Uslovi upisa


Kako upisati Ekonomski fakultet?

Upis na Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, na sva tri ciklusa studija (dodiplomski/bachelor studij, master studij i doktorski studij), se vrši putem konkursa koji objavljuje Univerzitet u Tuzli.

Konkurs za upis u svaku novu akademsku godinu objavljuje se u šestom mjesecu.

PRIJAVA na konkurs za upis na I ciklus, II ciklus i III ciklus studija.

Sve informacije u vezi upisa se mogu dobiti na: web-stranici i društvenim mrežama Ekonomskog fakulteta, pozivom na broj +387 35 320 820 kao i na stranici Univerziteta u Tuzli: http://www.otvoreni.untz.ba/svi/3_eko/index.html

Pored toga, informacije o studiranju na Ekonomskom fakultetu budući studenti mogu pratiti i na web društvenim mrežama (Facebook, Instagram i Youtube profilu Fakulteta).

 

Opšti uslovi konkursa za upis na Ekonomski fakultet

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom školskom spremom zavisno do ciklusa studija na koji se kandidat upisuje. Na Ekonomski fakultet se upisuje ograničeni broj studenata prema uslovima koji se utvrđuju konkursom. Detaljnije informacije su sadržane u tekstu konkursa za sva tri ciklusa.

U prethodnim akademskim godinama se upis na I ciklus studija ostvarivao na temelju opštih i pojedinačnih kriterija te uspjeha na kvalifikacionom ispitu. Kvalifikacioni ispit su polagali svi prijavljeni kandidati. Rangiranje kandidata se vršilo na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:

    –  opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donosi najviše 50 bodova,
    –  pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz dva predmeta, iz dva razreda srednje škole, koji su od značaja za odgovarajući studij i donose kandidatu najviše 10 bodova,
    –  prijemni (kvalifikacioni) ispit polaže se iz dva predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij, u vidu testa što donosi najviše 40 bodova.

Prijemni ispit je eliminatoran. Kandidati na kvalifikacionom ispitu moraju ostvariti najmanje 24 boda.

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima za upis na Odsjek Ekonomija su Matematika i Informatika. Kvalifikacioni ispit je iz predmeta Matematika i Informatika.

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima za upis na Odsjek Poslovna ekonomija su Informatika i Demokratija i ljudska prava. Kvalifikacioni ispit je iz predmeta Informatika i Demokratija i ljudska prava.

Na linkovima ispod se mogu preuzeti testovi sa prijemnih ispita.

Testovi sa prijemnih ispita na I ciklusu studija Ekonomije se mogu preuzeti ovdje …

Testovi sa prijemnih ispita na I ciklusu studija Poslovne ekonomije se mogu preuzeti ovdje …

Testovi sa prijemnih ispita na I ciklusu studija Menadžment u turizmu se mogu preuzeti ovdje…