračanica, 2007
Izudin Kešetović, Dženan Đonlagić Javne finansije Grin, Gračanica, 2007
Izudin Kešetović, Dženan Đonlagić Javne finansije Grin, Gračanica, 2007
Peter S. Rose Menadžment komercijalnih banaka Mate, Zagreb, 2003
Peter S. Rose Menadžment komercijalnih banaka Mate, Zagreb, 2003
Peter S. Rose Menadžment komercijalnih banaka Mate, Zagreb, 2003
Peter S. Rose Menadžment komercijalnih banaka Mate, Zagreb, 2003
Peter S. Rose Menadžment komercijalnih banaka Mate, Zagreb, 2003
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus Počela ulaganja Mate, Zagreb, 2006
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus Počela ulaganja Mate, Zagreb, 2006
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus Počela ulaganja Mate, Zagreb, 2006
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus Počela ulaganja Mate, Zagreb, 2006
Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor Uvod u islamske financije : teorija i praksa Mate, Zagreb, 2009
Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor Uvod u islamske financije : teorija i praksa Mate, Zagreb, 2009
Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor Uvod u islamske financije : teorija i praksa Mate, Zagreb, 2009
Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor Uvod u islamske financije : teorija i praksa Mate, Zagreb, 2009
Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor Uvod u islamske financije : teorija i praksa Mate, Zagreb, 2009
Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk Fundamentals of investing Addison Wesley, Boston, 2002
Dieter Brummerhoff Javne financije Mate, Zagreb, 2000
Dieter Brummerhoff Javne financije Mate, Zagreb, 2000
Dieter Brummerhoff Javne financije Mate, Zagreb, 2000
Dieter Brummerhoff Javne financije Mate, Zagreb, 2000
Dieter Brummerhoff Javne financije Mate, Zagreb, 2000
Tufik Burnazović, Imšir Imširović Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond : propisi o organizaciji, ugovorno pravo, finansijsko pravo, rješavanje sporova, finansije, zajmovi i razvoj, zakonska regulativa i razvoj Kantonalna privredna komora, Tuzla, 1999
Janette Rutterford (edited) Financial strategy : adding stakeholder value John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 1998
Nenad M. Vunjak, Ljubomir D. Kovačević Finansijska tržišta i berze Proleter a.d., Subotica, 2009
Nenad M. Vunjak, Ljubomir D. Kovačević Finansijska tržišta i berze Proleter a.d., Subotica, 2009
Nenad M. Vunjak, Ljubomir D. Kovačević Finansijska tržišta i berze Proleter a.d., Subotica, 2009
N. Bowie; Đ.Njavro, K. Krkač, D. Mladić, K. Krkač; R. Plant; I. Macan, Sj; N. Petrović; P. Singer; I. Koprek,Sj; J. Debeljak; K. Krkač; M. Velasquez, C. Andre, T. Shanks, S.J., J. Meyer; R.E. Freeman; M. Parnham; G. Ćorić; M. Martinović; M. Koričan, Uvod poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost Mate, Zagreb, 2007
N. Bowie; Đ.Njavro, K. Krkač, D. Mladić, K. Krkač; R. Plant; I. Macan, Sj; N. Petrović; P. Singer; I. Koprek,Sj; J. Debeljak; K. Krkač; M. Velasquez, C. Andre, T. Shanks, S.J., J. Meyer; R.E. Freeman; M. Parnham; G. Ćorić; M. Martinović; M. Koričan, Uvod poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost Mate, Zagreb, 2007
N. Bowie; Đ.Njavro, K. Krkač, D. Mladić, K. Krkač; R. Plant; I. Macan, Sj; N. Petrović; P. Singer; I. Koprek,Sj; J. Debeljak; K. Krkač; M. Velasquez, C. Andre, T. Shanks, S.J., J. Meyer; R.E. Freeman; M. Parnham; G. Ćorić; M. Martinović; M. Koričan, Uvod poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost Mate, Zagreb, 2007
N. Bowie; Đ.Njavro, K. Krkač, D. Mladić, K. Krkač; R. Plant; I. Macan, Sj; N. Petrović; P. Singer; I. Koprek,Sj; J. Debeljak; K. Krkač; M. Velasquez, C. Andre, T. Shanks, S.J., J. Meyer; R.E. Freeman; M. Parnham; G. Ćorić; M. Martinović; M. Koričan, Uvod poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost Mate, Zagreb, 2007
Boswell Jonathan Community and the economy : the theory of public cooperation Routledge, 1990
Buchel B., Prange C., Probst G., Ruling C. Interrnational joint venture management John Wiley & sons ltd, 1998
Angel D. P. Restructuring for innovation The guilford press, 1994
William A. Sherden The fortune sellers John Wiley & sons ltd, 1998
Andrew Griffiths 101 ways to market your business Allen & Unwin, 2000
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Finansijska tržišta+institucije Mate, Zagreb, 2005
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Finansijska tržišta+institucije Mate, Zagreb, 2005
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Finansijska tržišta+institucije Mate, Zagreb, 2005
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Finansijska tržišta+institucije Mate, Zagreb, 2005
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Finansijska tržišta+institucije Mate, Zagreb, 2005
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Finansijska tržišta+institucije Mate, Zagreb, 2005
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Finansijska tržišta+institucije Mate, Zagreb, 2005
Michel Aglietta, Andre Orlean Novac između sile i povjerenja Mate, Zagreb, 2007
Michel Aglietta, Andre Orlean Novac između sile i povjerenja Mate, Zagreb, 2007
Michel Aglietta, Andre Orlean Novac između sile i povjerenja Mate, Zagreb, 2007
Michel Aglietta, Andre Orlean Novac između sile i povjerenja Mate, Zagreb, 2007
Michel Aglietta, Andre Orlean Novac između sile i povjerenja Mate, Zagreb, 2007
Dragan J. Mikerević Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009
Dragan J. Mikerević Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009
Dragan J. Mikerević Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009
Nenad M. Vunjak, Uroš N. Čurčić, Ljubomir D. Kovačević Korporativno i investiciono bankarstvo Proleter, Bečej, 2008
Nenad M. Vunjak, Uroš N. Čurčić, Ljubomir D. Kovačević Korporativno i investiciono bankarstvo Proleter, Bečej, 2008
Nenad M. Vunjak, Uroš N. Čurčić, Ljubomir D. Kovačević Korporativno i investiciono bankarstvo Proleter, Bečej, 2008
Adnan Rovčanin Upravljanje finansijama Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2006
Adnan Rovčanin Upravljanje finansijama Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2006
Adnan Rovčanin Upravljanje finansijama Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2006
Ljubomir D. Kovačević, Nenad M. Vunjak Upravljanje finansijama preduzeća Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj 2009
Ljubomir D. Kovačević, Nenad M. Vunjak Upravljanje finansijama preduzeća Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj 2009
Ljubomir D. Kovačević, Nenad M. Vunjak Upravljanje finansijama preduzeća Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj 2009
Roger LeRoy Miller, David V. VanHoose Moderni novac i bankarstvo Mate, Zagreb, 1993
Roger LeRoy Miller, David V. VanHoose Moderni novac i bankarstvo Mate, Zagreb, 1993
Roger LeRoy Miller, David V. VanHoose Moderni novac i bankarstvo Mate, Zagreb, 1993
Roger LeRoy Miller, David V. VanHoose Moderni novac i bankarstvo Mate, Zagreb, 1993
Kasim Tatić Tržišne strukture i ekonomska efikasnost Ekonomski fakultet u Sarajevo, 2008
Kasim Tatić Tržišne strukture i ekonomska efikasnost Ekonomski fakultet u Sarajevo, 2008
Kasim Tatić Tržišne strukture i ekonomska efikasnost Ekonomski fakultet u Sarajevo, 2008
Amnon Levy-Livermore Economic analyses of financial crises Avebury, 1995
Aswath Damodaran Applied Corporate Finance John Wiley & sons, 1999
Meredith M. Brown Managing and disclosing risks of iinvesting in derivatives Kluwer law international, 1996
Frank J. Fabozzi Valuation of fixed income securities and derivatives Frank J. Fabozzi Associates, 1995
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Osnove korporativnih finansija Mate, Zagreb, 2007
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Osnove korporativnih finansija Mate, Zagreb, 2007
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Osnove korporativnih finansija Mate, Zagreb, 2007
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Osnove korporativnih finansija Mate, Zagreb, 2007
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Osnove korporativnih finansija Mate, Zagreb, 2007
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Osnove korporativnih finansija Mate, Zagreb, 2007
Warren Coats One currency for Bosnia Jameson books, 2007
Warren Coats One currency for Bosnia Jameson books, 2007
Warren Coats One currency for Bosnia Jameson books, 2007
Warren Coats One currency for Bosnia Jameson books, 2007
M.P. Narayanan, Vikram K. Nanda Financije za strateško odlučivanje Mate, Zagreb, 2007
M.P. Narayanan, Vikram K. Nanda Financije za strateško odlučivanje Mate, Zagreb, 2007
M.P. Narayanan, Vikram K. Nanda Financije za strateško odlučivanje Mate, Zagreb, 2007
M.P. Narayanan, Vikram K. Nanda Financije za strateško odlučivanje Mate, Zagreb, 2007
M.P. Narayanan, Vikram K. Nanda Financije za strateško odlučivanje Mate, Zagreb, 2007
Olivier Blanchard Makroekonomija Mate, Zagreb, 2003
Olivier Blanchard Makroekonomija Mate, Zagreb, 2003
Olivier Blanchard Makroekonomija Mate, Zagreb, 2003
Olivier Blanchard Makroekonomija Mate, Zagreb, 2003
Olivier Blanchard, David W. Findlay Makroekonomija Mate, Zagreb, 2006
Olivier Blanchard, David W. Findlay Makroekonomija Mate, Zagreb, 2006
Olivier Blanchard, David W. Findlay Makroekonomija Mate, Zagreb, 2006
Olivier Blanchard, David W. Findlay Makroekonomija Mate, Zagreb, 2006
Olivier Blanchard, David W. Findlay Makroekonomija Mate, Zagreb, 2006
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld Mikroekonomija Mate, Zagreb, 2005
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld Mikroekonomija Mate, Zagreb, 2005
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld Mikroekonomija Mate, Zagreb, 2005
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld Mikroekonomija Mate, Zagreb, 2005
N. Gregory Mankiw Osnove ekonomije Mate, Zagreb, 2006
N. Gregory Mankiw Osnove ekonomije Mate, Zagreb, 2006
N. Gregory Mankiw Osnove ekonomije Mate, Zagreb, 2006
N. Gregory Mankiw Osnove ekonomije Mate, Zagreb, 2006
Samuelson Nordhaus Ekonomija Mate, Zagreb, 2005
Samuelson Nordhaus Ekonomija Mate, Zagreb, 2005
Samuelson Nordhaus Ekonomija Mate, Zagreb, 2005
Samuelson Nordhaus Ekonomija Mate, Zagreb, 2005
Eban S. Goodstein Ekonomika i okoliš Mate, Zagreb, 2003
Eban S. Goodstein Ekonomika i okoliš Mate, Zagreb, 2003
Eban S. Goodstein Ekonomika i okoliš Mate, Zagreb, 2003
Eban S. Goodstein Ekonomika i okoliš Mate, Zagreb, 2003
Mate Babić Makroekonomija Mate, Zagreb, 2007
Mate Babić Makroekonomija Mate, Zagreb, 2007
Mate Babić Makroekonomija Mate, Zagreb, 2007
Mate Babić Makroekonomija Mate, Zagreb, 2007
Mate Babić Makroekonomija Mate, Zagreb, 2007
A. Koutsoyiannis Moderna mikroekonomija Mate, Zagreb, 1997
A. Koutsoyiannis Moderna mikroekonomija Mate, Zagreb, 1997
A. Koutsoyiannis Moderna mikroekonomija Mate, Zagreb, 1997
Nicola Acocella Počela ekonomske politike – vrijednosti i tehnike Mate, Zagreb, 2005
Nicola Acocella Počela ekonomske politike – vrijednosti i tehnike Mate, Zagreb, 2005
Nicola Acocella Počela ekonomske politike – vrijednosti i tehnike Mate, Zagreb, 2005
Michael M. Tansey, Lawrence F. Ziegler The micro economy today McGraw-Hill, 1991
Nicola Acocella Počela ekonomske politike – vrijednosti i tehnike Mate, Zagreb, 2005
Nicola Acocella Počela ekonomske politike – vrijednosti i tehnike Mate, Zagreb, 2005
John Creedy, Lynne Evans, Thomas Barry, Peter Johnsno, Rodney Wilson Economics – an integrated approach Prentice/Hall, 1984
John Kenneth Galbraith Ekonomija u perspektivi Mate, Zagreb, 1995
John Kenneth Galbraith Ekonomija u perspektivi Mate, Zagreb, 1995
Mirjana Dragičević Ekonomija i novi razvoj Alinea, Zagreb, 1996
Ulrich Fehl, Peter Oberender Grundlagen der Mikrookonomie Verlag Franz Vahlas Munchen, 1994
Besim Ćulahović Ekonomija svijeta – rast, razvoj i trendovi Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008
Besim Ćulahović Ekonomija svijeta – rast, razvoj i trendovi Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008
Irene Chow, Neil Holbert, Lane Kelley, Julie Yu Business strategy Prentice Hall, 1997
David C. Colander Microeconomics Irvin McGraw – Hall, 1998
Richard G.Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis Paul N.Courant Economics Harper/Row, 1990
Tom Tietenberg Enviromental and natural resource economics Harper Collins Collage Publisher, New York, 1996
Stephan Ison Economics Prentice Hall, Harlow, 2000
James M. Buchanan Constitutional economics Basil Blackwell, Oxford, 1991
Robert Hollinger The dark side of liberalism – elitism vs. Democracy Praeger Publisher, Westport, 1996
Christofer Hood Explaining economic policy reversals Open University Press Buckingham, , 1994
Svjetlana Polovina, Đuro Medić Osnove ekonomije – priručnik za studij ekonomije po Samuelsonu Alinea, Zagreb, 1998
Paul Davidson Money and the real world McMillan Press, London, 1978
Gary Hamel Budućnost menadžmenta Mate, Zagreb, 2009
Gary Hamel Budućnost menadžmenta Mate, Zagreb, 2009
Gary Hamel Budućnost menadžmenta Mate, Zagreb, 2009
Gary Hamel Budućnost menadžmenta Mate, Zagreb, 2009
Gary Hamel Budućnost menadžmenta Mate, Zagreb, 2009
Lynn Van Der Wagen, Brenda R. Carlos Event management-upravljanje događajima : za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja Mate, Zagreb, 2008
Lynn Van Der Wagen, Brenda R. Carlos Event management-upravljanje događajima : za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja Mate, Zagreb, 2008
Lynn Van Der Wagen, Brenda R. Carlos Event management-upravljanje događajima : za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja Mate, Zagreb, 2008
Lynn Van Der Wagen, Brenda R. Carlos Event management-upravljanje događajima : za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja Mate, Zagreb, 2008
Lynn Van Der Wagen, Brenda R. Carlos Event management-upravljanje događajima : za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja Mate, Zagreb, 2008
Pete Pande, Larry Holpp Što je šest sigma? Mate, Zagreb, 2006
Pete Pande, Larry Holpp Što je šest sigma? Mate, Zagreb, 2006
Pete Pande, Larry Holpp Što je šest sigma? Mate, Zagreb, 2006
Pete Pande, Larry Holpp Što je šest sigma? Mate, Zagreb, 2006
Dominick Salvatore Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi Mate, Zagreb, 1994
Dominick Salvatore Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi Mate, Zagreb, 1994
Dominick Salvatore Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi Mate, Zagreb, 1994
Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic Analiza i upravljanje bankovnim rizicima : pristupi za ocjenu organizacije upravljanja rizicima i izloženosti financijskom riziku Mate, Zagreb, 2006
Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic Analiza i upravljanje bankovnim rizicima : pristupi za ocjenu organizacije upravljanja rizicima i izloženosti financijskom riziku Mate, Zagreb, 2006
Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic Analiza i upravljanje bankovnim rizicima : pristupi za ocjenu organizacije upravljanja rizicima i izloženosti financijskom riziku Mate, Zagreb, 2006
Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic Analiza i upravljanje bankovnim rizicima : pristupi za ocjenu organizacije upravljanja rizicima i izloženosti financijskom riziku Mate, Zagreb, 2006
Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic Analiza i upravljanje bankovnim rizicima : pristupi za ocjenu organizacije upravljanja rizicima i izloženosti financijskom riziku Mate, Zagreb, 2006
Bernard J. Foley Tržišta kapitala Mate, Zagreb, 1998
Bernard J. Foley Tržišta kapitala Mate, Zagreb, 1998
Bernard J. Foley Tržišta kapitala Mate, Zagreb, 1998
Sally Dibb, Lyndon Simikin, William M. Pride, O. C. Ferrell Marketing : europsko izdanje Mate, Zakreb, 1995
Sally Dibb, Lyndon Simikin, William M. Pride, O. C. Ferrell Marketing : europsko izdanje Mate, Zakreb, 1995
Sally Dibb, Lyndon Simikin, William M. Pride, O. C. Ferrell Marketing : europsko izdanje Mate, Zakreb, 1995
Dave Patten Successful marketing for the small business Kogan Page Limited, London, 2001
Jay Conrad Levinson Guerrilla marketing excellence : the 50 golden rules for small-business success Houghton Mifflin Company, New York, 1993
Moi Ali Practical marketing and pr : for the small business Kogan Page Limited, London, 1998
Zoltan J. Acs, Paul D. Reynolds, John H. Dunning, Randall Morck, J. Myles Shaver, Bernard Yeung, Benjamin Gomes-Casseres, Tomas O. Kohn, Paul Almeida, Bruce Kogut, Lorraine Eden, Edward Levitas, Richard J. Martinez, Peter J. Buckley Small and medium-sized enterprises in the global economy The University of Michigan Press, 1999
D. G. XXIII, T.I.I. Partnership between small and large firms Graham & Trotman Limited, London, 1989
James W. Taylor How to develop a successful advertising plan NTC Business Books, Chicago, 1993
William A. Sherden The fortune sellers : the big business of buying and selling predictions John Wiley & Sons, New York, 1998
Garth Hallberg All costumers are not created equal John Wiley & Sons, New York,1995
Milanović Branko Income, inequality and poverty during the transition from planned to market economy The world bank, Washington D.C., 1998
David Siegel Futurize your enterprise : business strategy in the age of e-costumer John Wiley & Sons, New York, 1999
Hanić Hasan Istraživanje marketinga i marketing informacioni sistem Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2001
Jay Levinson & Seth Godin Guerrilla marketing for the home-based business Houghton Mifflin Company, Boston, 1995
Frederick F. Reichheld The loyalty effect Bain & Company, USA, 1996
John Whitmore Trening za postizanje učinkovitosti : rast ljudskih potencijala, učinkovitosti i svrhe Mate, Zagreb, 2006
John Whitmore Trening za postizanje učinkovitosti : rast ljudskih potencijala, učinkovitosti i svrhe Mate, Zagreb, 2006
John Whitmore Trening za postizanje učinkovitosti : rast ljudskih potencijala, učinkovitosti i svrhe Mate, Zagreb, 2006
John Whitmore Trening za postizanje učinkovitosti : rast ljudskih potencijala, učinkovitosti i svrhe Mate, Zagreb, 2006
Vijay Mahajan, Kamini Banga Rješenje za 86 posto : kako uspjeti s najvećom tržišnom prilikom u idućih 50 godina Mate, Zagreb, 2007
Vijay Mahajan, Kamini Banga Rješenje za 86 posto : kako uspjeti s najvećom tržišnom prilikom u idućih 50 godina Mate, Zagreb, 2007
Vijay Mahajan, Kamini Banga Rješenje za 86 posto : kako uspjeti s najvećom tržišnom prilikom u idućih 50 godina Mate, Zagreb, 2007
Robert D. Hisrich, Patricia P McDougall, Benjamin M. Oviatt Cases in international entrepreneurship Irwin/McGraw-Hill, USA, 1997
Jerry Weissman Na vatrenoj liniji Mate, Zagreb, 2007
Jerry Weissman Na vatrenoj liniji Mate, Zagreb, 2007
Ken Blanchard, Sheldon Bowles Gung ho : sve za tvrtku, tvrtku nizašto Mate, Zagreb, 2009
Ken Blanchard, Sheldon Bowles Gung ho : sve za tvrtku, tvrtku nizašto Mate, Zagreb, 2009
Ken Blanchard, Sheldon Bowles Gung ho : sve za tvrtku, tvrtku nizašto Mate, Zagreb, 2009
Graeme K. Deans, Fritz Kroeger Rastegni se : kako velike kompanije mogu rasti u dobrim i lošim vremenima Mate, Zagreb, 2004
Graeme K. Deans, Fritz Kroeger Rastegni se : kako velike kompanije mogu rasti u dobrim i lošim vremenima Mate, Zagreb, 2004
Graeme K. Deans, Fritz Kroeger Rastegni se : kako velike kompanije mogu rasti u dobrim i lošim vremenima Mate, Zagreb, 2004
Michael E. Porter The competitive advantage of nations Palgrave, New York, 1998
Arthur A. Thompson, A.J. Strickland III, John E. Gamble Strateški menadžment : u potrazi za konkurentskom prednošću Mate, Zagreb, 2008
Anders Gustafsson, Michael D. Johnson Natjecanje u uslužnoj ekonomiji Mate, Zagreb, 2006
Anders Gustafsson, Michael D. Johnson Natjecanje u uslužnoj ekonomiji Mate, Zagreb, 2006
Anders Gustafsson, Michael D. Johnson Natjecanje u uslužnoj ekonomiji Mate, Zagreb, 2006
Anders Gustafsson, Michael D. Johnson Natjecanje u uslužnoj ekonomiji Mate, Zagreb, 2006
B. Drake Construction economics in the single european market E & FN Spon, London, 1995
Cristopher Harding European Community investigations and sanctions Leicester University press, 1993
Daniel C. Esty Greening the GATT : trade, environment and the future Institute for international economics, 1994
