Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija
Kancelarija broj: 310
Email: senad.fazlovic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Ima dvadeset tri godine uspješne akademske karijere. Prošao sva saradnička i nastavnička zvanja. Od februara 2014. godine izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Kvantitativna ekonomija. U dosadašnjem radu bio je angažovan na sva tri ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Tehnološkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu i Pravnom fakultetu. Fokusiran je na nastavu i istraživanje iz područja statistike i upravljanja kvalitetom, gdje je postigao zapažene rezultate i dao značajan naučni doprinos teoriji i praksi. Kao autor ili koautor objavio je 6 knjiga i preko 60 naučnih i stručnih radova publikovanih u recentnim časopisima i prezentiranim na uglednim međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim konferencijama.

Eng

Twenty-three years of successful academic career. He has gone through all associate and teaching titles. Since February 2014, he holds a title of Full Professor in the field of Quantitative Economics. In previous work he worked at all three study cycles at the Faculty of Economics, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Technology, Faculty of Medicine, Faculty of Sciences and Mathematics, Faculty of Pharmacy and Faculty of Law. He is focused on the teaching and the research in the field of the statistics and quality management, where he has made significant acomplishments and meaningful contribution to the theory and practice. As an author and co-author, he has published 6 books and over 60 scientific papers published in the recognized journals and presented at the respectful international and national conferences.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Kvantitativna ekonomija Operacijski menadžment 4 2 7 Obavezni predmet
Kvantitativna ekonomija Poslovna statistika 4 3 8 Obavezni predmet