O drugom ciklusu studija – Poslovna ekonomija


INOVIRANI STUDIJSKI PROGRAM

II ciklusa studija

Odsjek: Poslovna ekonomija

(s primjenom od akademske 2016/2017 godine)

I Opći dio

1.Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija drugog ciklusa

Završetkom studija II ciklusa student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje u skladu sa Pravilnikom o akademskim i stručnim zvanjima i načinu njihovog korištenja koji donosi Ministarstvo obrazovanja TK (Magistar Poslovne ekonomije).

2. Uslovi za upis na studijski program

Pravo upisa na II ciklus imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim studijem I ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS) na visokoškolskim ustanovama iz područja ekonomije u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su trogodišnji studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće visoko obrazovanje. Odluku o upisu kandidata koji su okončali trogodišnji studij, a koji nije bio zasnovan na ECTS bodovnom sistemu, donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se u skladu sa procedurama koje utvrđuje Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, odnosno Senat Univerziteta u Tuzli.

3. Naziv i ciljevi studijskog programa

Nastavni plan studija urađen je u skladu sa obavezom Ekonomskog fakulteta da obezbijedi II ciklus visokog obrazovanja u skladu sa novim zahtjevima na tržištu radne snage po pitanju ekonomske struke. Plan i programi prilagođeni su zahtjevima novog Zakona o visokom obrazovanju i novim standardima kojima se reguliše visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. To podrazumijeva potpuno prilagođavanje bolonjskim principima i novi sistem organizovanja nastave i kontinuiranog ocjenjivanja studenata.

Plan predviđa da student može da se opredijeli za jedan od šest mogućih smjerova:

 • Trgovina i međunarodno poslovanje
 • Računovodstvo i revizija
 • Finansijsko poslovanje
 • Poslovanje malih i srednjih preduzeća
 • Poslovanje javnog sektora
 • Elektronsko poslovanje.

Studenti u I i II semestru slušaju po četiri obavezna i po jedan izborni predmeta, čijim polaganjem ostvaruju po 6 ECTS. U III semestru studenti slušaju pet smjerskih predmeta čijim polaganjem ostvaruju po 6 ECTS. U IV semestru studenti slušaju jedan izborni predmet čijim polaganjem ostvaruju 6 ESTC i rade završni magistarski rad koji nosi 24 ECTS.

4. Trajanje drugog ciklusa i ukupan broj ECTS bodova

Studij traje 2 godine (4 semestra), pri čemu student ostvaruje 120 ECTS.

5. Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom) na II ciklusu

Nakon završetka studija student će biti sposoban da:

 • samostalno primjenjuje znanja u izradi programa i projekata, rješava ekonomske probleme i provodi naučna i stručna istraživanja,
 • samostalno primjenjuje naučnu metodologiju u istraživanju i rješavanju kompleksnih ekonomskih problema, kontinuirano napreduje u oblasti teorijskih i primijenjenih istraživanja i u korištenju novih istraživačkih tehnika, ideja i pristupa,
 • kritički analizira, evaluira i sintetizira nove i kompleksne ideje, donosi sudove o kompleksnim ekonomskim temama koje uključuju relevantnu društvenu, naučnu i etičku odgovornost,
 • publikuje i prezentira rezultate vlastitih istraživanja.

Usmjerenje „Trgovina i međunarodno poslovanje“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti trgovine i međunarodnog poslovanja;
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti trgovine i međunarodnog poslovanja;
 • samostalno koristi vještine iz oblasti trgovine i međunarodnog poslovanja potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

Usmjerenje „Računovodstvo i revizija“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti računovodstva i revizije;
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti računovodstva i revizije;
 • samostalno koristi vještine iz oblasti računovodstva i revizije potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

Usmjerenje „Finansijsko poslovanje“:

 • sistematskirazumijeipratinajnovijadostignućaizoblastijavnihiposlovnihfinansija, bankarstvaiosiguranja;
 • implementiraznanjaiistraživanjauizradikoncepata, izradiirealizacijiprojekata, upoređivanjuteorija, tedaučestvujeunaučnimistručnimraspravamaizoblastijavnihiposlovnihfinansija, bankarstvaiosiguranja;
 • samostalnokoristivještineizoblastijavnihiposlovnihfinansija, bankarstvaiosiguranjapotrebnezapoduzetništvoizapošljavanje.