Nick Adnett European labour markets Longman, London, 1996
Ibreljić Izet Regionalizacija i regionalni razvoj Ekonomski fakultet Tuzla, 1994
Michael Sartorius Prosperity Arton, 1994
Brian Hindley, Patrick A. Messerlin Antidumping industrial policy The aei press, 1996
Leonard Waverman Negotiating and implementing a north american free The fraser institute, 1992
Carlo Alberto Brioschi Kratka povijest korupcije : od starog vijeka do naših dana Mate, Zagreb, 2007
Carlo Alberto Brioschi Kratka povijest korupcije : od starog vijeka do naših dana Mate, Zagreb, 2007
Fehrić Fahrudin Marketinška kominikacija u kanalima veleprodaje i maloprodaje Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2001
Akif Delić Ocjena izvodljivosti strategije niskih troškova Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2000
Sead Omerhodžić Uticaj poslovno-finansijskih odlika na likvidnost preduzeća Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1997
Fazlović Senad Procjena pouzdanosti statističkih mjera u anketnim istraživanjima Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1999
Begić Hamid Ekonomski aspekti reaktiviranja rudnika magnezita “Konjuh” Kladanj Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2001
Oštraković Ešef Tehnika mrežnog planiranja u savremenom procesu aktiviranja investicionih projekata Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2000
Muharem Klapić Tuzla kao ekonomsko-razvojni centar sjeveroistočne Bosne Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2000
Bahrija Umihanić Evaluacija i osiguranje rizika u malim i srednjim preduzećima Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2003
Ramiza Hamulić Revizijske procedure za otkrivanje grešaka i prevara u finansijskim izvještajima Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2008
Sado Puškarević Problemi sastavljanja analitičkih kalkulacija-sa posebnim osvrtom na specifičnosti granskih kalkulacija Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1998
Zijo Veledar Teorijski i empirijski aspekti uticaja računovodstvenih politika na oporezivanje dobiti preduzeća sa posebnim osvrtom na FBiH Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar, 2004
Zlata Pirić Posljedice fiskalnog pluralizma po makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2010
Sead Omerhodžić Istraživanje i ocjena prihvatljivosti statičkih metoda evaluacije preduzeća u procesu privatizacije Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2003
Salem Hrustemović Modeliranje organizacijske strukture osiguravajućih društava Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2001
Džemo Salihović Funkcija dionica u razvoju finansijskog tržišta u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1999
Ćejvanović Ferhat Problemi analize cijene koštanja i rentabilnosti u savremenoj organizaciji poljoprivredne proizvodnje Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2001
Zekerijah Šabanović Informacijska podrška odlučivanju o alokaciji finansijskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2000
Hadžović Mehmedalija Direktne strane investicije i njihov uticaj na brži privredni razvoj Bosne i Hercegovine Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1998
Softić Sead Testiranje primjenjivosti pojedinih metoda procjene vrijednosti preduzeća Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1998
Adil Kurtić Razvoj modela strateškog upravljanja procesima u rudnicima uglja tuzlanskog bazena Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1998
Selma Novalija Računovodstveni i finansijski aspekti obuhvata merdžera i akvizicija u procesu evaluacije preduzeća Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2009
Amer Tenić Zaduženost Bosne i Hercegovine kao limitirajući faktor njenog ekonomskog razvoja Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar, 2007
Edin Osmanbegović Uticaj korištenja internet marketinga na poslovanje uslužnih preduzeća u BiH Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2009
Ferhat Ćejvanović Ekonomski modeli ocjene konkurentnosti voćarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2006
Zečević Nedim Istraživanje utjecaja različitih modela pretvorbe društvenog vlasništva na finansijski položaj preduzeća Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1996
Miraščić Goran Uloga međunarodnog monetarnog fonda u koordiniranju ekonomskih politika malih otvorenih privreda Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2010
Asif Omerbegović Korporativno upravljanje u tranzicijskim zemljama : slučaj Federacije Bosne i Hercegovine Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2002
Zaim Buljubašić Telekomunikacioni sektor u kontekstu razvoja nove ekonomije i ekonomske globalizacije i njegov mogući uticaj na budući razvoj Bosne i Hercegovine Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2006
Rifat Klopić Mogućnosti etičke primjene marketinga Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2010
Nedžad Polić Uloga finansijske analize u pripremi programa privatizacije preduzeća Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1999
Muhamed Alić Integrisani menadžment sistemi u funkciji postizanja poslovne izvrsnosti malih i srednjih preduzeća Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2009
Zaim Buljubašić Ekonomski aspekti razvoja telekomunikacija u svijetu i uključivanje BiH u transevropsku telekomunikacionu mrežu Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2002
Kasim Rešidović Fizička distribucija i logistika koksa na primjeru “Global ispat koksne industrije” d.o.o. Lukavac Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2006
Alić Ševal Porez na dodatnu vrijednost i efikasnost poreskog sistema Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2002
Đulbić Sabahudin Značaj i uloga revizije u poslovanju preduzeća Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2003
Dervišević Safet Uticaj promjena proizvodnje na aktivno upravljanje troškovima Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2002
Grapkić Ramiz Redizajniranje organizacijske strukture u funkciji implementacije strategije preduzeća Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2004
Kalić Ismet Uloga savremenih metoda i tehnika u upravljanju potraživanja od kupaca Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2003
Dedić Samira Uloga metoda analize vremenskih serija u prognoziranju turističke tražnje u Bosni i Hercegovini Univerizitet u Tuzli, Tuzla, 2007
Softić Nusret Upravljanje proizvodnjom u uslovima neizvjesnosti Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2001
Vidović Tomo Mogućnosti primjene strateškog menadžmenta u malim i srednjim proizvodnim preduzećima Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2002
Dedić Munevera Uticaj poreskog sistema na razvoj poduzetništva u Tuzlanskom kantonu Tuzla, 2010.
Nelvedina Meškić Strane direktne investicije : globalni trendovi i mogućnost njihovog rasta u BiH Tuzla, 2010.
Čivić Beriz Savremena marketinška istraživanja Tuzla, 2009.
Čivić Beriz Savremena marketinška istraživanja Tuzla, 2009.
Zejćir Hadžiahmetović, Senad Softić, Dženan Kulović Organizacija : teorije, strukture, ponašanja Sarajevo, 2008.
Zejćir Hadžiahmetović, Senad Softić, Dženan Kulović Organizacija : teorije, strukture, ponašanja Sarajevo, 2008.
Begtić, H. Rešad Upravljanje naučno-tehnološkim razvojem Sarajevo, 2008.
Begtić, H. Rešad Upravljanje naučno-tehnološkim razvojem Sarajevo, 2008.
Begtić, H. Rešad Upravljanje naučno-tehnološkim razvojem Sarajevo, 2008.
Begtić, H. Rešad Upravljanje procesima razmjene proizvoda i usluga Tuzla, 2003.
Begtić, H. Rešad Upravljanje procesima razmjene proizvoda i usluga Tuzla, 2003.
Begtić, H. Rešad Upravljanje procesima razmjene proizvoda i usluga Tuzla, 2003.
Begtić, H. Rešad Upravljanje poslovnim marketingom Tuzla, 2004
Begtić, H. Rešad Upravljanje poslovnim marketingom Tuzla, 2004
Begtić, H. Rešad Upravljanje poslovnim marketingom Tuzla, 2004
Begtić, H. Rešad Upravljanje poslovnim marketingom Tuzla, 2004
Begtić, H. Rešad Upravljanje poslovnim marketingom Tuzla, 2004
Begtić, H. Rešad Upravljanje poslovnim marketingom Tuzla, 2004
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Bruce R. Barringer, R.Duane Ireland Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata Off set, Tuzla, 2010.
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Mehmed Dedić, Bahrija Umihanić Osnove menadžmenta i preduzetništva Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2004
Slobodanka Markov, Fuada Stanković, Tatjana Đurić Kuzmanović, Smiljana Mirkov, Vesna Rašković Univerzitet i preduzetništvo Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2008
Kadrija Hodžić, Ferhat Ćejvanović, Reuf Kapić, Kasim Tatić Teorija tržišta i cijena Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Beograd-Mostar, 2009
Đorđe Popov, Fuada Stanković Osnovi ekonomije Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2007
Rešad H. Begtić Upravljanje poslovnim marketingom : oblikovanje poslovnog programa preduzeća Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1995
Rešad H. Begtić Upravljanje poslovnim marketingom : oblikovanje poslovnog programa preduzeća Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1995
Rešad H. Begtić Upravljanje poslovnim marketingom : oblikovanje poslovnog programa preduzeća Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1995
Rešad H. Begtić Upravljanje poslovnim marketingom : oblikovanje poslovnog programa preduzeća Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1995
Rešad H. Begtić Upravljanje poslovnim marketingom : oblikovanje poslovnog programa preduzeća Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 2004
Rešad H. Begtić Upravljanje procesima razmjene proizvoda i usluga Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2003
Rešad H. Begtić Upravljanje procesima razmjene proizvoda i usluga Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2003
Rešad H. Begtić Upravljanje procesima razmjene proizvoda i usluga Ekonomski institut Tuzla, Tuzla, 2003
Ibreljić Izet, Nuhanović Senija Penzioni sistem i reforma penzionih sistema u svijetu Harfo-graf, Tuzla, 2009
Ibreljić Izet, Nuhanović Senija Penzioni sistem i reforma penzionih sistema u svijetu Harfo-graf, Tuzla, 2009
Ibreljić Izet, Nuhanović Senija Penzioni sistem i reforma penzionih sistema u svijetu Harfo-graf, Tuzla, 2009
Ibreljić Izet, Nuhanović Senija Penzioni sistem i reforma penzionih sistema u svijetu Harfo-graf, Tuzla, 2009
Ibreljić Izet, Nuhanović Senija Penzioni sistem i reforma penzionih sistema u svijetu Harfo-graf, Tuzla, 2009
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ibreljić Izet Evropski muslimani na početku 21. stoljeća Harfo-graf, Tuzla, 2008
Ferhat Ćejvanović, Drago Cvjetanović, Zoran Grgić, Kadrija Hodžić,, Jonel Subić Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2010
Adil Kurtić Poslovna organizacija : osnove, teorije, strukture, dinamika Off-set, Tuzla, 2005
Adil Kurtić Poslovna organizacija : osnove, teorije, strukture, dinamika Off-set, Tuzla, 2005
Viktorija Bojović, Vojin Šenk, Vesna Rašković, Marija Stanču-Mirosavljev, Jelena Borocki, Jasmina Radovanović Vodič za inovativne preduzetnike Konekta konsalting, Novi Sad, 2007
Zećir Hadžiahmetović, Senad Softić, Dženan Kulović Organizacija : teorije, strukture, ponašanje Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2008
Zećir Hadžiahmetović, Senad Softić, Dženan Kulović Organizacija : teorije, strukture, ponašanje Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2008
Izet Ibreljić, Senija Nuhanović Ekonomsko-teorijski, socijalni i demografski aspekti penzionih sistema Harfo graf doo Tuzla, 2009
Izet Ibreljić, Senija Nuhanović Ekonomsko-teorijski, socijalni i demografski aspekti penzionih sistema Harfo graf doo Tuzla, 2009
Izet Ibreljić, Senija Nuhanović Ekonomsko-teorijski, socijalni i demografski aspekti penzionih sistema Harfo graf doo Tuzla, 2009
Izet Ibreljić, Senija Nuhanović Ekonomsko-teorijski, socijalni i demografski aspekti penzionih sistema Harfo graf doo Tuzla, 2009
Izet Ibreljić, Senija Nuhanović Ekonomsko-teorijski, socijalni i demografski aspekti penzionih sistema Harfo graf doo Tuzla, 2009
Izet Ibreljić Industrija uglja u restrukturiranju Rudarski institut Tuzla, 2005
Izet Ibreljić Industrija uglja u restrukturiranju Rudarski institut Tuzla, 2005
Izet Ibreljić, Salih Kulenović Regionalni ekonomsko-geografski i demografski trendovi u Jugoistočnoj Evropi Centar za ekonomsko održivi i regionalni razvoj Tuzla
Izet Ibreljić, Salih Kulenović Regionalni ekonomsko-geografski i demografski trendovi u Jugoistočnoj Evropi Centar za ekonomsko održivi i regionalni razvoj Tuzla
Izet Ibreljić Regionalozacija i regionalni razvoj EF Tuzla, 1994
Izet Ibreljić Regionalno-ekonomska balkanizacija Jugoslavije i problem Bosne i Hercegovine Rudarski institut Tuzla, 1995
Izet Ibreljić Investicije I Harfo graf doo, Tuzla, 2006
Izet Ibreljić Investicije II Harfo graf doo, Tuzla, 2008
Izet Ibreljić Sono rudarstvo Jugoslavije Rudarski institut Tuzla, 1991
Kadrija Hodžić, Ferhat Ćejvanović Ekonomska politika Ekonomski fakultet Univerziteta u Travniku,
Muharem Klapić Tuzla kao razvojni centra Sjeveroistočne Bosne Ekonomski institut Tuzla
Ferhat Ćejvanović i drugi Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, 2010
Adil Kurtić Osnove menadžmenta Off Set, Tuzla
Adil Kurtić Osnove menadžmenta Off Set, Tuzla
Adil Kurtić Osnove menadžmenta Off Set, Tuzla
Beriz Čivić Savremena marketinška istraživanja Net-Markte, Tuzla
Herbert Miller The ASTD Trainer's Sourcebook McGraw-Hill
Courtland Bovee i drugi Advertising Excellence Mcgraw-Hill
Rešad Begtić Upravljanje naučno-tehnološkim razvojem VKBI-KO Sarajevo, 2008
Rešad Begtić Upravljanje naučno-tehnološkim razvojem VKBI-KO Sarajevo, 2008
Rešad Begtić Upravljanje naučno-tehnološkim razvojem VKBI-KO Sarajevo, 2008
Rešad Begtić Upravljanje naučno-tehnološkim razvojem VKBI-KO Sarajevo, 2008
David Jobber i John Fahy Osnovi marketinga Data status, 2006
Susan Tyler Eastman Media Promotion &Marketing for broadcasting cable & the internet Focal Press, Oxford,2006
Peter Northouse Liderstvo:teorijs i praksa Data status, Beograd, 2008
Jelena Đorđević-Boljanović Menadžment znanja Data status, Beograd, 2009
Gary Yukl Leadership in Organizations Pearson
Valter Cantino Korporativno upravljanje, mjerenje performansi i normativa usaglašenost sistema interne kontrole Data status, Beograd, 2009.
Arthur C. Brooks Social Enterpreneurship Pearson Education International
Derek S. Pugh, David J. Hickson Writers on Organizations Sage Publications
Mary Coulter Strategijski menadžmet Data Status
Roger Blanpain Confronting Globalization Kluwer Law
Derek Trrington, Laura Hall, Stephen Taylor Menadžment ljudskih resursa Data Status
Dess, Lumpkin, Eisner Strategijski menadžment Data Status
Stephen P.Robinson, Mary Coulter Menadžment Data Status, Beograd 2005
Jon L. Pierce, John W. Newstrom Leaders & the leadership Process McGraw- Hill
Janićijević Nebojša Organizaciono ponašanje Data Status, Beograd 2008.
Luca Landoli Entrepreneurship, Commpetitivnes and local development Edward Elgar Publishing Limited, USA 2007
Stephen Ackroyd Work and Orgabnnization Oxford University Press, Oxford 2005.
Gary Dessler Osnovi menadžmenta ljudskih resursa Data Status, Beograd 2007.
Jakob De Haan Europien Financial Markets and Institutions Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
Peter S. Rose Menadžment komercijalnih banaka Mate Zagreb, 2003.
Miroslav N. Jovanović Evropska ekonomska integracija Ekonomski fakultet Beograd, 2006.
Richard Baldwin Ekonomija evropskih integracija Data Status, Beograd 2010.
Joel Bessis Risk Management in Banking Wiley and Sons, UK, 2010.
Piet Sercu International Finance Princeton Univerity Press, New Jersy 2009.
Ostojić Siniša Osiguranje i upravljanje rizicima Data Status, Beograd 2007.
Nebojša Marić Statistika Data Status, Beograd 2009.
George E. Rejda Principle of Risk Management and Insurance Pearso, 2008. New Yersey
Marić Nebojša Konjikušić Snežana Uvod u nauku o upravljanju Data Status, Beograd 2008.
Ruth Towse A handbook of Cultural Economics Edward Elgar, UK, 2003.
Braun Tomas Delegiranje odgovornosti Data Status, Beogra 2008.
Rafoni Melisa Upravljanje Vremenom Data Status, Beograd, 2009.
Berd Lojd Kako da postanete lider Data Status, Beograd 2008.
Edvard Halovel Upravljanje stresom Data Status, Beograd 2009.
Aron Korman Pregovaranje Data Status, Beograd 2008.
Alvi Suzan Otpuštanje radnika Data Status, Beograd 2009
Makmanus Leti Mentorski rad sa zaposlenima Data Status, Beograd 2008
Mery Grejs Dafi Menadžment projekata Data Status, Beograd 2008
Danelon Anne Vođenje timova Data Status, Beograd 2009
Hil Linda A. Zapošljavanje radnika Data Status, Beograd 2009
Valdrup Džejms Oblikujte svoju karijeru Data Status, Beograd 2009.Sir Linda A.
Sir Linda Kako da napravite biznis plan Data Status, Beograd 2009.
Morgan Hik Kako održati prezentaciju Data Status, Beogra 2008
Morgan Hik Kako održati sastanak Data Status, Beograd 2009
Haris Cejmi O. Pružanje povratnih informacija Data Status, Beograd 2008
Dumejn Debora Pisana poslovna komnikacija Data Status, Beogra, 2009
Kremer Čak Upoznajte finansije Data Status, Beograd 2009
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Richard J. Judd, William T. Greenwood, fred W. Becker Small business in a regulated economy : issues and policy implications Quorum Books, New York, 1988
Anthony C. Winkler, Jo Ray McCuen Writing talk : paragraphs and short essays Prentice Hall, New Jersey, 1997
Michael Novak Business as a calling : work and the examined life The Free press, New York, 1996
James C. Van Horne, John M. Wachowicz Osnove financijskog menedžmenta Mate, Zagreb, 2002.
Ante Babić Hrvatsko-engleski ekonomski rječnik Mate, Zagreb, 2009.
Ante Babić Englesko-hrvatski ekonomski rječnik Mate, Zagreb, 2009.
Ante Babić Englesko-hrvatski ekonomski rječnik Mate, Zagreb, 2009.
Ante Babić Hrvatsko-engleski ekonomski rječnik Mate, Zagreb, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja – II dio EF Sarajevo, 2010.
P. Newbold, W.C.Carlson, B.Thorne Statistika Mate, Zagreb, 2010.
Alica Wertheimer – Baleić Stanovništvo i razvoj Mate, Zagreb, 1999.
Alica Wertheimer – Baleić Stanovništvo i razvoj Mate, Zagreb, 1999.
Mark Zandi Financijski šok Mate, Zagreb, 2010.
Jelena Čuveljak, Jelena Madir, Ljerka Mintas Hodak, Branko Skerlev, Božena Vidović Osnove trgovačkog prava Mate, Zagreb, 2010
Selma Novalija Poslovne kombinacije : merdžeri i akvizicije Off-set, Tuzla, 2010
Selma Novalija Poslovne kombinacije : merdžeri i akvizicije Off-set, Tuzla, 2010
Selma Novalija Poslovne kombinacije : merdžeri i akvizicije Off-set, Tuzla, 2010
Ana Klikovac Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji Mate, Zagreb, 2008
Ana Klikovac Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji Mate, Zagreb, 2008
Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hebert Povijest ekonomske teorije i metode Mate, Zagreb, 1997
Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hebert Povijest ekonomske teorije i metode Mate, Zagreb, 1997
Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hebert Povijest ekonomske teorije i metode Mate, Zagreb, 1997
Dennis G. Severance, Jacque Passino IT u primjeni : rukovoditeljski vodič za primjenu sustava informacijske tehnologije Mate, Zagreb, 2009
Dennis G. Severance, Jacque Passino IT u primjeni : rukovoditeljski vodič za primjenu sustava informacijske tehnologije Mate, Zagreb, 2009
Dennis G. Severance, Jacque Passino IT u primjeni : rukovoditeljski vodič za primjenu sustava informacijske tehnologije Mate, Zagreb, 2009
Pablo Cardona, Carlos Rey Upravljanje pomoću misija Mate, Zagreb, 2009
Ralph D Stacey Strateški menedžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge Organizacijsko ponašanje Mate, Zagreb, 2009
Ken Blanchard, Marjorie Blanchard, Scott Blanchard, Don Carew, Eunice Parisi-Carew, Fred Finch, Susan Fowler, Laurence Hawkins, Judd Hoekstra, Fay Kandarian, Alan Randolph, Jesse Stoner, Drea Zigarmi, Pat Zigarmi Rukovođenje na višoj razini : Blanchard o rukovođenju i stvaranju visoko učinkovitih organizacija Mate, Zagreb, 2010
Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hebert Povijest ekonomske teorije i metode Mate, Zagreb, 1997.
Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hebert Povijest ekonomske teorije i metode Mate, Zagreb, 1997.
Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hebert Povijest ekonomske teorije i metode Mate, Zagreb, 1997.
Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hebert Povijest ekonomske teorije i metode Mate, Zagreb, 1997.
Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hebert Povijest ekonomske teorije i metode Mate, Zagreb, 1997.
Babić Mate Makroekonomija Mate, Zagreb, 1998.
Babić Mate Makroekonomija Mate, Zagreb, 1998.
Babić Mate Makroekonomija Mate, Zagreb, 1998.
Babić Mate Makroekonomija Mate, Zagreb, 1998.
Babić Mate Makroekonomija Mate, Zagreb, 1998.
Babić Mate Makroekonomija Mate, Zagreb, 1998.
Samuelson Nordhaus Ekonomija Mate, Zagreb, 1992.
Samuelson Nordhaus Ekonomija Mate, Zagreb, 1992.
Samuelson Nordhaus Ekonomija Mate, Zagreb, 1992.
Samuelson Nordhaus Ekonomija Mate, Zagreb, 1992.
Gray W. Yohe Vodič pri učenju prema udžbeniku Samuelsona – Nordhausa Mate, Zagreb, 1996.
Gray W. Yohe Vodič pri učenju prema udžbeniku Samuelsona – Nordhausa Mate, Zagreb, 1996.
Gray W. Yohe Vodič pri učenju prema udžbeniku Samuelsona – Nordhausa Mate, Zagreb, 1996.
Gray W. Yohe Vodič pri učenju prema udžbeniku Samuelsona – Nordhausa Mate, Zagreb, 1996.
Robert L Heilbroner, Lester C. Thurow Ekonomija za svakoga Mate, Zagreb, 1995.
John Kenneth Galbraith Ekonomija u perspektivi Mate, Zagreb, 1995.
John Kenneth Galbraith Ekonomija u perspektivi Mate, Zagreb, 1995.
John Kenneth Galbraith Ekonomija u perspektivi Mate, Zagreb, 1995.
Ralph D. Stacey Strateški menadžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997.
Ralph D. Stacey Strateški menadžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997.
Ralph D. Stacey Strateški menadžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997.
Ralph D. Stacey Strateški menadžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997.
Ralph D. Stacey Strateški menadžment i organizacijska dinamika Mate, Zagreb, 1997.
Alpha C. Chiang Osnove metode matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994.
Alpha C. Chiang Osnove metode matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994.
Alpha C. Chiang Osnove metode matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994.
Alpha C. Chiang Osnove metode matematičke ekonomije Mate, Zagreb, 1994.
Jan Kmenta Počela ekonometrije Mate, Zagreb, 1997.
Jan Kmenta Počela ekonometrije Mate, Zagreb, 1997.
Jan Kmenta Počela ekonometrije Mate, Zagreb, 1997.
A. Koutsoyiannis Moderna mikroekonomika Mate, Zagreb, 1996.
A. Koutsoyiannis Moderna mikroekonomika Mate, Zagreb, 1996.
A. Koutsoyiannis Moderna mikroekonomika Mate, Zagreb, 1996.
Mate Babić Mikroekonomska analiza Mate, Zagreb, 1997.
Mate Babić Mikroekonomska analiza Mate, Zagreb, 1997.
Mate Babić Mikroekonomska analiza Mate, Zagreb, 1997.
Blaž Lorković Počela političke ekonomije Matica Hrvatska, Zagreb, 1996.
Blaž Lorković Počela političke ekonomije Matica Hrvatska, Zagreb, 1996.
Blaž Lorković Počela političke ekonomije Matica Hrvatska, Zagreb, 1996.
Blaž Lorković Počela političke ekonomije Matica Hrvatska, Zagreb, 1996.
Blaž Lorković Počela političke ekonomije Matica Hrvatska, Zagreb, 1996.
Mate Babić Međunarodna ekonomija Mate, Zagreb, 1996.
Mate Babić Međunarodna ekonomija Mate, Zagreb, 1996.
Eric Armtronc, Rosemary Lucas Improving industrial Relations Croom Helm, 2001.
S. Woolcock, M. Hodges, K. Sch reiber Britain, Germany and 1992 Royal insistute of Interbnational affairs, London, 1991.
Gary Klintworth New Taiwan, New China Longman House, 1995
Cristian Larroulet Čileansko iskustvo Mate, Zagreb, 1996.
Cristian Larroulet Čileansko iskustvo Mate, Zagreb, 1996.
Tomas Pedersen Europien Union and EFTA Countries Pinter publishers, London 1994.
Mchael Tracy Država i poljoprivreda u zapadnoj Europi Mate, Zagreb, 1996.
Mchael Tracy Država i poljoprivreda u zapadnoj Europi Mate, Zagreb, 1996.
Mchael Tracy Država i poljoprivreda u zapadnoj Europi Mate, Zagreb, 1996.
Danica Berberović Ekonomika i organizacija regionalnog zdravstva Zajednica, Sarajevo, 1985
Laster C. Thurow Budućnost kapitalizma Mate, Zagreb, 1997.
Laster C. Thurow Budućnost kapitalizma Mate, Zagreb, 1997.
Laster C. Thurow Budućnost kapitalizma Mate, Zagreb, 1997.
Ludwig vom Mises i Friedrich A. Hayek O slobodnom tržištu Mate, Zagreb, 1997.
Ludwig vom Mises i Friedrich A. Hayek O slobodnom tržištu Mate, Zagreb, 1993.
Ludwig vom Mises i Friedrich A. Hayek O slobodnom tržištu Mate, Zagreb, 1993.
S. Lovejoy A sistematic Approach to Getting Rusults Gower, 1993.
S. Lovejoy A sistematic Approach to Getting Rusults Gower, 1993.
Heinz Weihrich, Harold Koontz Menadžment Mate, Zagreb, 1993.
Heinz Weihrich, Harold Koontz Menadžment Mate, Zagreb, 1993.
Nicholas C.Siropolis Menadžment malog poduzeća Mate. Zagreb, 1995
Nicholas C.Siropolis Menadžment malog poduzeća Mate. Zagreb, 1995
Nicholas C.Siropolis Menadžment malog poduzeća Mate. Zagreb, 1995
Nicholas C.Siropolis Menadžment malog poduzeća Mate. Zagreb, 1995
Stephen P.Robbins Bitni elementi organizacijskog ponašanja Mate, Zagreb, 1992
Stephen P.Robbins Bitni elementi organizacijskog ponašanja Mate, Zagreb, 1992
Stephen P.Robbins Bitni elementi organizacijskog ponašanja Mate, Zagreb, 1992
Stephen P.Robbins Bitni elementi organizacijskog ponašanja Mate, Zagreb, 1992
Leo Bogart Strategy in advertising Crain, USA, 1986
Hanić Hasan Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem CID, Beograd,2006
Folson R.H, Gordon W.M, Spanogle J.A Međunarodni trgovački poslovi COLPI, Sarajevo, 1999.
Folson R.H, Gordon W.M, Spanogle J.A Međunarodni trgovački poslovi COLPI, Sarajevo, 1999.
Folson R.H, Gordon W.M, Spanogle J.A Međunarodni trgovački poslovi COLPI, Sarajevo, 1999.
Folson R.H, Gordon W.M, Spanogle J.A Međunarodni trgovački poslovi COLPI, Sarajevo, 1999.
Folson R.H, Gordon W.M, Spanogle J.A Međunarodni trgovački poslovi COLPI, Sarajevo, 1999.
Folson R.H, Gordon W.M, Spanogle J.A Međunarodni trgovački poslovi COLPI, Sarajevo, 1999.
Folson R.H, Gordon W.M, Spanogle J.A Međunarodni trgovački poslovi COLPI, Sarajevo, 1999.
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
Doernberg L. Richard Međunarodno oporezivanje Magistrat Sarajevo, 1999
T. C. Hartley Osnovi prava Evropske zajednice : uvod u ustavno i upravno pravo Evropske zajednice Pravni centar, Sarajevo, 1998
T. C. Hartley Osnovi prava Evropske zajednice : uvod u ustavno i upravno pravo Evropske zajednice Pravni centar, Sarajevo, 1998
T. C. Hartley Osnovi prava Evropske zajednice : uvod u ustavno i upravno pravo Evropske zajednice Pravni centar, Sarajevo, 1998
T. C. Hartley Osnovi prava Evropske zajednice : uvod u ustavno i upravno pravo Evropske zajednice Pravni centar, Sarajevo, 1998
T. C. Hartley Osnovi prava Evropske zajednice : uvod u ustavno i upravno pravo Evropske zajednice Pravni centar, Sarajevo, 1998
T. C. Hartley Osnovi prava Evropske zajednice : uvod u ustavno i upravno pravo Evropske zajednice Pravni centar, Sarajevo, 1998
Bernard J. Foley Tržišta kapitala Mate, Zagreb, 1998
Bernard J. Foley Tržišta kapitala Mate, Zagreb, 1998
Bernard J. Foley Tržišta kapitala Mate, Zagreb, 1998
Arel Williams, John Williams, Dennis Thomas Why are the British Bad at Manufacturing? Routledge & Kegan Paul, London, 1983
Thomas Wilson Pensions Inflation & Growth Heinemann Educational Books, London, 1974.
Partha Dasgupta and Paul Stoneman Economic policy and tehnological performance Centre for Economic Policy Research, New York, 1987.
Senad Fazlović, Bahrija Umihanić, Admir Nuković, Zekerijah Šabanović Poslovno odlučivanje : izabrani tekstovi Denfas, Tuzla, 2006
Senad Fazlović, Bahrija Umihanić, Admir Nuković, Zekerijah Šabanović Poslovno odlučivanje : izabrani tekstovi Denfas, Tuzla, 2006
Senad Fazlović, Bahrija Umihanić, Admir Nuković, Zekerijah Šabanović Poslovno odlučivanje : izabrani tekstovi Denfas, Tuzla, 2006
Senad Fazlović, Bahrija Umihanić, Admir Nuković, Zekerijah Šabanović Poslovno odlučivanje : izabrani tekstovi Denfas, Tuzla, 2006
E.H. Hunt British labour history 1815-1914 Weidenfeld and Nicolson, London, 1981
E.H. Hunt British labour history 1815-1914 Weidenfeld and Nicolson, London, 1981
Joan Cox, Herbert Kriegbaum Innovation and industrial strength : a study in the United Kingdom, West Germany, the United States and Japan Policy studies institute, London 1989
Joan Cox, Herbert Kriegbaum Innovation and industrial strength : a study in the United Kingdom, West Germany, the United States and Japan Policy studies institute, London 1989
Howard F. Gospel, Gill Palmer British industrial relations (2.izd) Rotledge, London, 1993
Howard F. Gospel, Gill Palmer British industrial relations (2.izd) Rotledge, London, 1993
David Coates The crisis of labour : industrial relations & the state in contemporary Britain Philip Allan Publishers, Oxford, 1989
David Coates The crisis of labour : industrial relations & the state in contemporary Britain Philip Allan Publishers, Oxford, 1989
David Coates The crisis of labour : industrial relations & the state in contemporary Britain Philip Allan Publishers, Oxford, 1989
John Goodman Employment relations in industrial society Philip Allan Publishers, Oxford, 1984
Roderick Stuart Industrial change : cause and consequence Bleckie&Son, Glasgow, 1977
Gerd Hardach, Dieter Karras, Ben Fine A short history of socialist economic thought St. Martin's Press, New York, 1979
R.E. Rowthorn, J.R. Wells De-industrialization and foreign trade Cambridge University Press, Cambridge, 1987
Gill Palmer British industrial relations George Allen & Unwin, London, 1983
Roger LeRoy Miller, David D. VanHoose Moderni novac i bankarstvo Mate, Zagreb, 1997
James C. Van Horne Financijsko upravljanje i politika Mate, Zagreb, 1997
James C. Van Horne Financijsko upravljanje i politika Mate, Zagreb, 1997
James C. Van Horne Financijsko upravljanje i politika Mate, Zagreb, 1997
M. Trifkovi, M. Simić, A. Sultanović Poslovno pravo : ugovori, vrijednosni papiri i pravo konkurencije Šahinpašić, Sarajevo, 1997
M. Trifkovi, M. Simić, A. Sultanović Poslovno pravo : ugovori, vrijednosni papiri i pravo konkurencije Šahinpašić, Sarajevo, 1997
Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar Osnove troškovnog računovodstva : upravljački aspekt Šahinpašić, Sarajevo, 2002
E. Wainright Martin, Daniel W. DeHayes, Jeffrey A Hoffer, William C. Perkins Managing information technology : what managers need to know Macmillan Publishing Company, New York, 1991
Alexander M.J. Information system analysis: theory and applications SRA, SAD, 1974
Jo Haythornthwaite The bussines information maze:the essential guide Aslib and contribution, 1990
Klapić Muharem Tuzla kao razvojnii centar Sjeveroistočne Bosne Ekonomski institut Tuzla, 2002
William Handley Industrial safety handbook McGrow Hill, 1977
William Handley Industrial safety handbook McGrow Hill, 1977
Alan S. Milward The European rescue of the nation-state Routladge, London, 1992
Felix Wentworth Handbook of physical distribution management A Gower press Handbook,1976
Richard Norton-Taylor Whose land is Anyway? Turnstone press limited, 1982
James Fulcher Labour movements employers and the state Clarendon press Oxford, 1991
Ian Bowler The geography of agriculture in development market economies Longman Scientific&Technological, 1992
Eduardo Punset and Gerry Sweeney Information resource and corporate growth Printer Publisher limited, 1989
Successful Transformations? Edward Elgar, UK, 1996.
David Miller Market, State and Community Clarendon, Oxford, 1990.
C.D. Harbury Descriptive Economics Pitman, London, 1966.
Isaiah Berlin Karl Marks Oxford University Press, 1978
Leszek Kolakowski Main Currents of Marxism, 3. Breakdown Oxford University Press, 1978
Leszek Kolakowski Main Currents of Marxism, 2. The golden age Oxford University Press, 1978.
John Nelson Jones & Graeme Nuttall Employee Ownership London Fourmat Publishing, 1987.
Julian le Grand and Saul Estrin Market Socialism Clarendon Press, 1990
Peter Allen Marketing Techniques for Analysis and Control Macdonald and Evans, GB, 1977.
C. Fred Bergsten, Marcus Noland Pacific Dynamism and International Economic System Institute for International Economics, Washington D.C, 1993.
C. Fred Bergsten, Marcus Noland Pacific Dynamism and International Economic System Institute for International Economics, Washington D.C, 1993.
Jeremy Strnanks Health and Safety at Work Kogan Page, London, 1994.
John L.J.Machin The Expectiations Approach,Improving managerial communication and performance McGraw-Hill Book Company(UK)Limited1980
A.Thompson,A.J.Strickland III Strategy and policy,Concepts and Cases Business Publications 1981
Rod F.Monger Mastering tehnology,A management framework for geting results The Free Press NewYork
Andrej J.Martin DRP,Distribution Managements Most Powerful Tool The Oliver Wight Companies 1990
Jeremy Stranks A Managers Guide to Health and Safety at Work Kogan Page, 1992
Toyohiro Kono Long-Range Planning of Japanese Corporations Walter de Gruyter Berlin.New York1992
Industry in the Czech and Slovak Republics Organization for economic Co-operation and development 1994
Ratko Zelenika Multimodalni prometni sustav Ekonomski fakultet u Rijeci,2006
Ratko Zelenika Špediterovo pravo Ekonomski fakultet u Rijeci,2001
Ratko Zelenika,Drago Pupovac Menadžment logističkih sustava Ekonomski fakiltet u Rijeci,2008
Ratko zelenika Logistički sustavi Ekonomski fakultet u Rijeci,2005
Ratko Zelenika Ekonomika prometne industrije Ekonomski fakultet u rijeci 2010
Ratko Zelenika,Helga Pavlić Rječnik kratica u ekonomiji Ekonomski fakultet u Rijeci 2004
Ratko Zelenika,Drago Pupovac Upravljanje ljudskim potencijalima u prometu Veleučilište u Rijeci 2004
George S.Tolley,Yinod Thomas,Chung Ming Wong Agricultural Price,Policies and the Developing Countries The Johns Hopkins University Press1982
David McLellan Karl Marx: The legacy British Broadcasting Corporation1983
S.Woolcock,M.Hodges,K.Schreiber Britain,Germany and 1992 The Limits of Deregulation Pinter Publishers London 1991
Fe Josefina Dy Advanced Technology in Commerce,Offices and Health Services International Labour Office 1990
Frank Parkin Marxism and class theory, a bourgeois critique Tavistock Publications 1979
Trevor Bentley Information,communication, and the paperwork explosion McGraw Hill UK Limited1976
Michael P.Kelly White-Collar Proletariat,The industrial Behaviour of british Civil Servants Routledge Direct Editions 1980
J.Ulff,M.Nielsen,H.Heinrich,J.D.Hansen An Economic Alalysis of the EC McGraw-Hill Book Company 1991
Izet Ibreljić Industrija uglja u restrukturiranju Rudarski institut Tuzla 2005
Izet Ibreljić Regionalizacija i regionalni razvoj Ekonomski fakultet Tuzla 1994
Making Sense of Subsidiarity:How Much Centralization for Europe? CEPR 1993
Making Sense of Subsidiarity:How Much Centralization for Europe? CEPR 1993
Making Sense of Subsidiarity:How Much Centralization for Europe? CEPR 1993
Marin Buble, Dženan Kulović, Spaso Kuzman Due diligence i procjena vrijednosti preduzeća Kemigrafika, Sarajevo, 2010.
Marin Buble, Dženan Kulović, Spaso Kuzman Due diligence i procjena vrijednosti preduzeća Kemigrafika, Sarajevo, 2010.
Nijaz Masihović Uvod u metodologiju društvenih nauka Ekonomski fakultet Sarajevo 2003.
Jasmina Osmanković Teorija i politika regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine Ekonomski fakultet Sarajevo,2002
Nijaz Bajgorić Menadžment informacijskih tehnologija Ekonomski fakultet Sarajevo,2007
Zlatko Lagumdžija,T.Zaimović,Z.Šabić,K.Kačapor,E.Grabovica Menadžment informacioni sistemi,Kompetitivnost i Informacione tehnologije Ekonomski fakultet Sarajevo,2008.
V.Trivun,M.Trifković,V.Silajdžić,J.Hošo Nacionalno i evropsko pravo Ekonomski fakultet Sarajevo,2007.
M.Trifković,Milić-Simić,V.Trivun Poslovno pravo,Ugovori,vrijednosni papiri i pravo konkurencije Ekonomski fakultet Sarajevo, 2004.
Kasim tatić Tržišne strukture i ekonomska efikasnost Ekonomski fakultet sarajevo,2008.
M.Trifković,Milić-Simić,V.Trivun,V.Silajdžić,F.Mahmutčehajić Međunarodno poslovno pravo Ekonomski fakuktet Sarajevo,2009.
R.Somun-Kapetanović,A.Arnaut-Berilo,E.Šehić,E.Kahvić-Begić Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu Ekonomski fakultet Sarajevo,2009.
Blagota Lučić Statistika Ekonomski fakultet Sarajevo.1996.
E.Resić,A.Delalić,M.Balavac,A.Abdić Statistics in economics and managment Ekonomski fakultet sarajevo,2010.
Besim Ćulahović Ekonomija Svijeta,rast,razvoj i trendovi Ekonomski fakultet Sarajevo,2008.
A.Rovčanin,S.Sarajčić Direktne strane investicije Ekonomski fakultet Sarajevo,2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja, II dio primjena aktuarske matematike Ekonomski fakultet sarajevo,2010.
Enver Backović Finansitanje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet sarajevo, 2007.
A.Rovčanin,A.Karalić Investicijsko bankarstvo i tržište kapitala Ekonomski fakultet Sarajevo,2009.
Dragoljub Stojanov Međunarodne finansije u globalnoj ekonomiji Ekonomski fakultet Sarajevo, 2000.
Branko Trklja Finansijska matematika Ekonomski fakultet Sarajevo, 2008.
Želimir Vučković Input-output analiza u poslovnoj ekonomiji Ekonomski fakultet Sarajevo,2003.
Želimir Vučković Osnovne ekonometrijske funkcije Ekonomski fakultet Sarajevo, 2004.
Želimir Vučković Operaciona istraživanja,osnove teorije i primjene Ekonomski fakultet Sarajevo, 2003.
Fikret Hadžić Islamsko bankarstvo i ekonomski razvoj Ekonomski fakultet Sarajevo, 2005.
Dž.Šehić, Z.Rahimić Menadžment Ekonomski fakultet Sarajevo, 2006.
