O prvom ciklusu studija – Poslovna ekonomija


Odsjek: Poslovna ekonomija

I CIKLUS STUDIJA

STUDIJSKI PROGRAM

“POSLOVNA EKONOMIJA”

(s primjenom od akademske 2017/2018. godine)

 

I Opći dio

Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija prvog ciklusa

 

Studijski program Poslovna ekonomija je akademski studij koji se realizira na odsjeku “Poslovna ekonomija” Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Studijski program je usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju TK (Član 2 stav V, Član 119 stav 1, Statutom Univerziteta u Tuzli (Član 167 stav 2, Član 169) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Završetkom studija prvog ciklusa student stiče akademsku titulu bachelor poslovne ekonomije, odnosno stručno zvanje u skladu sa Pravilnikom o akademskim i stručnim zvanjima i načinu njihovog korištenja koji donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

Uslovi za upis na studijski program

 

Studijski program se organizuje u skladu sa članom 119. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju, kao redovno, vanredno ili učenjem na daljinu, ili kombinovanjem ova tri načina studiranja.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi.

 

Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita i drugih kriterija u skladu sa Procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.

Naziv i ciljevi studijskog programa

 

Studijski program “Poslovna ekonomija” je koncipiran u skladu sa potrebama tržišta za kadrovima ekonomske struke. Nastavni plan i program urađen je u skladu sa bolonjskim principima studiranja i usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti visokog obrazovanja.

 

Na studijskom odsjeku Poslovna ekonomija realizira se šest usmjerenja:

 

 • Marketing
 • Računovodstvo i revizija
 • Poslovne i javne finansije
 • Menadžment i poduzetništvo
 • Poslovanje javnog sektora
 • Elektronsko poslovanje.

 

Za sva studijska usmjerenja prve dvije godine studija su zajedničke, a student se za usmjerenje opredjeljuje prilikom upisa u treću godinu studija u skladu sa kriterijima koje utvrdi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Broj studenata po usmjerenjima utvrđuje Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za svaku akademsku godinu u skladu sa Standardima i normativima za visoko obrazovanje TK.

 

Studenti slušaju obavezne i izborne predmete čijim polaganjem ostvaruju različit broj ECTS.

Trajanje prvog ciklusa i ukupan broj ECTS bodova

 

Studij traje 3 godine (6 semestara) pri čemu student ostvaruje ukupno 180 ECTS.

Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom)

 

Nakon završetka studija student će biti sposoban da:

 • identifikuje specifičnosti funkcionisanja i probleme karakteristične za različite tipove poslovnih organizacija,
 • organizuje i rukovodi pojedinim ekonomskim aktivnostima u preduzećima,
 • organizuje vlastiti biznis kroz ovladavanje vještinama iz poduzetništva i menadžmenta,
 • primijeni jednostavnije kvantitativne tehnike za donošenje poslovnih odluka,
 • primijeni osnovne metode prikupljanja i korištenja podataka koje se koriste u ekonomskim istraživanjima,
 • koristi informacione tehnologije u poslovanju.

 

Usmjerenje „Marketing“:

 • organizuje i obavlja poslove nabave i prodaje,
 • primjenjuje savremene informaciono-komunikacijske tehnologije u marketingu,
 • razumije i organizuje najznačajnije aspekte poslovanja u međunarodnoj trgovini,
 • organizuje i provodi analizu tržišnih odnosa i izrade marketing planova.

 

Usmjerenje „Računovodstvo i revizija“:

 • obavlja poslove računovodstva i revizije u privrednim subjektima privatnog i javnog sektora,
 • organizuje proces računovodstvenog obuhvatanja poslovnih promjena u preduzeću,
 • organizuje i obavlja poslove revizije finansijskih izvještaja i poslovanja u preduzeću,
 • stiče pretpostavke za dalje stručno usavršavanje putem certifikacije za poslove samostalih knjigovođa i internih i eksternih revizora.

 

Usmjerenje „Poslovne i javne finansije“:

 • obavlja poslove finanansijske operative, analize i kontrole u privrednim subjektima privatnog i javnog sektora,
 • organizuje i obavlja poslove na izradi finansijskih politika, strategija, planova i investicionih programa,
 • stiče pretpostavke za dalje stručno usavršavanje putem certifikacije za poslove poreskih i investicionih savjetnika i stručnih poslova u bankama, osiguravajućim društvima i ostalim finansijskim institucijama.

 

Usmjerenje „Menadžment i poduzetništvo“:

 • razumije savremene organizacijske i menadžerske procese i sposoban je da usvojena menadžerska i poduzetnička znanja implementira u praksi,
 • rukovodi vitalnim službama preduzeća u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabava, služba računovodstva i finansija, kadrovska služba te služba istraživanja i razvoja,
 • osnuje i vodi vlastiti biznis i obavlja poslove menadžera malih i srednjih preduzeća koji su u vlasništvu drugih lica.