Usmjerenje „Poslovanje malih i srednjih preduzeća“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti poslovanja malih i srednjih preduzeća;
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti poslovanja malih i srednjih preduzeća;
 • samostalno koristi vještine iz poslovanja malih i srednjih preduzeća potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

Usmjerenje „Poslovanje javnog sektora“

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti poslovanja javnog sektora;
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti poslovanja javnog sektora;
 • samostalno koristi vještine iz oblasti poslovanja javnog sektora potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

Usmjerenje „Elektronsko poslovanje“:

 • sistematski razumije i prati najnovija dostignuća iz oblasti elektronskog poslovanja;
 • implementira znanja i istraživanja u izradi koncepata, izradi i realizaciji projekata, upoređivanju teorija, te da učestvuje u naučnim i stručnim raspravama iz oblasti elektronskog poslovanja;
 • samostalno koristi vještine iz oblasti elektronskog poslovanja potrebne za poduzetništvo i zapošljavanje.

 6. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija

Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti vrši se u skladu sa Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.

7. Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju, te pripadajući broj ECTS bodova

ZAJEDNIČKI PREDMETI:

  I SEMESTAR II SEMESTAR
Predmet P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
Primijenjena metodologija naučnoistraživačkog rada u ekonomiji 2 1 6
Matematika za ekonomiste 2 2 6
Računovodstvo 2 2 6
Savremeni menadžment 2 1 6
Kvantitativne metode i modeli za poslovnu administraciju 2 2 6
Komparativni finansijski sistemi 2 1 6
Poslovni marketing 2 2 6
Tržište i tržišne institucije 2 1 6
Ukupno obaveznih 8 6 24 8 6 24
Dopunski krediti 2 1 6 2 1 6
UKUPNO 10 7 30 10 7 30

 

  I SEMESTAR II SEMESTAR
Dopunski krediti P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
Službena statistika

Teorija cijena

Mikrofinansije

(Bira se jedan)

2 1 6
Tržišno komuniciranje

Menadžment neprofitnih organizacija

Ekonomija Evrope

(Bira se jedan)

2 1 6

 SMJER: TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

  III SEMESTAR IV SEMESTAR
Predmet P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
Međunarodna trgovina 2 1 6
Strategije ulaska na inostrana tržišta 2 2 6
Marketing usluga 2 1 6
Međunarodno poslovno finansiranje 2 2 6
Stateško upravljanje maloprodajom 2 1 6
Izborni predmet sa liste izbornih predmeta 2 1 6
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 10 7 30 2 1 30

SMJER: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

  III SEMESTAR IV SEMESTAR
Predmet P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
Harmonizacija računovodstvenog izvještavanja 2 1 6
Metodologija revizije finansijskih izvještaja 2 1 6
Računovodstvo javnog sektora 2 2 6
Strateško upravljačko računovodstvo 2 1 6
Statistička analiza u računovodstvu i reviziji 2 2 6
Izborni predmet sa liste izbornih predmeta 2 1 6
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 10 7 30 2 1 30

SMJER: FINANSIJSKO POSLOVANJE

  III SEMESTAR IV SEMESTAR
Predmet P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
 Monetarne i javne finansije 2 1 6
Korporativne finansije 2 2 6
Menadžment finansijskih institucija 2 1 6
Osiguranje 2 1 6
Kvantitativne metode u korporativnim finansijama 2 2 6
Izborni predmet sa liste izbornih predmeta 2 1 6
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 10 7 30 2 1 30

SMJER: POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

  III SEMESTAR IV SEMESTAR
Predmet P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
Savremeni koncepti i sistemi manadžmenta 2 1 6
Menadžment preduzeća visokog rasta 2 2 6
Savremeni koncepti liderstva 2 1 6
Sistemi korporativnog upravljanja 2 1 6
Poslovna izvrsnost i upravljanje performansama 2 2 6
Izborni predmet sa liste izbornih predmeta 2 1 6
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 10 7 30 2 1 30

