Zašto studirati na Ekonomskom fakultetu?


Zašto da upišem Ekonomski fakultet?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli svoje djelovanje temelji na:

  • znanjima i iskustvu velikog broja međunarodno priznatih univerzitetskih profesora,
  • širokoj mreži saradnje sa međunarodnim naučnim institucijama i vodećim međunarodnim i domaćim kompanijama.

To omogućava da našim studentima pružimo atraktivne, međunarodno priznate studijske programe koji su u potpunosti bazirani na Bolonjskom procesu.

Metodologija rada na Ekonomskom fakultetu omogućava studentima povezivanje savremenih naučnih i praktičnih znanja iz oblasti ekonomije. Kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim kompanijama svaki naš student ima obezbjeđenu stručnu praksu.

Pored toga, široka mreža međunarodne saradnje omogućava našim studentima dobijanje stupendija i studijske posjete brojnim univerzitetima u EU i šire. Maksimalan je naglasak na individualnoj posvećenosti studentima, jer se nastava izvodi kroz interaktivna predavanja, vježbe i kreativne radionice u malim grupama.

Dakle, Ekonomski fakultet svojim studentima, pored ostalog, omogućava:

  • sticanje međunarodno priznate diplome,
  • nastavak postdiplomskih i doktorskih studija (II i III ciklus studija) na drugim univerzitetima u Evropi i svijetu,
  • znanja i vještine koje su usklađene sa zahtjevima poslodavaca, odnosno tržišta rada,
  • stručna praksa u toku studija,
  • međunarodna razmjena i studijski boravak na drugim univerzitetima u EU i šire …

Savremeni studijski programi

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu (na sva tri ciklusa studija: dodiplomski, master i doktorski studij) su bazirani na savremenim naučnim i stručnim dostignućima i usklađeni su sa savremenim svjetskim tokovima u oblasti ekonomske nauke i biznisa. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli možete studirati na:

Ekonomija (trajanje studija IV godine, 240 ECTS), preuzmi studijski program…

Menadžment u turizmu (trajanje studija III godine godine, 180 ECTS), preuzmi studijski program…

Poslovna ekonomija (trajanje studija III godine godine, 180 ECTS), preuzmi studijski program…

Ekonomija (trajanje studija I godina, 60 ECTS), preuzmi studijski program…

Poslovna ekonomija (trajanje studija II godine, 120 ECTS), preuzmi studijski program…

Ekonomija (trajanje studija III godine, 180 ECTS), preuzmi studijski program…

Vrhunski predavači i eksperti iz prakse

U realizaciji nastavnog procesa na Ekonomskom fakultetu učestvuju univerzitetski profesori sa međunarodnom naučnom afirmaciom, saradnici i eksperti sa bogatim poslovnim iskustvom. Nastavno osoblje Ekonomskog fakulteta (u punom radnom vremenu) čine: 4 profesora emeritusa, 11 redovnih profesora, 11 vanrednih profesora, 3 docenta i 5 viših asistenata.

Savremena svjetska literatura

Ekonomski fakultet raspolaže sa vlastitom bibliotekom koja posjeduje savremena svjetska izdanja iz oblasti ekonomije. Studenti imaju mogućnost pristupa bazama podataka sa recentnim i referentnim naučnim i stručnim časopisima te drugim izdanjima vezanim za ekonomiju i biznis. Detaljnije informacije o biblioteci Ekonomskog fakulteta…

Saradnja sa vodećim domaćim kompanijama

Ekonomski fakultet ima dugogodišnju saradnju sa vodećim kompanijama. Kroz ovu saradnju se ostvaruje transfer savremenih naučnih znanja prema privrednim subjektima a, s druge strane, nastavno osoblje i studenti Fakulteta se upoznaju sa savremenim trendovima u biznisu i na tržištu rada. Detaljnije o saradnji Ekonomskog fakulteta sa privredom…

Razvijena mreža međunarodne akademske saradnje

Ekonomski fakultet je posebno ponosan na međunarodnu akademsku saradnju koje nastavno osoblje Fakulteta ima sa univerzitetima i drugim naučnim organizacijama širom svijeta. Radovi nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta su publikovani u vodećim svjetskim naučnim časopisima koji su listirani u top naučnim baza.

Posebno je Ekonomski fakultet ponosan na međunarodnu naučnu konferenciju koja se svake dvije godine organizuje u Tuzli (ICEI-više informacija).

Zahvaljujući ovoj saradnji studenti našeg fakulteta imaju mogućnost dobijanja stipendija i ostvarivanja studijskih boravaka renomiranim međunarodnim univerzitetima.