Dž.Šehić, S.Penava Leadership Ekonomski fakultet Sarajevo,2007.
N.Brkić Upravljanje marketing komuniciranjem Ekonomski fakultet Sarajevo, 2003.
A.Domazet,M.Jović,B.Rakita,M.Sinanagić Međunarodni marketing Ekonomski fakultet Sarajevo,2010.
Eldar Arnautović Banka u Tuzli 1895-2008 Tuzla 2010.
Kasim Tatić Menadžerska ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo,2008.
Dibb,Simkin,William,Pride,Ferrell Marketing,europsko izdanje Zagreb1991.
Superbrands Grafički zavod hrvatske 2008.
Superbrands Grafički zavod Hrvatske, 2008.
Superbrands Grafički zavod Hrvatske, 2008.
Superbrands Grafički zavod Hrvatske, 2008.
M.Čečić, M.Husić, S. Kukić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet, Mostar, 2009.
L.G. Schiffnan Ponašanje potrošača Zagreb, Mate, 2009.
Ljubomir D. Kovačević, Nenad M. Vunjak Upravljanje finansijama preduzeća Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj 2009
Kapić Reuf Mikroekonomija Tuzla, Eccan, 2002
Finansije u društvu znanja : Međunarodni naučni simpozij Ekonomski fakultet, Tuzla, 2007.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II : ekonomska analiza, rizik, ekologija Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Azra Hadžiahmetović Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Azra Hadžiahmetović Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Kešetović Izudin Javne finansije Grin, Gračanica, 2007.
Kešetović Izudin Javne finansije Grin, Gračanica, 2007.
Kešetović Izudin Javne finansije Grin, Gračanica, 2007.
Kešetović Izudin Javne finansije Grin, Gračanica, 2007.
Kešetović Izudin Javne finansije Grin, Gračanica, 2007.
Kešetović Izudin Javne finansije Grin, Gračanica, 2007.
Kešetović Izudin Javne finansije Grin, Gračanica, 2007.
Mikerević Dragan Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009.
Mikerević Dragan Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009.
Mikerević Dragan Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009.
Mikerević Dragan Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009.
Mikerević Dragan Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009.
Mikerević Dragan Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009.
Thompson, A. Arthur Strateški menadžment Mate, Zagreb, 2008.
Thompson, A. Arthur Strateški menadžment Mate, Zagreb, 2008.
Thompson, A. Arthur Strateški menadžment Mate, Zagreb, 2008.
Thompson, A. Arthur Strateški menadžment Mate, Zagreb, 2008.
Sinanagić Murat Računovodstvo za menadžere Ekonomski fakultet, Tuzla,1997.
Sinanagić Murat Računovodstvo za menadžere Ekonomski fakultet, Tuzla,1997.
Sinanagić Murat Računovodstvo za menadžere Ekonomski fakultet, Tuzla,1997.
Sinanagić Murat Računovodstvo za menadžere Ekonomski fakultet, Tuzla,1997.
Sinanagić Murat Računovodstvo za menadžere Ekonomski fakultet, Tuzla,1997.
Sinanagić Murat Računovodstvo za menadžere Ekonomski fakultet, Tuzla,1997.
Sinanagić Murat Računovodstvo za menadžere Ekonomski fakultet, Tuzla,1997.
Dragan Mikerević Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća Finrar, Banja Luka, 2009.
Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Sistem nacionalnih računa Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
Vunjak M. Nenad Finansijska tržišta i berze Ekonomski fakultet, Subotica, 2009.
Vunjak M. Nenad Finansijska tržišta i berze Ekonomski fakultet, Subotica, 2009.
Vunjak M. Nenad Finansijska tržišta i berze Ekonomski fakultet, Subotica, 2009.
Vunjak M. Nenad Finansijska tržišta i berze Ekonomski fakultet, Subotica, 2009.
Vunjak M. Nenad Finansijska tržišta i berze Ekonomski fakultet, Subotica, 2009.
Vunjak M. Nenad Finansijska tržišta i berze Ekonomski fakultet, Subotica, 2009.
Vunjak M. Nenad Finansijska tržišta i berze Ekonomski fakultet, Subotica, 2009.
Zečević Nedim Istraživanje utjecaja različitih modela pretvorbe društvenog vlasništva na finansijski položaj preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla, 1996.
Zečević Nedim Istraživanje utjecaja različitih modela pretvorbe društvenog vlasništva na finansijski položaj preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla, 1996.
Hodžić Kadrija Savremena ekonomska misao Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Hodžić Kadrija Savremena ekonomska misao Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Hodžić Kadrija Savremena ekonomska misao Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Kurtić Adil Razvoj modela strateškog upravljanja procesima u rudnicima uglja Tuzlanskog bazena Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Kurtić Adil Razvoj modela strateškog upravljanja procesima u rudnicima uglja Tuzlanskog bazena Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Kurtić Adil Razvoj modela strateškog upravljanja procesima u rudnicima uglja Tuzlanskog bazena Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Klopić Rifat Mogućnosti etičke primjene marketinga Ekonomski fakultet, Tuzla, 1999.
Šabanović Zekerijah Informacijska podrška odlučivanju o alokaciji finansijskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite Ekonomski fakultet, Tuzla, 1999.
Šabanović Zekerijah Informacijska podrška odlučivanju o alokaciji finansijskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite Ekonomski fakultet, Tuzla, 1999.
Šabanović Zekerijah Informacijska podrška odlučivanju o alokaciji finansijskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite Ekonomski fakultet, Tuzla, 1999.
Fazlović Senad Validnost i pouzdanost poslovnih informacija baziranih na neprobabilističkim uzorcima Ekonomski fakultet, Tuzla, 2002.
Kofrc Hajro Koncesija kao oblik stranog ulaganja u Bosni i Hercegovini Ekonomski fakultet, Tuzla, 2002.
Omerhodžić Sead Istraživanje i ocjena prihvatljivosti statičkih metoda evaluacije preduzeća u procesu privatizacije Ekonomski fakultet, Tuzla, 2003.
Buljubašić Zaim Telekomunikacioni sektor u kontekstu nove ekonomije i ekonomske globalizacije i njegov mogući uticaj na budući razvoj Bosne i Hercegovine Ekonomski fakultet, Tuzla, 2006.
Alić Ševal Efikasnost i pravednost kao determinante upravljanja javnim prihodima Ekonomski fakultet, Tuzla, 2008.
Backović Enver Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007.
Backović Enver Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007.
Backović Enver Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007.
Backović Enver Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Šain Željko Aktuarski modeli životnih osiguranja, I dio, osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Kovačević Ljubomir Upravljanje finansijama preduzeća : poslovne finansije Saobraćajni fakultet Doboj, 2009.
Fazlović Senad Poslovno odlučivanje Denfas, Tuzla, 2006.
Fazlović Senad Poslovno odlučivanje Denfas, Tuzla, 2006.
Fazlović Senad Poslovno odlučivanje Denfas, Tuzla, 2006.
Fazlović Senad Poslovno odlučivanje Denfas, Tuzla, 2006.
Fazlović Senad Poslovno odlučivanje Denfas, Tuzla, 2006.
Fazlović Senad Poslovno odlučivanje Denfas, Tuzla, 2006.
Vunjak Nenad Korporativno i investiciono bankarstvo Ekonomski fakultet Subotica, 2008.
Vunjak Nenad Korporativno i investiciono bankarstvo Ekonomski fakultet Subotica, 2008.
Vunjak Nenad Korporativno i investiciono bankarstvo Ekonomski fakultet Subotica, 2008.
Vunjak Nenad Korporativno i investiciono bankarstvo Ekonomski fakultet Subotica, 2008.
Čekić Šefkija Bosna Raskrsnica Evrope Univerzitet u Sarajevu, 2000.
Čerkez Bajram Ekonomski aspekti primjene algoritama i konstruktivne matematike Ekonomski fakultet u Mostaru, 2001.
Salihović Džemo Funkcija dionica u razvoju finansijskog tražišta u BiH Ekonomski fakultet, Tuzla, 1999.
Salihović Džemo Funkcija dionica u razvoju finansijskog tražišta u BiH Ekonomski fakultet, Tuzla, 1999.
Alić Ševal Porez na dodanu vrijednost i efikasnost poreskog sistema Ekonomski fakultet, Tuzla,2002.
Maida Nuhić Upravljanje kvalitetom bolničkih usluga kroz dimenziju zadovoljstva pacijenata Ekonomski fakultet, Tuzla,2002.
Ešref Oštraković Tehnika mrežnog planiranja u savremenom procesu aktiviranja investicionih projekata Ekonomski fakultet, Tuzla,2000.
Ismet Kalić Uloga savremenih metoda i tehnika u upravljanju potraživanjima od kupaca Ekonomski fakultet, Tuzla,2003.
Senija Nuhanović Mogućnosti reforme penzionog osiguranja u BiH Ekonomski fakultet, Tuzla,2003.
Envera Kazić Promjene na energetskim tržištima kao faktor redizajniranja organizacione strukture elektroenergetskih resursa Ekonomski fakultet, Tuzla,2003.
Stupar Savo Aspekti informacionih sistema u podršci donošenju poslovnih odluka Ekonomski fakultet Mostar, 2003.
Sead Softić Testiranje primjenjljivosti pojedinih metoda procjene vrijednosti preduzeća Ekonomski fakultet Tuzla, 1998.
Zaim Buljubašić Elektronski aspekti razvoja telekomunikacija u svijetu i uključivanje BiH u transevropsku telekomunikacionu mrežu Ekonomski fakultet, Tuzla,2002.
Kerim Agić Uloga interne kontrole u reviziji finansijskih izvještaja Fakultet za poslovni menadžment, Mostar, 2002.
Forčaković Osmo Računovodstveno-finansijski izvještaji kao instrumenti upravljanja preduzećem Ekonomski fakultet, Tuzla,1998.
Umihanić Bahrija Bayersov metod u investicijskom odlučivanju Ekonomski fakultet, Tuzla,1999.
Sead Softić Testiranje primjenjljivosti pojedinih metoda procjene vrijednosti preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla,1998.
Sead Softić Testiranje primjenjljivosti pojedinih metoda procjene vrijednosti preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla,1998.
Sead Softić Testiranje primjenjljivosti pojedinih metoda procjene vrijednosti preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla,1998.
Senad Fazlović Procjena pouzdanosti statističkih mjerenja u anketnim istraživanjima Ekonomski fakultet, Tuzla,1998.
Nedžad Polić Uloga finansijske analize u pripremi programa privatizacije preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla,1999.
Nedžad Polić Uloga finansijske analize u pripremi programa privatizacije preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla,1999.
Zaim Buljubašić Ekonomski aspekti razvoja telekomunikacija u svijetu i uključivanja BiH u transevropsku telekomunikacionu mrežu Ekonomski fakultet, Tuzla,2002.
Delić Akif Ocjena izvodljivosti strategije niskih troškova Ekonomski fakultet, Tuzla,2000.
Delić Akif Ocjena ivodljivosti strategije niskih troškova Ekonomski fakultet, Tuzla,2000.
Delić Akif Ocjena ivodljivosti strategije niskih troškova Ekonomski fakultet, Tuzla,2000.
Zekerijah Šabanović Informacijska podrška odlučivanju o alokaciji finansijskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite Ekonomski fakultet, Tuzla,1999.
Begić Hamid Ekonomski aspekti reaktiviranja rudnika magnezita “Konjuh” Kladanj Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Begić Hamid Ekonomski aspekti reaktiviranja rudnika magnezita “Konjuh” Kladanj Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Fehrić Fahrudin Marketinška komunikacija u kanalima veleprodaje i maloprodaje Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Fehrić Fahrudin Marketinška komunikacija u kanalima veleprodaje i maloprodaje Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Safet Dervišević Uticaj promjena proizvodnje na aktivno upravljanje troškovima Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Safet Dervišević Uticaj promjena proizvodnje na aktivno upravljanje troškovima Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Safet Dervišević Uticaj promjena proizvodnje na aktivno upravljanje troškovima Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Safet Dervišević Uticaj promjena proizvodnje na aktivno upravljanje troškovima Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Ćejvanović Ferhat Problemi analize cijena koštanja rentabilnosti u savremenoj organizaciji poljoprivredne proizvodnje Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Ćejvanović Ferhat Problemi analize cijena koštanja rentabilnosti u savremenoj organizaciji poljoprivredne proizvodnje Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Ćejvanović Ferhat Problemi analize cijena koštanja rentabilnosti u savremenoj organizaciji poljoprivredne proizvodnje Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Ćejvanović Ferhat Problemi analize cijena koštanja rentabilnosti u savremenoj organizaciji poljoprivredne proizvodnje Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Ćejvanović Ferhat Problemi analize cijena koštanja rentabilnosti u savremenoj organizaciji poljoprivredne proizvodnje Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Omerčić Seakif Tržište kapitala u FBiH – uspostavljanje i perspektive razvoja Ekonomski fakultet, Tuzla,2002.
Zijad Džafić Ekonomska valorizacija i metoda stečaja preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla,2002.
Đulbić Sabahudin Značaj i uloga revizije u poslovanju preduzeća Ekonomski fakultet, Tuzla,2003.
Omerbegović Asif Korporativno upravljanje u tranzicijskim zemljama slučaj FBiH Ekonomski fakultet, Tuzla,2003.
Salkić Arijana Utvrđivanje boniteta preduzeća zajmotražioca pomoću internog rejting sistema u funkciji upravljanja kreditnim rizikom banke Ekonomski fakultet, Tuzla,2010.
Sijerčić Amela Uticaj globalizacijskih procesa na bankovni sektor Bosne i Hercegovine Ekonomski fakultet, Tuzla,2010.
Forčaković Osmo Računovodstveno-finansijski izvještaji kao instrumenti upravljanja preduzećem Ekonomski fakultet, Tuzla,1998.
Uzejrović Zlata Offshore poslovanje i međunarodne aktivnosti u borbi protiv odliva novca u offshore destinacije Ekonomski fakultet, Tuzla,2000.
Uzejrović Zlata Offshore poslovanje i međunarodne aktivnosti u borbi protiv odliva novca u offshore destinacije Ekonomski fakultet, Tuzla,2000.
Duraković Besim Inspekcijski nadzor u funkciji povećanja efikasnosti javnog sektora u FBiH Ekonomski fakultet, Tuzla,2000.
Okić Azra Ekonomska evaluacija rudnika uglja u Bosni i Hercegovini Ekonomski fakultet, Tuzla,2000.
Fehrić Fahrudin Marketinška komunikacija u kanalima veleprodaje i maloprodaje Ekonomski fakultet, Tuzla,2001.
Zaim Buljubašić Ekonomski aspekti razvoja telekomunikacija u svijetu i uključivanja BiH u transevropsku telekomunikacionu mrežu Ekonomski fakultet, Tuzla,2002.
Razić Sanel Uticaj fiskalnog federalizma na stabilizaciju cikličnih kretanja u evropskoj uniji Ekonomski fakultet, Tuzla,2010.
Klopić Amer Strategija marketinga farmaceutskih proizvoda Ekonomski fakultet, Tuzla,2011.
Ćebić Mirela Redizajniranje sistema ocjenjivanja performansi u funciji podizanja nivoa motivacije zaposlenih u organima javne uprave u BiH Ekonomski fakultet, Tuzla,2011.
Jozo Bejić Utjecaj mikro, malih i srednjih poduzeća na povećanje zaposlenosti u Bosni i hercegovini Ekonomski fakultet, Tuzla,2011.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Željko Šain Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio osnove aktuarske matematike Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Branko Žibret Strateška nabava : put do ostvarenja međunarodne konkurentnosti Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009.
Nenad Vunjak Korporativno i investiciono bankarstvo Ekonomski fakultet, Subotica, 2008.
Nenad Vunjak Korporativno i investiciono bankarstvo Ekonomski fakultet, Subotica, 2008.
Nenad Vunjak Korporativno i investiciono bankarstvo Ekonomski fakultet, Subotica, 2008.
Robert F. Meigs Računovodstvo : Temelj poslovnog odlučivanja Mate, Zagreb, 1999.
Muris Čičić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet, Mostar, 2009.
Muris Čičić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet, Mostar, 2009.
Muris Čičić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet, Mostar, 2009.
Muris Čičić Ponašanje potrošača Ekonomski fakultet, Mostar, 2009.
Backović Enver Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007.
Backović Enver Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007.
Backović Enver Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007.
Michael Hammer Reinženjering tvrtke : manifest za poslovnu revoluciju Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb, 2004.
Reuf Kapić Mikroekonomija : riješeni zadaci Ekonomski fakultet, Tuzla, 2000.
Organizacije i organizovanje u obrazovanju Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Izet Ibreljić Investicije II (ekonomska analiza, rizik, ekologija) Harfo-graf, Tuzla, 2008.
Vođenje u obrazovanju : menadžment u obrazovanju Leadership in Education Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2006.
Vođenje u obrazovanju : menadžment u obrazovanju Leadership in Education Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2006.
Vođenje u obrazovanju : menadžment u obrazovanju Leadership in Education Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2006.
Vođenje u obrazovanju : menadžment u obrazovanju Leadership in Education Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2006.
Organizacije i organizovanje u obrazovanju Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2006.
Organizacije i organizovanje u obrazovanju Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2006.
Organizacije i organizovanje u obrazovanju Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2006.
Organizacije i organizovanje u obrazovanju Javna biblioteka “Alija Isaković”, Gradačac, 2006.
Ekonomska revija : časopis za ekonomiju i biznis God. VII, BR.13-14, GOD. 2009. Ekonomski fakultet, Tuzla, 2009.
Ekonomska revija : časopis za ekonomiju i biznis God. III, BR.5-6 Ekonomski fakultet, Tuzla, 2005.
Ekonomska revija : časopis za ekonomiju i biznis God. IV, BR. 7-8 Ekonomski fakultet, Tuzla, 2006.
Ekonomska revija : časopis za ekonomiju i biznis God. VI, BR. 11-12 Ekonomski fakultet, Tuzla, 2006.
Tranzicija : časopis za ekonomiju i politiku tranzicije God. VI, BR. 14-15 Ekonomski institut, Tuzla, 2004.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Muhamed Pamukčić Planiranje i finansiranje trgovinskog poslovanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 1997.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Reuf Kapić Mikroekonomija : riješeni zadaci Ekonomski fakultet, Tuzla, 2000.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Rešad Begtić Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Zbornika radova sa naučnog skupa 14. ljetni univerzitet Ekonomski fakultet, Tuzla, 2009.
Zbornika radova sa naučnog simpozija Investiranjem do novih radnih mjesta u BiH 15. ljetni univerzitet Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Amra Kožarić Problemi funkcioniranja i mogući pravci reforme savremenog monetarnog sistema Ekonomski fakultet, Tuzla, 2009.
Edin Osmanbegović Korištenje interneta kao izvora relevantnih poslovnih informacija u cilju podrške SMS Ekonomski fakultet, Tuzla, 2006.
Senad Salkić Procjena kretanja troškova u funkciji poslovnog upravljanja Ekonomski fakultet, Tuzla, 2006.
Amela Sijerčić Utjecaj globalizacijskih procesa na bankarski sektor Bosne i Hercegovine Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Eldar Muratović Regionalna ekonomska saradnja zemalja Jugoistočne Evrope u funkciji njihovog bržeg priključenja Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na BiH Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Munevera Dedić Uticaj poreskog sistema na razvoj poduzetništva u Tuzlanskom kantonu Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Eldar Muratović Regionalna ekonomska saradnja zemalja Jugoistočne Evrope u funkciji njihovog bržeg priključenja Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na BiH Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Almir Šabuljić Uticaj globalizacjie na međunarodna finansijska tržišta Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Edin Osmanbegović Uticaj korištenja internet-marketinga na poslovanje uslužnih preduzeća u BiH Ekonomski fakultet, Tuzla, 2009.
Džemo Salihović Modeli finansiranja izgradnje saobraćajne infrastrukture i mogućnosti njihove efikasne impelmentacije Ekonomski fakultet, Tuzla, 2009.
Džemo Salihović Modeli finansiranja izgradnje saobraćajne infrastrukture i mogućnosti njihove efikasne impelmentacije Ekonomski fakultet, Tuzla, 2009.
Senija Nuhanović Reforma javnih penzionih sistema u svijetu kao okvir moguće penzione reforme u BiH Ekonomski fakultet, Tuzla, 2008.
Goran Miraščić Uloga međunarodnog monetarnog fonda u koordiniranju ekosmonkih politika malih otvorenih privreda Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Goran Miraščić Uloga međunarodnog monetarnog fonda u koordiniranju ekosmonkih politika malih otvorenih privreda Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Warren Coats One currency for Bosnia creating the Control Bank of Bosnia and Herzegovina Jameson Books, Otawa, 2007.
Warren Coats One currency for Bosnia creating the Control Bank of Bosnia and Herzegovina Jameson Books, Otawa, 2007.
Warren Coats One currency for Bosnia creating the Control Bank of Bosnia and Herzegovina Jameson Books, Otawa, 2007.
Warren Coats One currency for Bosnia creating the Control Bank of Bosnia and Herzegovina Jameson Books, Otawa, 2007.
Warren Coats One currency for Bosnia creating the Control Bank of Bosnia and Herzegovina Jameson Books, Otawa, 2007.
Warren Coats One currency for Bosnia creating the Control Bank of Bosnia and Herzegovina Jameson Books, Otawa, 2007.