SMJER: POSLOVANJE JAVNOG SEKTORA

  III SEMESTAR IV SEMESTAR
Predmet P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
Globalizacija i nacionalna konkurentnost 2 1 6
Ekonomski razvoj 2 1 6
Investicijska analiza u javnom sektoru 2 2 6
Ekonomija javnog sektora u lokalnoj zajednici 2 2 6
Prostorna ekonomija 2 1 6
Izborni predmet sa liste izbornih predmeta 2 1 6
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 10 7 30 2 1 30

SMJER: ELEKTRONSKO POSLOVANJE

  III SEMESTAR IV SEMESTAR
Predmet P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
Arhitektura e-poslovanja 2 2 6
Elektronska tržišta 2 1 6
Strategije e-umrežavanja 2 2 6
Mobilno poslovanje 2 1 6
Sociologija informacionog društva i cyber kulture 2 1 6
Izborni predmet sa liste izbornih premeta 2 1 6
Završni magistarski rad 24
UKUPNO 10 7 30 2 1 30

LISTA IZBORNIH PREDMETA:

    IV SEMESTAR
  Dopunski krediti P Samostalni rad

studenta pod nadzorom

nastavnika / Vježbe

ECTS
1. Statističke metode upravljanja u trgovini 2 1 6
2. Logistika u vanjskoj trgovini 2 1 6
3. Računovodstvo banaka 2 1 6
4. Upravljanje finansijskim rizicima 2 1 6
5. Finansijski inženjering 2 1 6
6. Organizacijska dinamika 2 1 6
7. Razvoj informacionog društva 2 1 6
8. Upravljanje intelektualnim kapitalom u javnom sektoru 2 1 6

8. Uslovi upisa u slijedeći semestar, te način završetka studija

 Student upisuje slijedeći semestar nakon odslušanih predmeta u prethodnom semestru, što ovjerava predmetni nastavnik svojim potpisom u indeksu. Završni/magistarski rad student može predati Naučno-nastavnom vijeću na ocjenu kada ostvari svih 96 ECTS predviđenih za nastavne predmete i ukoliko je završio sve finansijske i druge obaveze utvrđene Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. II ciklus studija se završava izradom i odbranom završnog/magistarskog rada koji nosi 24 ECTS. 

9. Način izvođenja studija

II ciklus studija se organizira  kao redovni i vanredni. Odluku o organizovanju i izvođenju nastave na pojedinom smjeru i predmetu utvrđuje i donosi Naučno-nastavno vijeće nakon prijave kandidata, odnosno okončanja Konkursa.

10. Način biranja izbornih predmeta

Na jednom izbornom predmetu broj studenata je ograničen, a definisan je formulom: [(upisani broj studenata/broj izbornih predmeta) × 1,25].

Rangiranje studenata za odabir izbornog predmeta za prvi i drugi semestar vrši se na osnovu ostvarene prosječne ocjene na I ciklusu studija, a za četvrti semestar na osnovu ostvarene prosječne ocjene u prvom, drugom i trećem semestru II ciklusa studija (spram broja svih odslušanih predmeta).

U prvom i drugom semestru prve godine studija student bira jedan od tri izborna predmeta. U četvrtom semestru student bira jedan predmet sa liste izbornih predmeta.

11. Uslovi nastavka studija

Po završetku studija drugog ciklusa student može nastaviti studij na trećem ciklusu u trajanju od tri godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta. 

12. Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

U cilju organizovanja i rukovođenja radom II ciklusa studija, dekan Fakulteta imenuje voditelja II ciklusa studija, iz reda nastavnika koji učestvuju u izvođenju nastave.

Prilikom upisa na II ciklus studija, zavisno o oblasti interesovanja, student bira smjer. Do kraja nastave u trećem semestru student se pismeno izjašnjava o izbornom predmetu i izboru mentora kod kojeg će realizirati naučno-istraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog/magistarskog rada.

Na osnovu pismenog izjašnjavanja studenta, uz saglasnost predloženog mentora, Naučno-nastavno vijeće Fakulteta donosi Odluku o imenovanju mentora. Mentor je u pravilu nastavnik sa smjera, odnosno nastavnik kod koga je student slušao neki od predmeta u toku II ciklusa.