stara verzija-Kako se upisati


Ko ima pravo konkurisati u akademskoj 2020/21. godini?

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi.

Pravo učešća na Konkursu za prijem na redovan studij imaju nezaposlena i izdržavana lica. Zaposlena lica imaju pravo učešća na Konkursu na studijske odsjeke na kojima je organizovan vanredan studij.

Šta se i koliko vrednuje za upis na Odsjek Ekonomija (Poslovna ekonomija) i novolicencirani studijski program “Menadžment u turizmu” u akademskoj 2020/21. godini?

Ekonomski fakultet  upisuje utvrđeni broj studenata prema opštim i pojedinačnim kriterijima te uspjehu na kvalifikacionom ispitu.

Kvalifikacioni ispit polažu svi prijavljeni kandidati.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:

opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donosi najviše 50 bodova;
pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz dva predmeta, iz dva razreda srednje škole, koji su od značaja za odgovarajući studij i donose kandidatu najviše 10 bodova;
prijemni ispit polaže se dva predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij, u vidu testa što donosi najviše 40 bodova.
Broj bodova po osnovu opštih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena (zaokružena na jednu decimalu) iz svih predmeta, u svim razredima srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Broj bodova po osnovu pojedinačnih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena (zaokružena na jednu decimalu) iz dva  predmeta, u dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij, množe se brojem 2 (dva).

Prijemni ispit je eliminatoran.

Kandidati na kvalifikacionom ispitu moraju ostvariti najmanje 24 boda.

Pod jednakim uslovima, a primjenom kriterija iz člana 4. i člana 8. ovog Konkursa, prioritet pri upisu imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja i članova njihovih porodica – obitelji (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 3/07).

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima za upis na Odsjek Ekonomija  su: Matematika i Informatika.

Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Matematika i Informatika.

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima za upis na Odsjek Poslovna ekonomija  su: Informatika i Demokratija i ljudska prava.

Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Informatika i Demokratija i ljudska prava.

Studij “Menadžment u turizmu” je NOVI LICENCIRANI studijski program u trajanju od 3 godine (180 ECTS). Ovaj jedinstveni studijski program na području TK je u potpunosti u skladu sa Bolonjskim principima studiranja i studentima obezbjeđuje potreban spoj teorijskog i praktičnog znanja. Za sve studente je tokom studija obezbijeđena i praksa kod jednog od mnogobrojnih partnera Ekonomskog fakulteta. Ovaj studijski program je namijenjen i onima koji tek stiču visoko obrazovanje kao i onima koji već rade, jer se studenti upisuju i kao redovni i vanredni studenti!!
Nakon završenog studija studenti će se moći zaposliti u turističkim agencijama, turističkim organizacijama, hotelima, ministarstvima i javnim institucijama iz oblasti turizma i povezanih grana, ili pkrenuti vlastiti biznis!!

Kako se prijaviti za upis na Odsjek Ekonomija (Poslovna ekonomija) i novi licencirani studijski program “Menadžment u turizmu” u akademskoj 2020/21. godini?

Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi fakulteta.

U prijavi na Konkurs kandidat mora naznačiti odsjek fakulteta na koji se želi upisati.   Uz prijavu se obavezno prilažu: originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, originalna svjedočanstva svih razreda srednje škole, Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte i Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci i uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 3/07). Uz prijavu se obavezno prilaže i koverta sa poštanskom markom na kojoj je ispisana adresa kandidata, radi povrata dokumenata kandidatima koji ne budu primljeni.   Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, odnosno nepotpune prijave (bez odgovarajućih dokumenata) neće se uzeti u razmatranje.

Provođenje konkursa za upis je oslobođeno takse.

Odabir fakulteta je najvažnija životna odluka – Brošura