Projekti


Referens lista naučno-istraživačkih projekata  koji su značajni i reprezentativni za  naučno-istraživački rad Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet je u 2014. godini prijavio nekoliko porojekata za sufinansiranje ili finansiranje od strane različitih nivoa vlasti, i to:

 • Razvoj ključnih faktora ekonomije znanja u funkciji ekonomskog razvoja u BiH (Ekonomski fakultet Tuzla, voditelj projekta: Dr.sc. Sabina Đonlagić, docent) Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, po osnovu poziva za finansiranje/sufinansiranje naučno istraživačkih i istraživačko razvojnih projekata u 2014. godini. Datum podnošenja prijave: 26.05.2014. godine;
 • Pomoć biblioteci Ekonomskog fakulteta u Tuzli u osiguranju dostupnosti studentske literature za studijske programe na Prvom, Drugom i Trećem ciklusu studija (Ekonomski fakultet Tuzla, voditelj projekta: Dr.sc. Safet Kozarević, vanredni profesor),Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, po osnovu poziva za pomoć bibliotekama visokoobrazovnih institucija u osiguranju dostupnosti udžbenika osnovne studentske literature za studijske programe u 2014. godini. Datum podnošenja prijave: 28.04.2014. godine(Projekt je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke);
 • Istraživanje aktuelnih prepreka za razvoj ženskog poduzetništva u funkciji smanjenja nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (Ekonomski fakultet Tuzla, Centar za razvoj poduzetništva Tuzla, voditelj projekta: Dr.sc. Amra Nuhanović, docent). Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, po osnovu poziva za finansiranje/sufinansiranje naučno istraživačkih i istraživačko razvojnih projekata u 2014. godini. Datum podnošenja prijave: 26.05.2014. godine(Projekt je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke);
 • Primjena inteligentne analize podataka za određivanje dominantnih faktora uticaja na uspjeh učenika srednjih škola, (voditelj projekta: Dr. sc. Edin Osmanbegović, docent)Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, po osnovu poziva za finansiranje/sufinansiranje naučno istraživačkih i istraživačko razvojnih projekata u 2014. godini. Datum podnošenja prijave: 26.05.2014. godine(Projekt je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke).
 • Komparativna analiza poslovnog okruženja za razvoj malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (voditelji projekta: Dr.sc. Dragana Radević, Univerzitet Donja Gorica – Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis;  Dr.sc. Zijad Džafić, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Tuzla). Finansijska podrška saradnji istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučno-istraživačkih projekata u okviru naučne  i tehnološke saradnje između BiH i Crne Gore za 2014 i 2015. godinu (Projekt podržalo Federalno ministarsvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo  nauke i tehnologije Republike Srpske, Vlada Crne Gore). Rezultati Konkursa objavljeni 16.05.2014.
 • Implementacija modela internog osiguranja kvaliteta na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, (Ekonomski fakultet Tuzla, voditelji projekta: Dr.sc. Samira Fazlić, Dr.sc. Sabina Đonlagić,docent), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, po osnovu poziva za sufinansiranje projekata cjeloživotnog učenja na visokoškolskim ustanovama  je odobrilo realizaciju ovog projekta.
 • IZRADE INTEGRIRANE STRATEGIJE RAZVOJA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2016 – 2020., Vlada TK, Ekonomski fakultet je član Partnerske grupe za izradu Strategije

 

PROJEKTNI PRIJEDLOZI KOJI SU ODBRENI PO OSNOVU INTERNOG POZIVA UNIVERZITETA U TUZLI (na osnovu Javnog poziva Federalnog ministarsva obrazovanja i nauke) ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKTA OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU ZA 2014. GODINU:

1.       „Bogatiji bibiliotečki fond – kvalitetnije obrazovanje“((Ekonomski fakultet Tuzla, voditelj projekta: Mr. Senad Čeliković, bibliotekar) Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem
2.       „Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl.; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“(Ekonomski fakultet Tuzla, voditelj projekta: Dr.sc. Safet Kozarević, vanredni profesor) Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl.
3.       “Uspostavljanje i razvoj poslovno-edukativnog IT centra Ekonomskog fakulteta u Tuzli (PE-IT centar)”(Ekonomski fakultet Tuzla, voditelj projekta: Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, docent) Osposobljavanje laboratorija za provođenje naučno istraživačkog rada
4.       “Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine-Aktuelno stanje I neophodne institucionalne reforme za povezivanje sa finansijskim (bankarskim) sektorom”(Ekonomski fakultet Tuzla, voditelj projekta: Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, docent) Naučno-istraživački projekti od značaja za Fedraciju BiH

 

Ostale aktivnosti na polju naučno-istraživačkog rada i saradnje sa okruženjem:

 • Nastavnici Ekonomskog fakulteta u Tuzli već nekoliko godina aktivno participiraju u provođenju i značajnog svjetskog istraživanja Global entrepreneurship monitor (GEM) kao članovi konzorcija koji provodi ovo istraživanje i u BiH.
 • Ekonomski fakultet izdaje i časopis koji obuhvata raznovrsne teme iz ekonomije i biznisa, a koji je namijenjen akademskoj zajednici te široj javnosti zainteresiranoj za savremene ekonomske teme. [1] Ekonomska revija je časopis koji je indeksiran u EBSCO Business Source complete, Directory of Open Access Journals (DOAJ), SCIRUS, Index Copernicus i Cabell's Direcotires, dok je indeksacija u nekoliko međunarodnih baza u toku.
 • Godine 2014. Ekonomski fakultet (Uža naučna oblast Menadžment i upravljanje), je bio organizator i domaćin Četvrtog međunarodnog interkatedarskog skupa iz menadžmenta, organizacije , liderstva i poduzetništva koji se organizira zajedno sa Ekonomskim fakultetima iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH te na kojem učešće uzimaju naučni radnici iz više zemalja regiona i svijeta.
 • U okviru jednog od TEMPUS projekata CUBRIK [2] izvršena je samoevaluacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u skladu sa EFQM metodologijom upravljanja kvalitetom. Pored toga, u nastojanju internacionalizacije djelovanja Fakulteta posebno se može istaći potpisani Protokol o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu sa kojim je planirano zajedničko izvođenje studijskog programa na III ciklusu studija ali i druge aktivnosti iz domena istraživanja i obrazovno-nastavnog procesa.
 • Ekonomski fakultet je u nastojanju jačana veza i saradnje sa okruženjem potpisao i Protokole i dogovore o saradnji između Ekonomskog fakulteta i drugih institucija/organizacija u ovoj godini, i to:
 1. Potpisan je protokol o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Tuzli i udruženja za zaštitu potrošača «Klub potrošača» Tuzla,  maja 2014.
 2. Uspostavljen je dogovor o saradnji i partnerskim odnosima između Ekonomskog fakulteta Tuzla i Kantonalne privredne komore Tuzla, aprila 2014.

[1] http://www.ef.untz.ba/nir/eko-rev

[2]http://www.cubrik.eu/

 

Popis realizovanih projekata:

2010. Primjena EU Povelje za mala i srednja preduzeća u Tuzlanskom kantonu u 2009.godini, (voditelj projekta Prof.dr.Bahrija Umihanić), projekat finansiralo   Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Tuzlanskog kantona.

2009. Strategija zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu 2009-2012., (voditelj projekta – Prof.dr. Adil Kurtić), projekat imlementirao Ekonomski fakultet Tuzla, Projekat finansiralo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.

2008. Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009-2013 godina, (voditelj projekta – Prof.dr. Bahrija Umihanić), projekat implementirao konzorcij koga čine:  Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd i  Agenore d.o.o. Brčko, Projekat finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

2008., Jačanje svijesti mladih o potrebi zaštite životne sredine u Tuzlanskom kantonu, (voditelj projekta Doc. dr. Zijad Džafić) naučnoistraživački projekat Federalnog ministarstva za turizam i okoliš F BiH.

2007., Strategija razvoja Brčko Distrikta BiH 2008-2012., (voditelj projekta – Prof.dr. Reuf Kapić), projekat implementirao konzorcij koga čine:  Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, Projekat finansirala Vlada Brčko Distrikta BiH.

Global Entrepreneurship Monitor za Bosnu i Hercegovinu, višegodišnji najveći svjetski akademski istraživački projekt iz područja poduzetništva, GEM BiH 2008_Unaprijediti poduzetničko okruženje u BiH; GEM BiH 2009 Recesija reducirala poduzetničku aktivnost u BiH ( voditelj istraživačkog tima za BiH – Prof.dr. Bahrija Umihanić) projekat implementira GEM konzorcij  uspostavljen od  strane London Business School and Babson College.

2007.,  Primjena EU Povelje za mala i srednja poduzeća na nivou kantona doprinosi razvoju politika malih i srednjih poduzeća na nivou Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana (voditelj projekta: Prof.dr. Bahrija Umihanić) projekat finansiralo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Tuzlanskog kantona.

2006 – 2007., A Comparative analysis of obstacles obstructing ther development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bosnia and Herzegovina and Countries of  Western Balkans  (voditelj projekta Doc. dr. Zijad Džafić),  Sarajevo, Economic Policy Research Unit, OECD, project EU support to EPPU, Vijeće Ministara, BiH, www.ecorys.nl/documents/, projekat podržan i od Ministarstva nauke, kulture i obrazovanja Tuzlanskog kantona, www.monkstk.ba/obrazovanje/nauka/podaci

2006., Studija izvodljivosti za obezbjeđenje BDS usluga za vlasnike malih i mikro biznisa u BiH, (voditelj prof dr. Sejfudin Zahirović),  projekat finansiran od Evropske unije EURED, BOSPO, april, 2006.

2009., Multifukncionalna poljoprivreda u ruralnim područjima Federacije  Bosne i Hercegovine  (voditelj projekta –  Prof.dr. Bahrija Umihanić) naučnoistraživački projekat finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

2009., Interne i eksterne barijere razvoja proizvodnih malih i srednjih preduzeća (SMEs) u BiH, (voditelj projekta – Doc. dr. Zijad Džafić),  naučnoistraživački projekat Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Sarajevo.