Philip Kotler John A. Caslione Kaotika Upravljanje i marketing u turbulentnim vremenima Mate, Zagreb, 2009.
Safet Krkić Marketing u međunarodnoj razmjeni Univerzitetska nkjiga, Mostar, 1996.
Reuf Kapić Hajro Kofrc Poslovanje s mjenicom. Pravni i računovodstveni postupak Harfo-graf, Tuzla, 2010.
Ekonomska revija : časopis za ekonomiju i biznis God. VIII, BR. 15-16 Ekonomski fakultet, Tuzla, 2010.
Zbornik radova ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu br. 5 Ekonomski fakultet, Pale, 2011.
Forčaković Osmo Računovodstveno-finansijski izvještaji kao instrumenti upravljanja preduzećem (sa posebnim osvrtom na DD Konjuh Živinice) Ekonomski fakultet, Tuzla, 1998.
Veljko Trivun Applied business law School Ekonomics and Business University of Sarajevo, 2009.
Poslovna izvrsnost – Business Excellence – Znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti God. IV, Br. 1-2 Sveučilište u Zagrebu,Ekonomski fakultet Zagreb, 2010.
Tranzicija Međunarodni naučno-stručni časopis za ekonomiku i politiku tranzicije, God. XII, broj. 25 i 26 – 2010. Ekon. institut Tuzla, Fakultet poslov. ekonomije Otvor. univ.Apeiron Travnik2010
Adil Kurtić Menadžment poslovnih sistema Centar za napredne studije, CNS, Sarajevo 2011.
Adil Kurtić Menadžment poslovnih sistema Centar za napredne studije, CNS, Sarajevo 2011.
Adil Kurtić Menadžment poslovnih sistema Centar za napredne studije, CNS, Sarajevo 2011.
Adil Kurtić Menadžment poslovnih sistema Centar za napredne studije, CNS, Sarajevo 2011.
Adil Kurtić Menadžment poslovnih sistema Centar za napredne studije, CNS, Sarajevo 2011.
Nelvedina Meškić Strane direktne investicije Globalni trendovi i mogućnosti njihovog rasta u BiH Ekonomski fakultet Tuzla, 2010.
Suada Mujić Uticaj organizacijskih i ličnih faktora na zadovoljstvo poslom zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima Ekonomski fakultet Tuzla, 2011.
Adil Kurtić Poslovno vođenje Jordan studio : Centar za lično i profesionalno usavršavanje, CLPU, Sarajevo2011
Adil Kurtić Poslovno vođenje Jordan studio : Centar za lično i profesionalno usavršavanje, CLPU, Sarajevo2011
Adil Kurtić Poslovno vođenje Jordan studio : Centar za lično i profesionalno usavršavanje, CLPU, Sarajevo2011
Safet Kozarević Konflikt i teorija igara Off-set, Tuzla 2009.
Safet Kozarević Konflikt i teorija igara Off-set, Tuzla 2009.
Safet Kozarević Konflikt i teorija igara Off-set, Tuzla 2009.
Safet Kozarević Konflikt i teorija igara Off-set, Tuzla 2009.
Safet Kozarević Konflikt i teorija igara Off-set, Tuzla 2009.
Safet Kozarević Konflikt i teorija igara Off-set, Tuzla 2009.
Edin Osmanbegović Internet u savremenim marketinškim procesima Off-set, Tuzla 2011.
Edin Osmanbegović Internet u savremenim marketinškim procesima Off-set, Tuzla 2011.
Edin Osmanbegović Internet u savremenim marketinškim procesima Off-set, Tuzla 2011.
Edin Osmanbegović Internet u savremenim marketinškim procesima Off-set, Tuzla 2011.
Edin Osmanbegović Internet u savremenim marketinškim procesima Off-set, Tuzla 2011.
Ekonomska revija Časopis za konomiju i biznis, Godina V, br. 9 , april, 2007. Harfo-graf, Ekonomski fakultet, Tuzla, 2007.
Economic rewiew Journal of economics and Bussiness, Volume IX, Issue 1, June 2011. Faculty of Economics, Tuzla, 2011.
Safet Kozarević Rizik menadžment i osiguranje CPA, Tojšići, 2010.
Safet Kozarević Rizik menadžment i osiguranje CPA, Tojšići, 2010.
Safet Kozarević Rizik menadžment i osiguranje CPA, Tojšići, 2010.
Safet Kozarević Rizik menadžment i osiguranje CPA, Tojšići, 2010.
Safet Kozarević Rizik menadžment i osiguranje CPA, Tojšići, 2010.
Savjetovanje Stanje i perspektive razvoja naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti u FBiH Akademija nauka i umjetnosti BiH, 2010.
Ekonomski vjesnik, časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Godina XXIII, br. 1/ 2009. Sveučilište J.J. Štrosmajera, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009.
Ekonomski vjesnik, časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Godina XXIII, br. 1/ 2010. Sveučilište J.J. Štrosmajera, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2010.
Ekonomski vjesnik, časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Godina XXIII, br. 2/ 2010. Sveučilište J.J. Štrosmajera, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2010.
Ekonomski vjesnik, časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Godina XXIV, br. 1/ 2010. Sveučilište J.J. Štrosmajera, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011.
BH ekonomski forum, časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Godina 1, br. 1/2010. Ekonomski fakultet u Zenici, 2010.
Acta economica, časopis za ekonomiju, Godina VIII, br. 13/2010. Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, 2010.
European perspectives, The Western Balkans : 20 Years after the End of the Cold War. Wolume 1, br.1 Centre for European Perspective, Slovenija, 2009.
European perspectives, The Western Balkans : 20 Years after the End of the Cold War. Wolume 2, br.1 Centre for European Perspective, Slovenija, 2010.
European perspectives, The Western Balkans : 20 Years after the End of the Cold War. Wolume 2, br.2 Centre for European Perspective, Slovenija, 2010.
European perspectives, The Western Balkans : 20 Years after the End of the Cold War. Wolume 3, br.1 Centre for European Perspective, Slovenija, 2011.
Seeje South-Eastern Journal of Economics, Vol 7/No 1/spring 2009. University of Macedonia, et all…Thessaloniki, 2009.
Seeje South-Eastern Journal of Economics, Vol 8/No 2/spring 2010. University of Macedonia, et all…Thessaloniki, 2010.
South East European Journal of Economics, Vol 5/No 1/2 april/novenbar / 2010. School of Economics and Bussiness in Sarajevo, 2010.
FIN Consult Poslovni konsultant, Godina II / broj 6 / 2010. Edukativno-konultantska kuća “FIN consult”, Tuzla, 2010.
FIN Consult Poslovni konsultant, Godina II / broj 7 / 2010. Edukativno-konultantska kuća “FIN consult”, Tuzla, 2010.
FIN Consult Poslovni konsultant, Godina II / broj 8,9 / 2010. Edukativno-konultantska kuća “FIN consult”, Tuzla, 2010.
FIN Consult Poslovni konsultant, Godina III / broj 10 / 2011. Edukativno-konultantska kuća “FIN consult”, Tuzla, 2011.
FIN Consult Poslovni konsultant, Godina III / broj 12 / 2011. Edukativno-konultantska kuća “FIN consult”, Tuzla, 2011.
Zbornik radova (Journal of economy and business Sveučilište u Mostaru, 2010.
Konferencija : Razvoj poslovanja 2010. Zbornik radova Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 2010.
Interdisciplinary management research VII, Interdiszplinare management horehung VII The Josip Juray Strossmajer Faculty of Osijek, 2011.
Harun Jahja
Harun Jahja
MATTER The other name for illussion Secil Ofset, Istanbul, 2002.
Dženan Kulović Vatika organizacija i funkcioniranje Jordan Studio, Sarajevo, 2009.
Ćamil Baloban Poslovna korespondencija “Infograf” d.o.o. Sarajevo, 1996.
Rasim Muminović Zarobljeni um Harfo-graf, Tuzla, 2000.
Muslija Muhović Etika sa osnovama kriminalističke etike Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj, 2002.
Emin Hatunić Strateškim planiranjem u strateški menadžment Of-Set, Homing MB, Tuzla, 2007.
Midhad Mulić Vrijednosni papiri Mogućnosti ulaganja i rizici Central profit banka, Sarajevo, 1998.
Emin Hatunić Telekomunikacije i biznis Off-Set, Homing MB, Tuzla, 2007.
Cariša Bešić Dejan Đorđević Benčmarking Tehnički fakultet, Čačak, 2007.
Mehmed Pojskić Menadžment u funkciji ekonomskog razvoja s.n. Zenica, 2006.
Safet Krkić Marketing u međunarodnoj razmjeni Univerzitetska knjiga, Mostar, 1996.
Izudin Kešetović Monetarne finansije CPA Kalesija, 2007.
Izudin Kešetović Javne finansije Grin, Gračanica, 2007.
Thomas M. Beveridge Principles of Macroeconomics Third Edition Prentice Hall, New Yersey, 1994.
Bornarova Suzana From welfare to workfare states on the balkans : promotion of the role of the Private Sector in Providing Employment Opportunities Faculty of philosophy, Skopje, 2007.
Raymond J Struyk Managing Think Tanks Practical Guidance for Maturing Organizations Open Society institute Budapest, 2002.
Izet Ibreljić Investicije I (teorije, projekti, evaluacija) Harfo-graf, Tuzla, 2006.
Nikola Grabovac Upravljanje trgovinskim poduzećima, Ekonomika trgovinskih poduzeća Ekonomski fakultet, Sarajevo, 1999.
Jacqueline C. Vischer Environmental Quality in Offices Van Nostrand Reinhold, New York, 1989.
Executive Integrity. The Search for High Human Values in Organizational Life Jassey-Bas Publishers San Francisco, 1988.
Ćatović Almazaga Ekonomske i (ne)ekonomske funkcije turizma PrintCom, Tuzla, 2011.
Kapić Reuf, Radović Rajko, Piljić Jozo Analiza i razumijevanje financijskih izvještaja Udruženje-udruga računovođa i revizora Tuzlanskog kantona, ECON, Tuzla, 2007.
Ćejvanović Ferhat Ekonomska analiza integralne proizvodnje voća Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2007.
Kapić Reuf Eksterna revizija Ekonomski fakultet, Tuzla, 2000.
Kapić Reuf, Piljić Jozo Računovodstvene politike Udruženje-udruga računovođa i revizora Tuzlanskog kantona, ECON, Tuzla, 2007.
Kapić Reuf, Radović Rajko, Piljić Jozo Finansijsko izvještavanje Off-set, Tuzla, 2011.
SOLTANI BAHRAM REVIZIJA : MEĐUNARODNI PRISTUP MATE, ZAGREB, 2009.
ALEXANDER DAVID & NOBES CHRISTOPHER FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO : MEĐUNARODNI UVOD MATE, ZAGREB, 2010.
JAMES C. VAN HORNE & JOHN M. WACHOWICZ, Jr. OSNOVE FINANCIJSKOG MENEDŽMENTA MATE, ZAGREB, 2002.
KLIKOVAC, ANA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U EUROPSKOJ UNIJI MATE, ZAGREB, 2008.
Ganić Mehmed Evropska monetarna unija Šahinpašić, Sarajevo, 2004
Šalaj Berto Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini Sarajevo, Friedrich -Ebert-Stiftung, 2009
Bosna i Hercegovina – 2014. Gdje želimo stići? Sarajevo, Friedrich -Ebert-Stiftung, 2009
Sejfudin Zahirović Kalmanov filtar u ekonomskim istraživanjima Tuzla, Intrograf,2005.
Sejfudin Zahirović Multivarijaciona analiza Tuzla, Intrograf,2005.
Sejfudin Zahirović Poslovna prognostika Tuzla, Intrograf,2005.
Newbold Paul, William L. Carlson, Betty Thorne Statistika za poslovanje i ekonomiju Zagreb, Mate, 2010.
Frederic S. Mishkin Ekonomija novca, bankarstva i finansijskih tržišta Zagreb, Mate, 2010.
Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makes Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu Zagreb, Mate, Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, 2010.
Robert E. Kennedy, Ajay Sharma Premještanje usluga : iskorištavanje optimalne vangranične prilike Zagreb, Mate, Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, 2010.
Gruić Branimir, Jemrić Igor, Šutalo Ivan, Hrvoje Volarević Matematika za ekonomiste i managere Zagreb, Mate, 2006.
Robert S. Kaplan, David P. Norton Uravnotežena tablica rezultata : prevođenje strategije u djelovanje Zagreb, Mate, 2010.
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge Organizacijsko ponašanje Zagreb, Mate, 2009.
Aswath Damodaran Damodaran o valuaciji : analiza sigurnosti za ulaganje i korporativne finansije Zagreb, Mate, 2010.
Ludwig von Mises Antikapitalistički mentalitet Zagreb, Mate, 2010.
Roy J. Lewicki Pregovaranje Zagreb, Mate, 2009.
Yiannis G. Mostrous, Elliott H. Gue, Ivan D. Martchev Putem svile do bogatstva : kako možete zaraditi investirajući u novootkriveno azijsko blagostanje Zagreb, Mate, 2009.
Michael P. Leiter, Christina Maclach Spriječite sagorijevanje na poslu : šest strategija za poboljšanje odnosa s poslom Zagreb, Mate, 2011.
Jelena Madir Tržište kapitala : karakteristike financijskih instrumenata i pravni okvir poslovanja Zagreb : Mate, 2009.
Charlene Li, Josh Bernoff Veliki val : kako pobijediti u svijetu novih društvenih tehnologija Zagreb, Mate, 2010.
M. P. Narayanan, Vikram K. Nanda Financije za strateško odlučivanje Zagreb, Mate, 2007.
Georgy Berns Ikonoklast : neuroznanstvenik otkriva kako razmišljati drugačije Zagreb, Mate, 2010.
Richard H. K. Vietor Kako se zemlje natječu : strategija, struktura i državno upravljanje u globalnoj ekonomiji Zagreb, Mate, 2010.
C. K. Prahalad Bogatstvo na dnu ekonomske piramide : Iskorjenjivanje siromaštva kroz profit Zagreb, Mate, 2010.
Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd Poduzetništvo Zagreb, Mate, 2011.
Peter G. Northouse Vodstvo : teorija i praksa Zagreb, Mate, 2010.
Billingsley Watson, Croft Hunstberger Statistics for management and economics 080001163 Boston, Allyn and bacon, 1990.
Radojko Lukić Bankarsko računovodstvo Beograd, CID Ekonomski fakultet, 2011.
Nadežda Silaški, Tatjana Đurović Engleski jezik Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Nadežda Silaški, Tatjana Đurović English grammar for economists Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Tatjana Đurović, Nadežda Silaški English practice in economics and business Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Bojan Dimitrijević, Nikola Fabris Ekonomska politika Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2007.
Ekonomisti nobelovci : 1990-2003 Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2004.
Dragana M. Pokrajčić Ekonomika preduzeća : principi i ciljevi Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2012.
Zorka Zakić, Žaklina Stojanović Ekonomika agrara Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2008.
Ljubodrag Savić Ekonomika industrije Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2010.
Jakšić Miomir, Praščević Aleksandra Istorija ekonomije Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Ekonomski rječnik Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2010.
Kata Škarić-Jovanović Finansijsko računovodstvo Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2012.
Blagoje Paunović Ekonomika preduzeća : preduzeće, okruženje i ulaganja Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2012.
Dejan B. Šoškić Hartije od vrednosti : upravljanje portfoliom i investicioni fondovi Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2010.
Predrag Bjelić Međunarodna trgovina Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Dominik Salvatore Međunarodna ekonomija Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2009.
Radovan Kovačević Međunarodne finansije Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Biljana Pešalj Merenje performansi preduzeća : Tradicionalni i savremeni koncepti Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2006.
Harl R. Varijan Mikroekonomija : moderan pristup Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2010.
Stevan Devetaković, Biljana Jovanović Gavrilović, Gojko Rikalović Nacionalna ekonomija Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Stipe Lovreta, Barry Berman, Goran Petković, Saša Veljković, Jakov Crnković, Zoran Bogetić Menadžment odnosa s kupcima Beograd, Data Status, Ekonomski fakultet,2010.
Biljana Bogićević Milikić Menadžment ljudskih resursa Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Milić Milovanović Mikroekonomska analiza Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Branko Medojević, Božidar Cerović Osnovi klasične političke ekonomije : skripta Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Tatjana Rakonjac Antić Penzijsko i zdravstveno osiguranje Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2012.
Jelena Kočović, Predrag Šulejić, Tatjana Rakonjac Antić Osiguranje Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2010.
Mirjana Petković, Nebojša Janićijević, Biljana Bogićević Milikić Organizacija Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2012.
Božo Stojanović Osnove Austrijske teorije Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2009
Jurij Bajec, Ljubinka Joksimović Savremeni privredni sistemi Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2010
Radojko Lukić Računovodstvo trgovinskih preduzeća kroz primere Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Radojko Lukić Računovodstvo penzijskog osiguranja Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Radojko Lukić Revizija u bankama Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2010.
Stojan Babić, Milić Milovanović, Božo Stojanović, Dejan Trifunović Zbirka zadataka iz Teorije cena Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
Blagoje Paunović, Dimitraki Zipovski Poslovni plan : vodič za izradu Beograd,CID Ekonomski fakultet, 2011.
redaktori Mihail Arandarenko, Aleksandra Praščević, Slobodan Cvejić Ekonomsko-socijalna struktura Srbije : učinak prve decenije tranzicije Beograd, Ekonomski fakultet, 2010.
redaktori Božidar Cerović, Milica Uvalić Kontroverze ekonomskog razvoja u tranziciji : Srbija i Zapadni Balkan Beograd, Ekonomski fakultet, 2011.
redaktori Miomir Jakšić, Aleksandra Praščević Ekonomska politika Srbije u 2009. godini i izazovi svetske ekonomske krize : referati sa naučno stručnog skupa Beograd, Ekonomski fakultet, 2009.
Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom : nužnost nove strategije Beograd, Ekonomski fakultet, 2009.
redaktori Božidar Cerović, Miladin Kovačević Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza Beograd, Ekonomski fakultet, 2009.
Kako povećati konkurentnost privrede i izvoza Srbije Beograd, Ekonomski fakultet, 2010.
redaktori Jurij Bajec, Miomir Jakšić Nova strategija razvoja privrede Srbije : izazovi ekonomske politike u 2011. godini Beograd, Ekonomski fakultet, 2011.
redaktori Miomir Jakšić, Aleksandra Praščević Svetska ekonomska kriza i ekonomska politika Srbije u 2009. godini Beograd, Ekonomski fakultet, 2009.
Oz Shy (Oz Šaj) Industrijska organizacija : teorija i primjene Beograd, Ekonomski fakultet, 2005.
Jelena Madir Tržišta kapitala : karakteristike finansijskih instrumenata i pravni okvir poslovanja Zagreb, Mate, 2009.
Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd Poduzetništvo Zagreb, Mate, Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, 2011.
Chareline Li, Josh Bernoff Veliki val : kako pobijediti u svijetu novih društvenih tehnologija Zagreb, Mate, Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, 2010.
Gregory Berns Ikonoklast : Neuroznanstvenik otkriva kako razmišljati drugačije Zagreb, Mate, Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, 2010.
Zbornik radova na V. Međunarodnom simpoziju u Neumu 27-29. 5. 2004. : Računovodstvena i porezna reforma u Bosni i Hercegovini Sarajevo, Revicon, 2004.
Tomislav D. Bandin Ekonomske jedinice u ekonomiji preduzeća Beograd, Zavod za ekonomske ekspertize, 1965.
Finansije, računovodstvo i revizija u funkciji ekonomskih reformi Zbornik radova, Šesti međunarodni simpozij Neum, 23, 24. i 25. 10. 2003. godine Sarajevo, Udruženje-udruga računovođa i revizora FBiH, 2003
Konkurentnost i evropski put Bosne i Hercegovine : zbornik radova, IX MEĐUNARODNI SIMPOZIJ, Neum 29.-31. V 2008. Sarajevo, Revicom, 2008.
Danica Berberović Ekonomika i organizacija regionalnog zdravstva Sarajevo, Zajednica, 1985.
Fred Luthans Organizational behavior New York, McGraw-Hill, 1989.
nema autora Franchise handbook 1992 : The Business Franchise Guide London, Mercury business paperbacks, 1992.
Karl Marks (Marx) Kapital : kritika političke ekonomije, II tom, knjiga II, Prometni proces kapitala Beograd, Kultura, 1958.
Karl Marks (Marx) Kapital : kritika političke ekonomije, I tom, knjiga I, Prometni proces kapitala Beograd, Kultura, 1958.
Luka Sorajić Privredna matematika : I dio Sarajevo, Zavod za izdavanje udžbenika, 1961.
Marks (Marx) Karl Klasne borbe u Francuskoj Beograd, Kultura, 1960.
Marks (Marx) Karl Najamni rad i kapital Beograd, Kultura, 1960.
Lenjin V.I. Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma Beograd, Kultura, 1960.
Lenjin V.I. Država i revolucija ; O državi Beograd, Kultura, 1960.
Miladin Korać, Tihomir Vlaškalić Osnovi političke ekonomije Beograd, Rad, 1960.
John McQueen Boom to bust, The Great 1990s Slump London, The Bankruptcy Association of Great Britain and Ireland, 1994.
Jim Slater The Zulu principle making extraordinary profits from ordinary shares London, Orion, 1992.
