Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: samira.dedic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Dobitnik je Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli. U 12 godina akademske karijere, prošla je kroz saradnička zvanja i nastavničko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kvantitativna ekonomija. U nastavnom procesu bila je uključena u realizaciju nastave na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za edukaciju i rehabilitaciju, Pravnom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu. Kao autor i koautor objavila je naučnu monografiju i preko 25 naučnoistraživačkih i stručnih radova publikovanih u recentnim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima. Bila je voditelj i član tima pri izradi tri naučnoistraživačka projekta. Bila je angažovana u izvođenju nastave u okviru realizacije edukativnog programa „Statistička analiza i obrada podataka“ u sklopu naučnoistraživačkog projekta „Provedba edukativnih programa u funkciji implementacije koncepta cjeloživotnog učenja“. Aktivno govori engleski jezik.

Eng

She is the recipient of Golden Plague Award, at the University of Tuzla. During 12 years of academic career, she went through a collaborative professions and assistant profesor for the research field - Quantitative economics. In the teaching process she was involved in the implementation of teaching at the Faculty of Economics, Faculty of Education and Rehabilitation, Faculty of Law, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy and the Faculty of Technology. As an author and co-author she published a scientific monograph and over 25 scientific-research papers and professional articles published in recent national and international scientific and professional journals. She was a leader and team member in the development of three research projects. She was engaged in conducting teaching as a part of implementation of the educational program "Statistical analysis and data processing" as a part of the research project "The implementation of educational programs as a function of implementation of the lifelong learning concept." She is fluent in English.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Kvantitativna ekonomija Ekonomija
Ekonomska i demografska statistika 4 2 7 Obavezni predmet
Kvantitativna ekonomija Ekonomija
Multivarijaciona analiza 2 0 2 Izborni predmet
Kvantitativna ekonomija Ekonomija
Poslovna logistika 4 2 7 Obavezni predmet