Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta “Poslovni marketing”


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
II CIKLUS
PREDMET: POSLOVNI MARKETING
REZULTATI
predispitnih obaveza
R.b. PREZIME I IME Broj indeksa Test br. 1 Test br. 2 Završni test Pristupni rad Prisustvo, aktivnost na predavanjima i vježbama (max 10) Ukupno bodova Konačno predložena ocjena
(max 25) (max 25) (max 20) (max 15)
26.04.2018. (max 100)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Topić Jasmina II C-PE-2/17 8,75
2 Kadrić  Refik II C-PE-9/16 22,5
3 Alibegović Emir 2,5
4 Hadžselimović Emir II-C-PE 3/17 15
5 Osmanbegović Sabina II-C-PE 1/17 11,25
6
7
8
9
10
Uvid u radove može se ostvariti  ____.2018. godine u terminu od ____ sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
Predmetni nastavnik
 Dr.sc.Ermina Smajlović, vanr. prof.