Raspored ispita na Trećem (III) ciklusu studija “Ekonomija i biznis” (junsko-julski ispitni rok akademske 2017/18. godine)


UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET

TREĆI CIKLUS STUDIJA – EKONOMIJA I BIZNIS

TUZLA, 17.5.2018.

KONAČAN RASPORED ISPITA NA TREĆEM CIKLUSU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI, „EKONOMIJA I BIZNIS“ –JUNSKO-JULSKII SEPTEMBARSKI ROKAKADEMSKE 2017/18. GODINE

PREDMET Junsko-julski rok Septembarski rok
Redovni ispitni termin Popravni ispitni termin Redovni ispitni termin Popravni ispitni termin
Metodologija naučno-istraživačkog rada 11.06. 25.06. 31.08. 14.09.
Kvalitativne i kvantitativne metode u ekonomskim istraživanjima 13.06. 27.06. 29.08. 12.09.
Izabrane teme iz „Menadžmenta i upravljanja“/“Ekonomske teorije i politike“/“Finansija i finansijske politike“/“Kvantitativne ekonomije“/“Marketinga“/“Digitalne ekonomije“ 14.06. 29.06. 27.08. 10.09.
Napredni finansijski menadžment 18.06. 02.07. 03.09. 17.09.
Upravljanje rizicima portfolija finansijskih institucija 20.06. 04.07. 05.09. 19.09.
Upravljanje finansijama u javnom sektoru 22.06. 06.07. 07.09. 21.09.
Napredna industrijska ekonomija 18.06. 02.07. 03.09. 17.09.
Globalizacija i liberalizacija tržišta 22.06. 06.07. 07.09. 21.09.
Makroekonomska teorija stabilizacije i konvergencije 20.06. 04.07. 05.09. 19.09.
Strateški menadžment ljudskih potencijala 22.06. 06.07. 07.09. 21.09.
Strategija i korporativno upravljanje 20.06. 04.07. 05.09. 19.09.
Poduzetničko vođenje i upravljanje 18.06. 02.07. 03.09. 17.09.
Sistemi za podršku odlučivanju i ekspertni sistemi 18.06. 02.07. 03.09. 17.09.
Strateški informacioni menadžment 20.06. 04.07. 05.09. 19.09.
Multivarijaciona analiza u ekonomskim istraživanjima 18.06. 02.07. 03.09. 17.09.
Finansijsko modeliranje 22.06. 06.07. 07.09. 21.09.
Sistemi za upravljanje kvalitetom i poslovna izvrsnost 20.06. 04.07. 05.09. 19.09.
Strateški međunarodni marketing 22.06. 06.07. 07.09. 21.09.
Teorija i praksa integriranih marketinških komunikacija 20.06. 04.07. 05.09. 19.09.

NAPOMENA: Vrijeme održavanja ispita je u 16:30 h u slobodnoj sali ili kabinetu predmetnog nastavnika.

Voditelj III ciklusa studija

Dr. sc. Emira Kozarević,vanr. prof.