Upis 1


Kako upisati Ekonomski fakultet?

Upis na Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, na sva tri ciklusa studija (dodiplomski/bachelor studij, master studij i doktorski studij), se vrši putem konkursa koji objavljuje Univerzitet u Tuzli. Konkurs se najčešće objavljuje u junu mjesecu.

Konkurs za upis studenata u novu akademsku (2020/21) godinu će uskoro biti objavljen.

Sve informacije u vezi upisa će biti dostupne na web stranici Fakulteta i Univerziteta.

Pozivaju se budući studenti da se prijave na Google učionicu Fakulteta (kod za prijavu je “xxxx“), jer će na ovaj način budući studenti direktno i redovno biti informisani u vezi upisa na Ekonomski fakultet.

Pored toga, informacije o studiranju na Ekonomskom fakultetu budući studenti mogu pratiti i na web društvenim mrežama (Facebook, Instagram i Youtube profilu Fakulteta).

Opšti uslovi konkursa za upis na Ekonomski fakultet

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi.

Pravo učešća na Konkursu za prijem na redovan studij imaju nezaposlena i izdržavana lica. Zaposlena lica imaju pravo učešća na Konkursu na studijske odsjeke na kojima je organizovan vanredan studij.

Na Ekonomski fakultet se upisuje ograničeni broj studenata prema uslovima koji se utvrđuju Konkursom. Do sada se upis na I ciklus studija ostvarivao na temelju opštim i pojedinačnim kriterijima te uspjehu na kvalifikacionom ispitu. Kvalifikacioni ispit polažu svi prijavljeni kandidati. Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:

    –  opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donosi najviše 50 bodova,
    –  pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz dva predmeta, iz dva razreda srednje škole, koji su od značaja za odgovarajući studij i donose kandidatu najviše 10 bodova,
    –  prijemni (kvalifikacioni) ispit polaže se dva predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij, u vidu testa što donosi najviše 40 bodova.

Prijemni ispit je eliminatoran. Kandidati na kvalifikacionom ispitu moraju ostvariti najmanje 24 boda.

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima za upis na Odsjek Ekonomija su Matematika i Informatika. Kvalifikacioni ispit je iz predmeta Matematika i Informatika.

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima za upis na Odsjek Poslovna ekonomija su Informatika i Demokratija i ljudska prava. Kvalifikacioni ispit je iz predmeta Informatika i Demokratija i ljudska prava.

Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi fakulteta. U prijavi na Konkurs kandidat mora naznačiti odsjek fakulteta na koji se želi upisati. Uz prijavu se obavezno prilažu: originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, originalna svjedočanstva svih razreda srednje škole, Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte i Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci i uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 3/07). Ova lica, uz ispunjenje uslova koji se utvrđuju Konkursom, imaju prioritet pri upisu. Uz prijavu se obavezno prilaže i koverta sa poštanskom markom na kojoj je ispisana adresa kandidata, radi povrata dokumenata kandidatima koji ne budu primljeni. Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, odnosno nepotpune prijave (bez odgovarajućih dokumenata) neće se uzeti u razmatranje.

Na linkovima ispod se mogu preuzeti testovi sa prijemnih ispita.

Testovi sa prijemnih ispita na I ciklusu studija Ekonomije se mogu preuzeti ovdje …

Testovi sa prijemnih ispita na II ciklusu studija Ekonomije se mogu preuzeti ovdje …

Testovi sa prijemnih ispita na I ciklusu studija Poslovne ekonomije se mogu preuzeti ovdje …

Testovi sa prijemnih ispita na II ciklusu studija Poslovne ekonomije se mogu preuzeti ovdje …