 

Usmjerenje „Poslovanje javnog sektora“

 • identifikuje specifičnosti funkcionisanja javnog sektora i javne uprave,
 • organizuje i rukovodi pojedinim službama preduzeća u javnom i privatnom sektoru,
 • primijeni jednostavnije kvantitativne tehnike za donošenje poslovnih odluka,
 • primjenjuje savremene informaciono-komunikacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju u javnom sektoru;

 

Usmjerenje „Elektronsko poslovanje“:

 • razumije savremene principe i tehnologije koje se primenjuju u elektronskom poslovanju, a koja su potrebne za rad poslovnim subjektima, za poslove implementacije različitih modela elektronskog poslovanja,
 • projektuje, organizuje i implementira različite modele elektronskog poslovanja,
 • organizuje marketing kampanje i oglašavanja na Internetu,
 • koristi vještine u pogledu definisanja poslovnih procesa i operacija, razvoja, održavanja i upotrebe poslovnih aplikacija, izrade softverskih rešenja i direktnog uključivanja u radni proces.

 Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija

 

Student zatečen u statusu studenta Visoke poslovne škole i Poslovne administracije može nastaviti studij na odsjeku “Poslovna ekonomija” pod uslovima i postupku utvrđenim općim aktima Univerziteta, u skladu sa Zakonom. Studentu će se u tom slučaju izvršiti ekvivalencija odslušanih i položenih ispita sa pripadajućim brojem kredita.

 

Studentu  Ekonomskog fakulteta Univerziteta odsjek Ekonomija može se omogućiti prelazak na odsjek Poslovna ekonomija pod uslovima i postupku utvrđenim općim aktima Univerziteta, u skladu sa Zakonom.

 

Studentu drugih univerziteta može se omogućiti prelazak sa srodnih studijskih programa na odsjek Poslovna ekonomija pod uslovima i postupku utvrđenim općim aktima Univerziteta, u skladu sa Zakonom.

 Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju, te pripadajući broj ECTS bodova

 

I GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Osnovi ekonomije 3 0 4
Osnovi mikroekonomije 3 1 5
Osnovi menadžmenta 3 2 6
Osnovi računovodstva 3 2 6
Osnovi poduzetništva 3 2 6
Osnovi finansijskog sistema 3 0 4
Osnovi makroekonomije 3 2 6
Osnovi organizacije 3 2 6
Osnovi poslovne statistike 3 2 6
Osnovi poslovnog prava 3 1 5
Ukupno obaveznih 15 7 27 15 7 27
Dopunski krediti 2 1 3 2 1 3
UKUPNO 17 8 30 17 8 30

 

I GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Dopunski krediti P A L ECTS P A L ECTS
Sociologija rada

Poslovna korespondencija i uredsko poslovanje

Metodologija i organizacija računovodstva

(Bira se jedan)

2 1 3
Osnovi ekonomskih istraživanja

Razvoj ekonomske misli

Osnovi kvantitativne finansijske analize

(Bira se jedan)

2 1 3

 

II GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Upravljačko računovodstvo 3 2 6
Primjena IT  i interneta u poslovanju 3 2 6
Osnovi platnog i poreskog sistema 3 1 6
Kvantitativne metode u     poslovnom odlučivanju 3 2 6
Osnovi marketinga 3 2   6
Osnovi poslovnog odlučivanja 3 2 6
Međunarodno poslovanje 3 1 6
Poslovne finansije 3 2 6
Ukupno obaveznih 12 5 2 24 12 7 24
Dopunski krediti (po dva predmeta u semestru) 4 2 6 4 2 6
UKUPNO 16 7 2 30 16 9 30

 

II GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Dopunski krediti P A L ECTS P A L ECTS
Poslovanje sa Evropskom unijom

Osnovi međunarodnog marketinga

Osnovi poslovne logistike

Javno i privatno partnerstvo

(Biraju se dva)

2 1 3
Osnovi operacijskog       menadžmenta

Osnovi upravljanja kvalitetom

Marketing finansijskih usluga

Lične finansije

(Biraju se dva)

2 1 3

USMJERENJE: «MARKETING»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Upravljanje nabavom i prodajom 3 2 6
Internet marketing 3 2 6
Osnovi promocije i odnosa s javnošću 3 2 6
Marketing planiranje 3 2 6
Stručna praksa 2 3
Digitalne poslovne komunikacije 3 2 6
Transport, špedicija i osiguranje 3 2 6
Međunarodna trgovina 3 2 6
Devizno poslovanje i instrumenti međunarodnog platnog prometa 3 2 6
Diplomski rad 2   3
Ukupno obaveznih 14 6 2 27 14 6 2 27
Dopunski krediti 2 1 3 2 1 3
UKUPNO 16 7 2 30 16 7 2 30

 

