Obavijest o upisu primljenih kandidata u I godinu I ciklusa studija


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 13.07.2023. godine

OBAVIJEST

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA
EKONOMSKOM FAKULTETU U TUZLI (prvi upisni rok) VRŠIT ĆE SE U
PERIODU OD

14.07.2023. GODINE DO 20.07.2023. GODINE
U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

PRIMLJENI KANDIDATI SU PRILIKOM UPISA OBAVEZNI PRILOŽITI SLJEDEĆU
DOKUMENTACIJU:
– POPUNJEN UPISNI MATERIJAL (INDEKS, PRIJAVNI LIST, UPISNI LIST,
SEMESTRALNI LIST, ŠV 20 2x),
– DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS,
– LJEKARSKO UVJERENJE i
– DOKAZ O UPLATI PARTICIPACIJE 111,20 KM (100,00 KM PARTICIPACIJA
+ 3,70 KM OSIGURANJE + 7,50 KM NAKNADA ZA ELEKTRONSKU
PRIJAVU ISPITA) – BIJELA UPLATNICA
– KANDIDATI KOJI OSTVARJUJU PRAVO NA POVLASTICE PLAĆAJU 50%
PARTICIPACIJE – 61,20 KM (50,00 KM PARTICIPACIJA + 3,70 KM
OSIGURANJE + 7,50 KM NAKNADA ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA)
– BIJELA UPLATNICA.
– VANREDNI STUDENTI PLAĆAJU 761,200 KM.

NAPOMENA:
UPISNI MATERIJAL I INDEKS POPUNITI ČITKO,
PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM.
OBRASCE UPISNOG MATERIJALA KANDIDATI MOGU NABAVITI U
SKRIPTARNICI UNIVERZITETA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU.
KANDIDATI KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI BORAČKE
POPULACIJE U SKLADU SA ZAKONOM O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVILA BRANILACA I
ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI PLAĆAJU 50% IZNOSA. DOKAZ O
PRIPADNOSTI BORAČKOJ POPULACIJI KANDIDATI PRILAŽU UZ
GORE NAVEDENU DOKUMENTACIJU PRILIKOM UPISA.

 

STUDENTSKA SLUŽBA