Usmeni ispit iz nastavnog predmeta “Poslovno pravo”


UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

Usmeni ispit za studente Ekonomskog fakulteta (koji su pismeni dio položili 07. 07. 2017. godine) iz nastavnog
predmeta Poslovno pravo, održat će se u srijedu, 23. 08.2017. godine, sa početkom u 09,00h.
Uvid u radove sa istoga ispita održat će se u utorak, 22. 08.2017. godine, sa početkom u 15,30h.

Tuzla, 22. 08. 2017. godine

PREDMETNI NASTAVNIK
Dr sc. Hajro Kofrc, vanr. prof.