USMJERENJE: «RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Kvantitativni modeli u finansijama 3 2 6
Troškovno računovodstvo 3 2 6
Finansijsko računovodstvo 3 2 6
Specijalna računovodstva 3 2 6
Stručna praksa 2 3
Teorija i analiza bilansa 3 2 6
Finansijsko izvještavanje 3 2 6
Revizija poslovanja 3 2 6
Upravljanje troškovima i    kalkulacije 3 2 6
Diplomski rad 2   3
Ukupno obaveznih 14 8 27 14 8 27
Dopunski krediti 2 1 3 2 1 3
UKUPNO 16 9 30 16 9 30

 

USMJERENJE: « POSLOVNE I JAVNE FINANSIJE»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Kvantitativni modeli u finansijama 3 2 6
Monetarna analaza 3 2 6
Bankarsko poslovanje 3 2 6
Finansijska tržišta 3 2 6
Stručna praksa 2 3
Poslovanje osiguravajućih društava 3 2 6
Analiza finansijskih izvještaja 3 2 6
Međunarodne finansije 3 2 6
Elektronsko bankarstvo 3 2 6
Diplomski rad 2 3
Ukupno obaveznih 14 8 27 14 6 2 27
Dopunski krediti 2 1 3 2 1 3
UKUPNO 16 9 30 16 7 2 30

 

USMJERENJE: «MENADŽMENT I PODUZETNIŠTVO»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Planiranje i analiza biznisa 3 2 6
Menadžment malih biznisa 3 2 6
Osnovi menadžmenta ljudskih potencijala 3 2 6
Rizik menadžment i osiguranje 3 2 6
Stručna praksa 2 3
Osnove strateškog menandžment 3 2 6
Osnove organizacijskog ponašanja 3 2 6
Upravljanje projektima 3 2 6
Menadžerske i poduzetničke  vještina 3 2 6
Diplomski rad 2 3
Ukupno obaveznih 14 8 27 14 8 27
Dopunski krediti 2 1 3 2 1 3
UKUPNO 16 9 30 16 9 30

 

USMJERENJE: «POSLOVANJE JAVNOG SEKTORA»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Javna uprava 3 2 6
Ekonomske javne politike 3 2 6
Finansiranje javnih i nevladinih organizacija 3 2 6
Ekonomika javnih preduzeća i ustanova 3 2 6
Stručna praksa 2 3
Menadžment javnog sektora 3 2 6
Regionalna ekonomska politika i struktura fondova EU   3 2 6
Informatizacija poslovnih procesa i e-uprava 3 2 6
Budžetsko i izvanbudžetsko poslovanje 3 2 6
Diplomski rad 2 3
Ukupno obaveznih 14 8 27 14 6 2 27
Dopunski krediti 2 1 3 2 1 3
UKUPNO 16 9 30 16 7 2 30

 

USMJERENJE: «ELEKTRONSKO POSLOVANJE»

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Osnovi elektronskog poslovanja 3 2 6
Upravljanje podacima u digitalnom okruženju 3 2 6
Internet marketing 3 1 1 6
Digitalni mediji u ekonomiji 3 2 6
Stručna praksa 2 3
Elektronska trgovina 3 2 6
Elektronsko bankarstvo 3 2 6
Digitalne i poslovne komunikacije 3 2 6
Marketing informacioni sistemi i istraživanje tržišta 3 1 1 6
Diplomski rad 2 3
Ukupno obaveznih 14 1 7 27 14 8 27
Dopunski krediti 2 1 3 2 1 3
UKUPNO 16 2 7 30 16 1 8 30

 

IZBORNI PREDMETI

III GODINA ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Dopunski krediti P A L ECTS P A L ECTS
Berze i berzansko poslovanje

Javne nabavke

Međunarodno računovodstvo

(Bira se jedan)

2 1 3
Trgovinska marka

Ekonomska prognostika

Menadžement informacioni sistemi

(Bira se jedan)

2 1 3

 Način biranja izbornih predmeta

 

Student bira izborne predmete sa liste izbornih predmeta odsjeka Poslovna ekonomija za svaki semestar. Na jednom izbornom predmetu broj studenata je ograničen, a definisan je formulom: [(upisani broj studenata/broj izbornih predmeta) × 1,25]. Rangiranje studenata za odabir izbornog predmeta za prvi i drugi semestar vrši se na osnovu uspjeha na prijemnom ispitu, a za ostale semestre na osnovu prosječne ocjene ostvarene u prethodnoj godini studija.

 

U prvom i drugom semestru prve godine studija student bira jedan od tri izborna predmeta. U drugoj godini student u svakom semestru bira po dva izborna predmeta, dok u trećoj godini u svakom semestru bira po jedan predmet.

Uslovi upisa u sljedeći semestar, odnosno narednu godinu studija, te način završetka studija

 

Student upisuje narednu godinu studija na osnovu ostvarenih ECTS bodova iz prethodne godine studija.

 

Student završava studij odbranom završnog (diplomskog) rada nakon položenih svih ispita i obavljene stručne prakse.

Način izvođenja studija

 

Studijski program se organizuje kao vanredni studij.

Uslovi nastavka studija

 

Po završetku studija prvog ciklusa student može nastaviti studij na drugom ciklusu u trajanju od dvije godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta.