Programi cjeloživotnog učenja (LLL)


Edukativni programi za cjeloživotno učenje koje realizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

Afirmacija koncepta cjeloživotnog učenja kroz realizaciju edukativnih programa značajno doprinosi jačanju partnerskih odnosa između visokoškolskih institucija, privrednih komora, ministarstva i poslovne prakse kao i prilagođavanju nastavnih planova i programa potrebama privrede, utičući tako i na poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja u BiH i njegovu uspješniju integraciju u evropski akademski prostor.

Implementacija edukativnih programa u skladu je i sa strateškim ciljevima Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku za  period  2012.-2022., i to prije svega u domenu uvođenja cjeloživotnog učenja i podizanja svijesti o značaju društva znanja. Naime, prema Strateškim pravcima razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za 2012-2022, u Federaciji BiH postoji nedovoljan broj istraživačkih projekata i nezadovoljavajući nivo saradnje visokoškolskih intitucija s privredom, kao i nedostatak centra za cjeloživotno učenje, te slaba iskorištenost postojeće naučnoistraživačke infrastrukture.

S druge strane, evidentan je porast potreba privrede za cjeloživotnim usavršavanjem, kako bi se preduzeća uspješnije nosila sa konkrencijom na globalnom nivou i sve većom neizvijesnošću i promjenljivošću savremenog poslovnog okruženja.

Uvažavajući navedeno, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli je pokrenuo proces kreiranja i realizacije eduaktivnih programa, čiji su korisnici menadžeri i zaposlenici preduzeća, finansijskih institucija i drugih organizacija u okruženju, kao i studenti Ekonomskog i drugih fakulteta Univerziteta u Tuzli.  Realizacija edukativnih programa doprinosi sticanju novih znanja, vještina i kompetencija, afirmiše ideju cjeloživotnog učenja, povezuje visoko obrazovanje i poslovnu praksu, te osigurava kvalitetnu osnovu za redizajniranje nastavnih planova i programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u svrhu  njihove veće povezanosti sa poslovnom realnošću.

Brosura A5 – final 13 09 2016

Detaljno opisani predloženi edukativni programi

Naziv  programa edukacije

 

DIGITALNI MARKETING

 

Cilj programa edukacije –          Dizajnirati i primjeniti edukacijski program digitalnog marketinga prema potrebama poslovnog sektora u kontekstu unaprijeđenja bolonjskih kompetencija

–          Povezati akademsku i poslovnu zajednicu u dizajniranju edukacijskog programa iz oblasti digitalnog marketinga u cilju uspostavljanja kontinuirane saradnje i unaprijeđenja bolonjskog procesa.

Kratak opis sadržaja edukacije –          Dizajniranje i obrada hipermedijalnih sadržaja.

–          Digitalni kanali komunikacije.

–          Tržište digitalnog marketinga.

–          Digitalna kampanja.

–          Praktični rad.

Ciljani korisnici edukacije –          Marketinški profesionalci koji su specijalizirani za komunikaciju putem tradicionlanih medija koji žele da uvedu inovacije u svoju profesionalnu praksu.

–          Menadžeri SMEs koji žele da unaprijede efikasnost svoje promocije.

–          Studenti koji žele da steknu osnove za uspješnu karijeru u digitalnom marketingu (jednoj od najdeficitarnijih profesija na domaćem, ali i svjetskom tržištu).

–          Novi uposlenici marketinških odeljenja i agencija.

Način izvođenja edukacije (npr. predavanja, slučajevi iz prakse, simulacija situacija iz poslovne prakse, radionice, testovi i dr.) Predavanja, praktične vježbe, obrada primjera iz prakse, završni praktični rad polaznika.
Dužina trajanja edukacije 3 dana
Broj i dinamika sedmičnih časova 3 dana po 4 časa (ukupno 12 časova edukacije)
Mjesto održavanja Ekonomski fakultet Tuzla
Očekivani ishodi edukacije (vrste stečenih kompetencija, znanja i vještina, te mogućnosti njihove primjene u poslovnoj praksi) –          Prenijeti polaznicima teorijska i praktična znanja iz obrade i kreiranja hipermedijalnih sadržaja.

–          Predstaviti osnovne koncepte uinteraktivnom digitalnom marketingu, njihovu svrhu i upotrebu.

–          Omogućiti jasno razumijevanje tržišta digitalnog marketinga, komunikacijskih kanala, modela plaćanja, elemente digitalne kampanje, te glavnih sudionika i njihovih uloga na tržištu.

–          Upoznati polaznike sa najboljim primejrima iz domaće i međunarodne prakse digitalnog oglašavanja.

 

Naziv  programa edukacije

 

OSNOVI FINANSIJSKE ANALIZE U EXCELU

 

Cilj programa edukacije Cilj kursa jeste da polaznike upozna sa praktično primjenljivim konceptima i alatima savremene finansijske analize koji im omogućavaju širu upotrebu stečenih znanja u obavljanju kako poslovnih aktivnosti u finansijskom i relanom sektoru tako i kod donošenja investicionih odluka
Kratak opis sadržaja edukacije Osnovi finansijske analize u Excelu:

 1. Problematika vremenske vrijednosti novca (sadašnja vrijednost, buduća vrijednost, amotizacija zajma).
 2. Mjerenje rizika i prinosa pojedinačnih vrijednosnih papira (računanje prinosa za vremenske serije cijena konkretnih vrijednosnih papira sa Sarajevske, Banjalučke i svjetskih berzii njihova deskriptivno-statistička analiza).
 3. Analiza portfolija od dva vrijednosna papira (utvrđivanje kovarijanse i korelaccije prinosa, prosječnog prinosa i rizika portfolija).
Ciljani korisnici edukacije Kurs je namijnjen svima koji žele da se upoznaju sa osnovama savremene finansijske analize i njenim praktičnim alatima prilikom obavljanja svakodnevnih poslovnih i investicionih aktivnosti.
Način izvođenja edukacije (npr. predavanja, slučajevi iz prakse, simulacija situacija iz poslovne prakse, radionice, testovi i dr.) Rad na kursu će obuhvatiti serije predavanja praćene konkretnim primjerima za analizu u Excelu baziranim na realnim tržišnim podacima.
Dužina trajanja edukacije 3 dana
 Broj i dinamika sedmičnih časova 3 dana po 4 časa (ukupno 12 časova edukacije)
Mjesto održavanja Ekonomski fakultet Tuzla
Očekivani ishodi edukacije (vrste stečenih kompetencija, znanja i vještina, te mogućnosti njihove primjene u poslovnoj praksi) Polaznici će biti osposobljeni da samostalno rješavaju probleme finansijskog odlučivanja iz poslovne prakse.
Naziv  programa edukacije

 

STATISTIČKA ANALIZA I OBRADA PODATAKA

 

Cilj programa edukacije Cilj ove edukacije je upoznati sudionike kroz primjere i rad na praktičnim vježbama sa statističkim obilježjima i njihovom organizacijom, mjerama centralne tendencije, mjerama disperzije, analizom regresijskom modela korištenja Excela i drugih statističkih programa za obradu podataka.
Kratak opis sadržaja edukacije
 1. MS EXCEL kao alat za statsitičku obradu podataka
 2. Standardne funkcije
 3. Analysis toolpak
 4. Priprema i unos podataka
 5. Crtanje grafikona
 6. Deskriptivna statistika
 7. Formiranje uzoraka
 8. Regresiona i korelaciona analiza
Ciljani korisnici edukacije Kurs je namijenjen svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim statističkim analizama ili samo (pravilno) da razumiju i interpretiraju rezultate statističkih analiza na koje pri svom radu ili svakodnevici nailaze. Primjena računara i softverskih paketa neophodna je sve većem broju korisnika, prije svega menadžerima i stručnjacima/analitičarima iz raznih sektora u preduzećima, konsultantskim kućama, marketinškim agencijama, ali i organima uprave i drugim organizacijama.
Način izvođenja edukacije (npr. predavanja, slučajevi iz prakse, simulacija situacija iz poslovne prakse, radionice, testovi i dr.) Rad na kursu će obuhvatati serije predavanja praćene konkretnim primjerima za analizu u Excelu i drugim programima za statističku analizu i obradu podataka.
Dužina trajanja edukacije 3 dana
Broj i dinamika sedmičnih časova 3 dana po 4 časa (ukupno 12 časova edukacije)
Mjesto održavanja Ekonomski fakultet Tuzla
Očekivani ishodi edukacije (vrste stečenih kompetencija, znanja i vještina, te mogućnosti njihove primjene u poslovnoj praksi) Polaznici će biti osposobljeni da uz pomoć različitih funkcija i analiza, te zahvaljujući informacijama dobijenim na bazi primjene statističkihprograma olakšaju rješavanju  poslovnih problema.
Naziv  programa edukacije

 

VJEŠTINA KOMUNICIRANJA U PRODAJI

 

Cilj programa edukacije Sticanje novih znanja, kompetencija i vještina na području komunikacije u prodaju, s ciljem povećanja efektivnosti i efikasnosti ovog procesa u preduzećima i mikrofinansijskim institucijama na području Tuzlanskog kantona.
Kratak opis sadržaja edukacije
 1. Ovladavanje fazama prodajnog procesa.
 2. Primjene emocionalne inteligencije u vođenju prodajnih razgovora.
 3. Razvijanje verbalnih i neverbalnih komunikacijskih vještina.
 4. Uloga materijalnih i nematerijalnih kompenzacija u motivisanju prodajnog osoblja.
Ciljani korisnici edukacije –          Prodajno osoblje (mala, srednja, velika preduzeća, prodajni lanci, banke, mikrokreditne organizacije).

–          Studenti koji žele da steknu znanja i vještine iz područja komunikacije u prodaji.

Način izvođenja edukacije (npr. predavanja, slučajevi iz prakse, simulacija situacija iz poslovne prakse, radionice, testovi i dr.) Predavanja, praktične vježbe, obrada primjera iz prakse, radionice, testovi.
Dužina trajanja edukacije 3 dana
Broj i dinamika sedmičnih časova 3 dana po 4 časa (ukupno 12 časova edukacije)
Mjesto održavanja Ekonomski fakultet Tuzla
Očekivani ishodi edukacije (vrste stečenih kompetencija, znanja i vještina, te mogućnosti njihove primjene u poslovnoj praksi) –          Sticanje potrebnih znanja u prodaji: znanja o tržištu, upoznavanje konkurencije, poznavanje kupaca i njihovihpotreba, etc.

–          Sticanje znanja o fazama prodajnog procesa i kreiranju dodatne vrijednosti za kupca.

–          Sticanje novih znanja iz područja komunikacije u prodaji.

–          Sticanje novih verbalnih i neverbalnih vještina u komunikaciji u prodaji.

–          Svjesnost o važnosti razvijanja i primjene emocionalne inteligencije u prodaji.

–          Sticanje znanja o efektima određenih vrsta materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na motivaciju prodajnog osoblja.