The organization and management of construction Shaping theorz and practice London, Champan & Hall, 1996.
Vuibert Gestion, Armand Dayan Marketing industriel Pariz, Libraire Vuibert,1985.
Jay Conrad Levinson, Charles Rubin Guerrilla marketing online weapons : 100 low-cost, high-impact weapons for online profits and prosperity Boson, Houghton Mifflin Company, 1996.
Charles Baden'Fuller, John M. Stopford Rejuvenating the mature business : The Competitive Challenge London, New York, Routledge, 1992.
Chris Newby Sales Strategies : negotiating and winning corporate deals London, Dover, Kogan Page, 1998.
Bernard Ryan, JR. Advertising for a small business made simple New York, London, Toronto, Sydney, Auckland, 1996.
Wolfgang Irrgang Strategien im vertikalen marketing Verlag, Vahlen, 1989.
Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger Product Desing and Development Boston [etc.], Irvin McGraw-Hill, 2000.
Terrell Carver Marx's Social Theory Oxford, University Press, 1982.
Dick Geary Karl Kaucky Oxford, Mančester University Press, 1987.
R. J. Carter, P. M. Price Integrated materials management London, Pitman Publishing, 1993.
Softić Sakib Međunarodno pravo Sarajevo, DES, 2012.
Halid Kurtović Kadrija Hodžić Privredno-pravni sistem i politika Zenica, Univerzitet, 2011
Sabahudin Jašarević QMS – Pregled stanja, Istraživanje učinaka uvedenog sistema kvaliteta u BH organizacijama: Monografija Zenica, Mašinski fakultet, 2010
Sanja Bijakšić Martinović, Sandra Jelčić Distribucija i prodaja u suvremenom marketinškom okruženju Mostar, Sveučilište, Ekonomski fakultet, 2009
Dragana Agić Upravno-administrativni i društveno-ekonomski razvitak Zenice od 1878. do 1914. godine Zenica, Institut za Privredni inženjering, 2011.
Ljerka Mintas Hodak i drugi Europska unija Zgareb, Mate, 2010
Senada Kurtanović Promjene računovodstvenih politika i njihov uticaj na konsolidovane finansijske inzvještaje Bihać, Grafičar, 2010.
Vijay Mahajan Afrika u usponu. Kako 900 milijuna afričkih potrošača nudi više no što mislite Zagreb, Mate, 2010.
ZBORNIK SAŽETAKA RADOVA : nastalih kao rezultat naučno-istraživačkih projekata koje je finansiralo/sufinansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti u razdoblju od 2001. do 2008. godine Mostar, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2011.
BOOK OF ABSTRACTS OF PAPERS MADE AS A RESULT OF SCIENTIFIC-RESEARCH PROJECTS FINANCED/CONFINANCED BY THE FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE IN THE PERIOD FROM 2001 TO 2008 Mostar, Federal ministry of education and science, 2011.
Reuf Kapić, Jozo Piljić, Sabahudin Đulbić Predbilansne radnje Udruženje-udruga računovođa i revizora Tuzlanskog kantona i “ECON”, Tuzla, 2006
Erna Bajraktarević, Fikret Hasanović, Slavica Vujić, Ismet Kalić Praktična primjena MSFI za MSP, dugotrajna imovina, prekid poslovanja, upravljanje tekučom imovinom i izmjene poreznih propisa FINconsult, Tuzla, 2012
Janos Karnai Overcentralization in economic administration: a critical analysis based on experience in hungarian light industry Oxford university press, 1994.
Richard W. Howarth Farming for farmers? : a critique of agricultural support policy London, The institute of economic affairs, 1990
Aleksei Ulyukaev Reforming The Russian economy 1991-1995 London, The Centre for Research into Post-Communist Economies, 1996
ZBORNIK radova sa međunarodnih okruglih stolova o implementaciji Bolonjskog procesa u Fedraciji Bosne i Hercegovine Mostar, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, 2012.
Međunarodni okvir profesionalne prakse Udru, Sarajevo, 2009
Zbornik radova – 3, V. Godišnja skupština i simpozij Brela, 23-25. 04. 2009. godine Udruženje internih revizora u BiH priznato kao IIA BiH kod IIA Global, 2009
Zbornik radova – 2, V. Godišnja skupština i simpozij Brela, 23-25. 04. 2009. godine Udruženje internih revizora u BiH, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2008
Neven Sesardić, Domenico Settembrini Marxain Utiopia? The Centre for Research into Communist Economies, London, 1985
Donald A. Watne & Peter B. B. Turney Auditing EDP Systems Prentice Hall, New Jersey, 1990.
Jan Winiecki Economic Prospects-East and West London, The centre for Research into Communist Economies, 1987
Barbara Blaszczyk & Mark Dabrowski The Privatisation Process in Poland 1989-1992 : Espertations, Results and Remaining Dilemmas London, The centre for Research into Communist Economies, 1993
Steve H. Hanke and Kurt Shuler Monetary reform and the develompment of a Yugoslav market economy London, The centre for Research into Communist Economies, 1991
Gavril Popov What's to be done? London, The centre for Research into Communist Economies, 1992
Mark Easterby-Smith, Richard Thorpe, Andy Lowe Management Research : an Introduction London, Sage Publication, 1993
Jim Macnamara How to handle the media Sydney, Prentice Hall, 1996
David C. Colander Microeconomics Irwin McGraw'Hill, Boston, 1998
Terence Nevett Cases in advertising management NTC Business Books, Lincolwood, 1992
Ton DeVos Multinational Corporations in Democratic Host Countries : U.S. Multinationals and the Vredeling Proposal Dartmouth, Aldershot, 1989
Richard H. Leftwich The Price System & Resource Allocation The Dryden Press, Hinsdale, 1973
Politics, Leadership, and Justice The Great Books Foundation, Chicago, 1998
Making effective presentations London, Kogan Page, 1993
Douglas W. Nance Pascal : understanding programming and problem solving West Publishing Company, 1992
Allan L. Reid Modern applied selling Prentice Hall, Enlewood Cliffs, 1990
Samuelson and Nordhaus Economics 12th. Ed. McGraw-Hill, New York, 1985
Margaret Bruce, Birgit H. Jevnaker Management of design allainces : sustaining competitive advantage John Wiley & Sons, Chichester, 1998.
Andrew D. Chambers, Georges M. Selim, Gerald Vinten Internal auditing Pitman publishing, London, 1994
Stephan Buck The 55-market : exploring a golden business opportunity McGrawHill, Maidenhead, 1990
c. J. Jepma and A. P. Rhoen International Trade : a business perspective Pearson Education Limited, Edinburgh, 1996
John Marsh Managing financial services marketing Pitman publishing, London, 1988
AJ Stanton and LR Wood Longman commercial comunication : an intermediate course in English for commercial correspondence and practice Longman, Harlow (Essex), 1988
Bonnie L. Russell How to hire the right person : a practical and step-by-step approach to the crucial hiring process Simon & Schuster, Sydney, 1995
Peter Cressey and Vittorio Di Martino Agreement innovation : The international dimension of technological change Prentice Hall, Hertfordshire, 1991
MEĐUNARODNI simpozij Finansijski sistem i ekonomski razvoj (15; 2012; Neum) Sarajevo, Udruženje računovođa i revizora FBiH, 2012
Jack Harvey Intermediate economics London, Macmillan, 1973
J. David Richardson Sizing up u.s. Export disincetives Washington, Institute for International Economics, 1993
Roger Collis The survivor's guide to business travel : how to get the best deals, travel in style, mix business with pleasure, keep healthy and much more! Kogan Page, London, 2000
Paul Thorne Organizing genius : the pursuit of corporate creativity Oxford, Blackwell publishers, 1992
Joel Mokyr The Economics of the Industrial Revolution George Allen & Unwin, 1985
Charles J. Fombrun Turning points: creating strategic Change in corporations McGraw Hill, New York, 1992
ZBORNIK Hothouse management: Aquisitions, Takeovers, and LBOs President and Fellows of Harvard College, Harvard, 1991
Tatić Kasim Tržište, država i okoliš Sarajevo, Ekonomski fakultet, 2011
Raphael Kaplinsky The economies of small appropriate technology in a changing world London, IT Publications, 1990
Nigel Harris, John Palmer World Crisis : essays in Revolutionary Socialism London, Hutchinson & Co, 1971
Albert J. Fredman, Russ Wiles How mutual funds work New York, Institute of Finance, 1998
Hartmut Mehdorn, Armin Topfer Besser – Schneller – Schlanker TQM konzepte in der Unternehmenspraxis Berlin, Luchterhand, 1996
ZBRONIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU BR. 2, 2012. Zagreb, Ekonomski fakultet, 2012
Roche Edward Mozley Telecommunications and business strategy Chicago, The Dryden Press, 1991
priređivač tekstova i urednik Faruk Midžić Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica, Univerzitet u Zenici : (1961-2011) Zenica,Metalurški institut “Kemal Kapetanović”, 2012.
Safet Kozarević, Radivoj Kovač Ekonomika osiguranja Tuzla, Off-set, 2013
Safet Kozarević Ekonomika osiguranja Tuzla, Off-set, 2013
EKONOMSKA REVIJA – NOVEMBAR, 2012, VOLUME X, ISSUE 2 tuzla, Off-set, 2012
Hrvoje Šapina, Meliha Bašić, Benina Veledar Računovodstvo budžetskih organizacija (2 PRIMJERKA) Sarajevo, Udruga Libertas, Bosanski kulturni centar, 2013
Zbornik radova (Journal of Economy and business), Mostar, 2012., XVIII Mostar, 2012
Peter Arscott An Employer's guide to health & safety management : a handbook for industry London, Kogan page limited, 1980
Zvezdan Đurić Siva ekonomija i korupcija: kao globalni problem Priština, Ekonomski fakultet, 2003
Rifat Klopić Osnovi poslovne etike Tuzla, Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”, 2005.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
Muharem Klapić, Amra Nuhanović, Hidajet Klapić Investicije, ekonomski razvoj i zaposlenost Tuzla, Off-set, 2013.
BH ekonomski forum, časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Godina 3, br. 4/2012. Ekonomski fakultet, Zenica, 2012
BH ekonomski forum, časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Godina 1, br. 1/2010. Ekonomski fakultet, Zenica, 2010
BH ekonomski forum, časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Godina 2, br. 3/2011. Ekonomski fakultet, Zenica, 2011
Poslovna izvrsnost Business excellence Znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, god VII, br. 1, 2013 Ekonomski fakultet Zagreb, 2013
ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU, god. 11, br. 1, lipanj 2013. Ekonomski fakultet, Zagreb, 2013
ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU, god. 10, br. 2, prosinac 2012. Ekonomski fakultet, Zagreb, 2012
Nada Trninić, Svetlana Cenić, Simeun Vilendečić EU-monitoring o ekonomskom i pravnom prilagođavanju standardima Evropske unije Friedrich Erbert Stiftung, 2009
Ekonomski vjesnik, časopis Ekonmskog fakulteta u Osijeku, god. XXII, br. 1, srpanj 2009 Ekonmski fakultet u Osijeku, 2009
Ekonomski vjesnik, časopis Ekonmskog fakulteta u Osijeku, god. XXII, br. 2, prosinac 2009 Ekonmski fakultet u Osijeku, 2009
Master program sa zajedničkom, dvostrukom ili trostrukom diplomom iz oblasti ekonomije i menadžmenta javnog sektora i okoliša = Joint or duble/triple diploma master program in economics ana management of public sector and environment Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2009
ŠEZDESET 60 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU = 60 YEARS OF School of Economics and Business Sarajevo Ekonomski fakultet = School of Economics and Business, Sarajevo, 2012
Ekonomski fakultet : 75 godina Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2012
priredili: Dženana Husremović, Mirza Efendić, Sabina Nedžaković – Udruženje Vesta Istraživanje percepcije korupcije u visokom obrazovanju Repro-Karić, Tuzla, 2012
Ekonomska istraživanja Economic research , Vol 25, No. 4, decembar 2012 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam, 2012
Management : Journal of Contemporary Management Issues Vol. 17, No. 2 (1-142), decembar 2012 Ekonomski fakultet, Split, 2012
Management : Journal of Contemporary Management Issues Vol. 18, No. 1 (1-132), june 2013 Ekonomski fakultet, Split, 2013
EKONOMSKI VJESNIK, god. XXV, br. 2/2012 (229-408) Ekonomski fakultet, Osijek, 2012
FINANCING NAUČNI ČASOPIS ZA EKONOMIJU, BR. 1, GOD. IV, MART 2013 FINRAR, FINANCING, BANJA LUKA, BRČKO, 2013
Makroekonomske analize i prognoze, br. 1-2 / 2012 Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2012
Centralna banka Bosne i Hercegovine Godišnji izvještaj 2011 + 1 cd Centralna banka, Sarajevo, 2011
Centralna banka Bosne i Hercegovine Godišnji izvještaj 2012 Centralna banka, Sarajevo, 2012
Anali poslovne ekonomije : časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, br. 6 (2012) Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012
Anali poslovne ekonomije : časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, br. 6 (2012) Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012
Anali poslovne ekonomije : časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, br. 5 (juni, 2011) Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2011
Anali poslovne ekonomije : časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, god. III br. 4 (juni, 2009) Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2009
Anali poslovne ekonomije : časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, god. II br. 1 (juni, 2008) Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2008
ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU, Br. 2, 2008 Ekonomski fakultet, Pale, 2008
Ekonomski fakultet 1952-1993-2008 Istočno Sarajevo Ekonomski fakultet, Pale, 2008
ZBORNIK RADOVA (Journal of economy and business), XVIII, 2011 Ekonomski fakultet, Mostar, 2011
Makroekonomske analize i prognoze, br. 1-2 / 2012 nstitut ekonomskih nauka, Beograd, 2012
Ekonomski vjesnik : časopis ekonomskog fakulteta u Osijeku, God. XIX, br. 1 i 2, prosinac 2007 Ekonomski fakultet u Osijeku, 2007
South East European Journal of Economics and Business, Vol 4, No1, april 2009 Ekonomski fakultet Sarajevo, 2009
South East European Journal of Economics and Business, Vol 3, No1, april 2008 Ekonomski fakultet Sarajevo, 2008
Poslovna izvrsnost Business Excellence Znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, god. V, br. 2 (2011) Ekonomski fakultet, Zagreb, 2011
Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu XI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Ekonomski fakultet, Osijek, 2011
Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu XI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Ekonomski fakultet, Osijek, 2010
Ekonomika poljoprivrede : Economics of agriculture, god./ vol. LVIII, br. 2 (169-357), 2011 Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, april-juni, 2011
Ekonomika poljoprivrede : Economics of agriculture, god./ vol. LVII, br. 1 (1-167), 2011 Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, januar-mart, 2011
Ekonomika poljoprivrede : Economics of agriculture, god./ vol. LVIII, br. 3 (359-527), 2011 Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, juli-septembar, 2011
Ekonomika poljoprivrede : Economics of agriculture, KNJIGA I, god./ vol. LVIII, specijalni broj (1-412), 2011 Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, decembar, 2011
Ekonomika poljoprivrede : Economics of agriculture, KNJIGA II, god./ vol. LVIII, specijalni broj (1-368), 2011 Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, decembar, 2011
Journal of Economic and Social Studies, Vol 1, Numb. 1, january, 2011 Sarajevo, International Burch University, 2011
Journal of Economic and Social Studies, Vol 1, Numb. 1, january, 2012 Sarajevo, International Burch University, 2012
2. međunarodna naučna konferencija “Ekonomija integracija” Izazovi i perspektive integracija zemalja jugoistočne Evrope, Tuzla, 8. i 9. decembar, 2011 ZBORNIK SAŽETAKA Ekonomski fakultet, Tuzla, 2011
South East European Journal of Economics and Business, Vol 7, No1, april 2012 Ekonomski fakultet Sarajevo, 2012
Poslovna izvrsnost Business Excellence Znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, god. VI, br. 1 (2012) Ekonomski fakultet, Zagreb, 2012
ZBORNIK interkatedarskog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem : Menadžment, vođenje i organizacija u XXI. stoljeću: (Dis)kontinuiteti u praksi organizacije i menadžmenta : 1st sientific conference of management departments Ekonomski fakultet Split, Ekonomski fakultet Zagreb, septembar 2011
Merim Kasumović Osnove ekonomije Off-set, Tuzla, 2011
Šehić Dževad, Adisa Delić Strateški menadžment i organizacijska efektivnost Off-set, Tuzla, 2012
Merim Kasumović Makroekonomski efekti pridruživanja BiH Evropskoj uniji PrintCom, Tuzla, 2008
Seeje : South-Eastern Europe Journal of Economics : the official journal of the associatiom of economic universities of south and eastern Europe and the Black sea region, Vol. 7, No 2, Fall 2009 University of Macedonia, University of Ioannina, University of western Macedonia
Courtland L. Bovée, John V. Thill Suvremena poslovna komunikacija Mate, Zagreb, 2012
Ivan T. Berend ; [prevoditelj Luka Marković] Ekonomska povijest Europe dvadesetog stoljeća : ekonomski režimi od laissez-fairea do globalizacije Mate, Zagreb : 2012
M. [ Moses] I. Finley ; [prevoditelj Emil Heršak] Antička ekonomija : ažurirano izd. [izvornika] s predgovorom Iana Morrisa Zagreb, Mate, 2011
Damir Škaro Management olimpijskih igara Zagreb, Mate, 2012
Maja Martinović ; predgovor napisao Philip Kotler Marketing u Hrvatskoj : 55 poslovnih slučajeva Zagreb, Mate, 2012
Maja Martinović ; predgovor napisao Philip Kotler Marketing u Hrvatskoj : 55 poslovnih slučajeva Zagreb, Mate, 2012
Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd Poduzetništvo 7. izd. Zagreb, Mate, 2011
Michio (Mičio) Kaku ; prevoditelj Jakša Bilić Fizika : Kako će znanost oblikovati ljudsku sudbinu i naše živote do 2100. godine Zagreb, Mate, 2012
Mehmed Ganić Međunarodna regulacija u bankarstvu Sarajevo : Internacionalni univerzitet, 2012
Sanvila Vuk Kontinuirano obrazovanje zaposlenih u funkciji jačanja konkurentnosti preduzeća Mostar : Univerzitet “Džemal Bijedić”, Ekonomski fakultet, 2012.
[urednici Đuro Njavro, Mato Njavro ; prevoditeljica Marija Hudinčec] Vodič kroz znanje o upravljanju projektima : (vodič kroz PMBOK) Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2011
Mile Sadžak Ekonomska diplomacija : kroskulturalni pristup Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2011
David Kennedy O ratu i pravu Zagreb : Mate, 2011
Hans Vorländer ; [prijevod s njemačkog jezika Mirela Grünther-Đečević] Ustav : ideja i historija Sarajevo : University Press, 2012
Edin Rizvanović Osnovi poslovnog prava Mostar : Univerzitet “Džemal Bijedić”, Ekonomski fakultet, 2011
Azra Hadžiahmetović Ekonomija Evropske unije Sarajevo : University Press : Magistrat, 2011
Vesna Žunić-Pavlović, Ranko Kovačević Penološka rehabilitacija : zakonski, teorijski i praktični aspekti Tuzla : Off-set, 2011
Pojskić Mehmed ; [prevodilac Aida Kadić] Globalna ekonomsko-finansijska kriza Zenica : autor, 2011
Jasmina Alihodžić Razvoj evropskog međunarodnog privatnog prava : pravci reforme zakonodavstva u Bosni i Hercegovini Tuzla : Off-set, 2012
Mirsad Cvrk Kršenje ljudskih prava od Dejtona do danas Sarajevo : Armis Print, 2013
Međunarodni simpozij Uloga računovodstvene profesije u realizaciji poslovnih ci… (16 ; 2013 ; Neum) Uloga računovodstvene profesije u realizaciji poslovnih ciljeva / Šesnaesti međunarodni simpozij Uloga računovodstvene profesije u realizaciji poslovnih ciljeva, Neum, 26-28.IX 2013. godine Sarajevo : Udruženje / udruga računovođa Federacije, 2013
ZBORNIK EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU GODINA 11, BROJ 1, 2013 Zagreb, Ekonomski fakultet, 2013
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – POSEBNO IZDANJE Mostar, Ekonomski fakultet, 2013
ZBORNIK + CD 1st Dubrovnik International Economic Meeting DIEM 2013 “Scientific Conference on Innovative Approaches to the Contemporary Economic Problems” 27th – 29th September 2013 University of Dubrovnik, Dubrovnik, 2013
Sheridan David L. Negotiating commercial contracts McGraw-Hill Book Company, London, 1991
John F. Marshall, Kenneth R. Kapner Understanding SWAPS John Wiley & Sons, Inc. New York, 1993.
