Poziv autorima/Call for papers


Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli objavljuje

POZIV AUTORIMA

za objavljivanje radova u Economic Review: časopisu za ekonomiju i biznis

 

Economic Review je časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji obuhvata raznovrsne teme iz ekonomije i biznisa. Časopis je namijenjen akademskoj zajednici, kao i široj javnosti zainteresovanoj za savremene ekonomske teme. Ekonomska revija je indeksirana u EBSCO Business Source Complete, SCIRUS, Index Copernicus i Cabell's Directories, a u toku je postupak indeksiranja u još nekoliko baza.

Časopis izlazi dva puta godišnje, a svi radovi prolaze uobičajeni postupak recenzije sa dva recenzenta (double-blind review).

Autorima se preporučuje da u okviru strukture rada posebnu pažnju posvete uvodnim razmatranjima, pregledu relevantnih istraživanja iz tematske oblasti, metodologiji istraživanja, diskusiji i zaključku.

Više informacija o časopisu može se pronaći na:

http://ef.untz.ba/ekonomskarevija-economicreview/

Područja/oblasti objavljivanja:

  • Ekonomska teorija i politika
  • Finansije
  • Kvantitativna ekonomija
  • Međunarodna ekonomija
  • Menadžment
  • Marketing
  • Poduzetništvo
  • Računovodstvo i revizija

Bilješke za potencijalne autore

Radovi koji pristignu u Uredništvo Časopisa ne smiju biti ranije objavljeni niti smiju istovremeno biti u procesu recenziranja u nekom drugom časopisu. Smjernice za autore i druge relevantne informacije za objavljivanje radova se nalaze na stranici Uputstvo autorima.

Važno

Prilikom prijavljivanja rada, autor dostavlja dva odvojena dokumenta. Prvi dokument mora sadržavati: naslov rada, ime/imena svih autora, ime na institucija i kompletnu adresu, e-mail i broj faksa svih autora, rezime rada, ključne riječi i klasifikaciju rada prema JEL (Journal of Economic Literature). Drugi dokument mora sadržavat i kompletan rad, pripremljen u skladu sa Uputstvom za pripremu radova, ali bez podataka o autorima. Radovi se mogu slati na engleskom ili na službenim jezicima BiH.

Radove koji se dostave na službenim jezicima BiH, nakon okončanja postupka recenziranja i njihovog prihvatanja za objavljivanje, autori moraju prevesti i dostaviti konačnu verziju na engleskom jeziku.

Kontakt

Svoje radove možete slati u obliku MS Word dokument a na slijedeću e-mail adresu (detaljnije na stranici Uputstvo autorima): economic.review@unitz.ba