Uža naučna oblast: Menadžment
Kancelarija broj:
Email: sabina.djonlagic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Posjeduje 15 godina iskustva u međunarodnim organizacijama, bankarskom sektoru i akademiji. Stipendista je njemačke Fondacije Konrad Adenauer. Tokom studija je nagrađena Srebrnim plaketama Univerziteta u Tuzli. Prošla je kroz sva saradnička zvanja, i trenutno je izabrana u nastavničko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Menadžment“. Kao autor i koautor objavila je 2 publikacije, od toga jednu međunarodnu, kao i 30 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i konferencijama. Imenovana je za mentora 6 magistarskih radova. Član uredništva i recenzent više domaćih i međunarodnih časopisa. Edukator je iz oblasti Projektnog menadžmenta u DEI i ZZJZ FBiH. Učestvovala je u više međunarodnih, voditelj je 3 projekta. Ekspert je za visoko obrazovanje imenovan u AHEA. Područje ekspertize: menadžment i strateški menadžment, menadžment u visokom obrazovanju, menadžment znanja, poduzetništvo i projektni menadžment.

Eng

Has 15 of work experience n international organizations, banking sector and academia. Scholars of german Foundation Konrad Adenauer in B&H. During her studies she has been awarded with „Srebrna plaketa“ university awards. She has been promoted to all academic associate ranks and she is currently assistant professor in the field of „Management“. She has published 2 publications as an author and co-author, one of them internationally, as well as 30 scientific and professional papers in national and international journals and conferences. She has mentored 6 master´s theses. She is Editorial member and Reviewer in several national and international economic journals. She is trainer in field of Project management at the DEI and Institute for Public Health FBiH. She has participitated as project team member in several international projects. She is project leader of 3 projects . She is Expert of AHEA BIH. Her field of expertise is in the field of management and strategic management, higher education management, knowledge management, entrepreneurship and, innovation and project management.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Menadžment i upravljanje Ekonomija
Menadžment neprofitnih organizacija 4 1 7 Obavezni predmet
Menadžment i upravljanje Ekonomija
Poslovna organizacija 4 2 7
Menadžment i upravljanje Ekonomija
Strateški menadžment 4 2 7 Obavezni predmet