Johan Roos Georg von Krogh with Peggy Simcic Bronn Managing strategy processes in emerget industrie : The Case of Media Firms London, Macmillan press, 1996
Juliet Webster Shaping women's work Gender, Employment and Information Technology Longman, London and N. York, 1996
Yescombe Edward R. Javno-privatna partnerstva : načela politike i financiranje Zagreb, Mate, 2010
Treća internacionalna naučna konferencija “Ekonomija integracija” ICEI 2013 “Znanjem od recesije ka prosperitetu” KNJIGA SAŽETAKA” Tuzla, Ekonomski fakultet, 2013
Poslovna izvrsnost – Business Excellence – Znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti God. VII (2013), Br. 2 Zagreb, Ekonomski fakultet, 2013
ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU, god. 11, br. 2, prosinac 2013. Ekonomski fakultet, Zagreb, 2013
Darko Tipurić Iluzija strategije : razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća Zagreb, Sinergija, 2014
Mladen Rebić… Šezdeset godina tradicije – 20 godina u Srpskoj = 60 years of Tradition – 20 Years in Srpska Istočno Sarajevo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2013
Servisi bh telekoma za razvoj informatizacije društva Sarajevo, BH Telekom, 2013
Ekonomski fakultet (Beograd) Riznica znanja iz ekonomije : katalog izdanja 2013 Beograd, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2013
ZBORNIK radova Broj 7 Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Brčko Brčko, Ekonomski fakultet, 2013
ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU, br. 7 Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2013
ECONOMIC REVIEW Journal of Economics and Business, Vol. XI, Issue 2, novembar 2013 Tuzla, Univerzitet u Tuzli Ekonomski fakultet, 2013
POSLOVNI KONSULTANT, GODINA V, BROJ 28, septembar 2013 Tuzla, Edukativno-konsultantska kuća “FINconsult”, 2013
Zijad Džafić, Jozo Bejić Poduzetništvo i tržište rada : mala i srednja poduzeća u funkciji povećanja zaposlenosti Zagreb-Sarajevo, Synopsis, 2013
Edib Smolo Uvod u islamsku ekonomiju i finansije : teorija i praksa Sarajevo, Dobra knjiga, 2013
J. Frank Yates Poslovno odlučivanje : inovativna rješenja za poslovna pitanja Zagreb, Mate, 2003
Stiepo Andrić Globalizacija suvremeni gospodarski kolonijalizam : staro ropstvo u novim okovima Sarajevo-zagreb, Synopsis, 2012
Vojnović Marija Priručnik o ugovorima i natječajnim procedurama Europske komisije Sarajevo, Dobra knjiga,2008
Maid Pajević Savremene obavještajne teorije Mostar, Visoka škola “Logos centar”, 2013
George A. Akerlof, Rachel E. Kranton Ekonomija identiteta : kako naši identiteti oblikuju naš rad, plaće i blagostanje Zagreb, Mate, 2012
Bill Clinton Natrag na posao : zašto trebamo pametnu državu za snažnu ekonomiju Zagreb, Mate, 2012
Božo Žepić, Damirka Mihaljević Pravni i politički sustav Bosne i Hercegovine Mostar, Tkanica, 2013
Zbornik radova godina 10, br 18 Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Ekonomski fakultet Mostar, Ekonomski fakultet, 2012
2. međunarodni simpozij Izazovi Finansijsko-računovodstvene profesije u BiH – mogućnosti i ograničenja. Fojnica, 25-26. april 2014 Tuzla, Finconsult, 2014
Poslovni konsultant : međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis, VI, 35, april 2014 Tuzla, Finconsult, 2014
prevela Lejla Hrelja Finansiranje ekonomskog razvoja: islamski i klasični pristup Sarajevo, El-Kalem, Ekonomski institut
prevela Kadira Hadžić Pregled mikroekonomije: islamska perspektiva Sarajevo, El-Kalem, Ekonomski institut
prevela Lejla Hrelja, Lejla Dragnić Pregled islamske ekonomske misli Sarajevo, El-Kalem, Ekonomski institut
Nomani Farhad Islamski ekonomski sistemi Sarajevo, El-Kalem, Ekonomski institut
prevela Lejla Hrelja, Lejla Dragnić Islamska strategija marketinga: iskorjenjivanje siromaštva u ruralnim područjima Malezije Sarajevo, El-Kalem, Ekonomski institut
Rifat Klopić Poslovna etika Tuzla, Offset, 2011
Pankaj Ghemawat Redefiniranje globalne strategije : prelaženje granica u svijetu u kojem su razlike još uvijek važne Zagreb, Mate, 2010
Poslovna izvrsnost : Business excelence : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, god VIII, br. 1 Zagreb, Ekonomski fakultet, 2014
The International Handbook Of Corporate Governance London, International Thomson Business press, 1996
Poslovni konsultant međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis Godina VI, Broj 34, mart 2014 Tuzla, Finconsult, 2014
Poslovni konsultant međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis Godina VI, Broj 33, februar 2014 Tuzla, Finconsult, 2014
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus Ekonomija 19. izdanje Zagreb, Mate, 2011.
ZBORNIK RADOVA 17. međunarodni simpozij U susret promjenama, Neum, 18-20. IX 2014. Sarajevo, Udruženje-udruga računovođa i revizora FBiH, 2014
Economic review : Journal of Economics and Business Vol. XII, Issue 1, May 2014. Tuzla, Ekonomski fakultet, 2014
Olivier Blanchard Makroekonomija 5. izdanje Zagreb, Mate, 2011
Admir Čavalić, Dženan Smajić Islam i slobodno tržište Tuzla, Udruženje građana “Multi”, 2014
Bojo Jan, Maler Karl-Goran and Lena Unemo Environment and Development: An Economic Approach Boston, Kluwer Academic Publishers
Rešad H. Begtić Strategije eksportnog marketinga malih i srednjih preduzeća Tuzla, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1996
Rešad H. Begtić Strategija i organizacija spoljnotrgovinske mreže Jugoslavije u funkciji efikasnijeg izvoza Sarajevo, Ekonomski institut, 1989.
Freedom of Movement of People and Goods between Kosovo and Serbia in the Context of Regional Cooperatio: scientific research study Novi Sad, Center for Regionalism, 2012
Muhamed Gaši Poslovne ideja za poduzetnike Tuzla, Komercijalna bnka, 1998
Muhamed Gaši Poslovne ideja za povratnike Tuzla, Komercijalna bnka, 1998
Emin Hatunić, Mirsad Isaković i drugi Marketing u poslovnom planu tržišno orijentiranog strateškog menadžmenta Tuzla, Off-set, 2012
Stiepo Andrijić Matematički modeli i metode programiranja u gospodarskom društvu Zagreb-Sarajevo, Synopsis, 2002
Marija Vonović Priručnik o ugovorima i natječajnim procedurama Europske komisije Sarajevo, Dobra knjiga, 2008.
Emin Hatunić, Mirsad Isaković, Zijad Sejmenović, Emina Hatunić, Lejla Kuč Monetarne finansije Tuzla, Off-set, 2013
Emin Hatunić, Mirsad Isaković, Emina Hatunić, Lejla Kuč Javne finansije Tuzla, Off-set, 2013
WREDEN NICK Profitabilno brendiranje: kako povećati profitabilnost, odgovornost i održivost imena proizvoda Zagreb, V.B.Z., 2010.
Emin Hatunić, Mirsad Isaković, Harun Kuč, Emina Hatunić, Lejla Dacić, Lejla Kuč, Adnan Kuč Poslovne finansije Tuzla, Off-set, 2013
Enes Čengić Bosna i Hercegovina: put ka Evropskoj uniji Sarajevo, BH Most, 2010
Dževad Hodžić Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu Sarajevo, Tugra, 2008
Emin Hatunić, Harun Kuč Korporativno upravljanje i menadžment: osnovni priručnik za menadžere Tuzla, Off-set, 2009
Emin Hatunić, Harun Kuč, Nezir Huseinspahić, Amra Mešić i Emina Hatunić Osnove novog menadžmenta Tuzla, Off-set, 2010
Emin Hatunić, Harun Kuč, Emina Hatunić, Mirna Mešić, Adnan Kuč Menadžment budućnosti Tuzla, Off-set, Avaz, 2011
Mile Sadžak Europski menadžment: europsko poduzeće u globalnoj ekonomiji Zagreb; Sarajevo, Synopsis, 2006
Izet Ibreljić, Amra Nuhanović Globalni finansijski sistem i problemi njegovog funkcionisanja Tuzla, Off-set, 2014
Mile Sadžak Europsko poduzeće Sarajevo, Synopsis, 2000
Emin Hatunić, Mirsad Isaković, Harun Kuč Menadžment i ekonomija u funkciji privrednog razvoja Bosne i Hercegovine Tuzla, Off-set, 2012
Emin Hatunić, Mirsad Isaković, Danilo Aćimović, Omer Špiritović Sportski menadžment i sportski marketing u kontekstu poslovnog menadžmenta Tuzla, Off-set, 2013
Znanstveni skup Znanstveni skup Posttranzicijski gospodarstveni sustav (1999; Neum) Gospodarski sustav složene države: zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Mostar, Društvo ekonomista “Benko Kotruljić”, 2000.
Stiepo Andrijić Tranzicija samoupravnog socijalizma u parlamentarnu diktaturu i gospodarski protektorat Sarajevo, Synopsis, 2000
Ismet Salkić Javni menadžment: upravljanje kvalitetom javnih usluga Sarajevo; Zagreb, Šahinpašić, 2010
Ana Klikovac Finansijsko izvještavanje u Europskoj uniji Zagreb, Mate, 2008
Zbornik International scientific conference Local economic and infrastructure development of SEE in the context of EU accession (2013; Sarajevo) Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, 2013
Smail Galijašević Savremena keramika: Ekonomsko-tehnološki aspekti Dio I. Tešanj, Centar za kulturu i obrazovanje, 2003
Brown, James A.
Quaal, Ward L.
Radio-television-cable management Boston : McGraw-Hill, 1998
Hilmija Šemić, Sead Dedić Upravljanje i rukovođenje trgovačkim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine Bihać, Pravni fakultet, 2002
ZBORNIK ZBORNIK RADOVA 8 BRČKO, 2014 Brčko, Ekonomski fakultet, 2014
R. B. Ekelund
D. S. Saurman
Advertising and the market process: a modern economic view San Francisco, 1988
Fre L. Fry, Charles R. Stoner, Richard E. Hattwick Business: an integrative framework Boston, et all., Irwin McGraw-Hill, 1998
Zbornik MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP “EKONOMSKA TEORIJA I PRAKSA U SAVREMENIM USLOVIMA”, Brčko, Ekonomski fakultet, 2011 Brčko, Ekonomski fakultet, 2011
Nijaz Bajgorić Menadžment informacionih tehnologija Sarajevo, Ekonomski fakultet, 2007
Službeni tekstovi Međunarodni računovodstveni standardi Zagreb, RRiF doo, 2000
Blagoje Paunović Ekonomika preduzeća: preduzeća: preduzeće, okruženje i ulaganja Beograd, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2008
I. Ibreljić Investicije I (teorija, projekti, evaluacija) Tuzla, Harfo-graf, 2006
Anto Domazet, Mile Jović, Branko Rakita, Mustafa Sinanagić Međunarodni marketing: drugo izdanje Sarajevo, Ekonomski fakultet, 2002
I. Ibreljić i S. Kulenović Regionalni ekonomsko-geografski i demografski trendovi u jugoistočnoj Evropi Tuzla, Centar za ekonomskoodrživi i regionalni razvoj Tuzla, 2005
Izet Ibreljić Savremena industrija uglja Tuzla, Rudarski institut, 1995.
Selma Novalija Islambegović Specijalna računovodstva I Tuzla, Off-set, 2015
M. E. Wainright Managing information technology: What Managers Need to Know New York, Macmillan, 1994
E. Kozarević M. Baraković Nurikić Upravljanje rizicima u konvencionalnom i islamskom bankarstvu (komparativna analiza) Tuzla, Off-set, 2015
ZBORNIK Marketing in Europe: case studies London, 1994.
ZBORNIK Economics of the environment: selected readings New York, W.W. Norton & company, 1993.
Mersida Sućeska Uvod u ekonomiju Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2009.
Zijad Džafić Mikroekonomija Tuzla, Offset, 2012
MONOGRAFIJA Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli 1976 – 2006. Tuzla, PrintCom, 2006.
Ibrahim Okanović, Zineta Redžepagić Revizija učinaka u javnom sektoru Sarajevo, Privredna štampa, 2012
Mehmed Nurkanović, Omer Kurtanović Matematika za ekonomiste Tuzla, PrintCom, 2013
MEĐUNARODNA naučna konferencija Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju (2013; Mostar) Mostar, Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, 2013
Mersud Ferizović, Naida Ferizović Osnove ulaganja Bihać, Univerzitet, Ekonomski fakultet, 2013
Nezir Huseinspahić, Mirsad Isaković Marketinški modeli mjerenja kvaliteta zdravstvenih usluga: testiranje Gronroo'sovog modela mjerenja kvaliteta usluga Tuzla, Offset, 2013
Marko Matić Ekonomija za menadžere, poduzetnike i studente Mostar, Sveučilište u Mostaru, 2013
Hajrudin Hodžić Zašto su se islamski pravnici razišli Bihać, Islamski pedagoški fakultet, 2011
Mustafa Imamović Historija države i prava Bosne i Hercegovine Sarajevo, University Press, 2014
Edin Rizvanović Poslovno pravo: natjecanje, osnivanje, prestanak Sarajevo, Privredna štampa, 2013.
Alen Salihović Trgovačke prilike u Bosanskom ejaletu: (1973-1831) Tuzla, Arhiv Tuzlanskog kantona; Društvo arhivskih zaposlenika, 2014
Eric Ries Lean startup: kako današnji poduzetnici koriste neprestanu inovativnost za stvaranje u potpunosti uspješnih Zagreb, Mate, 2013
Joseph S. Nye, Jr. Budućnost moći Zagreb, Mate, 2012
Michael Lewis Oklada stoljeća: unutar stroja sudnjeg dana Neum, Naklda Mate, 2013
Enver Halilović Postsovjetski geopolitički prostor i Balkan Sarajevo, Dobra knjiga, 2012
Muhamed Smajić Međunarodne organizacije i sigurnost Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu Sarajevo, Dobra knjiga, 2011.
George W. Bush Trenuci odlučivanja Zagreb, Naklada Mate, 2013
Mujo Demirović…et al. Pravo lokalne i regionalne samouprave Bihać, Univerzitet, 2012
Mirko Tatalović, Ivan Mišetić, J. Bajić Menadžment zrakoplovne kompanije Zagreb, Mate, 2012
Monografija Monografija pravnog fakulteta u Bihaću: 1997 – 2013 Bihać, Pravni fakultet, 2013
Nermin Halilagić Posebne istražne radnje kao odgovor na organizovani kriminalitet Sarajevo, Službeni list BiH, 2013
Michael Lewis Bumerang: putovanja u novi treći svijet Neum, Naklada Mate, 2013
Husein Muratović Poslovno bankarstvo Gradiška, Visoka škola “Primus”, 2013
Vahidin Mahmutović Robijaši KPD Zenica: 1918. do 1941. godine Tešanj, Planjx, 2014
OSNOVE SERVISIRANJA RAČUNARA: SOFWARE: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
OSNOVE SERVISIRANJA RAČUNARA: HARDWARE: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Fikret Čaušević Globalna kriza 2008. i Keynesova opšta teorija Sarajevo, Ekonomski fakultet, 2015
Ermina Smajlović Bank marketing: A strategic approach to management using 7Ps Saarbrucken, Lap lambert Academic publishing, 2015
Grupa autora Adobe indesign CS6: hardware: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Internet: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Uvod u MS SQL 2012: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Microsoft Word 2010: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Microsoft Power Point 2010: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Microsoft Windows 7: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Joomla: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora ADOBE photoshop CS6 I Adobe illustrator CS6: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Microsoft Access 2010: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Microsoft Excel 2010: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Grupa autora Programiranje C++: skripta za kurs Sarajevo, Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2014
Zbornik Praktična primjena MSFI za MSP, dugotrajna imovina, prekid poslovanja, upravljanje tekućom imovinom i izmjene poreznih propisa Tuzla : FINconsult, 2012
Zbornik Polugodišnji obračun u 2012. godini, upravljanje troškovima kvaliteta, računovodstveni obuhvat tekuće imovine, izvori finansiranja preduzeća u BiH
Jasmina Okičić Osnove kvantitativnih modela u finansijama Tuzla: Harfo-graf, 2015
Časopis Economic review, Vol. XII, Issue 2 uzla, Ekonomski fakultet, novembar 2014
Marsall B. Rosenberg NENASILNA KOMUNIKACIJA: jezik života Osijek, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, 2006.
Časopis Poslovna izvrsnost, VIII (2014) br. 2 Zagreb, Ekonomski fakultet
Časopis Acta economoica, XIII, br. 23. Banja Luka, EF, juli 2015
Uredile Nikoleta Poljak i Lejla Šehić-Relić Sukob org: upravljanje sukobom u organizaciji Osijek, Centar za mir, nenaslje i ljudska prava, 2006
Antol Balog Marketing u crkvi: suvremeni koncept evangelizacije naroda Osijek, Visoko evanđeosko teološko učilište; Daruvar, Logos, 2012
Žarko Ristić Menadžment ljudskih resursa Beograd, Ekonomski fakultet, 1999.
Zbornik Zbornik EF Zagreb, 12, br. 1, lipanj, 2014 Zagreb, Ekonomski fakultet, 2014
Muharem Klapić Ekonomski razvoj Tuzle od Srednjeg vijeka do danas Tuzla, Off-set, 2013
Božidar Cerović Boban Stojanović Teorija proizvodnje Beograd, Ekonomski fakultet, 1998
Leu Lucy Nenasilna komunikacija: popratna vježbenica Osijek, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, 2006.
Ed. Katarina Kruhonja I Choose Life: building a democratic society based on the culture of non-violence: post-war peace building in eastern Croatia: report on the first project phase (1998-2000) Osijek, Centre for Peace, Non-violence and Human Rights, 2001.
Jozo Piljić PDV i knjigovodstvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu Tuzla, Off-set, 2006
Jurij Bajec Savremeni privredni sistemi Beograd, Ekonomski fakultet, 1998.
Vlajko Petković Socilogija rada Beograd, Ekonomski fakultet, 1999.
Vladimir Čolović, Nedeljko Milijević Stečajni postupak: teoretska razmatranja, zakonski propisi, sudska praksa i obrasci za praktičnu primjenu Banja Luka, Glas Srpski; Grafika, 2004.
Ljubo Todorović Finansijsko poslovanje: propisi sa komentarom Sarajevo, Fineks, 2000.
Bajro S. Golić Ekonomika prostora u privrednom razvoju Bosne i Hercegovine Sarajevo, Bosna public, 1994
Selma Novalija Islambegović Specijalna računovodstva II Tuzla, Off-set, 2015
Ermin Kuka Menadžment u obrazovanju Fojnica, Štamparija “Fojnica”, 2012
Božidar Matić etc. Metoda i tehnika benchmarkinga pravnih lica u Bosni i Hercegovini Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2015
Gl. I odg. Urednik Univerzitet u Tuzli: 1976 – 1991 Tuzla, Univerzitet, 1991
Ur. N. Alfirević, D. G. Praničević, A. Talaja Upravljanje organizacijskim promjenama i znanjem Split, Sveučilišna knjižnica, 2014
Nikola Vučo Ekonomska istorija sveta: od industrisjke revolucije do Drugog svetskog rata Beograd, Ekonomski fakultet, 1985.
Slobodan D. Malinić, Ana Lalević-Filipović Računovodstvo Podgorica, Ekonomski fakultet, 2009
Rick Hayes, Arnold Schilder, Roger Dassen, Philip Wallage Principi revizije: međunarodna perspektiva Banja Luka, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 2002
Mashar Jahić Regionalni razvoj kantona u FBiH sa osvrtom na tuzlanski Tuzla: Off-set, 2015
Anđelko S. Lojpur Korporacijsko upravljanje u teoriji i praksi privatizacije Podgorica, Ekonomski fakultet, 2004
Miodrag Simović, Dragan Jovašević Bibliografija krivičnog prava Bosne i Hercegovine: 1914 – 2014 Sarajevo, Akademija nauka i umjetsnosti BiH, 2015
Nikola Milović Zajedničko tržište i politika konkurencije Evroske unije Podgorica, Univerzitet Crne Gore- Ekonomski fakultet, 2012
Edib Smolo Uvod u islamsku ekonomiju i finansije: teorija i praksa Sarajevo, Dobra knjiga, 2013
Muhamed Filipović Metodologija znanosti i znanstvenog rada: uvodna predavanja za postdiplomce svih struka Sarajevo, Svjetlost, 2004
Mira Pešić-Andrijić Matematika za ekonomiste Zagreb-Sarajevo, SYNOPSIS, 2014
Željko Šain Edin Taso Due diligence: procjena vrijednosti osiguravajućeg društva Sarajevo, Ekonomski fakultet, 2015
Gordana Frgačić Zašto smo manje plaćene: priručnik za žene koje žele više i bolje u poslovnom svijetu u kojem vladaju muškarci Zagreb, VBZ, 2012
Zbornik Međunarodni znanstveni seminar Regionalno razvojna problematika BiH i susjednih zemalja u procesu približavanja Evropskoj uniji Tuzla, Univerzitet, 2003
Gl. urednik Jakov Pehar; karte Snježana Musa, Krešimir Regan; fotografije Marijan Karaula…(et al.) Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine, Sv. 1, A-Đ Mostar, Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine, 2009.
UR. Ivan Cvitković Bibliografije članova Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2015.
Ana Lalević Računovodstvo ciljnih troškova: target costing Podgorica, Ekonomski fakultet, 2007.
