Obavijest o roku za održavanje radionica na III ciklusu studija


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Broj: 05/3-3-III-49/22-2
Vijeće za doktorski studij
Tuzla, 18.10.2022. godine

 

Vijeće za doktorski studij Ekonomskog fakulteta na II redovnoj sjednici, održanoj dana 18.10.2022. godine donijelo je

O D L U K U

Član 1.

Rok za održavanje radionica na III ciklusu studija prolongira se do kraja zimskog semestra ak.
2022/2023. godine (03.02.2023. godine).

Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući VDS-a

Dr. sc. Edin Osmanbegović red. prof.

Dostavljeno:

– Oglasna tabla
– Studentska sl.
– WEB portal Fakulteta
– VDS