Programi I ciklusa


Studij na programima I ciklusa na Ekonomskom fakultetu su koncipirani u skladu sa savremen trendovima u ekonomskoj nauci i struci, čiji je cilj sticanje znanja i razvoj vještina i kompetencija iz različitih oblasti ekonomske nauke.

Studij se realizira kroz dva osnovna studijska programa – akademski studij iz oblasti Ekonomije u trajanju od četiri godine (240 ECTS) i studij Poslovne ekonomije (180 ECTS) u trajanju od tri godine, a od nove akademske (2018/19. godine) i novim sudijskim programom “Menadžment u turizmu” utrajanju od tri godine (180 ECTS).

Studijski programi su kreirani na način da studentima omogućavaju sticanje temeljnih teorijskih znanja iz ekonomije, ali i razvoj vještina i kompetencija traženih u poslovnom svijetu, i na tržištu rada. Studijski programi je usklađen sa studijskim programima na ekonomskim fakultetima u okruženju.

Detaljne informacije o pojedinim studijskim programima možete pogledati ispod teksta.