Slobodan D. Malinić
Ana M. Lalević
Osnovi računovodstva Podgorica, Ekonomski fakultet, 2008.
Mustafa Sinanagić Unapređenje prodaje Tuzla, Ekonomski fakultet, 1997
Međunarodni simpozij Priprema bh. ekonomije za ulazak u EU (3 ; 2015 ; Fojnica) 3. međunarodni simpozij Priprema bh. ekonomije za ulazak u EU Tuzla : Edukativno-konsultantska kuća Finconsult, 2015
Bastiat Frederic Ekonomija slobode: što vam vaši profesori neće reći Tuzla, Udruženje građana Multi, 2014
Željko Šain, Ostoja Todorović Osiguranje imovine i lica u praksi: knjiga za menadžere Sarajevo, Ekonomski fakultet, 2015
Nedžad Polić, Emira Kozarević, Jasmina Džafić Finansijski kontroling Zenica, Ekonomski fakultet, 2016
Hamid Drljević Zbirka zadataka iz predmeta Matematika Mostar, Ekonomski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić, 1999
Edina Tanović Standardizacija: priručnik za upotrebu u visokoškolskoj nastavi i permanentnom obrazovanju u preduzećima Sarajevo.Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku; Istočno Sarajevo, 2014
Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist The road to results: designing and conducting effective development evaluations Washington, The world bank, 2009
Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist Put do rezultata: dizajniranje i provođenje efektivnih razvojnih evaluacija Fojnica, Štamparija Fojnica, 2012
Marko Backović Model opšte ekonomske ravnoteže: teorija i algoritmi Beograd, Ekonomski fakultet, 1997
Emira Kozarević Analiza i upravljanje finansijskim rizicima Tojšići, CPA, 2009
Zbornik Međunarodna naučna konferencija Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočne Evrope) u razvoju međuregionalne i međudržavne saradnje u okviru Dunavske i Jadronsko-jonske makroregije: zbornik radova / Međunarodna naučna konferencija Sarajevo, Akdemija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2016
Zbornik 1st International Conference “Vallis Aurea” focus on: regional development proceedings 19th september 2008. Pozega,Polytehnic of Pozega, 2008
Sreten Ćuzović, Predrag Ivanović Inovacije u trgovinskom menadžmentu Niš, Podgorica, Ekonomski fakultet
Jelena Kočović, Predrag Šulejić Osiguranje Beograd, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2006.
Jelena Kočović Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica Beograd, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2006.
Sabina Đonlagić, Samira Fazlić, Adisa Delić, Senija Nuhanović, Alma Kamarić Mjerenje i unaprjeđenje kvaliteta visokoobrazovne usluge Tuzla, Univerzitet, 2016
Beriz Čivić Marketing & informacione tehnologije Tuzla, Neutrino, 2016
Sreten Ćuzović Trgovina: principi, struktura, razvoj Niš, Studentski kulturni centar, 2009
Sreten Ćuzović Menadžment kvalitetom u trgovini Ekonomski fakultet, 2010
Donald J. Boudreaux Hayek: osnove Tuzla, Udruženje “Multi”, Knjižara “Libar”, 2016
ZBORNIK CHALLENGES IN BUSINESS AND ECONOMICS: GROWTH, COMPETITIVENESS AND INNOVATIONS Niš,Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2015
Rukovodilac istraživanja doc. sr. Stevan R. Stević, dekan Stanje i problemi u poslovanju malih i srednjih preduzeća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine: naučno stručno istraživanje Brčko, Ekonomski fakultet, 2016
Emir Hadžić Vodič za investiranje: rječnik ekonomskih pojmova Tuzla, Zoljić, 2008
Zbornik Strategija privrednog razvoja Tuzlansko-podrinjskog kantona: zbornik radova sa naučnog savjetovanja Tuzla, Ekonomski institut, 1996.
Zbornik Međunarodni simpozij Savremeni problemi računovodstva, revizije i finansija: zbornik radova sa međunarodnog simpozija , 13-14. juli 2007. Tuzla, Ekonomski fakultet, Udruženje-udruga računovođa i revizora TK, 2007
Enes Huseinagić Osnovne menadžmenta Travnik, Internacionalni univerzitet, 2013
Zbornik radova Simpozij Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 19. novembra / studenoga 2015. godine Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2016
[S engleskog preveli Richard Babajko, Rajka Sutlović] Priručnik za poduzetnike i menadžere zemalja u tranziciji: visokoprofitabilni programi za mala i srednja poduzeća Zagreb, Centar za poduzetništvo, 1996
[urednički tim Bahrija Umihanić …[et al.] ; [prevod na engleski Tanja Pavlović, Alma Tanović, Merima Baraković] Monografija Ekonomskog fakulteta : (1976.-2016.) Tuzla : Off-set, 2016
Reuf Kapić Revizija Tuzla, Off-set, Econ, 2012
[glavni i odgovorni urednik Hamdija Zukić] Kodeks računovodstvenih načela i računovodstveni standardi Sarajevo,
FEB,1995.
Zoran Petrović Računovodstvo Bijeljina : Univerzitet Sinergija, 2009
Vinko Belak Osnove profesionalnog računovodstva Split, Veleučilište, 2002
Dejan Malinić Divizionalno računovodstvo: računovodstveno izveštavanje po profitnim i investicionim centrima Beograd, Ekonomski fakultet, 1998
Reuf Kapić Mikroekonomija – 1. izdanje Tuzla, Harfo-graf, 1999
Đorđe Šuvaković, Hasan Hanić, Milica Bisić Teorija cena Beograd, Ekonomski fakultet, 2000
Dragana Pokrajčić Teorije preduzeća: metodološka analiza Beograd, Ekonomski fakultet, 1995.
Josip Pavlović, Marica Škrtić Mikroekonomika Zagreb, Mikrorad, 1997
Božidar Cerović, Boban Stojanović Teorija proizvodnje Beograd, Ekonomski fakultet, 1995
Alfred Marshall Načela ekonomike: uvodni svezak Zagreb, Centar za kulturnu djelatnost, 1987
Stojan Babić, Milić Milovanović Teorija cena: zbirka zadataka sa komentarima Beograd, Ekonomski fakultet, 1998
Đorđe Šuvaković Teorija cena: normalne cene, kooperacija, planiranje Beograd, Ekonomski fakultet, 1997
Ernest G. Jenni Zloupotrebe u knjigovodstvu: patologija u knjigovodstvu Novi Sad, Adizes, 2003
Hal R. Varian Mikroekonomija Beograd, Ekonomski fakultet, 2003
Zbornik: Naučni skup “Izazovi korporativnog upravljanja u procesu ekonomske tranzicije” Tuzla, Ekonomski fakultet, 2004
Zbornik: Međunarodni simpozij Savremeni problemi računovodstva, revizije i finansija (2007, Tuzla) Tuzla, Ekonomski fakultet, 2007
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli 1976-2006 Tuzla, Ekonomski fakultet, 2006
Zijad Džafić Mikroekonomija Tuzla, Off-set, 2012
Edin Rizvanović Poslovno pravo: natjecanje, osnivanje, prestanak poslovnih subjekata Sarajveo, Privredna štampa, 2013
Merim Kasumović Osnove ekonomije Tuzla, Off-set, 2011.
Dominick Salvatore Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi Zagreb, Mate, 1994
Rick Hayes, Arnold Schilder, Roger Dassen, Philip Wallage Principi revizije: međunarodna perspektiva Banja Luka, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 2002
Safet Kozarević Rizik menadžment i osiguranje Tojšići, CPA, 2010
Drago Gorupić, Drago Gorupić jr. Poduzeće: postanak i razvoj poduzetništva i poduzeća Zagreb, Informator, 1990
Claudio Napoleoni Ekonomska misao dvadesetog stoljeća Zagreb, Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine, 1981.
Šimun Babić Uvod u ekonomiku poduzeća Zagreb, Školska knjiga, 1967
Asim Tenić & Jusuf Šehanović Ekonomski informacijski sustavi Mostar, Ekonomski fakultet, 2001
Wolfram Engels Kapitalizam i njegove krize: naučna rasprava o nominalizmu novca i bedi finansijskih tržišta Beograd, Ž. Ristić, 2000
Roger G. Schroeder Upravljanje proizvodnjom: odlučivanje u funkciji proizvodnje Zagreb, Mate, 1999
Andrew Gamble i Paul Walton Kapitalizam u krizi: inflacija i država Zagreb, Stvarnost, [1986]
Paul Sweezy Teorija kapitalističkog razvitka Zagreb, Naprijed, 1959
Henryk Grossman Zakon akumulacije i sloma kapitalističkog sistema: (ujedno i teorija kriza) Beograd, Prosveta, 1983
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld Mikroekonomija Zagreb, Mate, 2005
Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland Poduzetništvo: uspješno pokretanje novih poduhvata Tuzla. Off-set, 2010.
Nicholas C. Siropolis Menadžment malog poduzeća Zagreb, Mate, 1995
Koutsoyiannis A. Moderna mikroekonomika Zagreb, Mate, 1996
F. Krajčević, P. Lindemann, K. Nagel Revizija i kontrola kod konvencionalne i automatske obrade podataka Zagreb, Informator, 1972
Zijad Džafić Preduzetnička ekonomija: mala i srednja preduzeća u funkciji restrukturiranja tranzicijskih privreda Tuzla, Denfas, 2006
A.Domazet,M.Jović,B.Rakita,M.Sinanagić Međunarodni marketing Sarajevo, Ekonomski fakultet, 2001.
Hajro Kofrc i Beriz Čivić Administracija i protocol: kancelarijsko poslovanje, poslovno administriranje i arhiviranje Tojšići, CPA, 2011
Sado Puškarević Računovodstveni izazovi u tranzicijskoj ekonomiji Tuzla : Neutrino, 2016
Sado Puškarević Knjigovodstvo i poslovanje Tuzla : Neutrino, 2016
Edin Osmanbegović Informacione tehnologije za menadžere Tuzla : Neutrino, 2017
Kako praviti biznis u Bosni i Hercegovini Zenica, Centar za menadžment i poduzetništvo, 1996
[urednici: Uglješa Vuković i Marko Vujić] Integritet vs korupcija : eseji studenata TI BiH škole integriteta Banja Luka : Transparency International, 2016
Enisa Manko Organizovani kriminalitet iz ugla forenzičkog računovođe Sarajevo, Jordan studio, 2014
Slobodan M. Marković, Dušan V. Popović Pravo intelektualne svojine Sarajevo, University Press, 2015
Mirza Kulenović Upravljačka ekonomika Mostar, Visoka škola “Logos” centar, 2015
Edin Delić, Enes Osmančević Interno osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Tuzla, Univerzitet, 2007.
Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić, Mia Mrgud Business Law Sarajevo, Ekonomski fakultet, 2015
Stephen E. Lucas Umijeće javnog govora Neum, Naklada Mate, 2015
Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne Statistika za poslovanje i ekonomiju (CD-ROM uključen) Zagreb, Naklada Mate, 2015
Aleksandar Stanojević Fisklani sistemi Sarajevo, Revicon, 2016
Paul W. Farris Metrike marketinga: konačni vodič kroz mjerenje marketinške izvedbe Neum, Naklada Mate, 2014
Robert D. Atkinson i Stephen J. Ezell Ekonomika inovacija: utrka za globalnu prednost Neum, Naklada Mate, 2014
Dolly Predovic Vrednovanje marke: od tržišne vrijednosti marke bazirane na potrošaču do financijskog vrednovanja Zagreb, Naklada “Mate”, 2007
Grupa autora Europska unija Zagreb, Naklada “Mate”, 2010
Gary Dessler Upravljanje ljudskim potencijalima Neum, Naklada “Mate”, 2015
Grupa autora Europska unija Zagreb, Naklada “Mate”, 2010
J. C. Van Horne, John M. Wachowicz, Jr. Osnove financijskog menadžmenta Neum, Naklada “Mate”, 2014
Richard Swedberg Načela ekonomske sociologije Zagreb, Mate, 2006
Peter S. Rose
Sylvia C. Hudgins
Upravljanje bankama i finansijske usluge Neum, Naklada Mate, 2015
Prevoditelj Luka Marković Ponašanje potrošača: europska slika Neum, Naklada Mate, 2015
Don Tapscott Odrasti digitalno: kako mrežna generacija mijenja vaš svijet Zagreb, Mate, 2010
Lawrence Holpp Upravljanje timovima Neum, Naklada Mate, 2014
E. R. Yescombe Javno-privatna partnerstva: načela politike i financiranje Zagreb, Mate, 2010
John McCormick Zašto je Europa važna: argument za Europsku uniju Zagreb, Mate, 2015
Robert J. Shiller Financije i dobro društvo Zagreb, Mate, 2015
Diego Pizano Razgovori s velikim ekonomistima Zagreb, Mate, 2015
Daniel Dana Rješavanje sukoba: medijacijski alati u svakodnevnim poslovnim situacijama Neum, Mate, 2013
Emira Kozarević Analiza i upravljanje finansijskim rizicima Tojšići, CPA, 2009
Marlene Caroselli Vještine vodstva za menadžere Neum, Mate, 2013
Stephen E. Lucas Umijeće javnog govora Neum, Naklada Mate, 2015
Philip i Milton Kotler Marketingom do rasta: 8 načina za pobjedu Neum, Naklada Mate, 2015
Richard C. Koo Sveti gral makroekonomike: pouke iz velike recesije Japana Zagreb, Mate, 2015
Danijel Bićanić Fit za prodaju: praktičan priručnik koji ćete naučiti kako pronaći kvalitetno radno mjesto u prodajnoj branši te kako ćeš postati najtraženija radna snaga na tržištu Neum, Mate, 2014
Danijel Bićanić Zabranjen ulaz prodavačima i psima! : drugačiji priručnik o prodajnim i menadžerskim vještinama Neum, Mate, 2014
Milan Dmitrović, Sanela Agačević, Mahir Džafić Prelazak na novi sistem plaća, poreza i doprinosa Sarajevo, Revicon, 2008
Zane K. Quible Menadžment uredskog poslovanja Zagreb, Mate, 2010
Jagmohan Raju, Z. John Zhang Pametno određivanje cijena: kako Google, Princeline i vodeće svjetske kompanije koriste inovacije u određivanju cijena da bi ostvarile profitabilnost Zagreb, Mate, 2011
Kenichi Ohmae Nova globalna pozornica: izazovi i prilike u svijetu bez granica Zagreb, Mate, 2007
Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makes Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu Zagreb, Mate, Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, 2010.
Newbold Paul, William L. Carlson, Betty Thorne Statistika za poslovanje i ekonomiju Zagreb, Mate, 2010.
Pero Sikavica, Hrvoje Skoko, Darko Tipurić, Martina Dalić Poslovno odlučivanje: teorija i praksa donošenja odluka Zagreb, Informator, 1994
Zabihollah Rezaee, Richard Riley Prijevara u finansijskim izvještajima: sprječavanje i otkrivanje Neum, Naklada Mate, 2014
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge Organizacijsko ponašanje Zagreb, Naklada Mate, 2010
Safet Brdarević Projektovanje fabrika Travnik, Općinska organizacija SDA, Bošnjačko udruženje privrednika BiH, 1996
Vitomir Gašparović Ekonomija obujma proizvodnje Zagreb, Informator, 1987
Pero Jurković Fiskalna politika: u ekonomskoj teoriji i praksi Zagreb, Informator, 1989
Vitomir Gašparović Ekonomija obujma proizvodnje Zagreb, Informator, 1987
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus Ekonomija, 19. izdanje Zagreb, Mate doo, 2011
E.R. Yescombe Javno-privatna partnerstva: načela politike i financiranje Zagreb, Mate, 2010
Lawrence Holpp Upravljanje timovima Neum, Naklada Mate, 2014
Robert Atkinson Ekonomika inovacija: utrka za globalnu prednost Neum, Mate, 2014
Reuf Kapić Mikroekonomija Tuzla, Harfograf, 1999
Okrugli stol Okrugli stol Geopolitičke promjene u svijetu i Evropi i položaj Bosne i Hercegovine Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017
Senija Milišić Nauka i naučne ustanove u Bosni i Hercegovini : (1945.-1958.) Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2015
Stjepo Pranjić Kolektivni ugovori Sarajevo, University Press, 2014
Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini : zbornik radova : proceedings Mostar, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2016
Fikret Muslimović Balkan u vrtlogu politika Sarajevo, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2001
Emira Kozarević, Meldina Kokorović Jukan, Amra Softić Finansijske institucije – pristup portfolio menadžmenta Tuzla, PrintCom, 2017
Snežana Mišić Mihajlović … at al. Vodosnabdijevanje u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine Doboj : Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative, 2017
Naučno-stručno istraživanje Položaj zaposlenih u malim i srednjim preduzećima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: naučno-stručno istraživanje Brčko, Ekonomski fakultet, 2017
urednik Ivan Cvitković Demografske i etničke promjene u BiH Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017
Miodrag Lovrić, Jasmin Komić, Stevan Stević Statistička analiza : metodi i primjena Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017
Karl Marks Osnovi kritike političke ekonomije. Tom 1 Beograd: Prosveta, 1979
Ivo Perišin Monetarno-kreditna politika Zagreb: Informator, 1968.
Bill Aulet ; ilustracije Marius Ursache ; [prevoditelj Sanja Romić] Disciplinirano poduzetništvo : 24 koraka do uspješnog startupa Zagreb : Mate, 2015
Roger Scruton ; [prevoditelji Borna Jalšenjak i Petra Eterović] Korist pesimizma : i opasnost lažne nade Zagreb : Mate, cop. 2015
Stephen D. King ; Prevoditelj Miljenko Šimić Kada novca ponestane : Kraj imućnog Zapada Zagreb : Mate, 2015
Selmo Cikotić Sigurnosne pretpostavke Bosne i Hercegovine Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2010
Selmo Cikotić SAD-BiH : mogući transfer sigurnosnih rješenja Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2010
Selmo Cikotić Security prospectives of Bosnia and Herzegovina Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2010
[prevod na engleski Adi Fejzić ; fotografije Jakub Hadžić … [et al.] Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar : [1977. – 2002.] Mostar : Univerzitet “Džemal Bijedić”, 2002
[Tadeusz] Mazowiecki Izvještaji 1992-1995 Tuzla : Univerzitet ; Sarajevo : Istraživačko-dokumentacioni centar, 2007
Edin Rizvanović Monetarne finansije i monetarno pravo Mostar : Univerzitet “Džemal Bijedić”, Ekonomski fakultet, 2015
Damir Zaklan Monetarna ekonomija Mostar : Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, 2015
Robert S.Pindyck, Daniel L.Rubinfeld Microeconomics Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1998
Edwin Mansfield Microeconomics : theory / applications New York ; London : W. W. Norton, cop. 1985
Adisa Delić, Dijana Husaković, Admir Čavalić Društvena odgovornost preduzeća i ljudski potencijali Tuzla : In Scan, 2018
Sead Kreso Svjetska kapitalistička privreda i svjetska inflacija Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2012
Sead Kreso Globalizacija i promjena fokusa makroekonomskog upravljanja Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2012
Sead Kreso Novac Bosne i Hercegovine : od BHD do novog novca BiH Sarajevo : Jež, 1997.
Sabina Đonlagić Alibegović, Adisa Delić Uvod u strateški menadžment Tuzla : Off-set, 2018
Nikola Gluhović Neuromarketing : Razumijevanje potrošača Istočno Novo Sarajevo : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2018
Izet Ibreljić, Senija Nuhanović Kreditni rejting agencije na globalnom finansijskom tržištu Tuzla : In Scan, 2018
S. Zahirović, S. Kozarević Metode optimizacije u poslovnom odlučivanju : osnove determinističkog modeliranja
Mustafa Festić, Šefko Međedović, Besim Spahić Turizam, ekonomija i kultura Tuzla : Univerzal, 1986
Vilim Ferišak, Franjo Renko, Ivo Medvešček, Biserka Šnajder, Dragutin Sremac Poslovna logistika Zagreb : Informator, 1983
Mladen Figurić Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji : (teorija, modeli, primjena) Zagreb : SNL, 1989
Boris Vukonić Turizam i razvoj: s posebnim naglaskom na zemlje u razvoju Zagreb : Školska knjiga, 1987
Dragutin Alfier… Ekonomika Jugoslavije : posebni dio Zagreb : Informator, 1988
Nenad Stričević Tehnologija s poznavanjem robe : organski dio : udžbenik za studente ekonomskih fakulteta Zagreb : [Školska knjiga], 1969
Damjan Brandić Njemačko-hrvatski gospodarski i pravni rječnik = Deutsch-kroatisches Wirtschafts- und Rechtswörterbuch Zagreb : Informator, 1996
Hilmija Hasanagić, Sveta Popović Kurs iz političke ekonomije Beograd : Narodna knjiga, 1957
Mehmed Jahić Finansijsko računovodstvo Sarajevo : Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH, 2003.
Selma Novalija Islambegović Metodologija i organizacija računovodstva Tuzla : Off-set, 2018.
Nikola Grabovac Upravljanje trgovinskim poduzećima: Menadžment trgovinskih poduzeća, 3 Sarajevo, Ekonomski fakultet, 1999
Marijan Korošić Ekonomske nejednakosti u jugoslavenskoj privredi Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1983